Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Julian Henrych
             Urodził się 2 (15) lipca 1896 r. w Eupatorii na Krymie, jako syn Adama i Wandy. Był wyznania rzymsko-katolickiego. W 1914 r. na Krymie ukończył 8. klasowe gimnazjum. W tym samym roku wstąpił do Instytutu Inżynierów Dróg Komunikacji w Petersburgu. Po dwóch latach studiów wstąpił do wojska rosyjskiego do 1. Szkoły Chorążych w Peterhofie. 10 lutego 1917 r. został mianowany i rozpoczął służbę wojskową, aż do końca 1917 r. Rok 1918 spędził na Krymie, skąd na jesieni 1918 r. przeniósł się do Charkowa, gdzie wstąpił do Charkowskiego Instytutu Technologicznego. Już w listopadzie 1918 r. musiał uciekać z Charkowa przed bolszewikami na Krym. Tam zachorował obłożnie i nie mógł przedostać się do Odessy do gen. Żeligowskiego, a wobec inwazji bolszewickiej w styczniu 1919 r. zaciągnął się do armii gen Denikina. Po wyzwoleniu przez nią Odessy, wystąpił z niej, po czym po zlikwidowaniu wszystkich spraw 2 grudnia 1919 r. przyjechał do Warszawy, gdzie 6 grudnia 1919 r. wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego (w 1925 r. był porucznikiem), gdzie służył do co najmniej października 1920 r., kiedy to złożył podanie o przyjęcie na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. Ostatecznie podjął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej, gdzie 8 kwietnia 1924 r. zdał pierwszy egzamin dyplomowy, a 26 czerwca 1926 r. uzyskał dyplom inżyniera dróg i mostów. W czasie studiów był członkiem Koła Inżynierii Lądowej i Towarzystwa Bratniej Pomocy PW. Po wojnie mieszkał w Brazylii w Rio de Janeiro, uzyskał obywatelstwo i prowadził własną działalność gospodarczą.
Akta studenckie PW
wypisał dr Michał Laszczkowski
(Fundacja Dziedzictwa Kulturowego)
 
 
 
2 (15) 07.1896 -  narodziny w Eupatorii na Krymie
1914 -  ukończenie 8. klasowe gimnazjum
2.12.1919 -  przyjazd do Warszawy
6.12.1919 -  wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego
I 1920 - IX 1921 -   1 i 3 bat. 6 D.A.K.
1.12.1920-20.03.1921 - 
 
I oficerski kurs uzupełniający w Szkole Podchorążych Artylerii w Poznaniu (lok. 7, przydz.: 6 dak)
26.06.1926 -  uzyskanie dyplomu inżyniera dróg i mostów
1933/1934 -  DOKP w Warszawie. Wydział Drogowy (III) Dział Inwestycyjny (5) Pracownik kontraktowy (8)
przed 1939  Brazylia
1939-1942 -   fabryka szkieł wklęsłych, spółka Julian Henrych i Luiz Spiessberger, Rio de Janeiro
13.08.1939 -  wybór na Skarbika Towarzystwa "Polonia" w Rio de Janeiro na rok 1939/40
25.10.1942 -  ustąpienie z funkcji prezesa Towarzystwa "Polonia" w Rio de Janeiro
9.05.1945 -  rejestracja w Biurze Ewidencji Obcokrajowców w São Salvador
1954? złożenie wniosku o obywatelstwo brazylijskie [mieszkał w stanie Espirito Santo]
1959? ślub z Marią Reklewską c. Kazimierza i Janiny Rompalskiej
7.09.1980 -  śmierć żony
9.11.1980 -  śmierć w Clinica Santa Cristina, pochowany na cmentarzu São Francisco de Paula, (szczątki przeniesione do São Paulo i prawdopodobnie skremowane; dalsze losy nie są znane)
Adresy w Warszawie:
Bracka 23 m. 24 - 1931 r.
Kopernika 12 m. 16
Zimorowicza 4 m. 2 - 1934 r.
 
SPIS ALFABETYCZNY Hen - Hib

STOPIEŃ NAZWISKO I IMIĘ DATA
URODZENIA
ODDZIAŁ
MACIERZYSTY
Kpt. Henoch Jan 4.1.1887 K. Z. S. 5
Ppor. Henrych Juljan 15.7.1896 6 d. a. k.
Ppor. Henszel Ludwik 14.10.1875 80 p. p.

Alfabetyczny spis oficerów rezerwy
, Warszawa 1 maja 1922, str. 94Kronika akademicka.
Z działalności Koła słuchaczów inżenierji lądowej.


Koło słuchaczów inżenierji lądowej politechniki warszawskiej obchodzić będzie w roku bieżącym dziesięciolecie swego istnienia. Utworzone w roku 1915—16 przez ciąg lat dziesięciu chlubnie zapisuje swe karty dziejowe, świadczące o pożytku z istnienia tej instytucji i intensywnym jej rozwoju. Skupiając w swych szeregach członkowskich niemal wszystkich słuchaczów wydziału inż. lądowej, bo przeszło 700 kolegów, jest jednym z najliczniejszych kół naukowych politechniki, a przez umiejętny dobór członków zarządu — staje się najruchliwszym, pełnym inicjatywy i rzutkim.

Wybrany przez walne zebranie w grudniu 1924 r. nowy zarząd, pozostaje pod dzielnym i energicznem kierownictwem prezesa kol. Władysława Spinka.

Prezydjum zarządu w składzie kolegów Władysława Spinka, Piotra Komorowskiego (wiceprezesa), Bohdana Zboińskiego i Zbigniewa Wasiutyńskiego, reprezentuje koło nazewnątrz i załatwia szereg niezmiernie ważnych spraw.

Zaszczytną wielce dla prezydjum była misja wręczenia dyplomu na członka honorowego panu profesorowi Stanisławowi Noakowskiemu. Pan profesor Stanisław Noakowski zawsze życzliwie zwracał się do spraw Koła. Od szeregu lat wygłaszając piękne prelekcje z dziedziny architektury dla członków Koła przyczynił się łaskawie do świetnego jego rozwoju. Walne zebranie w listopadzie 1924 roku przez aklamację uchwaliło prosić pana profesora Stanisława Noakowskiego o przyjęcie tej najwyższej godności, jaką rozporządza.

Prezydium obradowało, między innemi, nad sprawą wydawania własnego organu, wobec zlikwidowania dotychczas wychodzącego czasopisma kół naukowych "Ars Technica". Po długich dyskusjach uchwalono wydawać półrocznik, obejmujący sprawozdanie z działalności Koła za okres ubiegły i pracę naukową (z dziedziny wytrzymałości tworzyw, statyki, budownictwa i in.).

Sprawy, związane z administracją Koła, oddane są pieczy sekretarjatu (kol. Bohdan Zboiński). Prowadzenie korespondencji, prowadzenie protokółów zebrań zarządu i zebrań walnych, popieranie podań kolegów, archiwum, przyjmowanie nowych członków i związane z tem formalności — oto zakres niezmiernie ważnych i odpowiedzialnych funkcji sekretarjatu.

Ożywioną działalność rozwija sekcja naukowa pod kierownictwem kol. Zbigniewa Wasiutyńskiego.

Rozstrzygnięto konkurs na artykuł do czasopisma "Ars Technica" przyznając dwie nagrody kol.: Janowi Ryehlińskiiemu i Władysławowi Spinkowi; opracowano szereg niezmiernie cennych tabel i wykresów (Statystyka wytrzymałości tworzyw i in.); wystarano się o szereg przepisów ministerjalnych, tyczących się projektowania dróg żelaznych i bitych, mostów i t. p. — dostarczając tem samem obfity materjał pomocniczy kolegom projektującym. Między innemi sekcja współdziałała przy opracowaniu "Przepisów i norm obciążeń przy projektowaniu mostów". Praca ta, będąca dziełem kol. Juljana Henrycha, będzie wydana drukiem przez komisję wydawniczą Tow. Bratniej Pom. stud. P. W.

Sekcja przeprowadza ankiesty:
1) W sprawie studjów, gromadząc obfity materjał, dający przejrzysty obraz stosunku studenta do jego pracy w politechnice; 2) w sprawie praktyk śród kolegów, otrzymując znakomicie scharakteryzowany pobyt studenta na praktyce; 3) w sprawie praktyk śród panów profesorów. Cenne te uwagi co do okresu i sposobu odbywania praktyki, jej rodzaju i in. posłużą do wyrobienia idealnego poglądu na praktykę śród kolegów.

Sekcja prenumeruje szereg czasopism polskich ("Inżenier kolejowy", "Czasopismo techniczne", "Przegląd techniczny", "Zycie techuickie") i zagranicznych ("Annales des ponts et chaussees", "Bauingenieur", "Bautechnik").

Dzięki ofiarności "Koła b. wychowańców Instytutu komunikacji w Moskwie" i pana profesora Józefa Fedorowicza, uzyskano znaczny fundusz, wynoszący około 1000 zł. Sumę tę przekazano specjalnej sekcji pożyczkowej (kol. Edward Downar). Sekcja ta udziela pożyczek bezprocentowych w wysokości do 50 zł. na termin miesięczny. Nieustanny obrót całkowitej sumy pożyczkowej świadczy o pożytku istnienia sekcji.

Jedną z najważniejszych agend Koła jest sekcja pośrednictwa pracy. Prowadzona przez energicznego kierownika, kol. Zygmunta Szkopa, z powodzeniem spełnia swe odpowiedzialne funkcje.

Sekcja dostarczyła wielu kolegom posad przy technicznym dozorze układania bruków w Warszawie. Sekcja, idąc śladami lat ubiegłych, stara się o praktyki we wszystkich dyrekcjach dróg żelaznych polskich; dyrekcjach ministerjum robót publicznych i w szeregu firm budowlanych prywatnych. Sekcja napotyka wszędzie na wysoce przychylne i życzliwe stanowisko czynników miarodajnych, znakomicie rozumiejących ważność praktyki dla studenta. [...]
Kurjer Warszawski wydanie wieczorne. 1925, nr 128 str. 15

Ofiary.
[...]
Na pokój studencki im. Jana Bronikowskiego w Domu Weleckim.
Dla uczczenia pamięci zasłużonego filistra korporacji Welecji. ś. p. Jana Bronikowskiego, skladają filistrzy i członkowie czynni Welecji: Ankowski Wł., Antoszewski L., Blok T., Brzeziński St., Bukowiecki J., Chrzanowski Bol., Czekierski Cz., Dąbkowski P., Dumn-Sulgustowski Ed., Dzierżyński J., Gąssowski W., Genello H., Gruner J., Henrych J., Jakimowicz St., Karżewski Maks., Knorr M., Kościałkowski J., Kroeger Al., Krzyżkiewicz J., Lutosławski J., Łusakowski J., Markowski W., Maydell J., Menke W., Michalski Ed., Michalski M., Miklaszewski R., Mikulski K., Miler Walenty. Młoszewski T., Moszczyński W., Netto St., Niewiadomski R., Nowicki St., Orłowski J., Pawłowski Z., Pill St., Rakowski J., Rossman H., Rothert K., Rypiński Ol., Sawicki Fr., Sługocki Br., Starnawski Bol., Starnawski Br., Stępkowski Wł., Szanaica J., Szmitt M., Trapszo Wł., Tuliszkowski J., Tyborowski Al., Tyborowski Ed., Weryha-Darowskl Al., Wierzbowski J., Włyński W., Zajączkowski St., Zasacki L., Modrzewski Fr., Rodys Wł., Pniewski J. — 800 złotych.
[...]
Kurjer Warszawski wydanie wieczorne.1928, nr 336, str. 18

LISTA ADRESOWA FILISTRÓW I CZŁONKÓW CZYNNYCH KORPORACJI WELECJI

Nazwisko i Imię Stan cywilny Stanowisko, zajęcie lub
instytucja pracodawcy
Adres
[...]      
Henrych Juljan k Inżynier Warszawa, Bracka 23 m. 24
[...]      

Lista adresowa filistrów i członków czynnych Korporacji Welecji, Warszawa 1931, str. 7

VIII. WYDZIAŁ WYDAWNICTW TECHNICZNYCH istnieje od r. 1898. Od kilku lat Wydział pracuje nad wydaniem „Technika" który opracowywany jest zeszytami. W roku 1931 wydano dalsze trzy zeszyty kolejne tomu I; uzyskano znaczną część materjałów do druku następnej części książki (dział "Materjałoznawstwo"); przystąpiono do przygotowywania do druku końcowego działu "Części Maszyn" (rękopis już otrzymany). Druk doprowadzono do strony 566.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano zł. 2.190 gr. 72 na druk i klisze tego wydawnictwa. Do ukończenia wydawnictwa I tomu brakować będzie około 8-10 tysięcy złotych.
Przewodniczącym Wydziału był kol. Karol Taylor, sekretarzem - kol. Stanisław Emme, skarbnikiem — red. Czesław Mikulski, członkami - kol. kol. Juljan Henrych, Henryk Korwin-Krukowski, Michał Odlanicki-Poczobut, Jan Piotrowski, Bohdan Stefanowski i Czesław Witoszyński.
Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych
i Związku Polskich Czasopism Technicznych i Zawodowych,
Warszawa, nr 1932/9, 3.05.1932, str. 15

VIII WYDZIAŁ WYDAWNICTW TECHNICZNYCH istnieje od r 1898. Od kilku lat Wydział pracuje nad wydaniem "Technika" który opracowywany jest zeszytami. W roku 1932 wydano dalsze kolejne zeszyty tomu 1, mianowicie zeszyty Nr. 12, 13 i 14, a następne są w druku.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano Zł. 2.707 gr. 80, w której to sumie honorarja wyniosły Zł. 1.105., — resztę wydatkowano na skład i druk, rysunki i t. p. Ze sprzedaży poszczególnych zeszytów uzyskano Zł. 745.—
Skład Wydziału Wydawnictw Technicznych był następujący: przewodniczącym kol. Karol Taylor, sekretarzem — kol. Kazimierz Gierdziejewski, skarbnikiem — kooptowany red. Czesław Mikulski, członkami kol. kol.: Juljan Henrych, Henryk Korwin-Krukowski, Michał Odlanicki-Poczobut, Jan Piotrowski, Bohdan Stefanowski, Czesław Witoszyński.
Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych
i Związku Polskich Czasopism Technicznych i Zawodowych
,
Warszawa, nr 1933/1, str. 16-17

Z Księgi 100lecia
50-lecie Welecji - opis obchodów


Mieliśmy szerokie zamierzenia wydania z okazji półwiecza istnienia Welecji wielkiej księgi, bogato ilustrowanej, zawierającej historję i ideologje Welecji, wspomnienia kolegów, opis obchodu 50-lecia, artykuły okolicznościowe i t. p., oraz, prócz wyczerpującej części informacyjnej - dokładny spis wszystkich członków Welecji od jej powstania. - Zamierzenia te musiały ulec chwilowemu, miejmy nadzieje, zaniechaniu ze względu na duże koszta, jakie pociągnęłoby za sobą tak pomyślane wydawnictwo. Wydanie niniejszego opisu w formie skromnej, bo nawet bez ilustracji, nie jest bynajmniej rezygnacją z tamtych planów. Komitet Stowarzyszenia Filistrów Welecji postanowił wydać na komersz 51-lecia drukiem opis uroczystości jubileuszowych w tem przeświadczeniu, iż ta książeczka stanie się dla uczestników obchodu miłą pamiątką, a dla tych kolegów, którzy na jubileusz przybyć nie mogli - relacją, że święto nasze by f o obchodzone godnie i uroczyście.
KOMITET STOWARZYSZENIA FILISTRÓW WELECJI.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Doceniając wagę, jaką dla Stowarzyszenia jest obchód 50-tej rocznicy założenia korporacji - Komitet Filistrów na jesieni 1932 r. postanowił przystąpić, nie zwlekając, do prac przygotowawczych nad urządzeniem obchodu. Koło Komerszowe 49-lecia wybrało komisję obchodu w składzie następującym: koi. koi.: Maurycy Chorzewski, Henryk Karpiński, Franciszek Lilpop, Kazimierz Kiersnowski i Tadeusz Kubalski.

Prace przygotowacze skupiły się chwilowo nad sprawą wydawnictwa pamiątkowego na 50-lecie. Postanowiono zbierać wszelkie materiały bez względu na to, czy wydawnictwo to z powodu kosztów będzie realizowane. Ponieważ w księdze tej miał również znaleźć się opis wszystkich Waletów, czyli t. zw. Album Veletorum, powołano do opracowania takiego spisu specjalną komisję. Do komisji tej weszli koi. koi.: Maksymiljan Karżewski, Stanisław Brzeziński, Henryk Kłodecki i Tadeusz Kubalski. Komisja Albumu Veletorum stanęła przed bardzo trudnem zadaniem. Z porodu kradzieży w Moskwie prawie wszystkich protokółów Koła, bez wątpienia najbardziej autoratywnego źródła do Sporządzenia takiego spisu - prace należało prowadzić na podstawie materjałów dostępnych. Były to: Album Academicum, Wydane w r. 1912 (spis wszystkich studentów Politechniki Ryskiej od jej powstania wraz z krótkimi życiorysami i adnotacją do jakiej korporacji student należał), roczne biuletyny C! C! z ostatnich lat przedwojennych, zawierające spisy korporantów ryskich, listy adresowe, trochę wydawnictw weleckich, no i pamięć kolegów. Komisja odbyła szereg posiedzeń, omawiając i kwalifikując zbierane materjały. Dzięki benedyktyńskiej pracy koi. Karżewskiego, który z ogromną skrupulatnością uzupełniał spisy, Album Veletorum, powoli uzupełniany, stał się wreszcie kompletny. Zawiera on przeszło osiemset nazwisk wszystkich, którzy przez Welecję w ciągu lat pięćdziesięciu przeszli. Spisy członków Welecji w Warszawie opracował koi. Tadeusz Kubalski. posiłkując się ewidencją zaprowadzoną przez koi. Tadeusza Kokelego.

Inne działy przyszłego wydawnictwa nie postępowały w tem tempie. Zresztą już przed samym obchodem stało się ja-snem, że fundusze Stowarzyszenia nie pozwalają na zaangażowanie się w wydawnictwo na podobną skalę. Nawet sprawa wydania gotowego już Albumu Veletorum, jako aneksu do ewentualnego wydrukowania mowy koi. Karpińskiego podczas Akademji 50-lecia - stanęła pod znakiem zapytania.

Komitet Stowarzyszenia musiał się liczyć przedewszystkiem z koniecznością urządzenia samego obchodu i kosztów, z nim związanych. Organizatorzy, chcąc z jednej strony nadać obchodowi 50-lecia charakter jak najbardziej uroczysty, a z drugiej strony pragnąc umożliwić szerokim rzeszom kolegów wzięcie udziału w jubileuszu - rozesłali do kolegów ankietę, przedstawiającą dwie alternatywy programu obchodu, bardziej wystawną i skromniejszą. Na podstawie otrzymanycli odpowiedzi postanowiono urządzić obchód w ramach skromniejszych, ograniczając minimum składki dla kolegów do 25 zł.

W związku z tem, wobec konieczności pomieszczenia wydatków w granicach przewidzianych wpływów - Komitet niejednokrotnie musiał rezygnować ze swych pierwotnych zamierzeń. Rezygnacją najdotkliwszą było zaniechanie wydawnictwa. Również pod względem reprezentacyjnym program uległ wydatnym ograniczeniom.

W październiku 1933 r. powołano Komitet Obchodu w składzie następującym: przewodniczący koi. Walenty Miler, oraz członkowie kol. kol.: Henryk Radziszewski. Władysław Trapszo, Juljusz Dowoyna - Sylwestrowicz, Franciszek Sawicki i Adam Cybulski. Na skutek późniejszych kooptacyj z Komitetem współpracowali filistrzy kol. kol.: Bronikowski Konstanty, Brzeziński Stanisław, Bukowiecki Jerzy, Chorzowski Maurycy, Chyrosz Wacław, Henrych Jtilj;in, Karpiński Henryk, Karżewski Maksymilian, Kicrsnowski Kazimierz, Kubalski Tadeusz, Lilpop Franciszek, Mucharski Jan, Ponikowski Tadeusz, Sługocki Bronisław, Spotowski Zbigniew, Tuliszkowski Józef i Zagórowski Wacław, oraz członkowie czynni koi. koi.: Baniewicz Mar Jan, Dajkowski Zygmunt, Gdowski Zygmunt, Ibiański Feliks, Jabłoński, Januszewski Feliks, Jurzyński Wacław, Kognowicki Witold, Kostrzębski, Krynicki Józef, Łossan Czesław, Malinowski Tadeusz, Miler Zdzisław, Ostromęcki Juljusz i Oszurko Kazimierz.

Komitet Wykonawczy wyłonił szereg podkomisyj, które pracowały nad przygotowaniem poszczególnych fragmentów obchodu. I tak podkomisja reprezentacyjno-towarzyska (przew. kol. Trapszo) miała za zadanie organizację Akademji, zebrania towarzyskiego, komerszu, ułożenie odpowiedniego ceremonjału oraz nadzór ogólny nad sprawnem wykonaniem programu. Podkomisja mieszkaniowa (przew. koi. Spotowski) zajęła się przygotowaniem kwater dla przyjezdnych filistrów i gości. Zdołano uzyskać szereg pomieszczeń bezpłatnych w domach kolegów dla przyjezdnych filistrów, oraz dla gości Welecji (Polonów, Talawów i Wironów) locum w domu Akademickim przy pl. Narutowicza, na kwaterze i w mieszkaniach filisterskich. Podkomisja gospodarcza (przew. koi. Radziszewski) zorganizowała stronę gospodarczą obchodu, mianowicie zaopatrzenie bufetu na kwaterze, urządzenie kolacji komerszowej i t. p. Podkomisja kościelna (przew. koi. Brzeziński) zajmowała się sprawą uroczystego nabożeństwa w kościele Zbawiciela i sprawą ceremoniału chrztu nowego sztandaru, ofiarowanego korporacji przez pp. Filistrówny. Podkomisja przyjęcia gości (przew. koi. Sawicki Franciszek) opracowała szczegółowy program pobytu gości z Polonji, Talawji i Vironji. Goście nasi poza udziałem w uroczystościach mieli możność zwiedzenia zabytków i osobliwości Warszawy.

Dla uczestników uroczystości jubileuszowych Komitet Obchodu wyjednał u władz kolejowych 50% zniżki kolejowe.

Celem zapewnienia jednolitości i sprężystości w wykonaniu całkowitego programu Komitet Wykonawczy nadał koi. Milerowi Walentemu, przewodniczącemu Komitetu, uprawnienia dyktatora.

Komitet pracował przez dwa miesiące, doprowadzając do końca swe prace przygotowawcze. I gdy nadszedł pierwszy dzień obchodu, każdy z nas miał wyznaczone funkcje, wszystko było należycie przygotowane, organizacja była zakończona. [...]
 
Tekst znajduje się w czytelni strony Welecja.pl  [dostęp 25.08.2020]

DOKP w Warszawie. Wydziały: Drogowy oraz Handlowo-Taryfowy
Wydział Drogowy (III)
[...]

Dział Inwestycyjny (5)
Saganowski Władysław Inż. Kier. Dz. (4)
Balicki Jan Inż. St. ref. (4)
Mirzwiński Zenon Inż. St. ref. (5)
Rosiński Stanisław Inż. Ref .(7)
Świerczewski Wacław Inż. Ref. (6)
Dubik Włodzimierz St .techn. (7)
Klichowski Antoni As. (8)
Putyrska Tekla Adj. (9)
Wąsowicz Józef Adj. (9)
Jacyna Wacław Inż. Prac. kontr. (6)
Anasiewicz Karol Inż. Prac. kontr. (8)
Ballogh Wiktor Inż. Prac. kontr. (8)
Gruell Zofja Inż. Prac. kontr. (8)
Henisz Aleksander Inż. Prac. kontr. (8)
Henrych Juljan Inż. Prac. kontr. (8)          
Ławicki Janusz Inż. Prac. kontr. (9)
Malczewski Franciszek Prac. kontr. (11)
Smoleńska Zofja Prac. kontr. (11)
Elżanowska Zofja Prac. kontr. (12)
Rocznik Komunikacyjny 1933/1934 str. 248

Prac. kontr. - Pracownik kontraktowy

6. KOŁO INŻYNIERÓW DRÓG I MOSTÓW powstało w roku 1924 i ma na celu zjednoczenie inżynierów dróg i mostów, wychowańców politechnik polskich, dla podtrzymania stosunków koleżeńskich i współpracy na polu techniczno - naukowem oraz obronę interesów zawodowych. Koło liczy zwyczajnych członków Stowarzyszenia 90 i nie będących członkami S-nia — 520 osób, których większość mieszka na prowincji.
Wroku sprawozdawczymi Koło odbyło 1 walne zebranie, Zarządu — 38, odczytowych — 10.
Na swych posiedzeniach Koło zajmowało się sprawami: Kursy Racjonalnej Kalkulacji. Zjazdu Inżynierów Dróg i Mostów. Nortnalizacja kosztorysów. Izby Inżynierskie. Ożywienie życia technicznego w Stowarzyszeniu. Sprawy Ustawy Budowlanej. Sprawa Zjazdu Inżynierów Budowlanych. Obrona inteersów zawodowych. Wycieczki techniczne. Wydawnictwo rocznika pamiątkowego z życia Koła.
Przewodniczącym Koła był kol. Władysław Przestępski, sekretarzem — kol. Jan Zujartowski - Markjanowicz, skarbnikiem — kol. Stanisław Ważyński.
Wpływy Koła ze składek i imprez wyniosły zł. 1340, wydatki — złotych 1236.
Skład Komisji Rewizyjnej: E. Krzemieniewski, J. Sitko i J. Henrych.
Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych
i Związku Polskich Czasopism Technicznych i Zawodowych
,
Warszawa, nr 1934/1, str. 22-23

PRZEDMOWA.
Oddajemy do W aszych rąk, Szanowni Koledzy, Wydawnictwo, któremu Zarząd Koła, chcąc podkreślić uroczysty charakter daty X-lecia Koła i X-go Zjazdu Inżynierów Dróg i Mostów, nadał kształt Rocznika — podobnie jak i pierwszemu Wydawnictwu Koła w roku 1928 — zamiast corocznej formy przędzjazdowego "Biuletynu".
Przeznaczeniem obecnego Rocznika jest rola informowania Kolegów, zarówno pod względem personalnym (Spisy członków Koła oraz wszystkich wychowanków Wydziału Inżynierji Politechniki Warszawskiej), jak fachowym i towarzyskim.
W celu opracowania Wydawnictwa Zarząd Koła powołał Komitet Redakcyjny, do którego weszli Koledzy:
Redaktor Inż. Władysław Kozłowski,
                Inż. Juljan Henrych,
                Inż. Jan Kubalski,
                Inż. Mikołaj Masłowski,
                Inż. Ignacy Suchodolski,
              i Inż. Zygmunt Wiśniewski.
[...]
Warszawa, w kwietniu 1934 roku.
Koło Inżynierów Dróg i Mostów przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie 1924-1934, str. 3

Skład zarządu Koła w okresie dziesięciolecia:
 ..............  Prezes Wiceprezes Sekretarz Skarbnik Czł. Zarządu Zastępcy
1924/25 S. Higersberger Wilkowski R. S. Pietkiewicz R. Zegarowski Wieczorkiewicz T. Zarząd tymczasowy
1925/26 -//- -//- -//- -//- Zalewski Andrzej  
1926/27 Pietkiewicz Stanisław -//- Zdrodowski Antoni Steckiewicz Celestyn Rostkowski Franciszek  
1927/28 -//- Jeżewski Zbigniew -//- Skoczek Władysław Staniewicz Jan  
1928/29 Szmidt Leon Pietkiewicz Stanisław Siwiński Jan -//- Redaktor Chabelski Zygmunt  
1929/30 Różański Józef Skoczek Władysław -//- Gniewiński Czesław  -//-  
1930/31 -//- Chabelski Zygmunt Kubalski Jan Grobicki Władysław Goliszewski Jerzy kol. kol. M. Lasota, Woydyłło, Barysz, Jahimowski
1931/32 -//- Gajkowski Aleksander Jachimowski Stanisław -//- Redaktor Kubalski Jan kol. kol. J. Henrych, J. Sitko, J. Skórski, K. Sosnowski
1932/33 Krzemieniewski Eugenjusz Sosnowski Kazimierz Jachimowski Stanisław Sitko Jakób Redaktor Henrych Juljan kol. kol. J. Skórski
1933/34 Przestępski Władysław Zawistowski Jan Skórski Jerzy Michałowski Stanisław -//- kol. kol. T. Ważyński, St. Lenczewski, W. Kozłowski, Z. Wiśniewski
1934/35 -//- Skoczek Władysław Zujartowski-Markianowicz Jan Ważyński Tadeusz Redaktor Kozłowski Władysław kol. kol. Bojarski, Zelenay, Michałowski, Chyrosz

Koło Inżynierów Dróg i Mostów przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie 1924-1934, str. 16

WYCIĄG Z PROTOKUŁU WALNEGO ZEBRANIA KOŁA INŻ. DRÓG I MOSTÓW
odbytego w dniu 2 i 3 maja 1933 r.
przy udziale 67 kolegów.

Walne Zebranie zagaja prezes Koła kol. W. Przestępski.
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, również jednogłośnie powołano na przewodniczącego Walnego Zebrania kolegę Szajera, na asesorów — kol. kol. Sulecińskiego i Żenczykowskiego i na sekretarza kol. Cz. Witkowskiego.
Odczytany protokół z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 1—3 maja 1932 r. został przyjęty.
Z kolei kol. Przestępski składa sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegłą kadencję. Sprawozdanie uzupełnia skarbnik kol. Michałowski danemi kasowemi i pozycjami preliminarza budżetowego na rok 1933/34, który po stronie dochodów i wydatków zamyka się sumą 4750 złotych. Szczegółowe sprawozdania pozostałych Agend omawiane nie były, jako wyczerpująco podane w Biuletynie przędzjazdowym.
Kol. Krzemieniewski w imieniu Komisji Rewizyjnej Koła, stwierdza zgodność księgowania i stanu kasy; apeluje do kolegów o należyte i terminowe płacenie składek członkowskich i stawia wniosek o udzielenie absolutorjum ustępującemu Zarządowi. W dyskusji, jaka się wywiązała, brali udział kol. kol.: Chabelski, Przestępski, Gniewiński i Szajer, wskazując na szereg spraw, jak: preliminarza budżetowego, udziału kolegów w pracach urbanistycznych, nawiązania łączności z kolegami na prowincji i sprężystego zbierania składek.
W głosowaniu preliminarz budżetowy przyjęto.
Następnie Walne Zebranie przez aklamację udzieliło absolutorjum ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
Na wniosek kol. Krzemieniewskiego dalszy ciąg obrad postanowiono prowadzić następnego dnia, t. j. 3 maja.
Kol. Przestępski zabiera głos poza porządkiem dziennym i wzywa kolegów do jak najliczniejszego wzięcia udziału w wysłuchaniu referatu prof. Pszenickiego.
Dnia 3 maja po wznowieniu obrad kol. Skoczek jako referent Komisji Regulaminowej Koła omawia zmiany, wprowadzone przez Komisję Regulaminową stosownie do zaleceń poprzedniego Walnego Zebrania. Po przemówieniach kol. kol.: Szajera, Przestępskiego, Chłopickiego, Skoczka, Zelenaya, Zawistowskiego, Korwin-Piotrowskiego, Gierowskiego i Mutermilcha. Regulamin wraz z proponowanemi poprawkami, dotyczącemi § 7 (wniosek kol. kol. Zelenaya i Mutermilcha) i § 9, przyjęto jednogłośnie.
Z kolei przystąpiono do wyboru członków Zarządu i poszczególnych Agend Koła. Wybrani zostali:
Na prezesa Koła — kol. Przestępski Władysław.
Na członków Zarządu: kol. Kozłowski Władysław, kol. Skoczek Władysław, kol. Ważyński Tadeusz, kol. Zujartowski-Markianowicz Jan.
Na zastępców: kol. Bojarski Antoni, kol. Chyrosz Wacław, kol. Michałowski Stanisław, kol. Zelenay Władysław.
Do Komisji Rewizyjnej: kol. kol. Krzemieniewski Eugenjusz, Sitko Jakób, Henrych Juljan.
Do Sądu Koleżeńskiego: kol. kol.: Brenneisen Erwin, Branny Paweł, Budzyński Jerzy, Szczerbiński Wacław, Cybulski Adam. Zieliński Jan.
Do Sekcji Towarzyskiej: kol. kol.: Zawistowski Jan, Trojanowski Tadeusz, Chłopicki Stanisław, Chabelski Zygmunt, Stępczyński Włodzimierz, Zajączkowski Roman.
Do Komisji Balotującej: kol. kol.: Domaszewiczówna Zofja. Frąckiewicz Władysław, Janicki Jan Teofil, Mańkiewicz Stanisław, Wąsik Kazimierz, Pudło Franciszek, Kłosiewicz Bolesław.
Do Biura Pracy kol. kol.: Madany Stanisław, Rusinowicz Eugenjusz, Zujartowski-Markianowicz Jan.
Upoważniono wybranych członków Biura Pracy do kooptowania kolegów chętnych do współpracy.
Następnie przez aklamację nadano honorowe członkostwo profesorowi dr. Andrzejowi Pszenickiemu.
W wolnych wnioskach kol. Różański informuje o Izbach Inżynierskich i Izbach Budowlanych, zaznaczając stanowisko Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, który jest za Izbą Ogólnoinżynierską. Zjazd popiera stanowisko Związku.
Kol. Steckiewicz omawia usterki zjazdu. Na zakończenie przyjęto wniosek kol. Maliszewskiego, dotyczący takiej organizacji Zjazdu, aby możliwie udostępnić na przyszłość branie w nim udziału kolegów z prowincji.
Po złożeniu przez kol. Gajkowicza w imieniu obecnych podziękowania dotychczasowemu Zarządowi, przewodniczący zamknął Walne Zebranie.
Koło Inżynierów Dróg i Mostów przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie 1924-1934, str. 31-33

SPIS ALFABETYCZNY CZŁONKÓW KOLA INŻYNIERÓW DRÓG I MOSTÓW
Litery "k." lub "m." w rubryce "sekcja" oznaczają: komunikacyjna lub miejska.
Począwszy od edycji XL kończący sekcję miejską otrzymują tytuł: inżynier komunikacji i urządzeń miejskich.
[...]

L.p. Nazwisko i imię L.p. edycji Sekcja Obecna specjalność Miejsce pracy Adres osobisty
  [...]          
135   Hempel Stanisław XVI     Depart. Bud. M. S. Wojsk. Warszawa, Belwederska 48
136   Henrych Juljan XVII   Budownictwo D.O.K.P. Warsz. Warszawa, Zimorowicza 4 m. 2, tel. 8-56.03.
  [...]          

Koło Inżynierów Dróg i Mostów przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie 1924-1934, str. 46

SPIS WYCHOWAŃCÓW WYDZIAŁU INŻ. LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
[...]
EDYCJA XVII. 26.VI. 1926 r.
179. Cybulski Władysław
180. Frontczak Józef
181. Gadomski Zygmunt
182. Górski Włodzimierz
183. Górecki Eugenjusz
184. Grabowiecki Roman
185. Gruszczyński Eugenjusz
186. Henrych Juljan
187. ś. p. Karpij Piotr
188. Kiepal Henryk
189. Krauze Stanisław
190. Kuczyński Jan
191. Łoskoczyński Juljan
192. Lewandowski Kazimierz
193. Markus Witold
194. Mokrzycki Jan
195. Moszczyński Wacław
196. Mitraszewski Jan
197. Myśliwski Jan
198. Pacek Adam
199. Pelda Jerzy
200. Przybylski Jerzy
201. Pukiński Czesław
202. Pych Marjan
203. Suchodolski Ignacy
204. Wasiutyński Zbigniew
205. Witulski Wiktor
206. Wróbel Wacław
207. Zajdeman Mieczysław
208. Zujartowski-Markianowicz Jan
Koło Inżynierów Dróg i Mostów przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie 1924-1934, str. 64

*HENRYCH J. Dane, dotyczące projektowania mostów drogowych i kolejowych. Nr. 184, Warszawa, rok 1925, litogr., str. 120 ...........................2.—
Mosty drogowe i kolejowe. Zasadnicze wymiary mostów kolejowych i drogowych. Wpływ parcia wiatru. Zasady obliczania wpływu zmian temperatury. Drzewo budulcowe, żelazo używane w mostach. Beton. Żelazobeton. Kamień naturalny i sztuczny. Grunt budowlany. Spółczynniki zmniejszające na wyboczenie.

Katalog Komisji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Pomocy
Studentom Politechniki Warszawskiej 1935, str. 52

KOMISJA WYDAWNICZA TOW. BRATNIEJ POMOCY STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Warszawa, Polna 3 (Gmach Politechniki). Tel. 8-82-60. Godziny sprzedaży 13-15.
Poleca z wydawnictw własnych następujące dzieła naukowe z działu "Inżynierji":
"Budownictwo Wodne" Zakłady o Sile Wodnej. Str. 212   ... zł. 6.80
       -//-             -//-        Zbiorniki i Zapory. Str. 245 ... -//- 6.00
Bronikowski M. Prof. "Budownictwo Przemysłowe". Str. 250 ... -//- 1.20
Fedorowicz I. Prof. "Budownictwo Ogólne". Str. 280 ... -//- 3.00
Henrych J. "Dane, dotyczące projekt. Mostów Drog. i Kolej." Str. 120 ... -//- 1.00
Hummel B. "Mosty niewielkie". Str. 419 ...  ... -//- 2.00
Kunicki St. Prof. "Linje wpływowe". Str. 175 ... -//-3.00
        -//-              "Parcie ziemi na mury podporowe". Str. 108 ... -//- 2.00
Miklaszewski Sł. Prof. "Gleby Polskie. Str. 63 ... -//- 24.80
Miller St. Prof. "Statyka Budowli". Str. 50 ... -//- 3.00
Nishian L. H. i Steinman D. B. "Wykreślna met. obl. belek ciągł." Str. 40 ... -//- 1.20
Paszkowski W. Prof. "Żelbetnictwo". Cz. I i II. Str. 360 ... -//- 6.40
Pstrokowski i Balicki "Obliczanie mostów kamiennych met. Mörscha". Str. 112 ... -//- 1.00
Piotrowski A. "Przepływ wody o zwierciadle swobodnem". Str. 77 ... -//- 2.20
Pszenicki A. Prof. "Wzory obliczeń mostów drewnianych". Str. 223 ... -//- 6.00
Puzyna St. "Fundamentowanie" ... -//- 15.60
Radziszewski I. Prof. "Nomogramy do obl. rur wodociąg. i przewodów kanaliz." Str. 47 ... -//- 1.20
Różański A. "Budowa dróg wodnych ... -//- 3.20
Rybczyński, Pomianowski i Wóycicki "Hydrologia" I. Str. 239 ... -//- 12.00
         -//-            -//-                     -//-               -//-         II. Str. 315 ... -//- 14.00
Skotnicki Cz. Prof. "Technika odwadniania bagien" ... -//- 6.00
Wasiutyński A. Prof. "Drogi żelazne". Str. 680 ... -//- 15.00
Wierzbicki W. Prof. "Mechanika budowli". Str. 603 ... -//- 36.00
    -//-           "Zadania ze statyki belek prostych". Str. 334 ... -//- 14.80
    -//-           "Zadania z teorji ram, łuków i krat". Str. 399 ... -//- 18.40
Witoszyński Cz. Prof. "Hydraulika". Str. 310 ... -//- 1.20
Zieliński J. "Projektowanie konstrukcyj żelbetowych" II wyd. w druku  
Żenczykowski W. "Budownictwo ogólne" w druku  
      -//-                 "Oświetlenie budynków światłem dziennem". Str. 79 ... -//- 4.50
oraz z dziedziny Matematyki, Geometrji, Fizyki, Chemji, Metalurgji, Mechaniki i t. d.
Na żądanie wysyłamy bezpłatnie obszerne opisowe katalogi ukazujących się na rynku księgarskim dzieł techniczn.
Zamówienia pocztowe uskuteczniamy odwrotnie.

Przegląd Mierniczy 1936 nr 4

SPIS ALFABETYCZNY CZŁONKÓW KOŁA INŻYNIERÓW DRÓG I MOSTÓW
Spis poniższy obejmuje wszystkich członków Koła zarówno tych, którzy z Kołem utrzymują kontakt, jak i tych, którzy ten kontakt utracili. Mamy nadzieję, że w niejednym z tych Kolegów odezwie się chęć ponownego nawiązania zerwanych nici. Przypominamy, że w myśl uchwały Walnego Zebrania składki zaległe za okres powyżej 2-ch lat zostają przy ponownym zgłoszeniu automatycznie anulowane. Wysokość składki rocznej wynosi dla członków, mieszkających w Warszawie, 12 zł., dla zamiejscowych — 6 zł.
W spisie podajemy adresy, ostatnio posiadane przez Koło, których ewentualna nieaktualność nie została stwierdzona. Zdajemy sobie sprawę, że, niestety, niektóre z nich nie są już właściwe, wobec czego zwracamy się do wszystkich Kolegów z prośbą o łaskawe informowanie Zarządu Koła o wiadomych im zmianach adresów.
Cyfry rzymskie przy nazwiskach oznaczają liczbę porządkową edycji.

[...]
195. Graefe Jerzy, XXVIII, W-wa,
Czeska 12.
196. Gruszczyński Eugeniusz, XVII.
197. Gzyra Edward, LVI, Brwinów
k/W-wy, Rynek 12.
198. Gundlach Ferdynand, L, W-wa, Je­rozolimskie 95 m. 1.
199. Gutowski Stanisław, LVII, W-wa,
Marszałkowska 66 m. 32.
200. Gutowski Stefan, XIV, W-wa, Smolna 24 m. 5.
201. Haciewicz Janisław, I, W-wa, 3 Ma­ja 5 m. 41.
202. Hajducki Henryk, LIII.
203. Heczko Tadeusz, XLVII, Grodno,
Okręgowy Urz. Budów. 3.
204. Hempel Stanisław, XVI, W-wa, Belwederska 48.
205. Hendzel Stanisław, LV, Łódź, Kiliń­skiego 61 m. 5.
206. Henrych Julian, XVII, Brazylia, Uba-Tuba.
[...]

Koło Inżynierów Dróg i Mostów przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie 1924-1939, str. 28
NOWY ZARZĄD TOWARZYSTWA "POLONIA" W RIO DE JANEIRO
Towarzystwo "Polonia" w Rio de Janeiro komunikuje, że w dniu 13 sierpnia b. r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Towarzystwa, wybrano Nowy Zarząd na rok 1939-40 w następującym składzie:
Prezes - Mieczysław Bąbnowicz; wice-prezes - Anna Janiak; sekretarz - Alfred Bilski; Zastępca - Zygmunt Palulis; Skarbnik - Julian Henrych; Zastępca - Stanisław Kasiński; Bibliotekarz - Maria Leszczyńska; I, Radny - Władysław Gabryszewski; II, Radny - Julian Rusak; III, Janina Bębnowicz. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Ignacy Szwarc; Członkowie: Bolesław Sajkowski i Józef Wichan; Gospodarz - Roman Wichan.
Nowy zarząd Towarzystwa "Polonia", powiął sobie za cel przyczynić się solidarnym wysiłkiem do dalszego ugruntowania konsolidacji wśród Kolonii Polskiej w Brazylii.
Lud 1939 nr 70 s. 2, Curitiba 27.09.1939

OD ADMINISTRACJI
Czytelnicy w Rio de Janeiro mogą wpłacać należności za prenumeratę "Gazety Polskiej" na ręce p. inż Juliana Henrycha przy rua Anna Nery nr. 27 A, który zechciał przyjąć przedstawicielstwo naszego pisma. Posiada on kwitariusz i wydaje pokwitowania na otrzymane kwoty.
Gazeta Polska w Brazylii 1940 nr 22 z 2.06.1940 str. 2
Gazeta Polska w Brazylii 1940 nr 35 z 1.09.1940 str. 2

Pochwała Polaków
Co pisze o uchodźcach wojennych z Polski rioski dziennik "Correio da Manha"

Że Polacy są narodem o niezłamanej wytrwałości i szalonej energii, świadczy o tem historia Polski. A że wrastają szybko w kraj, w którym sie osiedlają, i poczynają zaraz pracować w nowej ziemi i dla niej, mamy na to dowód w uchodźcach wojennych z Polski, którzy przybyli do Brazylii. Ledwie wysiędą ze statku, każdy z nich stara się zdobyć sposób do życia na własną rękę. Przegląd, jaki dajemy poniżej, jest nader interesujący i świadczy o pracowitości i szybkich postanowieniach życiowych tych ludzi, którzy walczyli z brawurą za swój kraj, jak to widzieliśmy, a którzy nie dają się zgnieść przeciwnemu losowi i bez ociągań biorą się w czasie pokoju do codziennej pracy.
Pan Bernard Skórzewski, zawodowy agronom, nabył ziemię koło Bananalu w stanie S. Paulo i uruchomił tam fabrykację spirytusu, starając się teraz o otrzymanie alkoholu oczyszczonego. Inżynierowie Witold Czajkowski i Jerzy Grabowski założyli w Rio Warsztat do wydobywania cynku ze starego żeliwa. Juliusz Henrych otwarł wytwórnię wklęsłych szkieł. - Jan Hamburger założył w S. Paulo fabrykę tektury (grubego papieru). P. Zdzisław Dromlewicz otwarł warsztat, w którym wyrabia przybory do kąpieli na plażach morskich a p. Roman Przeworski zacznie wkrótce fabrykować mączkę z ryb. A wreszcie artysta-rzeźbiarz August Zamojski otwarł już pracownię, w której ma gotowych szereg popiersi, ponadto nosi się z zamiarem wykonania grupy symbolicznej o motywie brazylijskim.
Gazeta Polska w Brazylii 1940 nr 47 z 24.11.1940 str. 1

Z TOW. POLONJA
   Na nadzwyczajnem zebraniu walnem Tow. „Polonja" w Rio de Janeiro, odbytem 25 października ub. r. uchwalono:
   Jednogłośnie przewodniczącym zebrania wybrano dyr. Piotra Góreckiego, sekretarzem mec. H. Nuchera.
   Na miejsce ustępującego prezesa inż. Juljana Henrycha zebranie powołało jednogłośnie Mieczysława Bęnowicza.
   Po dłuższej dyskusji zebranie upoważniło komisję złożoną z prezesa M. Bębnowicza, Teodora Gabrysia i K. Łukasiewicza - do sprzedaży placu, zakupienia innego stosownego objektu (uwarunkowane dostatecznem zabezpieczeniem nabycia nowej nieruchomości oraz w wypadku, gdyby przeprowadzona transakcja wymagała dodatkowego obciążenia t. j. ponad normalną kwotę, dysponowaną w ramach sprzedaży - kupna posiadanej nieruchomości przy ul. Fatima - konieczności uchwały Walnego Zgromadzenia członków „Polonji”).
   Zebranie uchwaliło absolutorium ustępującemu prezesowi inż. Henrychowi, wyrażając mu gorące podziękowanie całej Polonji za jego dotychczasową, bezinteresowną pracę na stanowisku prezesa „Polonji". — Ze swej strony inż. Henrych w pożegnalnem przemówieniu podziękował członkom zarządu, za wydajną współpracę. Ustąpienie z prezesury zostało spowodowane jedynie zmienionemi warunkami osobistemi. Opuszcza z żalem, znalazł bowiem tam pole do pracy i pomoc nietylko zarządu, ale również innych członków „Polonji", z pośród których specjalnie dziękował inż. Henrykowi Sonabendowi.
   Na wniosek Stefana Gabrysia zebranie uchwaliło zwrócić się z apelem do członków Tow. o podwyższenie składek członkowskich o 20 proc. z przeznaczeniem nadwyżki na Dom Polski.
Nowy Świat - The Polish Mornig World 1943 nr. 30  z 31-1-1943 str. 11

(Podajemy dodatkową listę osób, które w ramach zorganizowanej przez Kolonię Polską w Sao Paulo, Złożyły dar na dom "Kultury", a których z powodu nieczytelności podpisów nie mogliśmy zamieścić w poprzednim numerze "Kultury". Są to: Zygmunt Damm 1.000 crs., J. Załszupin 100 crs., G. J. Rostworowski 200 crs., Jan Ramisch 200 crs., K. Wędziagolski 100 crs., Herman Nucher 200 i Stefan K. Neufeld 200 crs.)

DALSZE WPLATY NA DOM "KULTURY"
  ................
Józef Handelsman, Paryż 1.000 fr.
Zofia Chądzyńska, Buenos Aires  1.000 "
Michał Zawadzki, Chicago   1.000 ''
Jerzy Leśniak, Torooto (Kanada)   1.400 ''
Jerzy Bajor, Springfield, Mass. (USA)   1.400 ''
Józef Witek, Winterthur (Szwajcaria)   1.000 ''
Maria Wasung, Genewa 1.000 ''
Krystyna Wasung, Genewa 1.000 ''
Józef Wittlin, New York, ponownie 1.000 ''
Wiktor Weintraub, Cambridge, Mass. (USA) 3.500 ''
Grzegorz Puścion, Fergus Falls, Minn. (USA) 1.750 ''
Anna Epsten, Luffness (Wielka Brytania) 2.000 ''
W. Tybura, Londyn 500 ''
T. Tomaszewski, Londyn 1.000 ''
Joanna i Franciszek Studzińscy, Paryż 5.000 ''
A. i K. Endelman, Dublin 1.000 ''
E. Baczymalski, Cobham, Surrey (Wielka Brytania) 1.000 ''
Feliks Drabczyk, Toronto (Kanada) 1.000 ''
Jerzy Piórkowski, Toronto (Kanada) 1.000 ''
Margit Vincenz, Jamaica (Zach. Indie Bryt.) 1.000 ''
S.A. Vincenz, Jamaica (Zach. Indie Bryt.) 1.000 ''
Lucja Zalewska, Chicago 1.400 ''
Jadwiga Temczyn, Brooklyn, N. Y. (USA) 350 ''
Ks. T.V. Kraus, McKees Rocks, Pa. (USA) 1.000 ''
Stanisław Gostkowski, Jipe Estate (Kenya) 2.000 ''
Wadaw i Irena Lewulis, Elwood, Vic. Australia) 4.000 ''
Stanley Godava, Huttington Park, California 3.500 ''
Lech Werwicki, Chicago 1.750 ''
Władysław Baśkiewicz, Welland, Ont. (Kanada) 700 ''
Janusz Swienczyc-Wiland, Toronto (Kanada) 1.000 ''
Stefan Kamiński, Montreal 700 ''
Eugeniusz Siniewicz, Montreal 1.400 ''
Nadesłano przez tygodnik "Związkowiec" w Toronto, Ont. (Kanada): Bezimiennie 1.000 fr.; Fr. Głogowski (Toronto) 1.000 fr.; Fr. Kmietowicz (Toronto) 1.000 fr.; M.E. Korycki (Torooto) 1.750 fr. ; Wanda Krasuska (Toronto) 1.000 fr.; B. Martysz (Toronto) 350 fr.; Agnieszka Neher (Toronto) 1.400 fr.; S.L. Opolski (Toronto) 1.000 fr.; i Stanisław Zdziennicki (Toronto) 1.750 fr. - razem10.250 ''
E. Kozik, Roubaix 300 ''
J. G. Toronto (Kanada) 1.750 ''
Tadeusz Szubski, River Forest, III. (USA) 3.500 ''
Efreim Kulik, Hamilton, Ont. (Kanada) 1.750 ''
Wiktor Skiba, Detroit (USA) 1.750 ''
M.S. Winiarski, Londyn 3.000 ''
J. S., Brooklyn, N. Y. (USA) 1.400 ''
Dr S.N. Korzeniowski, Chicago 1.000 ''
M Puzyna Applethwaite Farm. Elgin, Cape (Afr. Poł.) 1.000 ''
Anna Heydenkorn, Torooto (Kanada) 700 ''
Jan Pańczak, Toronto (Kanada) 700 ''
Tadeusz Sawaszkiewicz, Toronto (Kanada) 1.000 ''
Jan Krystofowicz. Richmond (Australia) 2.000 ''
Zofia Czerska. Sillery, Que. (Kanada) 1.750 ''
Stanisław Czerski, Sillery, Que. (Kanada) 1.750 ''
Jan Nowakowski, Beograd 1.000 ''
M. Marcinkow, Winnipeg (Kanada) 350 ''
Lesław K. Ludwig, Springfield. Mass. (USA) 5.250 ''
Józef A. Zielicki, Lilford (Anglia) 5.000 ''
M. Felińska, Lilford (Anglia) 1.000 ''
Zebrane w Lilford Grammar School (Anglia) 800 ''
Stefan Prokopiak. Ponta Grossa, Parana (Brazylia) 3.500 ''
Anonimowo. Berlin 1.750 ''
Stefan Tlałka, Philadelphia (USA) 3.500 ''
Dr Piotr Mohortyński, Yangambi par Stanleyville (Congo b.) 35.000 ''
Bianka Wojewódzka, Bunia (Congo belg.) 2.000 ''
E. Podoska, Paryż 2.000 ''
B. Drzewieska, Paryż 5.000 ''
ŁG. Caracas (Venezuela) 3.500 ''
Ludwik Marcinkiewicz, Caracas (Venezuela) 3.500 ''
Jerzy Niebrzydowski, Caracas (Venezuela) 3.500 ''
J. M. (Venezuela) 5.250 ''
Br. Łubiński, Oslo 500 ''
W. Pankiewicz, Seymour, Vic. (Australia) 800 ''
J. Juźwikowska, Montreal 1.000 ''
M. Minkowski, Iscoyd Park, Whitchurch, Salop (W. Bryt.) 1.200 ''
Cz. Ziemlińska i Wl. Igliński, Kitchener, Ont. (Kanada) 5.250 ''
T. Z., Oslo 10.000 "
Mieczysław Błaszkiewicz, Brooklyn, N. Y. (USA) 1.750 "
E. L. Hołdanowicz Londyn 1.050 ''
Polskie Koło Kulturalno-Artystyczne w Sydney (Australta) 10.000 ''
Marek St. Korowicz, Cambridge, Mass. (USA)   3.500 ''
Andrzej Bohomolec, Arrow Head Ranch, Alta (Kanada) 100.000 ''
Władysława Rozbicka, Boston, Mass. (USA) 1.750 ''
Christian M. Kretowocz, Toledo, Ohio (USA) 1.750 ''
W. I., Boston Mass. (USA) 1.000 ''
S. Nieciecki. New York 1.000 ''
Zbigniew Jasiński. Griffith, NSW (Australia)   3.500 ''
M. Rybikowski, Montreal   1.400 ''
Wojciech Kasznica, Irvington, N. J. (USA)   1.400 ''
Anonimowo Chicago   1.400 ''
Julian Henrych, Sao Mateo (Brazylia)   5.000 ''
A. Kocur, Dunnellen, N. J. (USA)   1.000 ''
Dr Felix Dubrawskti, Arvika (Szwecja)   1.000 ''
M. Laubitz, Toronto (Kanada)   2.000 ''
Koło S.P.K., Waterbury. Conn. (USA)   1.000 ''
Wincenty Rokicki, Detroit (USA)   3.500 ''
Kongres Wolności Kultury (Paryż) przyszedł nam z pomocą zakupując nasze wydawnictwa na sumę .. 180.000 ''
Z podobną pomocą przyszedł nam Fund for Intellectual Freedom (stworzony i w dużej mierze finansowany przez Arthura Koestlera)350.000 ''

DZIĘKUJEMY.

Kultura nr 3/89 z 1955, str. 2-4

LIST OF VOLUNTARY CONTRIBUTIO

ARGENTINE
Jan Adamski, - Karol Angerman, Buenos Aires
Irena Bartkiewicz, - Stanisław Berezowski, - Stanisław Blicharski, - D. Borowińska, - Jerzy Braun, - Teodor Brys, - Florian Czarnyszewicz, - Cząstkiewiczowa, Natalia Dąbrowska, - Długopolski, - Dzięciołowski, - B. Fijałkowski, Waleria Fuksa
Dr. Z. Gałaczyński, Buenos Aires
Z. i M. Haluzowie, - Rudolf Kuczyński, - Stefan Kula, - Lidia Lalka, - Wanda Majewska, - Roman Mazurkiewicz, - Tadeusz Mir-Misztein, - Elżbieta Niewiadomska, - Józefa Radzymińska, - Składnica Książki Polskiej, - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło 1-ej Dywizji Pancernej, Buenos Aires
Skawińska, - A. Skwarczewski, - Józef Suchorzewski, - Jadwiga Turowicz, - Jan Wierzbicki, - Związek Kobiet Polskich

AUSTRALIA
ADELAIDE:
W. Araszkiewicz, - Z. bernas, - J. Cieśliński, - M. B. Cieślińska, - L. Dudkiewicz, - Z. W. Hryniewicz, - L. i J. Klimowscy, - A. Kokar, - T. i K. Łużny, - T. Ostrowski, - W. i J. Romanowscy, - W. Serafiński, - A. Sowiński, - P. Świrski, - S. Weging, - J. Zawisza
Varia:
Ks. Franciszek Arciszewski, - J. Karlikowski, Melbourne. - B. Kitaszewski, - Polskie Koło Kulturalno Artystyczne, Sydney. - Pracownicy Szpitala, Concord. - S. Romanik, Melbourne. - W. Szweg, Melbourne

AUSTRIA
George Scott, Vienna

BELGIUM
K. Ciechanowski, - Stowarzyszenie Polaków, Verviers

BELGIAN CONGO
Maria Kisielewicz

BENGAL
Jan Fryling, Darjeeling

BRAZIL
SAO PAULO:
Inż. Witold Czajkowski, - Samuel Gost-Korzewicz, - Henryk Landsberg, - Jerzy Andrzej Merz, - Leon Schubert, [...]
str. 371-72


SUPPLEMENTARY LIST OF CONTRIBUTORS DURING THE PRINTING OF THIS BOOK:
Alexander Gniewosz, — Julian Henrych, — Adam Koch, — Adam Kozłowski, — Julian Targowski, Rio de Janeiro, BRAZIL. — Włodzimierz Koskowski, Aleksandria, EGYPT. — Alojzy Piotrowski, Tauroudant, Marocco. — American Councill of Polish Cultur Club, Buffalo, USA. — Wincenty Radkowski, Chicago, USA. — Bezimiennie, Zürich, SWITZERLAND. — "Nasz Teatr" S.P.K., Oddz. Argentyna, Buenos Aires. — Koło Żołnierzy Pułku 6 Panc. "Dzieci Lwowskich", Leds, GR. BRITAIN.
A city ights for freedom: the rising of Lwów in 1918–1919,
Rosa Bailly, Londyn 1956, str. 377


POTWIERDZENIE ODBIORU PIENIĘDZY:
Stanisław Czycza ( MARECHAL CANDIDO RONDON), Lorenco Tartas (SANTA BARBARA DO SUL), Jeronimo Uroda (SANTO ANGELO), Leonardo Białecki (CRISCIUMA), Bolesław Ruszycki (S. MATEUS), Adao Sokulski (RESERVA), Armando Zamaja (PAIQUERE), Edmundo Lubawski (MASSARANDUBA), Joanna Tybel (S. DOMINGOS), Vicente Garus (RESERVA), Feliks Polonis (RIO GRANDE), Stefan Bobrzyk (UBIRITAMA), Estanislau Wotecki (CRUZ MACHADO), Andre Reska (FREDERICO WESTPHALEN), Thadeu Galuch (ARAPONGAS), Thadeu Świerczek (CAPINZAL), Jnina Michalowska (RIO DE JANEIRO), Jose Kmiecik (CAMPO DO TENENTE), Stefan Pochwatko (ARAPONGAS), Ladislau Janina Sobczyk (RIO GRANDE DO SUL), Constante Jamsel (ENGENHEIRO BELTRAO), Feliks Ryba (PONTA GROSSA), Miguel Ostrowski Filho (SENGES), Julian Henrych (ESPIRITO SANTO), Anna Grichine (CARAPICUIBA), A. L. Gwadera (S. BERNARDO DO CAMPO), Pedro Mierzwa (WIRMOND), Paulo Dolinski (FELIPE SCHMIDT), Pe. Casimiro Mikucki (RIBEIRAO BONITO), Andre Kapusniak (VILA S. ANTONIO), Sofia Galecki (CASCAVEL), Somao Lendzion (CANDIDO DE ABREU), Pe. Edward Puszkiel (PROPRIA), Kazimierz Kubala (S. PAULO), Kazimierz Sienkiewicz (    RIO DE JANEIRO), Staszewski Maria (IMBITUVA), Zygmunt Langwiński (PEDREGULHO), Francisco Zawadzki (RIO PARDO), Prof. Casimiro Mazur (PINARE), Adek Goldman (P. ALEGRE), Ivone Duczman (ESPIRITO SANTO), Suzana Ciągniwoda (CURITIBA), Jan Bidzinski (S. PAULO), Eng. W. de Gruel (SANTO ANDRE), Maria Stefanik (CUBATAO), P. Gorecki (S. PAULO), W. Labanowski (LAGUNA), Vitor Kozlowski (VILA SANTA TERESA), Maria Bienaszewski (PAULO FRONTIM).
Lud. R. 46: Nr 18 (3 maja 1967)  str. 2


OFICERSKIE KURSY UZUPEŁNIAJĄCE
I oficerski kurs uzupełniający od 1.12.1920 r. do 20.03.1921 r.


  1) kpt. Stefan Guczera (45 - 7 pac)
  2) kpt. Juliusz Wróblewski (2 - 7 pac)
  3) por. Hieronim Bońkowski (41 - 6 pap)
  4) por. Włodzimierz Gierowski (31 - 18 pac)
  5) por. Mieczysław Hubert (10 - 6 pap)
  6) por. Zygmunt Józefkowicz (16 - 8 pap)
  7) por. Jan Kropiwnicki (35 - 14 pap)
  8 ) por. Mieczysław Kubiczek (22 - 7 pap)
  9) por. Wacław Kuchara (19 - 5 pap)
10) por. Bronisław Kuczyński ( 30 - 7 BA)
11) por. Stanisław Lewandowski (15 - 15 pap)
12) por. Stanisław Mikruta (29 - 12 pap)
13) por. Mieczysław Nadratowski (37 - 21 pac)
14) por. Stefan Opieliński (53 - 15 pap)
15) por. Ferdynand Pokorny (6 - 11 pac)
16) por. Aleksander Sumczyński (48 - 6 pap)
17) por. Tadeusz Trecz (47 - 21 pap)
18) por. Tadeusz Żółkiewicz (46 - 1 pac)
19) ppor. Jerzy Antropow (17 - 8 dak)
20) ppor. Witold Babiński (9 - 6 dak)
21) ppor. Zbigniew Badowski (32 - 18 pap)
22) ppor. Zygmunt Bałaban (49 - 6 DP)
23) ppor. Jerzy Bogucki (4 - 2 dak)
24) ppor. Franciszek Borensztedt (51 - 8 pap)
25) ppor. Jerzy Bronowski (33 - 2 pac)
26) ppor. Jerzy Bugajski (34 - 2 pac)
27) ppor. Wacław Czaczkowski (42 - 15 pap)
28) ppor. Stanisław Czerny (14 - 15 pac)
29) ppor Stefan Dobrzański (28 - 5 pap)
30) ppor. Henryk Dudek (18 - 7 pap)
31) ppor. Stefan Ferch (44 - 3 dak)
32) ppor. Paweł Filipowicz (1 - 5 pap)
33) ppor. Marian From (25 - 12 pap)
34) ppor. Alfred Gubrynowicz (36 - 1 pac)
35) ppor. Julian Henrych (7 - 6 dak)
36) ppor. Ignacy Horn (26 - 12 pap)
37) ppor. Zygmunt Kencer (50 - 20 pac)
38) ppor. Włodzimierz Kozłowski (43 - 14 pap)
39) ppor. Władysław Majewski (23 - 7 pap)
40) ppor. Paweł Niesiołowski (24 - 2 dak)
41) ppor. Szczepan Olchowicz (27 - 2 dak)
42) ppor. Jan Ostrowski (20 - 4 dak)
43) ppor. Zygmunt Puchalski (52 - 12 pac)
44) ppor. Stanisław Rajkowski (11 - 16 pap)
45) ppor. Józef Rau-Raugiewicz (3 - 14 pap)
46) ppor. Leszek Romocki (12 - 4 dak)
47) ppor. Adam Schwarzenberg-Czerny (54 - 8 pap)
48) ppor. Tadeusz Adam Schwetz (13 - 5 pap)
49) ppor. Jan Sitkiewicz ( 40 - KGW)
50) ppor. Mieczysław Skarżyński (38 - 8 dak)
51) ppor. Janusz Skorupski (8 - 10 psph)
52) ppor. Kazimierz Stafieja (5 - 7 pap)
53) pchor. Józef Korab (39 - 6 pac)
54) pchor. Andrzej Sienkiewicz (21 - 2 pap)
Żródło - CAW: 1.300.27.55. Wykaz absolwentów kursu oficerskiego przy Szkole Podchorążych Artylerii. Szkoła Podchorążych Artylerii L.dz. 480/tjn. z 31 maja 1921 r. W nawiasie podano lokatę i przydział po ukończeniu kursu; pogrubionym drukiem oznaczono prymusa kursu.

Wojenne szkoły dla oficerów artylerii: (1914-1921),
Zbigniew Moszumański, Zygmunt Kozak,
Ajaks, Pruszków 2002, str. 119
 

Działające zaś w ramach Stowarzyszenia Techników Polskich Koło Inżynierów Dróg i Mostów wydawało nieregularnie w Warszawie „Biuletyn Koła Inżynierów Dróg i Mostów” (1928/29 /t. 1 / - 1938 /t. 11/). Jego podstawową funkcją stało się dokumentowanie działalności odczytowej placówki, poprzez drukowanie pełnej lub skróconej wersji referatów wygłoszonych na posiedzeniach naukowych Koła.
Dopełnienie części naukowej każdego numeru stanowił przegląd czasopism technicznych, sprawozdania z prac badawczych prowadzonych przez instytuty naukowe, w tym Drogowy Instytut Badawczy i Stowarzyszenie Członków Polskich Kongresów Drogowych, a także protokoły walnych zebrań Koła. Dziewięć kolejnych numerów przygotował do druku Jan Kubalski, następnie funkcję redaktora pełnił Julian Henrych.
Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939,
Grażyna Wrona, WNAP Kraków 2005, str. 305
 Espírito Santo – jeden ze stanów Brazylii, położony w Regionie Południowo-Wschodnim. Od północy graniczy ze stanem Bahia, od zachodu Minas Gerais, na wschodzie leży Ocean Atlantycki, a od południa stan Rio de Janeiro.
São Mateus – miasto w Brazylii leżące w stanie Espírito Santo. Obszar miasta liczący 2343,251 km² zamieszkiwało w 2007 roku 89 106 ludzi. Miasto założone zostało w 1764 roku.
 - Julian Henrych
                            - 1955, list Juliana Henrycha do Redakcji Kultury i odpowiedź Jerzego Giedroycia [Archiwum Instytutu Literackiego Kultura]

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja