Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Metryki

Teksty mogą być uzupełniane i poprawiane.


Miasto Krzepice Akt 51/1810
Roku Tysiącznego Ośmsetnego Dziesiątego dnia szóstego Miesiąca Pazdziernika o godzinie ósmej zrana przed Nami Xiędzem Jgnacym Burdzińskim Administratorem Probostwa Krzepickiego sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Krzepickiej Powiatu Częstochowskiego w Departamencie Kaliskim stawił się Urodzony Ludwik Henrych Rewizor Komory Krzepickiej liczący lat trzydzieści ieden, mieszkaiący w Krzepicach w domu pod Numerem Setnym dziewiędzieśiątym dziewiątym i okazał nam dziecię płci męzkiej, które urodziło się w domu Jego pod Numerem Setnym Dziewiędziesiątym Dziewiątym na dniu wczorajszym o godzinie wpoł do czwartej zrana; oświadczając, iż iest spłodzone z Niego i Urodzonej Heleny z Czapskich Henrychowej liczącej lat dwadzieścia sześć Małżonki Jego, i że życzeniem Jego iest nadać mu Jmiona Jgnacy Lucyan i Karól. Po uczynieniu powyzszego oświadczenia i okazaniu nam dziecięcia w przytomności Urodzonych Jozefa [nieczytelne] Pisarza Komory Krzepickiej liczącego lat czterdzieści i Jozefa Wąsińskiego Strażnika Komory Krzepickiej liczącego lat czterdzieści Cztery zamieszkałych w Krzepicach, akt ninieyszy Urodzenia był przeczytany głosno stawającym i podpisany przez nas wszystkich w Akcie wyrażonych.
Xiądz Jgnacy Burdziński Administrator Krzepicki sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego
D. Ludwik Henrych
Jozef [nieczytelne] iako Swiadek
Jozef Wąsiński


Warta Akt 146/1866
Działo się w mieście Warcie dnia jedenastego Lipca tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie jedenastej przed południem stawił sie Ludwik Henrych Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego w Warcie zamieszkały, lat czterdzieści trzy mający w obecności Jana Skolimowskiego z własnych funduszów utrzymującego się z Popowa lat czterdzieści pięć tudzież Jakuba Gumowskiego Organisty przy Kościele Parafialnym Wartskim z Warty, lat czterdzieści dziewięć mających i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone w Warcie dnia trzeciego Czerwca roku bieżącego o godzinie czwartej rano, z jego małżonki Felicji z Tymienieckich lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym z wody w dniu dziewiętnastego Czerwca roku bieżącego przez Księdza Karola Marcina dwóch imion Brzańskiego K... Parafii K... a w dniu dzisiejszym przy spełnianiu Ceremonii Świętych przez Księdza Leopolda Stamirowskiego Wikariusza przy Kościele Parafii tutejszej Wartskiej odbytym nadane zostało imię Leonard, rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymieniony Jan Skolimowski dziadek dziecięcia i Helena Wysocka Ciotka dzieciecia z Warty. Asystantami byli Stefan Tymieniecki wuj i Stanisława Tymieniecka Ciotka dziecięcia Franciszek Mizgier i Klementyna Tymieniecka Ciotka dziecięcia, Władysław Tymieniecki Wuj i Kazimiera Tymieniecka Ciotka dziecięcia. Spóżnienie przepisu artykułu dziesiątego wiadomego Kodeksu Cywilnego nastąpiło z powodu interesów familijnych rodziców dziecięcia. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez Nas, stawającego i dwóch świadków podpisany został.

Ludwik Henrych ojciec
Jan Skolimowski świadek
Jakub Gumowski świadek
Ks. Stamirowski

METRYKI Z GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

Parafia w Grodzisku Mazowieckim księga zgonów 1944:
Akt 485/1944
Działo się w Grodzisku dnia czwartego listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku o godzinie szesnastej. Stawiły się Jadwiga Jankowska, siostra i Irena Gawrułkiewicz, bieliźniarka, pełnoletnie z Grodziska i oświadczyły, że dnia czwartego listopada roku bieżącego o godzinie siódmej umarła w Grodzisku Julianna Białobrzeska, lat osiemdziesiąt dwa mająca, urodzona w Łumnie, zamieszkała w Warszawie, córka Jana i Marianny. Po przekonaniu się o zejściu Julianny Białobrzeskiej, akt ten stawającym przeczytany i podpisany został.
Ks. Dr A. Grabowski
J. Jankowska
I. Gawrułkiewicz
(Kartoteka Ogólna Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK - Lista strat 533, poz. 156)

Akt 486/1944
Działo się w Grodzisku dnia czwartego listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku o godzinie szesnastej. Stawiły się Jadwiga Jankowska, siostra i Irena Gawrułkiewicz, bieliźniarka, pełnoletnie z Grodziska i oświadczyły, że dnia czwartego listopada roku bieżącego o godzinie szóstej umarł w Grodzisku Ignacy Białowiejski, lat siedemdziesiąt pięć mający, urodzony i zamieszkały w Warszawie, syn Ludwika i Przemysławy. Po przekonaniu się o zejściu Ignacego Białowiejskiego, akt ten stawającym przeczytany i podpisany został.
Ks. Dr A. Grabowski
J. Jankowska
I. Gawrułkiewicz
(Kartoteka Ogólna Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK - Lista strat 533, poz. 157)

prawdopodobny ślub: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9264d&sy=322&kt=1&skan=443.jpg#zoom=1&x=8&y=1220

Akt 487/1944
Działo się w Grodzisku dnia czwartego listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku o godzinie szesnastej. Stawiły się Jadwiga Jankowska, siostra i Irena Gawrułkiewicz, bieliźniarka, pełnoletnie z Grodziska i oświadczyły, że dnia czwartego listopada roku bieżącego o godzinie piątej umarła w Grodzisku Marta Wydrzyńska, lat osiemdziesiąt cztery mająca urodzona w Jaroszewie, zamieszkała w Warszawie, córka Józefa i Józefy. Po przekonaniu się o zejściu Marty Wydrzyńskiej, akt ten stawającym przeczytany i podpisany został.
Ks. Dr A. Grabowski
J. Jankowska
I. Gawrułkiewicz
(Kartoteka Ogólna Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK - Lista strat 533, poz. 158)

Akt 488/1944
Działo się w Grodzisku dnia czwartego listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku o godzinie szesnastej. Stawiły się Jadwiga Jankowska, siostra i Irena Gawrułkiewicz, bieliźniarka, pełnoletnie z Grodziska, i oświadczyły, że dnia czwartego listopada roku bieżącego o godzinie trzeciej umarła w Grodzisku Apolonia Marianna Strzałkowska, lat osiemdziesiąt cztery mająca, urodzona i zamieszkała w Warszawie, córka Józefa i Anny. Po przekonaniu się o zejściu Apolonii Marianny Strzałkowskiej, akt ten stawającym przeczytany i podpisany został.
Ks. Dr A. Grabowski
J. Jankowska
I. Gawrułkiewicz
(Kartoteka Ogólna Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK - Lista strat 533, poz. 159)

Akt 489/1944
Działo się w Grodzisku dnia czwartego listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku o godzinie szesnastej. Stawiły się Jadwiga Jankowska siostra i Irena Gawrułkiewicz, bieliźniarka, pełnoletnie z Grodziska, i oświadczyły, że dnia trzeciego listopada roku bieżącego o godzinie piątej umarła w Grodzisku Katarzyna Bajer, lat osiemdziesiąt trzy mająca, urodzona w Łomży, zamieszkała w Warszawie córka Antoniego i Lucji. Po przekonaniu się o zejściu Katarzyny Bajer, akt ten stawającym przeczytany i podpisany został.
Ks. Dr A. Grabowski
J. Jankowska
I. Gawrułkiewicz
(Kartoteka Ogólna Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK - Lista strat 533, poz. 160)

Akt 490/1944
Działo się w Grodzisku dnia czwartego listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku o godzinie szesnastej. Stawiły się Jadwiga Jankowska, siostra i Irena Gawrułkiewicz, bieliźniarka, pełnoletnie z Grodziska i oświadczyły, że dnia drugiego listopada roku bieżącego o godzinie jedenastej umarł w Grodzisku Stefan Koziarski, lat osiemdziesiąt osiem mający, urodzony w Goleniowie, zamieszkały w Warszawie, syn Wawrzyńca i Marianny. Po przekonaniu się o zejściu Stefana Koziarskiego, akt ten stawającym przeczytany i podpisany został.
Ks. Dr A. Grabowski
J. Jankowska
I. Gawrułkiewicz
(Kartoteka Ogólna Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK - Lista strat 533, poz. 161)

Akt 491/1944
Działo się w Grodzisku dnia czwartego listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku o godzinie szesnastej. Stawiły się Jadwiga Jankowska, siostra i Irena Gawrułkiewicz, bieliźniarka, pełnoletnie z Grodziska i oświadczyły, że dnia trzeciego listopada roku bieżącego o godzinie jedenastej umarł w Grodzisku Adam Andrzej Henrych, lat siedemdziesiąt pięć mający urodzony w Warcie, zamieszkały w Warszawie, syn Ludwika i Felicji. Po przekonaniu się o zejściu Adama Andrzeja Henrycha, akt ten stawającym przeczytany i podpisany został.
Ks. Dr A. Grabowski
J. Jankowska
I. Gawrułkiewicz
(Kartoteka Ogólna Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK - Lista strat 533, poz. 162)
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja