Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Ludwik St. Henrych

KALISZ
Gazeta Codzienna 1839 nr 2615 (1 października), str. 1
N. CESARZ i KRÓL udzielić raczył następujące pensye emerytalne 1) Józefowi Kalasantemu Szaniawskiemu, członkowi rady stanu 25.000 zł; 2)Rozalii z Bogusławskich Osińskiej, wdowie po Lud. Osińskim, referendarzu stanu 6500 zł.; 3) Wincentemu Kozubskiemu, byłemu podsędkowi 373 zł.; 4) Magdalenie Helenie z Czapskich Henrych , wdowie po sędziu prezydującym w sądzie policyi poprąwczej wydziału kaliskiego, oraz synowi jej Ludwikowi Stanisławowi, dla matki 1800 zł., dla syna 600 zł.; 5) Sylweremu Strzeleckiemu, sędziemu sądu najwyższej istancyi, 10,000 zł.; 6) Fran. Rudnickiemu , b. dozorcy cyrkułowemu miasta Warszawy, 100 zł.; 7) Jakóbowi Podlich, byłemu kommissarzowi cyrkułowemu m. Warszawy 1300 zł.; 8 ) Konstantemu Trzasce , byłemu burmistrzowi miasta Miedzny, 270 zł.; 9) Franciszkowi Włoszczewskiemu , byłemu burmistrzowi miasta Zwolenia, 600 zł; 10) Franciszkowi Schultz radcy kollegialnemu, naczelnikowi wydziału paszportowego kancellaryi namiestnika królewskiego, 6666 zł. 20 gr. ; 11) Wincentemu Dobrzyńskiemu, podpułkownikowi w korpusie inżenierów kommunikacyj lądowych i wodnych, 55oo zł.; 12) Ignacemu Kochańskiemu, dróżnikowi , 363 zł. 20 gr.; 13) Józefowi Ostaszewskiemu , byłemu posłańcowi pieszemu przy biurze kommissarza obwodu przasnyskiego, 135 zł.

PIOTRKÓW
Kurjer Warszawski. 1850, Nr 229 (1 września)

W Kancelarji Konsulatu Jlnego C. K. Austrjackiego, złożono dla pogorzelców m. Krakowa; dnia 24 b. m.: od Rady Szczegółowej Opiekuńczej Powiatu Piotrkowskiego, zebrane przez Wielmożną Bobr ofiary, które wnieśli, jak następuje: Soczyńska, k. 30; Chojnacki, rs. 2; N.N., k. 30; W. Strączyński, rs. 2; Popliński, rs. 2; Stokowski, rs. 1; M. R., rs. 1; P. R., k. 7 1/2; Stempowski, rs. 1; Beczylińscy, k. 75; Rostkowski, k. 7 1/2; Sztejnike, rs. 1; Mikulski, k. 25; Stucka, k. 30; W. Przyłuska, k. 75; M. Wittman, k. 50; Hempa, k. 75; Morzakowska, k. 30; F. rs. 2; Karponowicz, rs. 1; M. Tarchow, k. 30; Goteński, rs. 4; Krakowski, rs. 4 k. 50; Żołądkowski, k. 30; Miniszewski, k. 45; Baczmunowska, k. 60; Wyznikiewicz, rs. 3; Sikorski, rs. 1; Toniakiewicz, k. 5; Schaube, k. 30; Pawlikowski, rs. 3; Swietlikiewicz, k. 15; X. Bortkiewicz, k. 50; Cybulski, rs. 1; Dębska, k. 45; Ratold, pół-imperjała w złocie (rs. 5 k. 20); Flatt, k. 50; L. Müller, rs. 1; Prenie, k. 3; Porembińska, k. 15; od Wdowy, k. 35; Majerowicz, k. 20; Grabowski, rs. 1; Herman, k. 75; Henrych, k. 75; B. rs. 1; J. k. 40; T. k. 30; A. W., k. 15; Więckowski, k. 30; Czerniejewska, k. 30; B. A., rs. 1; S. K., rs. 1; Zabiełło, rs. I k.50; Tar nawski, k. 50; (Razem rs. 53 k. 33). Zebrane przez Wżną Olszańską: Zachorski, rs. 3 k. 66; Thieme, rs. 1; Schaeffer, rs. 1; Aneryłow, k. 50; Kowalski, rs. 1; Hanicka, k. 45; W. Zajkowski, rs. 1 k. 50; Wojciechowska, k. 20: Sledzianowska ,k. 30; Warchitscheck, k. 30; Dąbecka, k. 50; Markowska, rs. 1; Zagajewski, rs. 1; Biskupska, rs. 1; Ender, k. 20; Miltelstadt, k. 75: Kinel, k. 50; Wagner, k. 18; Bezimienne, k. 40; Wadzimowski, k. 30; O. S., rs. 9; Jan Pychowski, rs. 1 k. 50; Lipiński, k. 7 1/2; Kozłowska, k. 90; Suchner, k. 30; Bocheńska, rs. 3; N. N., k. 18; W. Gajewski, k. 75; Głodzieńska, k. 15; A. G., rs. 2; Głodzieński, k. 30; Haberkant, k. 30; M. K., k. 50; Horoszewicz, rs. 2; Czachowski, rs. 1; Wiesiołowski , rs. 1; Urbanowscy, rs. 1; Fryese Emeryt, rs. 1; Klugen, k. 75; Smakowska, k. 30; W. H., rs. 1; Urbanowski, k. 30; N. N., k. 16; Heibel Tusiński, k. 30; Eibesie, k. 15; S.N.N., rs. 1; W. N. N., rs. 1; Młoda Horowicz, k. 22 1/2; A.O., rs. 1; X. P., k. 75; Lejzer Szydłowski, k. 30; Tytebergs, k. 15; Strykowska, k. 30; Gedlowa, k. 30; N. N., k. 30; Horowitz et Ehlich, rs. 1; 0. k. 40; (Razem rs. 50 k. 38), czyli w ogóle złp. 691 gr. 12. D. 25 z. m.: zebrane przez Redakcję Gazety Policyjnej, zł. 112, a przy tem 15 exempl: poematu przez Józefa Monneuse; d. 27 z. m.: zebrane przez Redakcję Gazety Warszawskiej, zł. 1965 gr. 10.

Warszawska Gazeta Policyjna. 1855, nr 319 (15 listopada), str. 1
Kurjer Warszawski 1855 nr 303 (15 listopada), str. 1540
Dziennik Warszawski 1855 nr 304, str. 2

Rozkaz do zarządu cywilnego Królestwa Polskiego. - I. Przez Najwyższe rozkazy JEGO CESARSKO-KRÓLEWSKIEJ MOŚCI, wydane do zarządu cywilnego. — W Mikołajewie, dnia 14 września 1855 r. — Uwolniony od służby na własne żądanie: p. o. naczelnika wydziału wojskowego w kancelarji przybocznej Namiestnika, asesor koleg. Wielecki-Zadorożny, z mundurem do urzędu przywiązanym. — Dnia 15 września 1855 roku.— Zmarli wykreśleni zostają z listy urzędników: sekretarz dziennikarz kancelarji rady administracyjnej Królestwa, asesor koleg. Tylman; p. o. sekretarza w kom. rząd. spraw wewn. i duch., sekretarz koleg. Czurakowski i p. o. młodszego kontrolera najwyższej izby obrachunkowej, sekretarz gubernialny Budzilowicz. — Dnia 16 września 1855 roku. — Mianowani: członkowie Warszawskich departamentów rządzącego senatu, rzeczywiści radzcy stanu: Chwalibóg, szambelan Płatonow i p. o. radzcy najwyższej izby obrachunkowej, radzca stanu Dekuciński, członkami komisji umorzenia długu krajowego, z pozostawienem przy innych zajmowanych przez nich urzędach. — II. Przez postanowienie rady administracyjnej, w deputacji szlacheckiej gubernii Lubelskiej mianowany: właściciel dóbr Stanisław Sosnowski, członkiem honorowym deputacji szlacheckiej gubernii Lubelskiej. — III. Przez rozporządzenia komisij rządowych i władz oddzielnych, w wydziale komisji rządowej sprawiedliwości mianowani: pisarz sądu policji poprawczej wydziału Łęczyckiego, sekretarz koleg. Franciszek Syroczyński, p. o. asesora sądu policji poprawczej wydz. Włocławskiego; podpisarz sądu pokoju okręgu Siennickiego Karol Lesiewski, p. o. pisarza sądu policji poprawczej wydz. Łęczyckiego i kancelista sądu policji poprawczej wydz. Piotrkowskiego Ludwik Henrych, p o. podpisarza sądu pokoju okręgu Sieradzkiego; — przeniesiony na własne żądanie: podpisarz sądu pokoju okręgu Sieradzkiego, sekretarz gubernialny Stanisław Zdzitowiecki, na takiż urząd do sądu pokoju okręgu Siennickiego;— w okręgu naukowym Warszawskim mianowany: kandydat teologii, ksiądz Jan Chyliczkowski, nauczycielem religii rzymsko-katolickiej w szkole powiatowej realnej przy ulicy Królewskiej w Warszawie;— w dyrekcji drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, uwolniony od służby na własne żądanie i dla słabości zdrowia: dozorca drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Franciszek Łoziński,— zmarły wykreślony zostaje z listy urzędników: asesor sądu policji poprawczej wydziału Włocławskiego, Antoni Vallerne - (Podpisał) Namiestnik Jenerał-Feldmarszałek Książę Warszawski hr. Paskewicz Erywański.

SIERADZ

Dziennik Urzędowy Gubernii Warszawskiej. 1857, nr 4 + dod. (24 stycznia), str. 44
Sąd Poli. Popra. Wydziału Sieradzkiego.
W roku zeszłym miesiąca Kwietnia, od przyaresztowanego Mateusza Wesołowskiego, o kradzież obwinionego, odebrane zostały następujące przedmiota: kamizelka jedwabna fiolotowa w pasy czerwone, kamizelka atłasowa czarna, kamizelka pikowa biała w kratkę, sztuczka na spodnie tygrowa, sztuczka materyalna w paski czarne, brzytwy dwie stare, szczyzoryki stare dwa, nożyk składany, szpilka złota z turkusikami w pudełku małem czerwonem w którem i włosy się znajdują, i małe pudełko drewniane bez zawiaski, właściciel którychto rzeczy dotąd niewyśledzony. Wzywa przeto poszkodowanego kradzieżą, aby z dowodami legalnemi po odbiór tychże przedmiotów w Sądzie tutejszym stawił się, po upłynieniu bowiem czasu prawem oznaczonego, takowe przedmiota w skutek wyroku Sądu Poprawczego Kaliskiego z dnia 15 (27) Października r. b. na rzecz Skarbu Królestwa, przez publiczną licytacyą spieniężone zostaną.
Sieradz d. 15 (27) Grudnia 1856 r.
w z. L. Henrych.

Gazeta Codzienna 1858, nr 106 (22 kwietnia), str. 1
— Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych pow. Sieradzkiego, składa najczulsze podziękowania WW. Paniom poniżej wymienionym, które raczyły zająć się kwestą Wielkotygodniową, na korzyść szpitala św. Józefa w Sieradzu, a mianowicie:
1. W. Nowickiej z W. panną Aleksandrą Kłossowską, za uzbierane ofiary w kościele księży Dominikanów w ilości rub. sr. 16 k. 6. 2) W. Biernacki z W. panną Marją Ołczakowską za uzbierane ofiary w kościele u Fary rs. 7 k. 41. 3) W. Kamińskiej, łącznie z W. Stanisławą Olędzką i W. Ludwikowi Henrych, za uzbierane ofiary w mieście w ilości szarpi funtów 5 oraz rs. 36 k. 5. Razem wpłynęło do kassy szpitala rs. 59 k. 52. — Za opiekuna prezydującego A. Kamieński, — Sekretarz A. Błeszyński.

Kurjer Warszawski. 1858, nr 109 (25 kwietnia) str. 558
Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Ptu Sieradzkiego, składa najczulsze podziękowania WW Paniom poniżej wymienionym, które raczyły zająć się kwestą Wielko-Tygodniową, na korzyść Szpitala Śgo Józefa w Sieradzu, a mianowicie: W. Nowickiej z W. Panną Alexandrą Kłosowską, za uzbieraną ofiarę w Kościele XX. Dominikanów w Sieradzu, w ilości rs. 16 k.6; W. Biernackiej z Wżną Marją Olezakowską, za uzbierane ofiary w Kościele Farnym, rs. 7 k. 41; W. Kamieńskiej z W. Stanisławą Olędzką, oraz W. Ludwikowi Henrych, za uzbierane ofiary w mieście w ilości rs. 36 k. 5, oraz szarpi funtów 5. Razem rs. 59 k: 52, wpłynęło do Kassy Szpitalnej Śgo Józefa. — Za Opiekuna Prezyd:, A. Kamieński. — Sekr: A. Błeszyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 246, str. 1895-1896
(N. D. 6131) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Stosownie do art. 682 K. P. S., podaje do wiadomości, że na żądanie: 1. Ludwika Kaczkowskiego, właściciela dóbr miasta Bełchatowa, tamże w Bełchatowie O-gu Piotrkowskim zamieszkałego 2. Józefy z Kaczkowskich Edmunda Stawiskiego, właściciela dóbr Podłężyce małżonki, w assystencyi i za upoważnieniem tegoż męża czyniącej, czyli obojga małżonków Stawiskich, w Podłężycach O-gu Sieradzkim zamieszkałych. 3. Wojciecha Puławskiego, właściciela dóbr Grzymiszewa i innych, temże w Grzymiszewie O-gu Konińskim zamieszkałego, wszystkich zamieszkanie prawne do tego interesu w m. Kaliszu u Karola Rozdejczer i Stanisława Zawadzkiego, Patronów Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w temże mieście zamieszkałych, obrane mających, od których ciż Patronowie stawają i subhastacyą dóbr Chojne z przyległościami popierają; z mocy kontraktu kupna i przedaży o dobra Chojne, przed Rejentem Janem Niwińskim w Kaliszu d. 16 (28) Lipca 1858 r. zeznanego, w poszukiwaniu summ: rs. 7191 k. 75, rs. 9526 k. 21 1j2 i rs. 3000, z procentami od dnia 12 (24) Czerwca 1859 r. przypadającemi, aktem zajęcia przez Felixa Chodyńskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w tymże mieście zamieszkałego na gruncie dóbr rzeczonych w d. 2 (14) Września 1859 r. rozpoczętym, a w d. 14 (26) t. m. i r. ukończonym, zajęte zostały na przedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia:
Dobra Ziemskie Chojne,
z przyległościami, składające się z folwarku i wsi zarobnej Chojne, z folwarku i wsi zarobnej Bobrowniki, z folwarku i wsi zarobnej Stoczki i folwarku Wiechutki, z wszelkiemi użytkami i bez żadnego wyłączenia, w gminie i parafii Chojne, w O-gu i Pcie Sieradzkim, Gub. Warszawskiej położone, pod jurysdykcyą Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej zostające, a będące własnością Józefy z Zachertów Tomasza Barona Dangel małżonki w dobrach Chojne O-gu Sieradzkim wraz z mężem zamieszkałej i zamieszkanie prawne w tychże dobrach obrane mającej.
Oprócz powyższych przyległości, należy do dóbr Chojne prawem wieczystej dzierżawy i łącznie z dobrami zajętą została łąka Babiną zwana, obejmująca przestrzeni około mórg 9 prętów kwadratowych 200.
Wprawdzie wydzierżawione zostały dobra te za kontraktem urzędowym z dnia 9 (21) Czerwca 1859 r. Henrykowi Szmidt na 3chletni przeciąg czasu, poczynając od d. 12 (24) Czerwca 1859 r. do tegoż dnia w r. 1862, za opłatą czynszu po rs. 4875 rocznie lecz o unieważnienie tego kontraktu dzierżawnego, zastrzega się wystąpienie w drodze prawnej.
W dobrach tych w wsi Chojne jest kościół parafialny murowany, którego dziedzic kollatorem, szkółki wiejskiej, szpitala i innych zakładów duchownych nie ma. Kościół o którym wyżej mowa, jak równie budowle plebańskie, jako sprzedaży nie ulegające, z pod zajęcia wyłączone.
Zabudowania folwarczne i wiejskie, wyszczególnione i opisane są w akcie zajęcia.
Ogólna rozległość dóbr Chojne z przyległościami powyżej wymienionemi, oprócz wyżej wzmiankowanej łąki Babiną zwanej, wynosi podług mappy i rejestru pomiarowego, przez Jeometrę Pełzuskiego w r. 1857 dopełnionego, morgów 4664 prętów kwadratowych 127, czyli włók 155 mórg 14 prętów kwadratowych 127 miary nowo-polskiej, albo licząc na miarę rossyjską dziesiatyn 2390 sażeni kwadr. 1141 i stóp kwadr. 45 1j2, w szczególności:
a) folwarku Chojne ogółem mórg 1188 pr. kw. 209, b) folwarku Bobrowniki ogółem m. 641 pr. kw. 169, c) folwarku Stoczki ogółem m. 206, d) folwarku Wiechutki ogółem m. 271 pr. kw. 179, e) wsi Chojne ogółem m. 287 pr. kw. 203, f) wsi Bobrowniki ogółem m. 364 pręt. kw. 175, g) wsi Stoczki ogółem m. 77 pr. kw. 50, h) gruntów czynszowych ogółem m. 25 pr. kw. 44, i) granic z wsiami ogółem m. 89 pr. kw. 34.
Gatunek ziemi należy do I. (żytniej), II, III i IV klassy.
Granice dóbr opisane są w protokóle zajęcia.
Przez dobra płynie spławna rzeka Warta.
Lasy dzielą się na dwa obręby; 1 Obręb Borzysko, las sosnowy wysokopienny, podzielony na 50 porębów, obejmuje morgów 676 pr. kw. 214. 2. Obręb Stoczki, las dębowy, mięszany z sośniną, brzeziną, świerczyną, olszyną i innem drzewem, podzielony na 49 porębów, obejmujący m. 743 pr. kw. 242. Tym sposobem wynosi ogólna rozległość lasów m. 1420 pr. kw. 156, lecz w ilość tę wchodzą role, łąki, zarośla, piaski, nieużytki, rowy, drogi i wody, ogólnej przestrzeni morg 32 pr. kw. 218, tak, iż przestrzeń lasu drzewnego wynosi ogółem morg 1387 pr. kw. 238.
Probostwo zajmuje w ogrodach owocowych, gruntach ornych, łąkach, wodach, drogach, rowach, piaskach, wygonach i pod zabudowaniami, ogólną przestrzeń morg 92 pr. kw. 108.
We wsi Chojnem gospodarzy pańszczyznę sprzężajem dwa dni w tydzień odrabiających i załogę dworską posiadających, jest 15, a robiących 1 dzień sprzężajem w tygodniu, bez załogi dworskiej i drugi ręczno, jest 2; gospodarzy ręczną pańszczyznę po 2 dni w tydzień odrabiających, jest 11stu; wszyscy zaś 28 obowiązani są dawać dworowi corocznie każdy po 16cie garncy owsa, po pół gęsi, po 1 kapłonie, po 15 jaj i prząść po pół sztuki z lnu dworskiego. Komorników pańszczyznę ręczną dzień jeden w tydzień robiących i tłukę w żniwa 4 dni, jest szesnastu.
W wsi Bobrownikach jest 7 gospodarzy robiących po dwa dni sprzężajem i po dwa dni ręczno w tygodniu; gospodarzy pańszczyznę po dwa dni w tydzień sprzężajem robiących, jest 4; gospodarzy pańszczyznę ręczno po dwa dni w tydzień robiących, jest 16; komorników dzień w tydzień ręczno robiących, jest 5; wszyscy gospodarze czterodniowi, winni oddawać dworowi corocznie po jednym korcu owsa, po jednej gęsi, po 2 kapłony, po 30 jaj, prząść po jednej sztuce z lnu dworskiego i odbywać w żniwa tłuki po 4 dni, zaś gospodarze dwudniowi, winni oddawać i odrabiać o połowę mniej.
We wsi Stoczkach jest gospodarzy 7miu, z których jeden robi w tydzień dwa dni sprzężajem, a jeden ręczno, drugi robi trzy dni w tydzień, a pięciu po cztery dni w tydzień ręczno, jest także komornik jeden, robiący w tydzień ręczno dzień jeden.
Obszerniejsze objaśnienia co do włościan zamieszczone są w akcie zajęcia.
Czynszowników stałych niemasz:
Czynszownicy niestali są: karczmarzy w dobrach jest czterech: Piotr Człapiński płaci rs. 30, Nepomucen Wieruszewski rs. 30, Wojciech Jasiewicz rs. 45, Adam Hypszer rs. 34 kop. 50, Roch Wroński młynarz, płaci rocznie z wiatraku rs. 60, miele bezpłatnie zboże do dworu, gorzelni i browaru, Franciszek Stempiński stelmach, z mieszkania i ogrodu płaci rs. 7 kop. 50, Jan Bylecki kowal, robi do dworu wszelką robotę, za to dwór daje rs. 18 i ordynarją, Jan Pietrzyk smolarz, na wypalenie smoły bierze łuczywo, za każdy sążeń płaci kop. 90 i daje tyle smoły, ile dworowi potrzeba, Lajzer Kurand, z pachtu, obecnie 46 krów obejmującego, płaci z każdej krowy po rs. 12 kop. 50 rocznie.
W territorjum wsi Chojne i Bobrowniki są trzy mosty z drzewa budowane, żadnego dochodu nieprzynoszące. Obecnie budowany jest prom, lecz dotąd nie wykończony.
Fabryk ani zakładów, prócz wypalania smoły w Stoczkach niemasz.
Zajęty łącznie z dobrami inwentarz żywy, składa się: z klaczy cugowych trzech, ogierów dwóch z uprzęgiem, klaczy wierzchowych dwóch, koni fornalskich z ubiorem 32, stadniny 44, wołów ratajskich 40, buchai 2, krów 58, jałowizny rogatej 74, owiec włącznie z trykami skopami i jagniętami sztuk 1300, trzody chlewnej 63, pszczół żywych pni 19 i 2 próżne, gołębi par 12. Zajęty inwentarz martwy opisany i wyszczególniony jest w akcie zajęcią.
Z materjału drzewnego zajęto między innemi tarcic 1 i 1j2 calowych sztuk 247, drzewa belkowego sztuk 3, bali cztero-calowych sztuk 60 gontów osicowych kóp 575, sążni ubitych sosnowych 2750, a olszowych 250.
Dobra zajęte płacą w ogóle podatków rs. 542 kop. 38, prócz podatku osobistego od służących i od wypalania wódki.
Proboszcz pobiera od dominium dziesięcinę w zbożu, zaś od włościan wsiów Chojne i Bobrowniki w pieniądzach.
Dozorcą nad ogólnemi dobrami i lasami, ustanowiony Tomasz Baron Dangel, mąż właścicielki dóbr.
Inne szczegóły opisane w akcie zajęcia.
Akt zajęcia Tomaszowi Baronowi Dangel, ustanowionemu dozorcy, Janowi Nepomucenowi Konarzewskiemu, Wójtowi Gminy Chojne, do rąk własnych, Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego Janowi Mizger, na ręce Ludwika Henrych Podpisarza tegoż Sądu, w d. 14 (26) Września 1859 r. doręczony został, następnie w księdze wieczystej dóbr Chojne w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w dniu 8 (20) Paźdiernika 1859 r., a do księgi zaregestrowań Tryb. tutejszego w d. 14 (26) t. m. i r. zaregestrowany i wpisany został.
Sprzedaż dóbr niniejszych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w temże mieście, w Pałacu Rządowym, przy ulicy Józefiny, posiedzenia swe odbywającego.
Warunki licytacyi, oraz zbiór objaśnień, przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu i u Patronów sprzedaż tę popierających.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi na audyencyi publicznej Trybunału Kaliskiego w d. 25 Listopada (7 Grudnia) 1859 r. o godzinie 10ej z rana nastąpi.
Kalisz d. 22 Paźd. (3 Listop.) 1859 r.
Assesor Kollegialny, Józef Migórski.

WARTA
Dziennik Warszawski 1869 nr 96
N. D. 3218. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Na żądanie Stanisławy z Tymienieckich Czyńskiej, Aleksandra Czyńskiego małżonki, w mieście Kaliszu zamieszkałej, Czyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego za Obrońcę ustanowionego mającej, przeciwko SS-rom po niegdy Cyprjanie Skolimowskim pozostałym, jako to: 1. Janowi Skolimowskiemu, administratorowi dóbr Popowa, tamże; 2. Heljodorowi Skolimowskiemu we wsi Brodni; 3. Rozalji z Skolimowskich Kokowskiej Sylwestra Kokowskiego małżonce, w dobrach Rzechta Piekarska; 4. Stefanowi i Klementynie rodzeństwu Tymienieckim małoletnim usamowolnionym, w asystencji Kuratora swego Ludwika Henrych czyniącym, w mieście Warcie; 5. Temuż Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego jako kuratorowi tychże usamowolnionych Tymienieckich niemniej jako opiekunowi głównemu Kazimiery i Władysława nieletnich rodzeństwa Tymienieckich w mieście Warcie; 6. Władysławowi Dąbskiemu jako opiekunowi przydanemu pomienionych Kazimiery i Władysława Tymienieckich. we wsi Szałkach; 7. Felicji z Tymienieckich Henrych Ludwika Henrych Pisarza Sądu Pokoju w Warcie małżonce, w mieście Warcie zamieszkałymi, Jana Daniela Wojciechowskiego Patrona Trybunału Kaliskiego za Obrońcę mającymi, tudzież, 8. Walentynie z Osińskich Niemojewskiej, Ludwika Niemojewskiego właściciela dóbr Radoszewic małżonce, tamże we wsi Radoszewicach; 9. Marji Osińskiej właścicielce dóbr Kozmina, tamże; 10. Maurycemu Brokman negocjantowi w mieście Kaliszu zamieszkałym, Hipolita Grodzieckiego Patrona za Obrońcę ustanowionego mającym, zapadł w dniu 25 Września (7 Października) 1868 r. wyrok Trybunału miejscowego nakazujący dział spadku po niegdy Cyprjanie Skolimowskim, opinją biegłych czyli dobra Popów i folwark Wania dadzą się dogodnie w naturze podzielić, rozporządzający, a wrazie niemożności podziału ocenienie rzeczonych dóbr przez biegłych i sprzedaż w drodze licytacji stanowiący, do sporządzenia działów Zenona Łopuskiego Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu, a do odbycia sprzedaży Sędziego Trybunału Gawlikowskiego delegujący.
Na skutek wyroku tego mianowani biegli dali pod dniem 8 (20) Listopada 1868 r. opinią, iż należące do spadku tego dobra Popów i folwark Wania w okręgu Wartskim położone, dogodnie w naturze podzielone być nie mogą; następnie w dniu 9 (21) Listopada 1868 r. i 21 Grudnia (2 Stycznia) 1869 r. sporządzili urzędową taksę, którą wartość dóbr Popowa na rs. 74,998 k. 15, a folwarku Wani na rs. 2,999 k. 50 ustanowili, poczem taksa ta wyrokiem Trybunału Kaliskiego dniu 1 (13) Kwietnia r. b. spadłym potwierdzoną została.
Następnie termin do przygotowawczego przysądzenia dóbr Popowa i folwarku Wania, każdych oddzielnie, na d. 28 Maja (9 Czerwca) 1869 r. godzinę 3 z południa przed W. Gawlikowskim Sędzią Trybunału Kaliskiego, w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału przy ulicy Józefina w pałacu sądowym oznaczony został.
Warunki sprzedaży przejrzane być mogą u Pisarza Trybunału Kaliskiego Wydziału II i u podpisanego Patrona.
Kalisz d. 16 (28) Kwietnia 1869 r.
Aleksander Czyński.
Dziennik Warszawski 1874 nr 72 (15 kwietnia 1874) str. 310
N. D. 2103. Pisarz Trybunała Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż na żądanie Leona Kalinowskiego z własnych funduszów w mieście
okręgowem Warcie powiecie Turekskim u trzymującego a prawne zamieszkanie do całego postępowania subhastacyjnego obrane mającego u Alfonsa Parczewskiego Patrona Trybunału Kaliskiego który to Patron od niego stawać i subhastacją popierać będzie, w poszukiwaniu sumy rs. 2,646 k. 35 w gotowiźnie, oraz
rs. 750 w listach zastawnych sęrji II Okresu III-go z dopłatą różnicy kursu, gdyby takowy niższym od 76 za 100 być się okazał, a z korzyścią dla wierzyciela, jeżeli kurs wzmiankowaną stopę będzie przenosić wraz z kosztami i procentem, a mianowicie od kwoty re. 2,051 k. 6 za czas od dnia 12 (24) Czerwca 1869 r. i od kwoty rs. 594 k. 29 w gotowiźnie i rs. 750 w listach zastawnych za czas od dnia 12(24) Czerwca 1870 r. solidarnie i niepodzielnie od Wawrzyńca Izydorczyka, Marcina Pietruszewskiego, Józefa i Antoniny z Marcinkowskich małżonków Chyrzyńskich, i Franciszka Domowicz rolników w Zagórkach zamieszkałych,należnych na dobrach Zagórki hypotecznie ubezpieczonych, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika w duiu 22 Grudnia (3 Stycznia) 1873/4 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż publiczną w drodze przymusowego wywłaszczenia ze wszystkiemi przynależytościami.
OSADY
w dobrach Zagórki niegdyś do całości dóbr należące przy rozprzedaży ich w Dziale wykazu hypotecznego pod N. 12, 13, 14 i 15 objawione, położone w okręgu Warckim powiecie Turekskim gubernji Kaliskiej, należą do gminy Lubola Parafji Brodnia, do wsi zwanej Zagórki i nomenklatur Jadwichna Stara i Jadwichna Nowa, w odległości od Warty wiorst 10, od Turku wiorst 24, od Szadku wiorst 20.
Dobra Zagórki graniczą na wschód z Rozdżałami na południe z Brzegiem, na zachód z Tądowem dolnym na północ z Lubolą. Osady zaś sprzedawane położono są w ten sposób.
1. Grunt przy trakcie z Brzegu do Luboli graniczy na zachód z tym traktem na północ z Brzegiem i gruntem Józefa Ogińskiego na południe z gruntem Antoniego Jędrzejczaka i Mateusza Kamińskiego, na wschód z gruntem tegoż Kamińskiego.
2. Działek zwany pustką, graniczy na wschód z Brzegiem, na południe z gruntem Walentego Klamry, na zachód z gruntem Łukasza Kubiak a na północ z gruntem Antoniego Medyńskiego.
3. Grunt od strony Luboli graniczy na wschód z Okupnikami wsi Nowa Jadwichna na południe z gruntami Kacpra Perek, na zachód i od północy z gruntem Mikołaja Krawczyk.
4. Łąki za wsią Zagórki pod nazwą Nowa Jadwichna graniczą na wschód z Rozdżałami na północ z łąką Mateusza Grzelak, na południe z łąką Józefa Ogińskiego i Macieja Tobola, na zachód z gruntami Stanisława Dobroń i Mikołaja Krawczyk.
5. Łąka granicząca na wschód z Rozdżałami, na północ z łąką Antoniego Medyńskiego od południa z łąką Walentego Klamry od zachodu z łąką Jadwichny Nowej.
6. Łąka granicząca na wschód z Roadżałami, na północ z łąką Walentego Klamry, na południe z łąką Ignacego Siwińskiego i gruntami Jadwichny Nowej.
7. Grunta odpadki zwane w końcu powyższych łąk graniczą na północ z gruntem Mateusza Grzelak, na południe z gruntami Pawła Domżał, nu zachód z gruntami Jadwichny Nowej.
Rozległość gruntów ornych wynosi mórg 83 pr. 60 łąk mórg 46 razem mórg 129 pr. 60 na miarę nowopolską, granice oznaczone są drogami i kołkami bez kontrowersu.
Grunta liczą się do klasy II III i IV.
Podatki opłacają się do Kasy Tureckiej w ilości rs. 254 k. 24.
Zabudowań niemasz żądnych, oprocz studni i domu drewnianego będącego dawniej karczmą położonego na Jadwichnie Starej a należącego do ogółu okupników w Zagórkach.
Właścicielami zajętych osad podług wykazu hypotecznego są: 1. Wnwrzyniec Izydorczyk mórg 38 pr. 15, Pietruszewski Marcin mórg 38 pr. 15, Franciszek Domowicz mórg 24 pr. 150, Józef i Antonina Chyrzyńcy mórg 24 pr. 160, Antoni Juszkiewicz mórg 4. Sposobem zastrzeżenia tylko figurująw hypotece Łucja z Antosiaków Izydorczyk jako nabywczyni 33 mórg pr. 15 z gospodarstwa wyżej dla Wawrzyńca Izydorczyk stojącego, Jadwiga Pietruszewska jako nabywczyni gospodarstwa Marcina Pietruszewskiego; Tomasz Domewicz jako nabywca kolonji Franciszka Domowicza, wreszcie Mateusz Kamiński zapisał ostrzeżenie względem 4 mórg gruntu od małżonków Chyrzyńskich nabytych. Z gruntów powyższych, pozahypotecznie Kasper Perka kupił od Pietruszewskiego i Izydorczyka mórg 10, Józef Jaśkiewicz od Chyrzyńskich mórg 4, od wszystkich zaś współwłascicieli kupił z odpadków Łukasz Szumiela morgę 1 pr. 132, i Paweł Bratek mórg 3 pręt. 150.
Obszerniejszy opis tak zajętych a przez właścicieli swych opuszczonych gospodarstw znajduje się w akcie zajęcia u kierującego sprzedażą Alfonsa Parczewskiego Patrona, zaś zbiór objaśnień i warunków sprzedaży w Kancelarji Pisarza Trybunału w Kaliszu i u tegoż Patrona Alfonsa Parczewskiego przejrzanemi być mogą.
Zajęcia w kopjach doręczono Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie i Kazimierzowi Kossowskiemu Wójtowi gminy Lubola, obydwom do rąk własnych w dniu 2 (14) Lutego 1874 r. wniesiono do księgi hypotecznej dnia 21 Lutego (5 Marca) 1874 r. a pod dniem 6 (18) Marca t. r. do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu wpisano i zarejestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym w Kaliszu na którego audjencji odbędzie się pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży w dniu 23 Kwietnia (5 Maja) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Skoczyński.

N. D. 2104. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomem czyni, iż na żądanie Leona Kalinowskiego z własnych funduszów w mieście okręgowem Warcie, powiecie Turekskim utrzymującego się a prawne zamieszkanie do całego postępowania subhastacyjnego obrane mającego u Alfonsa Parczewskiego Patrona Trybunału Kaliskiego, który to Patron od niego stawać i subhastację popierać będzie w poszukiwaniu sumy rs. 238 kop. 40 z procentem od dnia 12 (24) Czerwca 1869 roku oraz z kosztami od Rocha Ciepłuchy jako debenta i Tomasza Wawrzyniaka jako nabywcy osady długiem tym obciążonej, obydwóch rolników we wsi Zagórki okręgu Warckim zamieszkałych niepodzielnie należnej, protokółem Komornika Franciszka Roweckiego w dniu 22 Grudnia (3 Stycznia) 1873/4 roku sporządzonym, zajętą została na sprzedaż publiczną w drodze przymusowego wywłaszczenia
OSADA
w dobrach Zagórki przy rozsprzedaży dóbr Zagórek w Dziale II wykazu hypotecznego pod pozycją 21 objawiona, położona w gminie Lubola, parafji Brodnia, w okręgu Warckim a powiecie Turekskim, w odległości od Warty wiorst 10, od Turku wiorst 24, od Szadku wiorst 20.
Nieruchomość ta z powodu zupełnego opuszczenia jest bez zabudowań oprócz współwłasności domu drewnianego niegdyś karczmą będącego, należącego do wszystkich okupników wsi Zagórki; składają ją tylko grunta orne do klasy II i III należące morgów 6 prętów 226 i łąka rozległa morgę 1 prętów 100 razem morgów 8 prętów 26, graniczące jak następuje.
1. Grunt przy trakcie z Brzegu do Luboli graniczy na zachód z nomenklaturą Jadwichna Stara, na południe z gruntem Stanisława Romińskiego i włościan Jadwichny Starej na północ z wsią Brodnią.
2. Działek od strony Luboli graniczy na północ z gruntami Lubolą, na wschód z gruntem Mateusza Kamińskiego, na południe z gruntem Ignacego Siwińskiego, na zachód z gruntem Stanisława Dobroń.
3. Łąka graniczy na wschód z gruntami dóbr Rożdżały, na północ z łąką Antoniego Jędrzejczyk, na zachód z gruntami Nową Jadwichny.
Właścicielem osady jawnym z wykazu hypotecznego jest Tomasz Wawrzeniak.
Obszerniejszy opis tak zajętego a przez właścicieli opuszczonego gospodarstwa znajduje się w akcie zajęcia i u kierującego sprzedażą Alfonsa Parczewskiego Patrona, zaś zbiór objaśnień i warunków sprzedaży w Kancelarji Pisarza Trybunału w Kaliszu i u tegoż Patrona Alfonsa Parczewskiego przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono Ludwiko Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie i Kazimierzowi Kossowskiemu Wójtowi gminy Lubola obydwom do rąk własnych w dniu 2 (14) Lutego 1874 r ; wniesiono do księgi hypotecznej dnia 21 Lutego (5 Marca) 1874 r. a pod dniem 6 (18) Marca t. r. do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu wpisano i zarejestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym w Kaliszu na którego audjencji odbędzie się pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży w dniu 23 Kwietnia (5 Mają) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Skoczyński

Dziennik Warszawski 1874 nr 173 str.758

N. D. 5162. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż na żądanie Leona Kalinowskiego z własnych funduszów w mieście okręgowem Warcie powiecie Turekskim utrzymującego się a prawne zamieszkanie do całego postępowania subhastacyjnego obrane mającego u Alfonsa Parczewskiego Patrona Trybunału Kaliskiego który to Patron od niego stawać i subhastacją popierać będzie, w poszukiwaniu sumy rs. 2,616 k. 35 w gotowiźnie, oraz rs. 750 w listach zastawnych serji II Okresu III-go z dopłatą różnicy kursu, gdyby takowy niższym od 76 za 100 być się okazał, a z korzyścią dla wierzyciela, jeżeli kurs wzmiankowaną stopę będzie przenosić wraz z kosztami i procentem, a mianowicie od kwoty rs. 2,051 k. 6 za czas od dnia 12 (24) Czerwca 1869 r. od kwoty rs. 594 k. 29 w gotowiźnie i rs. 750 w listach zastawnych za czas od dnia 12 (24) Czerwca 1870 r. solidarnie i niepodzielnie od Wawrzyńca Izydorczyka, Marcina Pietruszewskiego, Józefa i Antoniny z Marcinkowskich małżonków Chyrzyńskich, i Franciszka Domowicz rolników w Zagórkach zamieszkałych, należnych na dobrach Zagórki hypotecznie ubezpieczonych, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika w dniu 22 Grudnia (3 Stycznia) 1873/4 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż publiczną w drodze przymusowego wywłaszczenia ze wszystkiemi przynależytościami.
OSADY
w dobrach Zagórki niegdyś do całości dóbr należące przy rozprzedaży ich w Dziale wykazu hypotecznego pod N. 12, 13, 14 i 15 objawione, położone w okręgu Warckim powiecie Turekskim gubernji Kaliskiej, należą do gminy Lubola Parafji Вrodnia, do wsi zwanej Zagórki i nomenklatur Jadwichna Stara i Jadwichna Nowa, w odległości od Warty wiorst 10, od Turku wiorst 24, od Szadku wiorst 20. Dobra Zagórki graniczą na wschód z Rozdżałami na południe z Brzegiem, na zachód z Tądowem dolnym na północ z Lubolą. Osady zaś sprzedawane położone są w ten sposób.
1. Grunt przy trakcie z Brzegu do Luboli graniczy na zachód z tym traktem na półnoс z Brzegiem i gruntem Józefa Ogińskiego na południe z gruntem Antoniego Jędrzejczaka i Mateusza Kamińskiego, na wschód z gruntem tegoż Kamińskiego.
2. Działek zwany pustką, graniczy na wschód z Brzegiem, na południe z gruntem Walentego Klamry, na zachód z gruntem Łukasza Kubiak a na północ z gruntem Antoniego Medyńskiego.
3. Grunt od strony Luboli graniczy na wschód z Okupnikami wsi Nowa Jadwichna na południe z gruntami Kacpra Perek, na zachód i od północy z gruntem Mikołaja Krawczyk.
4. Łąki za wsią Zagórki pod nazwą Nowa Jadwichna graniczą na wschód z Rozdżałami, na północ z łąką Mateusza Grzelak, na południe z łąką Józefa Ogińskiego i Macieja Tobola, na zachód z gruntami Stanisława Dobroń i Mikołaja Krawczyk.
5. Łąka granicząca na wschód z Rozdżałami, na północ z łąką Antoniego Medyńskiego od południa z łąką Walentego Klamry od zachodu z łąką Jadwichny Nowej.
6. Łąka granicząca na wschód z Rozdżałami, na północ z łąką Walentego Klamry, na południe z łąką Ignacego Siwińskiego i gruntami Jadwichny Nowej.
7. Grunta odpadki zwane w końcu powyższych łąk graniczą na północ z gruntem Mateusza Grzelak, na południe z gruntami Pawła Domżał, na zachód z gruntami Jadwichny Nowej.
Rozległość gruntów ornych wynosi mórg 83 pr. 60, łąk mórg 46 razem mórg 129 pr. 60 na miarę nowopolską, granice oznaczone są drogami i kolkami bez kontrowersu.
Grunta liczą się do klasy II III i IV.
Podatki opłacają się do Kasy Turekskiej w ilości rs. 254 k. 24.
Zabudowań niemasz żadnych, oprócz studni i domu drewnianego będącego dawniej karczmą położonego na Jadwichnie Starej a należącego do ogółu okupników w Zagórkach.
Właścicielami zajętych osad podług wykazu hypotecznego są: 1. Wawrzyniec Izydorczyk mórg 38 pr. 15, Pietruszewski Marcin mórg 38 pr. 15, Franciszek Domowicz mórg 24 pr. 150, Józef i Antonina Chyrzyńscy mórg 24 pr. 160, Antoni Juszkiewicz mórg 4. Sposobem zastrzeżenia tylko figurują w hypotece Łucja z Antosiaków Izydorczyk jako nabywczyni 33 mórg pr. 15 z gospodarstwa wyżej dla Wawrzyńca Izydorczyk stojącego, Jadwiga Pietruszewska jako nabywczyni gospodarstwa Marcina Pietruszewskiego; Tomasz Domowicz jako nabywca kolonji Franciszka Domowicza, wreszcie Mateusz Kamiński zapisał ostrzeżenie względem 4 mórg gruntu od małżonków Chyrzyńskich nabytych. Z gruntów powyższych, pozahypotecznie Kasper Perka kupił od Pietruszewskiego i Izydorczyka mórg 10, Józef Jaskiewicz od Chyrzyńskich mórg 4, od wszystkich zaś współwłaścicieli kupił z odpadków Łukasz Szumiela morgę 1 pr. 132, i Paweł Bratek mórg 3 pręt. 150.
Obszerniejszy opis tak zajętych a przez właścicieli swych opuszczonych gospodarstw znajduje się w akcie zajęcia, u kierującego sprzedażą Alfonsa Parczewskiego Patrona, zaś zbiór objaśnień i warunków sprzedaży w Kancelarji Pisarza Trybunału w Kaliszu i u tegoż Patrona Alfonsa Parczewskiego przejrzanemi być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie, Kazimierzowi Kossowskiemu Wójtowi gminy Lubola, obydwom do rąk własnych w dniu 2 (14) Lutego 1874 r. wniesiono do księgi hypotecznej dnia 21 Lutego (5 Marca) 1874 r. a pod dniem 6 (18) Marca t. r. do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu wpisano i zarejestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym w Kaliszu na którego audjencji odbędzie się pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży w dniu 23 Kwietnia (5 Maja) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Po odbyciu trzech publikacji a mianowicie: w dniach 23 Kwietnia (5 Maja), 8 (20) Maja i 22 Maja (3 Czerwca) 1874 r., oraz terminu przygotowawczego przysądzenia w dniu 25 Czerwca (7 Lipca) 1874 r., w którym Osady w Zagórkach pod Nr. 12, 13, 14 i 15 w dziale II wykazu hypotecznego objawione, Patronowi Parczewskiemu w cenie rs. 2,250 temczasowo przysądzono, a zarazem termin do stanowczej sprzedaży na dzień 10 (22) Września 1874 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu odbyć się mający, wyznaczony został; lecz z powodu niedopełnienia formalności w czasie prawem zakreślonym, nowy termin do ostatecznego osad tych przysądzenia, wyrokiem z illacji na dniu 8 (20) Sierpnia 1874 roku w Trybunale Cywilnym w Kaliszu zapadłym, na dzień 24 Września (6 Października) 1874 r. godzinę 10 z rana na audjencji tegoż Trybunału w Kaliszu wyznaczony został. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,250.
Kalisz d. 9 (21) Sierpnia 1874 r.
za Pisarza, Morawski.

N. D. 5136. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomem czyni, iż na żądanie Leona Kalinowskiego z własnych funduszów w mieście okręgowem Warcie, powiecie Turekskim utrzymującego się a prawne zamieszkanie do całego postępowania subhastacyjnego obrane mającego u Alfonsa Parczewskiego Patrona Trybunału Kaliskiego który to Patron od niego stawać i subhastację popierać będzie w poszukiwaniu sumy rs. 238 kop. 40 z procentem od dnia 12 (24) Czerwca 1869 r. oraz z kosztami od Rocha Ciepłuchy jako debenta i Tomasza Wawrzyniaka jako nabywcy osady długiem tym obciążonej, obydwóch rolników we wsi Zagórki okręgu Warckim zamieszkałych niepodzielnie należnej, protokółem Komornika Franciszka Roweckiego w dniu 22 Grudnia (3 Stycznia) 1873/4 roku sporządzonym, zajętą została na sprzedaż publiczną w drodze przymusowego wywłaszczenia
OSADA
w dobrach Zagórki przy rozsprzedaży dóbr Zagórek w Dziale II wykazu hypotecznego pod pozycją 21 objawiona, położona w gminie Lubola, parafji Brodnia, w okręgu Warckim a powiecie Turekskim, w odległości od Warty wiorst 10, od Turku wiorst 24, od Szadku wiorst 20.
Nieruchomość ta z powodu zupełnego opuszczenia jest bez zabudowań oprócz współwłasności domu drewnianego niegdyś karczmą będącego, należącego do wszystkich okupników wsi Zagórki; składają ją tylko grunta orne do klasy II i III należące morgów 6 prętów 226 i łąka rozległa morgę 1 prętów 100 razem morgów 8 prętów 26, graniczące jak następuje.
1. Grunt przy trakcie z Brzegu do Luboli graniczy na zachód z nomenklaturą Jadwichna Stara, na południe z gruntem Stanisława Romińskiego i włościan Jadwichny Starej, na północ z wsią Brodnią.
2. Działek od strony Luboli graniczy na północ z gruntami Lubolą, na wschód z gruntem Mateusza Kamińskiego, na południe z gruntem Ignacego Siwińskiego, na zachód z gruntem Stanisława Dobroń.
3. Łąka graniczy na wschód z gruntami dóbr Rożdżały, na północ z łąką Antoniego Jędrzejczyk, na zachód z gruntami Nową Jadwichny.
Właścicielem osady jawnym z wykazu hypotecznego jest Tomasz Wawrzeniak.
Obszerniejszy opis tak zajętego a przez właścicieli opuszczonego gospodarstwa znajduje się w akcie zajęcia i u kierującego sprzedażą Alfonsa Parczewskiego Patrona, zaś zbiór objaśnień i warunków sprzedaży w Kancelarji Pisarza Trybunału w Kaliszu i u tegoż Patrona Alfonsa Parczewskiego przejzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono Ludwiko Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie i Kazimierzowi Kossowskiemu Wójtowi gminy Lubola obydwom do rąk własnych w dniu 2 (14) Lutego 1874 r ; wniesiono do księgi hypotecznej dnia 21 Lutego (5 Marca) 1874 r. a pod dniem 6(18) Marca t. r. do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu wpisano i zarejestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym w Kaliszu na którego audjencji odbędzie się pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży w dniu 23 Kwietnia (5 Mają) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Po odbyciu trzech publikacji a mianowicie w dniach 23 Kwietnia (5 Maja) 8 (20) Maja i 22 Maja (3 Czerwca) 1874 r. oraz terminu przygotowawczego przysądzenia w dniu 25 Czerwca (7 Lipca) 1874 r. w którym osada w Zagórkach pod Nr. 21 w dziale II wykazu hypotecznego objawiona, Patronowi Parczewskiemu w cenie rs. 300 temczasowo przysądzona, a zarazem termin do stanowczej sprzedaży na dzień 10 (22) Września 1874 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu odbyć się malącej wyznaczony został, lecz z powodu niedopełnienia formalności w czasie prawem zakreślonym, nowy termin do ostatecznego osady tej przysądzenia wyrokiem z ilacji na dniu 8 (20) Sierpnia r. b. w Trybunale Cywilnym w Kaliszu zapadłym na dzień 24 Września (6 Października) 1874 r. godzinę 10 z rana, na audjencji tegoż Trybunału Cywilnego w Kaliszu wyznaczony został.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 300.
Kalisz d. 9 (21) Sierpnia 1874 r.
za Pisarza Morawski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 179 (9 września 1874) str. 784
N. D. 5403. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Hipolita Jana dwóch imion Młodeckiego właściciela nieruchomości w Kaliszu, we wsi Czaszkach pod Kaliszem zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Murzyńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego, obrane mającego, od którego tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Pruchna w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rs. 500 i procentów od Tytusa i Melanji z Langów małżonków Manswelt przynależnych popierać będzie. Protokółem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale w dniu 29 Lipca (10 Sierpnia) 1874 roku sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Pruchna, składające się z folwarku Pruchna i kolonji czyli folwarku Żurawiec, z którego grunta włączone zostały do folwarku głównego Pruchna, z wszelkiemi zubudowaniami dworskiemi, z wyłączeniem z pod sprzedaży i zajęcia zabudowań i gruntu na własność włościan przeszłych, zresztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami, zaroślami, rybołówstwem, polowaniem, pastwiskami, inwentarzem żywym martwym do gruntu przywiązanym; oraz z tem wszystkiem co całość ich stanowi i w tem ograniczeniu jak się znajdują.
Dubra te graniczą na wschód słońca z wsią Ocin, na zachód z wsiami Gożuchy, Sadokrzyce i Wągłczew, na południe z wsią Dąbrówką zgniłą, na północ z wsiami Zawadki i Kobierzycko; odległe od miast najbliższych jako to: miasta gubernialnego Kalisza wiorst 38, od miasta powiatowego Sieradża wiorst 10, od miasta okręgowego Warty wiorst 12, od miasta Błaszek worst 11, od szosy wiodącej z Kalisza do Łodzi wiorst 1 i pół, należą do parafji Wróblew, gminy Wróblew w okręgu Wartskim, powiecie Sie radzkim, gubernji Kaliskiej położone, których właścicielką jest Melanja z Langów Tytusa Manswelt małżonka, w asystencji i za upoważnieniem męża działać winna, w wsi Pruchna okręgu Wanskim powiecie Sieradzkim zamieszkła. Granice są niesporne mają rozległości włók 3, mórg 23, prętów kw. 120, czyli dziesiatyn 60, po uwłaszczeniu grunta należą do klasy II i III.
Szczegółowy opis zabudowań i wysiewu znajduje się w akcie zajęcia wymieniony.
Podatki roczne do kasy powiatu Sieradzkiego opłacające się wynoszą rs 98 kop. 16. Protókół zajęcia znajduje się u popierającego sprzedaż Patrona Marzyńskiego i w biórze Pisarza Trybunału Kaliskiego, gdzie razem z zbiorem objaśnień i warunków licytacyjnych każdego czasu przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych w dniu 30 Lipca (11 Sierpnia) 1874 roku, Wójtowi gminy Wróblew Konstantemu Kranas w dniu 29 Lipca (10 Sierpnia) 1874 r. Następnie do księgi wieczystej dóbr Pruchna w Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu dnia 1 (13) Sierpnia 1874 roku wpisany, a do księgi zarejestrowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 1 (13) Sierpnia 1874 roku wpisany i zarejestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 13(25) Września 1874 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 2 (14) Sierpnia 1874 r.
Skoczyński.

N. D. 5401. Pisarz Trybunatu Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Karola Orywe, Pastora w dobrach Grodźcu, Okręgu Pyzdrskim zamieszkałego, a zamieszkanie zaś prawne co dotego interesu u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału Kaliskiego, w mieście Kaliszu z urzędowania zamieszkałego, obrane mającego, który zarazem sprzedażą nieruchomości poniżej opisanej dyrygować będzie, w poszukiwaniu sumy rs. 2,000 z procentom i kosztami od Pawła Fornalskiego właściciela nieruchomości w mioście Błaszkach położonej, No 32 oznaczonej, protokółem Komornika Franciszka Roweckiego w dniu 20 Marca (1 Kwietnia) 1873 roku, a w kontynuacji 21 Marca (2 Kwietnia) 1873 roku, zajętą została na przymusowe wywłaszczenie:
NIERUCHOMOŚĆ MIEJSKA
położona w m. Blaszkach Nr. 32 ozuaczona, składająca się z domu mieszkalnego o dwóch kominach, jednej sieni przechodniej w podwórzu, od frontu z facjatą, w szczytach z obydwóch stron mieszkań, suteryny te z cegły palonej wymurowane, a parter z drzewa budowany, dach szkudłami kryty, uważając od frontu po lewej stronie na parterze obejmuje 4 stancje i jeduą stancję w końcu na skład wódek i jedną kuchenkę, a po prawej stronie cztery stancje i mała kuchnia, a po prawej stronie stancja ijedua komora, a po lewej stronie również jedna stancja i jedna komora, piwnica, brama wjezdna, kloaka szkudłami kryta, stajnia i wozownia, spichrz o piętrze, drwalniki o sześciu przedziałach, obory i chlewy pod jednym dachem o piętrze, wszystko to szkudłami kryte, podwórze wybrukowane kamieniem, długości obejmujące arszynów 37, szerokości 13.
Nieruchomość ta położona jest w mieście Błaszkach przy ulicy Kaliskiej, w Okręgu Wartskim powiecie i Gubernji Kaliskiej, należy do gininy i parafji miasta Błaszki.
Nieruchomość ta graniczy uważając od frontu po prawej stronie z nieruchomością do Jome Sztein Krzepickiego, po lewej stronie z nieruchomością do Majera Margulies należącą, nieruchomość ta w połowie jest w posiadaniu dzierżawnem Józefa Krajewskiego i w drugiej połowie Ignacego Grzeszkiewicza.
Podatki opłacają się do Kasy miasta Błaszek w ilości rs. 8 k. 19.
Zajęcie nieruchomości doręczone zostało Burmistrzowi miasta Błaszek Aleksemu Kononowiczowi dnia 18 (30) Marca 1874 roku. Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych dnia 1 (13) Kwietnia tegoż roku. Zaregostrowane zostały w księdze wieczystej nieruchomości Nr. 32 dnia 8 (20) Kwietnia 1874 roku, a w księdze na ten cel utrzymywanej w biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) tegoż roku. Warunki licytacyjne przejrzane być mogą w Kancelarji Pisarza Trybunału oraz u Patrona dyrygującego sprzedażą Romana Mrozowskiego.
Pierwsza publikata zbioru objaśnień i warunków odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 11 (23) Czerwca 1874 roku o godzinie 10 z rana, drugie w d. 25 Czerwca (7 Lipca) i trzecie w d. 9 (21) Lipca 1874 r., a termin do temczasowego przysądzenia na d. 20 Sierpnia (1 Września) 1874 r. na godz. 10 z rana oznaczony został. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,500.
Kalisz d. 9 (21) Lipca 1874 r.
Skoczyński.
Po oddaleniu sporów w terminie temczasowego przysądzenia wnoszonych, wyrokiem Trybunału z d. 20 Sierpnia (1 Września) 1874 r. nieruchomość No 32 temczasowo przysądzoną została za sumę rs. 1,500 Romanowi Mrozowskiemu Patronowi Trybnnału, i termin do ostatecznego przysądzenia oznaczony został na d 1 (13) Października 1874 r. na godz. 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Kalisz d. 20 Sierpnia (1 Września) 1874 r.
Filipski, Podpisarz.

N. D. 5400 (lub 5403, numer nieczytelny). Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P.S. podaje do wiadomości iż na żądanie Wolfa Lewi handlującego w mieście Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Romana Mrozowskiego, Patrona Trybunału Kaliskiego w mieście Kaliszu z urzędowania zamieszkałego, obrane mającego, który zarazem sprzedażą nieruchomości poniżej opisanej dyrygować będzie, w poszukiwaniu sumy rs. 214 z procentem i kosztami od Gothilfa v. Gotfrida Lange, oraz Tamasza Durzyńskiego v. Duszyńskiego, właściciela nieruchomości w mieście Błaszkach położonej numerem hypote 17, a policyjnem 20 oznaczonej, przy ulicy Rynek położonej, protokółem Komornika Wiktora Lipskiego w d. 22 Maja (3 Czerwca) 1873 roku zajętą została na przymusowe wywłaszczenie.
NIERUCHOMOŚĆ
w mieście Błaszkach przy ulicy Rynek poloźona, № 17 hipotecznym, a policyjnym 20 oznaczona.
Składająca się z domu frontowego z cegły palonej, oficyny z drzewa i gliny, oficyny drugiej i trzeciej w reglówkę, oraz czwartej również w reglówkę, wszystkie szkudłami kryte, oraz stodoły i obory z drzewa, budynku pod jednym kominem i jednym dachem, mieszczący w sobie drwalniki i chlewy, oraz kuchnię żołnierską, z chlewów przedziałami z drzewa szkudłami krytych, domu mieszkalnego o jednym kominie, piętrze i górze, z drzewa szkudłami krytego, chlewu również szkudłami krytego, wreszcie z drwalników, stajni i chlewów pod deskami i szkudłami, w nieruchomości tej podwórze jest brukowane kamieniami i studnia ocembrowana drzewem z żurawiem i słupem, od rynku brama wjezdna, rozległość placu tak pod zabudowaniem jako też podwórzem ma zajmować miary Warszawskiej, szerokości łokci 41, długości 172, w nieruchomości tej lokale są powydzierżawiane następującym osobom Leonowi Gałczyńskiemu za rs. 75 rocznie, Majerowi Saltz za rs 20 rocznie, Jakubowi Grabowskiemu za rs. 40 rocznie, Ferdynandowi Berchur Arosz za rs 14 rocznie, Teodorowi Roman rocznie za rs. 40, Szlamie Szejnholtz za rs. 13 kop 50 rocznie, Juljanowi Angelus za rs. 35 rocznie, Mojżeszowi Kohn za rs. 24 rocznie, Pawłowi Mielęckiemu za rs. 27 rocznie, Janowi Ciesielskiemu za rs. 18 rocznie, Emilji Feber za rs. 15, Juljanie Gawrygin za rs. 15 rocznie, Teodorowi Sagner za rs. 30, Karolowi Ciechonskiemu za rs. 18, Walentemu Janczewskiemu za rs. 20 kp. 25, Klemensowi Borczak za rs. 40, Mateiuzowi Łukaszewskiemu za rs. 45, Joanna Silnowa bezpłatnie, Robertowi Hantzman za rs. 15, Juljanowi Rozentzwej za rs. 10 kop. 80, Augustowi Kaliskiemu za rs. 16 kop. 20, Nuchemowi Hersz Zeif za rs. 6 Nieruchomość ta graniczy na wschód z Rynkiem czyli placem targu głównego miasta Błaszek, na zachód z łąką należącą do właściciela dóbr Błaszek, na południe z nieruchomością № 19 Rozalji Hajnke i Krystyna Gertner, na połnoc z nieruchomością Nr. 21 Walętego Piątkiewicza. Podatków rocznie opłaca się do kasy miasta Błaszek rs. 5 kop. 19.
Nmruchomość zajęta leży w jurisdykcj Sądu Pokoju w Warcie w powiecie i gubernji Kaliskiej, gminie i parafji Błaszki.
Akt zajęcia tej nieruchomości doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych w dniu 30 Lipca (11 Sierpnia) 1873 r., Burmistrzowi miasta Błaszek Aleksemu Kononowiczowi, w tymże dniu i roku. Zaregestrowany zlatał w księdze wieczystej nieruchomości Nr. 17 w dniu 8 (20) Kwietnia 1874 roku, w księdze na ten cel utrzymywanej w biurze Pisarza Trybatiału Cywilnego w Kaliszu w d. 22 Kwietnia (4 Maja) 1874 r
Warunki licytacyjne przejrzane być mogą w kancelarji Pisarza Trybunału oraz w kancelarji dyrygującego sprzedażą Patrona Romana Mrozowskiego. Pierwsza publikacja zbioru i objaśnień warunków, nastąpi w d. 11 (23) Czerwca 1874 r. o godzinie 10 z rana an audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, drugie w d. 25 Czerwca (7 Lipca) trzecie w d. 9 (21) Lipca 1874 r. nastąpiło, a termin do temczasowego przysądzenia oznaczony został na d. 20 Sierpnia (1 Września) 1874 r. na godzinę 10 z rana.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,500.
Kalisz d. 9 (21) Lipca 1874 r.
Skoczyński.
Po odbyciu temczasowego przysądzenia w d. 20 Sierpnia (1 Września) 1874 r. nieruchomość ta przysądzoną została temczasowo Romanowi Mrozowskiemu Patronowi Trybunału za sumę rs. 1,500 j termin do ostatecznego przysądzenia oznaczony został na dzień 2 (14) Października 1874 r. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Kalisz d 20 Sierpnia (1 Września) 1874r.
Filipski Podpisarz.

Dziennik Warszawski 1875 nr 157, str. 750

N. D. 5016. Pisarz Sądu Pokoju w Warcie.
Po: 1. Wincentym Wurf właścicielu nieruchomomości Nr. 147. 2. Krystyanie Bogumile Müller właściciel nieruchomości Nr. 114i wierzycielu złp. 600 na domu Nr. 147. 3. Benjaminie Mülller właściciel domu murowanego i innych zabudowań Nr. 1, 2, 3, 4, oraz foluszu. 4. Aronie Wolman wierzycielu rs. 825 na nieruchomości Nr. 18 w Mieście Turku położonych, otworzyły się spadki do regulacji których termin na d. 16 (28) Lutego 1876 r. oznaczam.
Henrych.

Dziennik Warszawski. 1875, nr 262, str. 1150
N. D. 7886. Pisarz Trybunatu Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 К. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Jana Nepomucena Psarskiego właściciela nieruchomości w mieście Gubernialnem Petrokowie zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do całego postępowania subbastabyjnego u Walerjana Oborskiego Patrona Trybunału w Kaliszu sobie obierającego, w posznkiwaniu sumy rs. 12,289 kop. 61 z procentami zaległemi i biażącemi od Władysława Dehnel właściciela dóbr Łubna Jaroslaj, tamże w Okręgu Wartskim zamieszkałego, protokółem komornika Trybunału Kaliskiego dnia 14 (26), 15 (27) Sierpnia i 28 Sierpnia (9 Września) 1873 r. sporządzonym zajęte i zaaresztowane zostały
Dobra ziemskie
Łubna Jaroslaj,
składające się z folwarku Łubna Jaroslaj i Sudoły, w Gminie Gruszczyce, Powiecie Sieradzkim, Okręgu Wartskim, Gubernji Kaliskiej, w jurisdykcji Trybunału Kaliskiego, odległe od miasta Błaszek wiorst 7, a od Warty wiorst 18, od Sieradzą wiorst 21, od szosy wiorst 5, obejmujące rozległości gruntów dworskich bez włościan mórg 600, prętów 235 miary nowopolskiej, czyli dziesiatyn 307 obciążone służebnością wolnego pastwiska na ugorach razem z dworem, którym znów służy рrawo pastwiska w lasach dóbr Łubna Jakusy, zakładania stawów i budowania młynów po nad jeziorem Wągłczewskim. Hypoteka tych dóbr uregulowana na Władysława Dehnel.
Z
dóbr tych folwark Łubna Jaroslaj jest wypuszczony w dzierżawę na lat 6 Józefowi Hegner do r 1879 za czynsz roczny rs. 1,600. Zabudowania na tem folwarku, dom, ogród owocowy, dziki i warzywny, kloaka, chlew, owczarnia, stajnie, obory, dwie stodoły, szopa, spichrz, chlewy, dwie studnie, drugi ogród owocowy i warzywny, z 4 stawami zarybnionemi, sklep, dwojak, i dwa domy dla ludzi, dwór stary, kaplica, w jednym domu uwłaszczonych dwie stancje należące do dworu i karczma.
Osada młynarska z domem mieszkalnym i wiatrakiem oraz 5 morgów gruntu w wieczystej dzierżawie Walentego Sulwińskiego, z którego czynsz roczny rs. 18 i wolne mlewo 100 wierteli, tenże Sulwiński od rs. 420 ma w zastawie 7 morgów gruntu i dopłaca rocznie rs. 3. Folwark Łubna gruntu ornego 2771/2 ogrodu 12, łąk 15 mor., a resztę stawy i wody. Inwentarz w tym folwarku dzierżawcy własny. Folwark Łubna Jaroslaj graniczy z Gajbokiem, Wągłczewem, Łubna Jakusy, Gruszczyce, Cienia Wielka
Folwark Sudoły w posiadaniu Władysława Dehnel ma zabudowania: dom mieszkalny dla służby, obory, stodołę, stajnię, fundamenta pod dwór, owczarnie, studnie, podwórze, gruntu ornego 232 1/2 ogrodu 1, lasku 4, zagaju 37 morgów, inwentarz zajęty właściciela na tym folwarku koni 9, krów 3, owiec 155, wozów 2, pługów 4, radeł 2, bron 8, maszyna młockarnia konna. Budynki w obu folwarkach w części murowane, w części drewniane. Folwark Sudoły graniczy z Wągłczewem, Jasionową, Łubną Jakusy i Łubną Jaroslaj.
Podatki opłacają folwark Łubna Jaroslaj rs. 243 kop. 7, a Sudoły rubli srobrem 46 kop 21 rocznie. Dozór oddany dzierżawcy Łubny Jaroslaj, a Sudoły dziedzicowi.
Obszerniejszy opis znajduje się w protokóle zajęcia u Patrona Oborskiego popierającego sprzedaż i w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu, gdzie również zbiór objaśnień i warunków przejrzeć można.
Akt zajęcia doręczony Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych dnia 31 Sierpnia (12 Września) a Wójtowi Gminy Gruszczyce Ignacemu Gierlach na ręce Ignacego Przybylskiego d. 4 (16) Września 1873 roku wniesiony do księgi wieczystej dóbr Łubna Jaroslaj d. 15 (27) Wrześuia r. b., a do księgi zaregestrowań u Pisarza Trybunału w Kaliszu d. 28 Września (10 Października) 1873 r.
Sprzedaż zajętych dóbr odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu przy ulicy Józefina.
Dobra zajęte jak wyżej Łubna Jaroslaj sprzedane zostały dnia 18 (30) Listopada 1875 r. za rs. 30,002, które zalicytował Patron Trybunału Hipolit Grodziecki, gdy tenże Hipolit Grodziecki nie dopełnił warunków licytacyjnych w czasie oznaczonym jak przekonywa świadectwo Pisarza Trybunału tutejszego z dnia 10 (22) Grudnia 1875 r. dla tego na zasadzie art. 739 K. P. S. na żądanie Jana Nepomucena Psarskiego, właściciela nieruchomości w mieście gubernialnem Petrokowie i Kazimiery Radońskiej panny pełnoletniej z własnych funduszów utrzymującej się, w Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Walerjana Oborskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu dla siebie obierajączch, od których tenże Patron sprzedaż popiera, w poszukiwaniu summ hypotecznych, Psarski rs. 12,289 kop. 61, a Radońska rs. 6,500 z zaległemi procentami; dobra wyż opisane wystawiają się na sprzedaż w drodze relicytacji, i pierweze ogłoszenie warunków tej sprzedaży nastąpi dnia 2 (14) Stycznia 1876 r. o godz, 10 z rana, a licytacja rozpocznie się od rs. 20,002, jako 2/3 części postąpionego 1 cytum.
Warunki niniejszej sprzedaży przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału i u Patrona Oborskiego w Kaliszu.
Kalisz dnia 10 (22) Grudnia 1875 r.
Skoczyński 

  1876 - Trybunał Cywilny w Kaliszu przemianowany został na Sąd Okręgowy.
Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak - Kronika miasta Kalisza

Dziennik Warszawski 1876 nr 10 str. 44
N. D . 328. Pisarz Sądu Pokoju w Warcie.
Po Mateuszu Arnold właścicielu nieruchomości w M. Błaszkach pód Nr. 1 otworzył się spadek, do regulacji którego termin na dzień 1 (13) Lipca 1876 r. oznaczam.
Henrych

Dziennik Warszawski. 1876 nr 18 + dod. str. 82
N. D. 554. Pisarz Trybuuału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Franciszka Roweckiego komornika Trybunału w mieście Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego w temże miejcie Kaliszu u Franciszka Marzyńskiego Patrona Trybanału obrane mającego, protokółem Eugenjusza Rudoli komornika Sądowego w m Warcie urzędującego, w dniu I2 (24) Września 1875 r. sporządzonym, w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajętą i zaaresztowaną została:
NIERUCHOMOŚĆ
w mieście Warcie Nr. 117
do parafii tegoż miasta należąca, prawem własności do Marjanny Jakubowskiej w mieście Warcie mieszkającej należąca, wierzytelnością rsr. 300 z procentem obciążona, w gminie miasta Warty okręgu Wartskim powiecie Turekskim gubernii Kaliskiej położona, granicząca z trzech stron z ulicami tak zwanemi Ś-to Jańskiemi a z czwartej strony z possessją Mikołaja Wachowskiego.
Na gruncie tej nieruchomości są następujące zabudowania: dom z placem i ogródkiem około tegoż będącym, parterowy, drewniany na podmurowaniu z cegieł palonych, ściany w ryglowkę stawiane, dach gontami kryty, od frontu z gankiem, którego boki czyli ścianki dolne są zelazne, niemniej w tyle tego domu przystawka kommunikująca się z tymże, w domu tym po lewej stronie od frontu, uważając są cztery izby, w pierwszych dwóch od frontu mieszka lokator Antoni Jedyński za kontraktem prywatnym z Marjanną Jakubowską właścicielką w dniu 18 (30) Czewca r b. zawartym na rok jeden za cenę rs. 25 z góry za cały rok zapłaconą i w kontrakcie pokwitowaną, w tylnych zaś dwóch izbach mieszka drugi lokator Tomasz Rygielski rówwnież za kontraktem prywatnym w dniu 6 Września r. b. na przeciąg czasu od dnia 29 Września r. b. do dnia 23 Kwietnia 1877 r. za sumę ogólną za cały ten czas rs. 12 ugodzoną kwartalnemi ratami płacić się winną, po drugiej zaś, czyli prawej stronie tego domu, jest tylko jedna duża izba obecnie pusta, bez sufitu i podłogi, w izbie tej mieściła się poprzednio dziś nieistuiejąca fabryka narzędzi rolniczych, skutkiem czego na środku tej izby znajduje się kotlina odpowiednia do rozgrzewania żelaza, z kominem nad dach wyprowadzonym, niezależnie zaś od tego jest drugi komin ua stronie mieszkalnej od dymników nad dach wyniesiony, nad sienią przedzielającą ten dom, niema posowy czyli pokładu, a na ziemi podłogi, jest tylko nieco cegieł środkiem ułożonych po lewej stronie tego domu w tylnej jednej izbie jest urządzona komórka z desek, a pod tąż izbą piwnica do której wchód w podłodze urządzony, w przystawie po za domem będącej, również znajduje się komórka z drzwiami na klucz zamykana, drzwi wszystkich w tym domu jest 13, a okien 12. Dom rzeczony ma długości łokci 32, szerokości 17 a wysokości 4 1/2 łokcia, podwórze po za domem będące a na którym wystawiona jest kloaka drewniana z drzwiczkami, ma długości około łokci 20 a szerokość łokci 26, zaś ogródek warzywny przyległy, klinowato wychodzący ma na długości łokci 60 a na szerokości od podwórza uważając łokci 30, w drugim końcu zaledwie łokieć jeden, płotu pzedzielającego od ogródka niema, jest tylko płot z żerdzi od domu do podwórza.
Podatki roczne do kassy Ekonomicznej miasta Warty opłacane z tego domu wynoszą rsr. 16 kop, 43 1/2.
Szczegółowy opis zabudowań znajduje się w akcie zejęcia wymieniony.
Protokół ten zajęcia znajduje się u popierającego sprzedaż Patrona Marzyńskiego i w biórze Pisarza Trybunału Kaliskiego, gdzie razem ze zbiorem objaśnień i warunków licytacyjnych każdego czasu przejrzane być mogą.
Protokół zajęcja doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych i Burmistrzowi miasta Warty Drzewieckiemu w dniu 16(28) Września 1875 г., następnie do księgi więczystej wspomnionej nieruchomości w Sądzie Pokoju w Warcie dnia 24 Października (6 Listopada) 1875 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż rzeczonej powyżej nieruchomości odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 27 Listopada (9 Grudnia) 1875 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Po odbyciu trzech publikacji warunków w dniach 27 Listopada (9 Grudnia), 12 (24) Grudnia 1875 roku, 26 Grudnia 1875 r. (7 Stycznia 1876 roku) i terminu temczasowego przysądzenia w dniu 13 (25) Stycznia 1876 roku, Trybunał Cywilny wyrokiem w dniu 13 (25) Stycznia r. b. wydanym, termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 26 Lutego (9 Marca) 1876 roku, godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału oznaczył. Popierający sprzedaż podał temczasowie za tę nieruchomość rs. 500.
w Kaliszu d. 13 (25) Stycznia 1876 r.
Skoczyński.

Kurjer Poranny i Antrakt 1879 nr 283 (12.10.1879) str. 3
Zmarli w tych dniach
S. p. Jan Rybiński, b. lekarz b. wojsk polskich, członek Towarzystwa Dobroczynności,emeryt.
S. p. Stanisław Radoliński, b. posiadacz dóbr ziemskich, w wieku lat 76, w Kalisza.
S. p. Ludwik Henrych, sekretarz hypoteczny w Turku.

Kaliszanin 1879, nr79, s. 328
Ludwik HENRYCH, sekretarz hipoteczny, b. pisarz Sądu Pokoju w Warcie; zm. 29 września 1879 w Turku.

za: Prochem jesteśmy i cieniem. M. Kubacka-Gorwecka, M. Sobczak-Waliś; Kalisz 2015

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja