Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

(D.) Ludwik Henrych

 O R G A N I Z A C Y A   i  U S T A W Y
Towarzystwa Przyiacioł Muzyki w K a l i s z u.
w  K a l i s z u  1 8 1 8.

KOMMISSYA Woiewództwa Kaliskiego.

Odebrawszy od Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi przy Reskrypcie z daty 8. b. m. i r. zatwierdzoną Organizacyą Towarzystwa Przyiaciól Muzyki w Kaliszu, przesyła ią w załączeniu Temuż Towarzystwu, z oświadczeniem należney pochwały z strony Kommissyi Rządowey Członkom toż Towarzystwo zakładaiącym,za ich gorliwość o podniesienie tey piękney sztuki w kraiu Polskim.
w Kaliszu dnia 16. Paźdz. 1818.

Za Prezesa
J. Bieliński,
K. W. S.
Sekretarz Generalny, Dziewulski.

Concordia res parvce crescunt......
________________________________

Liczy Miasto Woiewódzkie Kalisz nie małą liczbę Amatorów Muzyki, liczy znaczną ilość osób, dar ten mniey lub więcey posiadaiących, — łaskawemi są zawsze Obywatele kraiu naszego na wzrost jakieykolwiek bądź Sztuki, wspieraią ią — zachęcaią względnem przebaczeniem mnieyszych uchybień .......... Czemuż Miasto nasze, idąc za przykładem Miast znacznieyszych, nie ma posiadać Towarzystwa, które węzłem przyiaźni i zgody ściśle połączone, będzie kiedyś w stanie, czcić godnie Boga w Świątyni przy modłach Kapłana, nadawać większey okazałości uroczystościom i Obchodom Narodowym, — rozweselać niekiedy Publiczność...... Czemuż nie ma się zawiązać Towarzystwo, które, ile w pierwszych zawiązkach będzie słabem, tyle przy ciągłych staraniach w ćwiczeniu się i nabywaniu lepszego gustu, podniesie Muzykę — dar Nieba tak piękny — do wyższego stopnia doskonałości, i uwieńczy prace i wspólne starania, miłem przekonaniem : źe zgoda i jedność z małych początków, rzeczy ważne i użyteczne dla Publiczności utwarza.
Te niech będą powody usprawiedliwienia szczerych chęci naszych w przedmiocie ustanowienia Towarzystwa, pod Tytułem :

Towarzystwo Przyiacioł Muzyki

które od dnia tego rozpocznie swe działania, w którym Rząd potwierdzić ie raczy.

Organizacya i Ustawy Towarzystwa.

§. 1.
Dzieła muzyczne — Instrumenta — sprzęty — zgoła to wszystko, co przez Amatorów Muzyki od lat kilku z różnych składek dobrowolnych, sposobem darowizny, lub przez inny iakikolwiek sposób zostało nabytem, staie się odtąd na zawsze własnością Towarzystwa.

§. 2.
Do Towarzystwa tego należeć mogą i będą Członkami
1. Wszyscy Amatorowie Muzyki, Talent czynny w Muzyce posiadaiący z Kalisza i o kolic pobliższych.
2. Amatorowie czynni z stron obcych, chęci swe ku pomocy choć czasowo tylko oświadczający.
5. Członki honorowe.
4. Przybrani będą do Towarzystwa Muzykusi za udowodnieniem swego talentu. Prace ich zostaną wynadgrodzonemi. — Nie żądający zapłaty staie się Członkiem Towarzystwa.

§. 3.
Towarzystwo mieć będzie swego D y r e k t o r a  M u z y k i, który większością głosów, z grona Członków ma bydź obrany.
Do niego należeć szczególniey będzie:
a. Dyrygowanie Orkiestrą.
b. Samowolny i niezmienny wybór Sztuk odegrać się maiących.
c. Przeznaczenie Członków do resp. Instrumentu, lub głosu.
d. Zapisywanie i sprowadzanie dzieł muzycznych, dotychczas w składzie nie będących, pod warunkiem w §. 4tym wyrażonym.
e. Ogólny Dozór nad Papierami i innemi własnościami Towarzystwa.
f . Zwołanie Prób nadzwyczaynych.
g. Pilnowanie we wszystkim porządku, i łagodne napominanie członka w czemkolwiek uchybiaiącego.

§. 4.
Zapisywanie i sprowadzanie Dzieł muzycznych nie może nastąpić bez poprzedniczego naradzenia się członków, do czego, iakoliteż do wszelkich ważnieyszych Interessów, polepszenie stanu i bytu Towarzystwa za cel maiących, ustanawia się:

§. 5.
Miesięczne zgromadzenie wszystkich w Mieście przytomnych Członków. Zgromadzenie takowe odbywać się będzie w każdą pierwszą w miesiącu Srodę w mieyscu do tego temczasowo obmyślonem, o godzinie 6tey w wieczór, gdzie każdy zaproponuie to, co dla Towarzystwa uzna bydź z korzyścią.

§. 6.
Większość głosów ogółu Członków, których przynaymniey ośmiu bydź powinno — przyimuie lub odrzuca uczyniony przez kogokolwiek będź wniosek. — Rowność zdań Projekt utrzymuie.

§. 7.
Propozycya i Decyzya w Xiedza Naradzeń będzie zapisana.

§. 8.
Wszelkie czynności zapisywane w Xiędze Naradzeń podpisem wszystkich Członków przytomnych stwierdzone bydź powinny.

§. 9.
Do ćwiczeń w Muzyce i odegrania Dzieł wszelkiego rodzaiu, wyznaczaią się co miesiąc stale i nieodmiennie trzy dni niedzielne, pierwsze w Miesiącu po sobie następuiące, w mieyscu zwykłych zgromadzeń. Ćwiczenia te zaczną się o godzinie 2. i pół po południu i trwać powinny przynaymniey dwie godziny.

§. 10.
Od Prób tych żaden z członków bez ważnych i ugruntowanych przyczyn wymawiać się nie powinien. — Potrzeba ich iest oczywista, — od nich zależy dobre wyexekwowanie dzieł sprowadzanych — nabywanie lepszego gustu — własne siebie wydoskonalenie, i opinia Publiczności o Towarzystwie. — Aby ta była dobrą, zapewne każdego z Członków głównem iest życzeniem, dla tego też ostrzeżenia w §. 9tym i ninieyszym wyrażone, iako iedne z nayważnieyszych ściśle i punktualnie winny bydź zachowane.

§. 11.
Nieodmiennie i ciągle odbywać się będzie co Niedziela, również i przy każdey uroczystości Narodowey, Muzyka Kościelna. Każdego Członka szczególnieyszym iest obowiązkiem, stawać w mieyscu dla siebie przeznaczonem.

§. 12.
Żadne Dzieło muzyczne nowsze bez poprzedniczey Próby publicznie odegranem bydź nie powinno.

§. 13.
Towarzystwo starać się będzie, aby dopomodz ile możności prawdziwie zdatnym Muzykusom w Mieście bawiącym się, względem niezdatnych zaś, pierwsze nawet zasady muzyki dokładnie nieznaiących — Młodzież dawaniem godzin psuiących uda się do Rządu, o zapobieżenie nadal złym skutkom ztąd wynikaiącym.
W tym celu

§. 14.
Przedstawi Rządowi proźbę, aby odtąd każdy Muzykus z Professyi do Miasta przybywaiący, przed osiedleniem się, okazał przed Składem Towarzystwa Przyiacioł Muzyki swą zdatność, i aby tylko ten uzyskał pozwolenie dawania Lekcyi muzycznych, który złoży zdatności swey zaświadczenie od Dyrektorów Towarzystwa (o których mowa poniżey) pieczęcią stwierdzone.

§. 15.
Towarzystwo mieć będzie swą Pieczęć, wyobrażaiącą Organy, z napisem: „Towarzystwo Przyiacioł Muzyki w Kaliszu.” — Nią wszelkie własności Towarzystwa opieczętowane bydź powinny.

§. 16.
Dwa Koncerta co rok przeznaczaią się na Dochód i korzyść Towarzystwa, drugie dwa Koncerta na korzyść Ubogich.

§. 17.
Mieć będzie Towarzystwo swóy D y r e k t o r y a t, składaiący się z trzech Członków czynnych, większością głosów obranych. — Ani Dyrektor Muzyki, ani żaden inny Urzędnik Towarzystwa, prócz Sekretarza, do Dyrektoryatu należeć nie może. — Dyrektoryat zastępuje Towarzystwo w wszelkiey Koresspondencyi, i tę w Imieniu Towarzystwa podpisuie. — Odbiera corocznie Rachunki od ustanowić się mającego Kassyera (o którym mowa poniżey) i zakwitowane całemu Towarzystwu do przeyrzenia na ogólnem miesięcznem Zgromadzeniu - pierwszem po rocznem zebraniu się — przedkłada. — Przekonywa się corocznie, w jakim porządku Archivum Towarzystwa jest utrzymywane. — Odbiera i oddaie pod dozor Archiwisty własności Towarzystwa w §. 1. wyrażone.

§. 18.
Dzień 22. Listopada każdego roku, dzień St. Cecylii, Patronki Muzyki, będzie dla Towarzystwa Przyiacioł Muzyki dniem ogólnego zgromadzenia się rocznego wszystkich Członków, będzie rocznicą utworzenia Towarzystwa, i od tegoż dnia zaczyna się rok Etatowy Towarzystwa. — Dzień ten solennie ma bydź obchodzonym.

§.19.
Do wszelkiey Korrespondencyi mieć będzie Towarzystwo wybranego większością głosów S e k r e t a r z a, do którego należy także porządne utrzymywanie Xięgi Naradzeń w §. 7. wspomnioney, niemniey Xięgi Członków honorowych w §. 25. poniżey wyrażoney.
Przy Sekretarzu zostaie pieczęć Towarzystwa. — Może zastąpić w przypadku potrzeby Członka Dyrektoryatu. — Odbiera i prezentuie wszystkie Expedycye i Podania do Towarzystwa.

§. 20.
Obranym zostanie większością głosów A r c h i w i s t a z pomiędzy Członków czynnych Towarzystwa.
Do niego należeć będzie szczególny dozór nad Papierami, Instrumentami i innemi sprzętami.
Winien on będzie utrzymywać jak nayporządniey pod Regestrem wszelkie własności wyżej wspomnione, i podać się w tym względzie Rewizyi Dyrektorów corocznie odbywać się maiącey.

§. 21.
Za upoważnieniem Dyrektora Muzyki na piśmie danem, własności Towarzystwa według potrzeby Archiwista Członkom czynnym na dni cztery, pożycznym sposobem za Rewersem ze Składu wydać może.

§. 22.
W ośm dni przed roczną Rewizyą Archivi, wszystkie własności Towarzystwa w Sładzie znaydować się powinny, i okazane Dyrektorom przy rewizyi bydź maią.


O Członkach honorowych.

§. 23.
Członkiem honorowym Towarzystwa bydź może każdy, składką toż Towarzystwo wspieraiący. — Sładka ta jednak mnieyszą nad złotych dwa miesięcznie bydź nie może.

§. 24.
Członek honorowy w mieście Kaliszu nie osiadły płaci sładkę swą półrocznie praenumerando.

§. 25.
Członek każdy honorowy zapisuje się w Xięgę osobno na to założoną.

§. 26.
Kto razem zapłaci złotych pol. Sto, staie się F u n d a t o r e m Towarzystwa, odbiera Dyploma, i do ciągłey Składki miesięczney obowiązanym bydź już nie może.

§. 27.
Składka miesięczna stała, która regularnie i preenumerando wniesioną do Kassy bydź powinna, ustanawia się dla wszystkich Członków czynnych w §. 2. ad Nr. 1. i 2. wspomnionych na złoty polski ieden. Osoby wyrażone w tymże §. ad Nro. 4, od opłaty tey są wolne.

O funduszach Towarzystwa.

§. 28.
Fundusze Towarzystwa składać się będą:
1. Ze Składki Miesięczney zapewnioney §. 27.
2. ze Składek §. 23. i 26.
3. z Dochodu §. 16.
4. z Składek, Darów i Dochodów nadzwyczaynych.

§. 29.
Rendanturą wszystkich tych Dochodów trudnić się będzie ustanowić się maiący K a s s y e r, większością głosów z grona Członków czynnych wybrany.

§. 30.
Obowiązkiem będzie Kassyera:
aa. jak nayporządnieysze utrzymywanie Xięgi wpływów i wydatków;
bb. czuwanie nad regularnym wpływem składek stałych;
cc. podawanie co Kwartał wykazu zaległości;
dd. złożenie corocznie Rachunków należycie udowodnionych Dyrektorom Towarzystwa.
ee. podawanie rocznie wykazu Inexigibiliów.

§. 31.
Umorzenie Inexigibiliów przez Dyrektorów może tylko nastąpić po dopełnieniu Przepisów §. 5. i 6.

§. 32.
Upoważnienia do Percepty Dochodów §. 16. 26. i 28. ad 4. — niemniej Assygnacye wszelkie na sprowadzanie Dzieł muzycznych, Instrumentów — opłacanie Osób w §. 2. ad 4. wspomnionych, i na wszelkie inne potrzeby — wydawane będg po dopełnieniu przepisów §. 5. i 6. przez Dyrektoryat. Podpisem ich, i pieczęcią Towarzystwa stwierdzone bydź powinny. — Potrzeby do wartości złotych sześciu, Dyrektor Muzyki assygnować iest mocen.

§. 33.
Etat Dochodów i Rozchodów Towarzystwa późniey dopiero będzie mógł bydź ułożonym.

§. 34.
Gdyby w późnieyszych czasach Dochody Towarzystwa miały przewyższać znacznie wydatki, natenczas Fundusz z Superaty zebrany, ma bydź lokowany na Dobrach nieruchomych na korzyść Towarzystwa.

§. 35.
Mieć będzie Towarzystwo swego sługę, którego Konduita powinna bydź dobra, — będzie płatny z Kassy Towarzystwa, i zostaie pod szczególnemi rozkazami Dyrektora Muzyki i Kassyera.

§. 36.
Zaraz po przyięciu tych Ustaw przez Członki Towarzystwa, i potwierdzeniu takowych przez Rząd, przystąpiono będzie do Wyboru Urzędników, i układania Listy Członków czynnych, która do ninieyszey Organizacyi ma bydź dołączoną, i która na każdem miesięcznem zgromadzeniu zostanie dokompletowaną.

§. 37.
U rzędnicy przy obowiązkach swych zostaią ciągle przez lat dwa, po których upłynieniu nowy wybór może nastąpić. — Członek nieprzytomny na zgromadzeniu, na Urzędnika obranym bydź nie może.

§. 38.
Towarzystwo trwać ma na zawsze, i rozwiązanem bydź nie może, choćby tylko czterech członków było za iego utrzymywaniem.

§. 39.
Gdyby iednak z przyczyny nadzwyczaynego wypadku musiało bydź rozwiązanem, natenczas celnieyszym ma bydź obowiązkiem pozostałey przy Expiracyi Towarzystwa reszty Członków, oddać wszelkie własności tegoż Rządowi z proźbą, zabezpieczenia takowych od straty do czasu zawiązania się na nowo dawnego lub takiegoż Towarzystwa w Mieście Kaliszu. Toż samo oddadzą pod łaskawą opiekę Rządu Kapitały, gdyby jakie według §. 34. bydź miały — wraz z Prowizyami.

§. 40.
Wstąpienie do Towarzystwa i wystąpienie z niego dziać się będzie przez zgłoszenie się na piśmie do Dyrektoryatu. Decyzya w tym względzie wyrzeczoną zostanie n a ogólnem zgromadzeniu według §. 5. i 6.

§. 41.
Ten, co posiada czynny Talent w Muzyce i iest w Kaliszu lub pobliskości zamieszkały, skoro się nie zapisał do Towarzystwa, czynnie do niego należeć nie może.

§. 42.
Członkom czynnym i honorowym Towarzystwa, na żądanie przez Dyrektoryat mogą bydź udzielone nominacye.

§. 43.
Dyrektora Muzyki w czasie iego niebytności zastępuie ten, którego sam sobie z Członków Towarzystwa obiera.

Nieprzytomnego pierwszego Członka Dyrektoryatu zastępuie drugi, trzeci drugiego. Trzeciego zastępuie Sekretarz Towarzystwa.Na zastępcę Sekretarza Dyrektoryat wzywa którego z Członków. — Kassyer obiera sam za siebie Zastępcę, za czynności iego sam jednak staie się odpowiedzialnym.

§. 44.
Mieysce zmarłego, lub na zawsze oddalaiącego się Urzędnika Towarzystwa przez nowy wybór, na naybliższem miesięcznem zgromadzeniu ma bydź obsadzonem.

§. 45.
Ten co z Osób płatnych wspomnionych w §. 2. ad 4, cięgle przez lat trzy naywięcey okaże dobrych chęci, pilności i zdatności dla dobra Towarzystwa, ma mieć w nadgrodę ofiarowany sobie przez Towarzystwo Instrument muzyczny z Kassy Towarzystwa zakupiony. — Do sądzenia o kwalifikacyi osoby do tego Daru, przystpią Członki w §. 2. ad I. wyrażone na ostatniem miesięcznem zgromadzeniu przed zebraniem się rocznem. — Instrument na rocznem Zgromadzeniu godnieyszemu przez Dyrektoryat i Dyrektora Muzyki zostanie wręczonym.— Dar ten co trzy lata zostanie ponowionym.

§. 46.
Muzykus obcy znakomicie utalentowany życzący sobie dać Koncert p r z y p o m o c y Członków Towarzystwa, w Kaliszu — prócz zachowania zwyczaynych Przepisów Policyijnych zgłosić się powinien na piśmie przez Sekretarza Towarzystwa do Dyrektora muzyki. — Ten zwołuie członki Towarzystwa i Decyzya według §. 5. i 6. następuie.

§. 47.
Skoro się przejeżdżaiącemu odmawia pomoc Towarzystwa, nikt do Koncertu z Członków iego czynnie należeć nie może. — Uchybiaiący w tym względzie członek za pierwszę razą przez Dyrektora Muzyki zostanie napomnionym, za drugą Exkluzya następuie.

§. 48.
Towarzystwo mieć będzie dwóch P r o t e k t o r ó w i dwie P r o t e k t o r k i z Osób Znakomitych. — Cały Skład Towarzystwa pod ich zostaie opieką, — Wybór ich należy do całego Składu Towarzystwa.

§. 49.
Za uznaniem tego potrzeby, Organizacya ta i ustawy przez Dodatki i Instrukcye ma bydź uzupełniony.

§. 50.
Organizacya ninieysza i ustawy Towarzystwa maią bydź wydrukowane, i każdy Członek tak czynny, jakoliteż i honorowy do wykupienia jednego Exemplarza, za ustanowioną opłatą — przystósowaną do kosztów druku — zostaie obowiązanym.

Skład Exemplarzy tych jest u Kassyera.

Działo się na ogólnem zgromadzeniu Przyiacioł Muzyki w Kaliszu dnia siodmego Września 1818.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Powyższą Organizacyą i Ustawy utworzyć się maiącego Towarzystwa Przyiacioł Muzyki w Kaliszu, składającą się z Paragrafów pięćdziesiąt, przyimuiąc, przyrzekam dopełnić i zachować wszelkie w nich wyrażone przepisy jak nayskrupulatniey, i na to w łasnoręcznie się podpisuię.

Faltz,
Patron Trybun.
Grodzicki,
Kap. Adj. Placu.
Schwarzbach,

Kaas,
R. Woj.
Kaczkowski,
R. Woj.
Leśniewski,
Rachm. Woj.
Schach,
Kollab. p.Szkole Woj.
Gryzynger,
Obrońca.
Jg. Max.
Ochocki.

Witkowski,
Strzyżowski,
Poborca Woj.

Walderowicz,
Ł.M.M.K.
Rudowski,
Patr. Trybun.
Janowski,
Kontr. Kassy W.
Chyliński,
Pis. Solny.
Marx.

Koszutski,
As. K. Woj.
Polkowski.
 

Bednarczyk,
Dokt. Med.
Hertz,
Sek. Prezyd. p.K.W.
Radoński,
P.S.P.P.O.K.
Henryk,
Podsędek.
A. Glotz,
Ass. Tryb.
W. Pstrokoński.

Klemczyński.

Leńczowski,
Pis. Sądu P.P.O.K.
J. Adler.
Ant. Jaksiewicz.Komissya Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policyi powyższą Organizacyą zatwierdza.
w Warszawie dnia 8 mca Pażd. 1818.

Minister Prezydujący,
(L.S.) T. Mostowski.

Za Sekretarza Generalnego,
O. Kowalewski

Działo sie w Kaliszu na zgromadzeniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzyki dnia 21. Października 1818.
Obrani większością głosów:
Dyrektorem Muzyki — Witkowski.
Dyrektorami
Faltz.   Kaas.    Hertz.
Sekretarzem
— Leśniewski.
Archiwistą
— Janowski.
Kassyerem
— Strzyżowski.

L I S T A
Członków czynnych Towarzystwa.

Faltz.
Witkowski.
Bednarczyk.
Grodzicki.
Strzyżowski.
Hertz.
Schwarzbach.
Walderowicz.
Radoński.
Kaas.
Rudowski.
Henryk.
Kaczkowski.
Janowski.
Glotz.

Leśniewski.
Chyliński.
Pstrokoński.
Schach.
Marx.
Klemczyński.
Gryzynger.
Koszutski.
Leńczowski.
Max.
Polkowski.
Adler.
Ochocki.
Jaksiewicz, 

 


Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Kaliskiego. 1820, nr 29 + dod. , str. 429
Pedsędek Powiatu Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż stosownie do wyroku Trybunału Woiewództwa Kaliskiego z dnia 19. Czerwca r. b. w sprawie pomiędzy Floryanem Potockim, Sukcessorami niegdyś Bogumiła Walewskiego i Stanisławem Orzegalskim, Dobra Piekary, Józefina, Wola Wydrzyna i Bogumiłow do maiętności Stróża w Powiecie Radomskim, należące, w trzechletnią Dzierżawę, poczynając od S. Jana Chrzciciela r. b. w dniu 20. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. na sali audyencyonalney Sądu Pokoiu Powiatu Kaliskiego, naywięcey daiącemu, będą wypuszczone.
O warunkach licytacyi u Patronów exekucyą popieraiących Jana Mitschke i Mikołaia Kobyłeckiego każdego czasu dowiedzieć się można, pryncypalne zaś są te: że przystępujący do licytacyi winien złożyć na vadium 2000. złotych i że dzierżawa rocznie do rąk extrahentow licytacyi, praenumerando ma bydź płacona.
w Kaliszu dnia 6. Lipca 1820 r.
(podpisano) Henrych, P. za Wyganowskiego.

Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Kaliskiego. 1821, nr 31 str. 549 i nr 32 str. 565

OBWIESZCZENIE.
Wydział Sporny Sądu Pokoiu Powiatu Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż na żądanie Macieia Rogowskiego, iako Opiekuna nieletnich dzieci po Antonim Dąbrowskim pozostałych, wypuszczonym będzie w iednoroczną dzierżawę, to iest: od S. Michała r. b. do S. Michała 1822 roku Dom tu w Kaliszu przy ulicy Maryańskiey pod Nrem 74. sytuowany, przez publiczną licytacyą w dniu 10. Sierpnia r. b. po południu o godzinie 3ciey w tymże domu przed wyżey wzmiankowanym Sądem odbydź się maiącą. — O warunkach dowiedzieć się można w każdym czasie w kamienicy Sądu podpisanego.

w Kaliszu dnia 24. Lipca 1821.r. 
(podpisano) Henrych, Podsędek.


Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Kaliskiego. 1821, nr 34 + dod., str. 599 i nr 35 + dod., str. 608
OBWIESZCZENIE.
Podsędek Powiatu Kaliskiego.
Podaie niniejszym do publiczney wiadomości, iż z mocy Uchwały Rady Familijnej Sukcessorów nieletnich ś. p. Stanisława Karwackiego, na żądanie Opiekunii wypuszczonym będzie w trzechletnią dzierżawę od S. Michała r. b. rachuiąc Dom murowany do Sukcessorów Stanisława Karwackiego należący, tu w Kaliszu przy ulicy Warszawskiey pod liczbą 45. sytuowany, z całym swym zabudowaniem przez publiczną licytacyą w dniu 30. m. b. po popołudniu o godzinie 3ciey w tymże domu przed niżej podpisanym odbydź się maiącą. O warunkach dowiedzieć się można w każdym czasie w Kancellaryi Sądu Pokoiu.
Kalisz dnia 20. Sierpnia 1821. r.
Henrych.


Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Kaliskiego. 1822, nr 39 + dod., str. 628
OBWIESZCZENIE.
Podsędek Powiatu Kaliskiego.
Na wezwanie tak Exekutora Testamentu, iako i Pełnomocnika Sukcessorów zmarłey Joanny Elżbiety Boetcher, Panny, naznaczywszy termin do sprzedarży publiczney ruchomości po teyże Pannie Boetcher pozostałych, iako to: pościeli, bielizny i innych effektów na dzień 27. m. b. zrana o godzinie 9tey w domu na tuteyszym przedmieściu Piskorzewie zwanym, pod liczbą 434 sytuowanym, uwiadomia o tym Szanowną Publiczność i ochotę licytowania maiących, na tenże dzień zaprasza.
Kalisz dnia 20. Września 1222. [błąd drukarski, powinno być 1822]
Henrych.


Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego 1823, nr 118 + dodatek, str. 1369-1370
Kommissyia Naywyższa Examinacyyna.
Stosownie do Artykułu 58 Postanowienia Xcia Namiestnika Królew: z d. 12 Listopada 1816 roku, podaie do publiczney wiadomości, iż wydała świadectwa Kandydatom niżey wyrażonym, którzy wywiedli swoie usposobienie przez Exsamen Naywyższy, to iest:
w dniu 5 Grudnia 1822.
Wincentemu Bromirskiemu. Zastępcy Podprokuratora przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Woiewództwa Augustowskiego.
Walentemu Zielińskiemu Assessorowi przy Sądzie Sprawiedliwości Kryminalney Woiewództw Mazowieckiego Kaliskiego.
Łukaszowi Łosowskiemu Assessorowi przy Kommissyi Hypoteczney Woiewództwa Podlaskiego.
Janowi Jozefowi dwóyga Jmion Drewnowskiemu Assessorowi przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Woiewództwa Mazowieckiego.
w dniu 6 Lutego r. b. 1823.
Mateuszowi Domańskiemu Pisarzowi Sądu Sprawiedliwości Kryminalney Wdztw Płockiego i Augustowskiego.
w dniu 12 Kwietnia r. b. 1823
Macieiowi Mieczyńskiemu Assessorowi przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Woiewództwa Płockiego.
Leonowi Krajewskiemu Assessorowi przy Sądzie Sprawiedliwości Kryminalney Woiewództw Płockiego i Augustowskiego.
dnia 23 mca i roku bież.
Cesławowi Kowalewskiemu Assessorowi przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Woiewództwa Mazowieckiego.
Tadeuszowi Sułowskiemu Podsędkowi Sądu Pokoiu Powiatu Brzezińskiego.
Stanisławowi Zielińskiemu Assessorowi przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Woiewództwa Płockiego.
Ludwikowi Henrych Podsędkuwi Sądu Pokoiu Powiatu Kaliskiego.
Do sprawowania Urzędów Sądowych III. Klassy z przyzwoitym dla kraiu użytkiem.
Działo się w Warszawie dnia 23 Lipca 1823 roku.
w Zastępstwie Ministra Prezyduiącego
Radca Stanu
(podpisano) M. Woźnicki.
J. Zieliński Sekr:

Tekst również w zakładce Kim byli


Monitor Warszawski. 1827, nr 169 (4 października) + dod. str. 741-742
Sąd pokoiu powiatu kaliskiego.
Z powodu źądaney regulacyi nowey hypoteki nieruchomości, iako to:
W mieście Koźminku nro 1 przy ulicy Rynek — nro 112 przy ulicy Rynek — nro 77 przy ulicy Szerokiey — nro 48 a teraz 49 przy ulicy Dlugiey — nro 5 przy ulicy Rynek — nro 28 przy ulicy Nowo Kaliskiey — nro 98, nro 57 przy ulicy Poznańskiey, — niemniej nieruchomości wieyskiey na Chmielniku nro 23 pod Kaliszem — nro 19 pod Kaliszem, również i nieruchomości, w Opatówku nro 34 przy ulicy Stawskiej.
Uwiadamia interessantów, że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym, podług następuiących terminów, a mianowicie:
Co do nieruchomości w mieście Koźminku: nro 1 dnia 12 Grudnia — nro 112 dnia 13 Grudnia — nro 77 dnia 20 Grudnia — nro 48 a teraz 49
dnia 19 Grudnia r. b. — nro 5 dnia 4 Stycznia 1828 r. — nro 28 dnia 8 Stycznia 1828 r. — nro 98 dnia 17 Stycznia 1828 r. — nro 57 dnia 25 Stycznia, — co do nieruchomości wieyskiey na Chmielniku pod Kaliszem nro 23 dnia 15 Grudnia 1827 r. — nro 19 dnia 17 Grudni a 1827 r. — a co do nieruchomości wieyskiey w Opatówku nro 34 dnia 24 Stycznia 1828 roku.
Wzywa ich przeto, aby, do takowey, osobiście, lub przez pełnomocnika, urzędownie i szczególnie na to umocowanego, zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowadniaiące się opatrzyli. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisaney.
Jeźliby właściciel nieruchomości wywołaney, w terminie do regulacyi nie stawił się; tenże, na żądanie któregokolwiek z interessantów, na karę 10 do 50 zł. skazany zostanie, i podług art. 150 tegoż prawa utraca wszelkie dobrodziejstwa prawne względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi, iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi: Co do nieruchomości w mieście Koźminku pod nrem 1, pod nrem 112, 48 a teraz 49, dnia 31 Grud. r. b — nro 77 d. 2 Stycznia 1828 r.— nro 5, nro 28, dnia 26 Stycznia 1828 r. — nro 98, 57 dnia 30 Stycznia 1828 r. — Co do nieruchomości na Chmielniku pod Kaliszem nro 13 i 19 dnia 22 Grudnia r.b. zaś nieruchomości mieyskiey w Opatówku nro 34 dnia 31 Stycznia 1828 roku, na posiedzeniu publiczpem sądu tuteyszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessanci przeto, bez dalszego wezwania, w tymże dniu, ogłoszeniu iey przytomnymi być powinni.
Kalisz, dnia 10 Września 1827 roku.
Podsędek, Henrych.


Monitor Warszawski. 1827, nr 178, str. 784
Sąd pokoiu powiatu kaliskiego.
Z powodu żądaney regulacyi nowey hypoteki. na wsi Pawłówku powiecie i woiewództwie kaliskiem, iako to: nieruchomości wieyskiey, domu na gruncie Podwoiewódzkim zwunym do nru 4 należącego wybudowanego, a do Wincentego Suligi należącego,— domu nru 4 — domu nro 25 — domu nro 17 — domu nro 18, i solestwa wsi Trząsowie powiecie tuteyszym pod nro 9, i gruntów do tych numerów należących. Uwiadamia interessantów że takowa nastapi w sądzie tuteyszym podług następujących terminów a mianowicie, co do domu na gruncie Podwoiewódzkim wystawionym a Wincentego Suligi własnym, d. 1 Lutego 1828 r. — nro 4 dnia 4 —nro 25 d.7 — nro 17 dnia 12 — nro 18 dnia 18, we wsi Trząsowie nro 9 dnia 20 Lutego, 1828 roku.
Wzywa ich przeto, aby, do takowey, osobiście lub przez pełnomocnika, urzędownie szczególnie na to umocowanego, zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniąiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz że niezgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisaney.
Jeźliby właściciel nieruchomości wywołaney, w terminie do regulacyi nie stawił się; tenże na żądanie któregokolwiek z interessantów, na karę 10 do 50 zł. skazany zostanie, i, podług art. 150 tegoż prawa, utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi, iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi: co domu na gruncie Podwoiewódzkim wystawionym a Wincentego Suligi własnym, nro 4, nro 25, nro 17, nro 18, nro 9, d.28 Lutego 1828 r., na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego. i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessanci przeto, bez dalszego wezwania, w tymże dniu, ogłoszeniu iey przytomnymi być powinni.

Kalisz, dnia 12 Października 1827 roku.
Podsędek, Henrych


Monitor Warszawski. 1828, nr 6 + dod., 10 stycznia, str. 25-26
Sąd pokoiu powiatu kaliskiego.
Z powodu żądaney regulacyi nowey hypoteki: w Koźminku, dawniey pod numerem 53, 52, a teraz 54, przy ulicy Poznańskiey, inaczey Szeroka; - w mieście Choczu: dawniey numero 41, a teraz 46, przy ulicy Kaliskiey - dawniey domu numero 23, a teraz 27, przy ulicy Zagorowskiey - domu dawniey pod numerem 26, a teraz 30; przy ulicy Rynek - domu dawniey numero 115; a teraz 134, przy ulicy Rynek - domu dawniey pod numerem 44, a teraz 50, także przy ulicy Rynek; - w mieście Stawiszynie: domu pod numerem 2, przy ulicy Rynek - domu numero 30, przy ulicy Toruńskiey; - we wsi Zawodzie: domu i ogrodów pod numerami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i 19; - we wsi Stare Miasto, domu numero 27; - We wsi Szulcu, numero 17: i gruntów, tudzież ogrodów, do numerów powyższych przynależnych.
Uwiadamia interessantów, że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym, co do nieruchomości w mieście Koźminku, dawniey numero 53, 52, a teraz 54, dnia 22 Lutego; - w mieście Choczu: domu, i ogrodów, tudzież gruntów, dawniey numero 41, a teraz 46, dnia 25 Lutego - dawniey numero 23, a teraz 27, dnia 26 Lutego - dawniey numero 26, a teraz 30, dnia 27 Lutego - dawniey nUmero 29, a teraz 34, dnia 29 Lutego - dawniey numero 115, a teraz 134, dnia 28 Lutego - dawniey numero 44, a teraz 50, dnia 3 Marca; - wmieście Stawiszynie, numero 2, dnia 4 Marca - numero 30, dnia 5 Marca: - w wsi Zawodziu pod Kaliszem, numero 1, d. 6 Marca - numero 2, dnia 7 Marca - numero 3, dnia 10 Marca - numero 4, dnia 11 Marca - numero 5, dnia 12 Marca - numero 6, dnia 13 Marca - numero 7, dnia 14 Marca - numero 8, dnia 17 Marca - numero 9, dnia 18 Marca - numero 10, dnia 20 Marca — numero 11, dnia 21 Marca - numero 12, dnia 24 Marca - numero 13, dnia 26 Marca - numero 14, dnia 27 Marca - numero 15, dnia 28 Marca - numero 16, dnia 31 Marca - numero 17, dnia 1 Kwietnia - numero 18, dnia 2 Kwietnia - numero 19, dnia 10 Kwietnia; - we wsi Stare Miasto, numero 27, dnia 11 Kwietnia; - we wsi Szulcu, numero 17, dnia 11 Kwietnia: 1828 roku, o godzinie 10 z rana.
Wzywa ich przeto, aby do takowey osobiście, lub przez pełnomocnika, urzedownie i saczególnie na to umocowanego, zgłosili się, żądania swe i wnioski do ptotokólu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniaiące zaopatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisaney.
Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi nie stawił się; tenże, na żądanie któregokolwiek z interessantów, na karę 10 do 50 złotych skazany zostanie, i, podług art. 150 tegoż prawa, utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych Wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi, iaka w skutku aktów regułacyi daną będzie, nastąpi; co do nieruchomości w Koźminku, dawniey numero 53, 52, a teraz 54 - w Choczu: dawniey numero 4, a teraz 46 - dawniey numero 23, a teraz 27 - dawniey numero 26, a teraz 30 - dawniey numero 29, a teraz 34 - dawniey numero 115, a teraz 134: dnia 1 Marca; - w mieście Choczu, dawniey numero 41, a teraz 50 - w Stawiszynie numero 2, 30 - w wsi Zawodziu 1, 2, 3: dnia 15 Marca; - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15: dnia 12 Kwietnia; - tamże w Zawodziu, numero 16, 17, 18, 19 - w Starem Mieście numero 27 - we wsi Szulcu, numero 17: dnia 19 Kwietnia: 1828 r., o godzinie 10 z rana, na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessanci przeto, bez dalszego wezwania, w tymże dniu, ogłoszenia iey, przytomnymi być powinni.
Kalisz, d. 21 Listopada 1727 r. [błąd drukarski, powinno być 1827]
Henrych, Podsędek.
Sobolewski.


Monitor Warszawski. 1828, nr 69 (12 kwietnia) str. 312
Sąd pokoiu powiatu kaliskiego.
Z powodu żądaney regulacyi nowey hipoteki; Nieruchomości wieyskiey na Holendrach Stockich nro 15; w mieście Opatówku, domów fabrycznych fabrykanta Eidlera, nro 77, przy ulicy Kościelney, nro 66, przy ulicy Grobla, nro 78, przy ulicy Rynek,— które to domy fabryczne wybudowane są na placach które dawniey miały numera 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44 - Uwiadamia interessantów, że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym, iakoto : na Holendrach Stockich, nro 15, dnia 11 Czerwca; wmieście Opatówku domów fabrycznych, nro 77, przy ulicy Kościelney, nro 66, przy ulicy Grobla, nro 78, przy ulicy Rynek , któreto domy fabryczne wybudowane tą na placach które dawniey miały numera 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, dnia 29 Maia, o godzinie 10 z rana.
Wzywa ich przeto, aby do takowey osobiście, lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego, zgłosili się, żądania swoie i wnioski do protokółu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowadniające zaopatrzyli się. Ostrzega oraz interesantów że niezgłaszaiacy się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i i60 prawa o hipotekach z roku 1818 przepisaney.
Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi nie stawił się; tenże, na żądanie któregokolwiek interessanta, na karę zlp.ro do 50 wskazanym zostanie, i nadto, podlug art. 150 tegoż prawa, utraci wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi, iaka w skutek układu regulacyi wydaną będzie, nastąpi: co do nieruchomości wieyskiey na Holendrach Stockich, nro 15, dnia 28 Czerwca; co do domów fabrycznych w mieście Opatówku, nro 77, przy ulicy Kościelney, nro 66, przy ulicy Grobla, nro 78, przy ulicy Rynek , nro 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, dnia 31 Mnia r. b. , na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego ; i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interesanci przeto, bez dalszego wezwania , w tymże dniu, ogłoszeniu iey prztomnymi być powinni.
Kalisz, d. 28 Lutego 1828.
Henrych, Podsędek.


Monitor Warszawski 1828, nr 122 (30 czerwca) str. 548
Sąd pokoiu powiatu kaliskiego.
Z powodu żądaney regulacyi nowey hipoteki :
Nieruchomości mieyskiey w mieście Stawiszywiszynie nro 43 przy ulicy Toruńskiey; nieruchomości wieyskiey we wsi Stare Miasto nro 1 i 4, tak domów iako i gruntów do powyższych numerów należących; niemniey części grunta do folwarku dawniey do Franciszkanów kaliskich należącego, a poźniey przez Józefa Rogozińskiego posiadanego, mórg 73 i 96 prętów obeymuiącey.
Uwiadamia interessantów że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym, iakoto: nieruchomości mieyikiey w Stawiszynie nro 43 przy ulicy Toruńskiey dnia 22 Sierpnia ; nieruchomości zaś wieyskiey w wsi Stare miasto nro 1 dnia 2 Września, także we wsi Stare miasto nro 4 dnia 3 Września, i nakoniec części gruntu do folwarku dawniey do Franciszkanów kaliskich należącego, a późniey przez Józefa Rogozińskiego posiadanego mórg 73 i 96 prętów w sobie obeymuiącego, dnia 4 Września 1828 roku o godzinie 10 z rana.
Wzywa ich przeto aby do takowey, osobiście, lub przez pełnomocnika urzędownie i szczegółnie umocowanego, zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniaiące opatrzyli się.
Ostrzega ich oraz, źe niezgłaszaiacy się podpadną skutkom prekluzyi w art. i54 i 160 prawa o hipotekach z roku 1818 przepisanych.
Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi nie stawił się, tenże, na żądanie któregokolwiek z interesantów, na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie, i, podług art. 150 tegoż prawa, utrącą wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi, iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi: Co do nieruchomości w mieście Stawiszynie nro 43, w wrsi Stare Miasto nro 1, także w wsi Stare Miasto nro 4 i części gruntu do folwarku dawniey do Franciszkanów kaliskich należącey a późniey przez Józefa Rogozińskiego posiadanego, mórg 78 i 96 prętów, dnia 13 Września 1828 roku, na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessanci przeto, bez dalszego wezwania, w tymże dniu, ogłoszeniu iey przytomnymi być powinni.
Kalisz, d. 20 Marca 1828 r.
Henrych, Podsędek
Monitor Warszawski 1828, nr 154 (14 sierpnia) str. 690
Sąd pokoi u powiatu kaliskiego.
Z powodu żądaney regulacji nowey hipoteki nieruchomości wieyskich i mieyskich, iakoto: młyna wodnego, we wsi Nędzerzewie, domu do niego należącego pod nrem 6, i gruntów; na Tyńcu domu nro 4, wiatraku do niego należącego i gruntów; w mieście Opatówku, domu dawniey pod nrem 51,52, a teraz pod nrem 1,60, przy ulicy Starokaliskiey i Bunclerowskiey; tamże domu nro dawniey 19, a teraz 21, przy ulicy Donay; tamże domu dawniey pod nrem 4, a teraz pod nrem 5, przy ulicy Kościelnej; w Stawiszynie domu nro dawniey 106, a teraz 109.
Uwiadamia interessantów, że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym, iakoto: młynu wodnego w Nędzerzewie, dnia 14 Października; wiatraka i domu na Tyńcu, dnia 15 Października; w Opatówku dawniey nro 51, 52, a teraz 1, 60, dnia 10 Października; tamże dawniey nro 19, a teraz 21, dnia 10 Października; tamże dawniey nro 4, a teraz 5, dnia 9 Października; i w Stawiszynie, nro dawniey 106, a teraz 109, dnia 9 Października 1828 r.: o godzinie 10 z rana.
Wzywa ich przeto, aby do takowej, osobiście, lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie umocowanego, zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniaiące opatrzyli się.
Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hipotekach z roku 1818 przepisanych.
Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołanej w terminie do regulacyi nie stawił się, tenże, na żądanie któregokolwiek z interesantów, na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie, i, podług art 150 tegoż prawa, utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyy, iaka w skutek aktu regulacyy wydoną będzie, nastąpi: co do młynu wodnego w wsi Nędzerzewie, domu do niego należącego i gruntów; domu nro 4, na Tyńcu, niemniey wiatraka do niego należącego,— dnia 8 Listopada; domu w mieście Opatówku pod nrem dawniey 51, 52, a teraz pod nrem 1,60; domu tamże nro dawniey 19, a teraz 21 ; domu dawniey pod nrem 4, a teraz 5; i nakoniec domu, w mieście Stawiszynie, nro dawniey 106, a teraz 109;— d. 18 Października 1828 r.; na posiedzeniu publicznem sądu tutejszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessanci przeto, bez dalszego wezwania, w tymże dniu ogłoszeniu iey obecnymi być powinni.
Kalisz, d. 4 Lipca J.828 r.
Henrych. Podsędek.
Monitor Warszawski 1828, nr 209 (3 listopada) str. 836
Sąd pokoiu powiatu kaliskiego.
Z powodu żądaney przez Józefa Redlicha, kupca w Kaliszu mieszkającego, i dziedzica wsi Chmielnik; regulacyi nowey hipoteki nieruchomości wieyskich, w teyże wsi Chmielniku sytuowanych, iakoto : Domu dawniey pod nrem 24, wyraźnie dwudziestym czwartym, a teraz 6; i dawniey nro 26, a teraz 7; dawniey 23, a teraz 8; dawniey 22, a teraz 9; dawniey 14, a teraz 11; dawniey 13, a teraz 12; dawniey 20, a teraz 18; dawniey 6, a teraz 22; dawniey 5, a teraz 23; dawniey 4, a teraz 24; dawniey 2, a teraz 26; dawniey 1, a teraz 27, i ogródków do tych domów należących.
Uwiadamia interessantów, że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym nru teraźnieyszego 6, d. 26; nra 7, dnia 27; nro 8, dnia 28; nro9, dnia 29; nro 11, dnia 30 Stycznia 1829 roku; nro 12, dnia 3; nro 18, dnia 4; nro 22, dnia 5; nro 23, dnia 6; nro 24, dnia 9; nro 26, dnia 10; nro 27, dnia 11 Lutego 1829 roku, o godzinie 10 ranney.
Wzywa ich przeto, aby do takowey osobiście lub przez pełnomocnika, urzędownie i szczególnie na to umocowanego, zgłosili się; żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hipotekach z roku 1818 przepisaney.
Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi nie stawił się; tenże na żądanie któregokolwiek z interessantów, na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie, i, podług art. 150 tegoż prawa, utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi, iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi co do powyższych nieruchomości dnia 13 Grudnia I828 roku, na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego; i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessanci przeto, bez dalszego wezwania, w tymże dniu, ogłoszeniu iey przytomnymi być powinni.
Kalisz, d. 23 Października 1828 r.
Henrych, Podsędek.

Dziennik Urzędowy Woiewództwa Kaliskiego. 1831, nr 14 + dod., str. 308
O B W I E S Z C Z E N I E.
W dniu 11 Kwietnia r. b. o godzinie 2 po południu, odbędzie się w do mu Wdowy Freymarkowcy pod Nro. 146 przy ulicy Szkockiey licytacya pozostałych rzeczy po ś. p. Katarzynie Gurowskiey na którą zaprasza.
w Kaliszu dnia 30 Marca 1831 r. Henrych. Exekutor Testamentu.

Dziennik Powszechny Krajowy nr 1831, nr 203, str. 1120
OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE
Sąd Pokoju Powiatu Kaliskiego.
Z powodu żądaney regulacyi nowey hypoteki młyna wodnego, zabudowań i gruntu do niego należącego, pod N. i w dobrach Szadek we wsi Donitromi położonego przez Elżbietę Neugebaurową posiadanego.
Uwiadamia Interessentów, że takowa nastąpi w Sądzie tuteyszym dnia 2 Listopada r. b. o godzinie 10 przed południem.
Wzywa przeto wszystkich interes w tem maiących, aby się w tym terminie sami osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie nato umocowanego zgłosili, żądania swe i wnioski do protokułu Regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udowadniające opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisaney.
Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi niestawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów, na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie, i podług art. 150 tegoż prawa utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli.
Ogłoszenie decyzyi iaka w skutek regulacyi wydaną będzie, nastąpi w dniu 19 Listopada r. b.o god. 10 z rana na posiedzeniu publ. Sądu tuteyszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie.
Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu iey przytomnemi bydź powinni.
w Kaliszu dnia 10 Czerwca 1831 r.

Henrych, Pods.                      Sobiechowski, Pis.


Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1835, nr 189 + dod., str. 478
Listy gończe.
Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym czuwaiące: aby Stanisława Maiewskiego o  podpalenie i kradzież w Wsi Krągoli u JW. Bronikowskiego Senatora i Kasztelana, mocno podeyrzanego, z Królestwa  Pruskiego Inkwizytoryatu w Koronowie w dniu 24  Marca b. r. zbiegłego, wedle poniższego rysopisu  ściśle śledziły, a uiętego wprost Sądowi Poprawczemu w Kaliszu pod nayściśleyszą strażą  dostawić zechciały.
Rysopis.
Stanisław Malewski urodzony w Wsi Behle Powiecie  Czarnkowskim, katolik, ogrodowy, lat 24 liczący,  wzrostu 5 stóp 7 cali, wsłosów czarnych, nieco  kędzierzawych, czoła płaskiego, brwi czarnych,  oczu ciemno-szarych, nosa podługowatego, twarzy  okrągłey, cery zdrowey, mówi ięzykiem polskim i  niemieckim, z znaków szczególnych: znamie na lewem  policzku, zaś na ręce prawey dwa znaki iakby z zarosłych wrzodów. Ubrany w surdut, kamizelkę  sukienną zieloną, spodnie i czapkę z sukna granatoweo, kaftanik pikowy biały, chustkę na szyi  czarnę  iedwabną, koszulę i  buty.
w Kaliszu dnia 4/16 Kwietnia 1835 r.
Prezyduiący, Henrych.


Dziennik Powszechny 1835, nr 269, str. 1
Sąd Policyi Popraw. Wydz. Kaliskiego.
Podaje do wiadomości publicznej, iż w d. 21 Sierpnia (2 Września) r. b. po południu, na territorium wsi Zagórzyna, w Powiecie Kaliskim, na rzece Prośnie, w odległości około wiorsty jednej od rzeczonej wsi, jak i od obozu tamże rozłożonego wojsk Cesarsko-rossyjskich, w szczerem polu znaleziony został człowiek nieżywy, płci męzkiej bez odzieży, wzrostu miernego, którego ciało tak wielkiej korrupcyi doszło, że rysy twarzy, oczu, nosa, uszów, i innych części ciała, z którychby mógł być poznany, zatarte zostały, cokolwiek tylko włosów z tyłu głowy krótko przystrzyżonych, koloru ciemnego pozostało; ktoby więc miał wiadomość o przyczynie śmierci, miejscu zamieszkania, imieniu i nazwisku rzeczonego człowieka, raczy Sądowi naszemu pośrednio lub wprost donieść.
w Kaliszu d. 3/15 Września 1835 r.
N. D. 9451 Prezydujący, Henrych.


Dziennik Powszechny 1836, nr 31, str. 1
Sąd Policyi Popraw. Wydz. Kaliskiego.
Żebrak z imienia i nazwiska, ani zamieszkania niewiadomy, wzrostu dobrego, budowy dosyć mocnej, zarostu na twarzy, to jest: wąsów i małej brody blond, około lat 70 mieć mogący; ubrany w kożuch podarty, szpencer płucienny, czapkę granatową sukienną ośmiokątną, z barankiem z futerka rybnego, przybywszy na Hollendry Białe Panińskie, Powiatu Konińskiego; tamże życie zakończył. Wzywa zatem każdego, ktoby o nazwisku wspomnionego żebraka wiedział, aby o tem władzy właściwej doniósł.
w Kaliszu dnia 8/20 Stycznia 1836 r.
N. D. 724. Prezydujący, Henrych


Dziennik Urzędowy Wdztwa Kaliskiego. 1836, nr 47 + dod., str. 1371
Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze aby na zbiegłego z więzienia Jnkwizycyinego Kalisz w dniu 2/14 Października r. b. Jana Mężyńskiego o podpalenie i kradzież obwinionego, baczne oko zwracały, tegoż śledziły i uietego pod mocną strażą Sądowi naszemu odstawiły.
Rysopis iego iest następuiący:
Jan Mężyński ma lat 29, katolik, rodem z Torunia z Przedmieścia Podgórze zwanego, przed przyaresztowaniem mieszkał w mieście Koninie, wzrostu iest miernego, twarzy okrągłej, oczu siwych, włosów blond, sposobu do życia Subiekt Kupiecki, pisać i czytać umie, wczasie ucieczki miał na sobie surdut szaraczkowy sukienny, kałankami źółtemi podszyty, pantaliony granatowe, kaszkiecik ceratowy czarny, i buty na nogach.
Kalisz d 3/15 Października 1836 r.           Prezyd. Henrych.


Dziennik Powszechny. 1836, nr 359, str. 1692
Sąd Policyi Poprawczej Wydz. Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze cywilne i wojskowe, aby na zbiegłego ze wsi Kalisk, Województwa Kaliskiego, Wawrzeńca Borkowskiego, który ma lat 20, katolik, wzrostu dobrego, twarzy pociągłej, nosa dużego, oczu niebieskich, włosów na głowie blond, nizko strzyżonych, zarostu na brodzie i wąsach blond, który był ubrany w płaszcz sukienny granatowy, stary zły, spodnie sukienne ciemno-zielone, bóty ordynaryjne, kamizelkę sukienną starą z guzikami świecącemi, koszulę lnianą średnió-grubą, ścislą baczność zwróciły, tegoż ujęły i nam jako niebezpiecznego zbrodniarza pod najściślejszą strażą dostawiły.
W Kaliszu dnia 7/19 Grudnia 1836 roku.
N.D. 11,662. Prezydujący, Henrych.


Dziennik Urzędowy Wdztwa Kaliskiego. 1837, nr 5 + dod., (17/29 stycznia) str. 130, 134-135
Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa ninieyszem wszelkie władze do których to należy, ażeby nad Mateuszem Budą z wsi Tądowa dolnego Ptu Wartskiego zbiegłego o różne kradzieże obwinionego, baczne oko mieć zechciały, a w razie dostrzeżenia go, po uięciu pod pewną strażą Sądowi naszemu dostawić poleciły.
Rysopis: Mateusz Buda katolik lat 26 maiący rodem z wsi Zakrzewa Ptu Wartskiego w wsi Tądowie dolnym stałe zamieszkanie maiący, iest wzrostu dobrego tuszy miernej, twarzy ściągłej, włosów na głowie blond, oczu nieco niebieskawych, nosa długiego szerokiego, ust proporcyonalnych, brody małey zarasta nieco blond, czoła wysokiego, znaków szczególnych żadnych, pisać i czytać nieumie, mówi tylko po polsku.
Kalisz d. 29 Grudnia 36 (10 Stycznia 1837) r.
Henrych. Prez.

Sąd Policy Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze ażeby na Andrzeia Rożnowskiego w dniu 2, b. m. tu w Kaliszu przy odprowadzeniu go ze Sądu do więzienia na ulicy zbiegłego, o różne kradzieże obwinionego, baczne oko mieć zechciały, a wrazie dostrzeżenia go po uięciu pod bezpieczną strażą wprost Sądowi naszemu dostawić poleciły.
Rysopis: Andrzej Rożnowski lat 18 liczący, rodem z Dóbrca Wielkiego pod Kaliszem, twarzy okrągłey, oczu siwych, włosów blond, wzrostu miernego, ostatnio zamieszkanie miał w Wydorach czyli w Dobrcu Małym pod Kaliszem, w czasie ucieczki miał na sobie spancerek granatowy, takąż kamizelkę sukienną furażerkę starą czarną z rydelkiem, utrzymywał się z wyrobku i kradzieży, znaków szczególnych niemiał żadnych.
Kalisz d. 28 Grud. 36 (9 Stycz. 1837) r.
Henrych. Prez.


Dziennik Powszechny 1837 nr 29, str. 3
LISTY GONCZE.
Sąd Policyi Poprawczej Wydz. Kaliskiego.
Wzywa niniejszem wszelkie władze, do których to należy, ażeby nad Mateuszem Budą, z wsi Tądowa Dolnego, Powiatu Wartskiego zbiegłego, o różne kradzieże obwinionego, baczne oko mieć zechciały, a w razie dostrzeżenia go, po ujęciu, pod pewną strażą Sądowi naszemu dostawić poleciły. Rysopis: Mateusz Buda, lat 26 mający, rodem z wsi Zakrzewa, Powiatu Wartskiego, w wsi Tądowie Dolnym stałe zamieszkanie mający, jest wzrostu dobrego, tuszy miernej, twarzy ściągłej, włosów na głowie blond, oczu nieco niebieskawych, nosa długiego szerokawego, ust proporcyonalnych, brody małej, zarasta nieco blond, czoła wysokiego, znaków szczególnych żadnych, pisać i czytać nie umie, mówi tylko po polsku.
Kalisz dnia 29 Grudnia (10 Stycz.) 1836/7
N. D. 456. Prezydujący, Henrych.
Dzięki: Wsie regionu sieradzkiego - Zakrzew


Gazeta Warszawska 1837, nr 177 (5 lipca), str. 8
LISTY GONCZE.
Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jak i wojskowe, nżeby Jozefa Kaweckiego i Felixa Lewandowskiego o rabunek i kradzież obwinianych, wedle poniżej umieszczonych rysopisów śledziły i ujętych transportem pod mocną strażą Sądowi naszemu dostawiły.
Józef Kawecki ma lat 30, wzrostu miernego, twarzy okrągłej dużej, oczów piwnych, włosów ciemno-blond, nosa miernego, ust miernych, brody płaskiej, zarostu dobrego broda ubrany był w surdut granatowy z sukna ordynaryjnego, podbity szarym kirem, pod którym znajduje się kożuszek krótki, spodnie sukienne granatowe łatane, kaftan sukienny zielony, bóty juchtowe, czapkę kapturek zwaną z siwym barankiem.
Felix Lewandowski ma lat 41 wzrostu miernego, twarzy okrągłej pełnej, oczów szarych, włosów czarnych, nosa miernego, nosi małe czarne wąsy, z profesyi kowal, miał na sobie płaszcz szaraczkowy stary zły, spencer granatowy stary, spodnie sukienne granatowe, kamizelkę granatową sukienną, czapkę granatową okrągłą z czarnym barankiem, bóty ciżmy przechodzone.
W Kaliszu dnia 25 Lutego (9 Marca.) 1837.
Sędzia Prezydujący, Henrych.


Gazeta Warszawska 1837, nr 228 (26 sierpnia), str. 8
LISTY GONCZE
Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe, ażeby Wincentego Tubę v Tuptę o liczne kradzieże obwinionego, ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości śledziły, i ujętego pod strażą wprost Sądowi Poprawczemu tutejszemu dostawiły.
Rysopis jego jest następujący: ma lat 29, wzrostu arszyn 2, werszków 6, twarzy okrągłej, oczów siwych, nosa miernego, włosów blond.
Kalisz d. 27 Lipca (8 Sierpnia) 1837roku,
Sędzia Prezydujący
Henrych.


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiey 1837, nr 43 + dod. (9/21 października), str. 1451
Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa Władze do których przestrzeganie porządku publicznego należy, ażeby Dwoire Wrum lat 22 liczącą, wzrostu średniego, twarzy ściągłey śniadey, o kradzież obwinioną, którey ostatni pobyt był w mieście Warcie, śledziły, i uiętą pod strażą Sądowi Poprawczemu tuteyszemu dostawiły.
Kalisz dnia 23 Września (5 Października) 1837 r.
Henrych Sędzia Prezyduiący.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego. 1838 no 24 (30 stycznia) str. 158
Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego
Zawiadamiając Publiczność, iż od osoby niepodobnej do posiadania odebrane zostały: 1) Pierścień brylantowy, 2) Zapinka z niebieskim szkiełkiem z których, pierścionek, miał bydź znaleziony przed pięciu laty w Kaliszu, a Szpinka we wsi Dębołęce w powiecie Sieradzkim, przed dworna laty, wzywa niewiadomego właściciela, aby z dowodami własność rzeczy tych udowodnić mogącemi, w Sądzie tutejszym, w dniach 30 stawił się, w przeciwnym bowiem razie, rzeczy te Skarbowi Pubłicznemu przysądzone zostaną.
Kalisz d. 1 (13) Stycznia 1838 r.
Sędzia Prezydujucy Henrych.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego. 1838, no 34 str. 218

Sad Policyi Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Karola Tesławskiego o przeniewierzenie się w urzędowaniu obwinionego, nа teraz z pobytu niewiadomego: aby w przeciągu trzech miesięcy przed Sądem Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego od dnia 3 Lutego r.b. jako od daty wywieszenia pozwu na drzwiach Sądu stawił się; w razie nie stawiennictwa, w terminie zakreślonym zagrażają mu się sklitki prawem oznaczone.
Kalisz dnia 3 Lutego 1 838 roku.
Sędzia Prezydujący Henrych.


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiey 1838 nr 7 + dod., str. 120
Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Zawiadomiaiąc Publiczność, iż od osoby niepodobnej do posiadania, odebrane zostały:
1, Pierścień brylantowy,
2. Zapinka z niebieskim szkiełkiem z których, pierścionek miał bydź znaleziony przed pięciu laty w Kaliszu, a szpilka we wsi Dębołęce w Pcie Sieradzkim, przed dwoma laty.
Wzywa niewiadomego właściciela, aby z dowodami własność rzeczy tych udowodnić mogącemi, w Sądzie tuteyszym, w dniach 30stu stawił się, w przeciwnym bowiem razie, rzeczy te Skarbowi Publicznemu przysądzone zostaną.
w Kaliszu d. 1/13 Stycznia 1838 r. Henrych. Sędz. Pr.


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiéy. 1838, nr 9 + dod. str. 163
Sad Policyi Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Karóla Tesławskiego o przeniewierzenie się w urzędowaniu obwinionego, nа teraz z pobytu niewiadomego, aby w przeciągu trzech miesięcy od dnia 3 Lutego r.b. iako daty wywieszenia pozwu na drzwiach Sądu przed Sądem Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego stawił się, w razie nie stawiennictwa w terminie zakreślonym, zagrażają mu się sklitki prawem oznaczone.
Kalisz dnia 3 Lutego 1838 roku. Henrych Sędz. Prezyd.


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiéy. 1838, nr 10 + dod. str. 183-184
Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak Cywilne iako i Woyskowe ażeby Jakóba Tarczewskiego o zbrodnią kradzieży obwinionego, w transporcie z Brześcia w mieście Kole zbiegłego śledzić i uietego pod mocną strażą Sądowi naszemu dostawić zechciały. Rysopis iego iest nastepuiący: ma lat 37 rodem z wsi Strzałkowa Xięstwa Poznańskiego, iest wzrostu dobrego, oczu niebieskich, czoła niskiego, twarzy pociągłey szczupłey, nosa średniego, ust miernych, brody pociągłey nieco zadartey, włosów na głowie i wąsów blond, w kroku ma błonę pękniętą która mu czasami wychodzi.
w Kaliszu d. 22 Stycznia (3 Lutego) 1838 r. Henrych Sęd. Prezyd.
----------
Zawiadomia niniejszym kogo dotyczeć może, iż w Depozycie Sądu Poprawczego od osób podejrzanych odebrane znayduią eię dwa kożuchy ordynaryine, nie wiele używane, ieden z tych czarney a drugi siwey wełny w mieście Kole w czaeie iarmarku skradzione, oraz dwa koszyki białe z prątków plecione, i siekiera bez toporzyska, w Miłosławiu w W. X. Poznańskiem iak obwiniony utrzymuje skradzione, wzywa zatem prawego właściciela aby z dowodami rzeczy tych własność stwierdzaiącemi w ciągu dni 30 od daty ninieyszego ogłoszenia do Sądu Poprawczego po odbior się zgłosił, albowiem po upływie tego czasu wymienione przedmiota na rzecz Skarbu sprzedane zostaną.
Kalisz dnia 5/17 Lutego 1838 r. Henrych Sędzia Prezyduiący.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego. 1838, no 62 (4/18 marca 1838) str. 392
LIST GOŃCZY.
Sąd policyi poprawczej wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak Cywilne jako i Wojskowe, ażeby sprawców morderstwa na osobie Marcina Rybickiego z Krągoli, w nocy z dnia 7 na 8 Sierpnia r. z. dokonanego, podług niżej umieszczonych rysopisów śledziły i ujętych pod mocną strażą Sądowi Poprawczemu tutejszemu dostawiły.
Pierwszy jest wzrostu dobrego, twarzy ściągłej chuderlawej dziobatej czerwonej, nosa dużego, oczów czarnych, zarostów i wąsów podgolonych rudawych, włosów rudawych krótko strzyżonych, twarzy szczupłej, lat około 30 liczący. Ubrany w spodnie płócienne, kamizelkę białą w kratkę blado niebieską, boty faledrowe, kaszkiet z rydelkiem z sukna zielonego wypłowiałego, suknie ciemnego kolorupowpielatym kitajem podbitą.
Drugi wzrostu średniego, lat około 25 mający, tuszy siadłej grubej, twarzy dużej okrągłej białej, nosa krótkiego szerokiego, włosów jasno blond, zarostu i wąsów białych jeszcze niegolonych, oczów niebieskich, ubrany w spodnie białe płócienne cienkie, kamizelkę białą, bóty ordynaryjne, koszulę z płótna grubego, przepasany
chustką czerwoną z białemi szlaczkami.
Trzeci wzrostu dobrego, lat do 30 liczący tuszy szczupłej chuderlawej, twarzy śeiągłej dziobatej, nosa dużego długiego, włosów blond krótko ostrzyżonych, zarostu i wąsów szeroko pod nosem zapuszczonych blond, ubrany w spodnie płócienne białe, i bóty ordynaryjne podszarzane.
Czwarty, wzrostu dobrego, lat przeszło 30 mający, twarzy ściągłej gładkiej, tuszy szczupłej, na powierzchni ciała mocno od słońca spalony, nosa długiego, oczów czarnych ponurych, włosów na głowie krótko strzyżonych, zarostu i wąsów małych czarnych. Ubrany wspodnie płocienne białe, kamizelkę zieloną sukienną, koszulę grubawą bóty ordynaryjne.
Dwóch z nich mieli suknie białym multanem, a ostatni popielatym kitajem podszyte, mieniący się bydź z miasta Turku, trzem ma bydź imie Jan a czwartemu Wojciech.
Kalisz, dnia 1 (13) Lutego 1838 r.
Sędzia Prezydujący Henrych.


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiéy. 1838, nr 22 + dod. (2 Czerwca) str. 570
Sąd Policy Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne iako i wojskowe, ażeby Jozefa Cieślaka o kradzież obwinionego, w traasporcie do Kalisza w borku pod wsią Russowem zbiegłego śledziły, i uięłego pod mocną strażą Sądowi Poprawczemu tutejszemu dostawiły. Tenże Józef Cieślak ma lat 22 katolik, wzrostu iest średniego, twarzy okrągławey, ust szerokich, oczów burych, wlosów blond; ubrany był w surdut z sukna granatowego białym kirem podbity, kaumizelkę granatową z żołtemi metalowemi guzikami, spodnie granatowe, koszulę plócienną, czapkę granatową czworo kątną z czarnym barankiem, i bóty ordynaryine.
Kalisz d. 9/21 Kwietnia 1838 r. Henrych. Sędzia Prezyduiący


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiéy. 1838, nr 24 + dod. str. 631, 632
Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak Cywilne iako i Woyskowe ażeby Jana Drews dawniey borowego w Szyszynie z gminy Wturek z żoną i dziećmi zbiegłego, za występek ranienia i skaleczenia na rok ieden domu Poprawy skazanego śledziły, a uiętcgo Sądowi Poprawczemu w Kaliszu dostawić poleciły. Jan Drews liczy lat 40, katolik, wzrostu dobrego, twarzy ściągłej, włosów faworytów i wąsów blond, oczu niebieskich, nosa ściągłego miernego, ubiera się po włościańsku.
Kalisz d. 28 Kwietnia (10 Maia) 1838 r. Henrych. Sędz. Prezyd

Sąd Policyi Paprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władne tak Cywilne iako i Woyskowe, aby Marcellego Nowackiego o kradzież mocno poszlakowanego ściśle śledzić a uiętego Sądowi tuteyszemu dostawić raczyły; którego rysopis iest następuiący: Marcelli Nowacki rodem z wsi Grabowa W. X. Poznańskiego, twarzy okrągłey, oczów szarych, nosa miernego, włosów blond, lat ma 38, wzrostu dobrego. Ubrany był w płaszcz granatowy sukienny z peleryną, podszyty białą baią, dobry, surdut szaraczkowy sukienny stary łatany, kamizelkę cycową w paski zielone i różowe, spodnie granatowe sukienne, koszulę iednę, bindę czarną manszestrową, bóty stare, furażerkę sukienną czarną z daszkiem, ostatnie zamieszkanie miał we wsi Gorazdowie Xięstwie Poznańskim.
Kalisz d, 5/17 Maia 1838 r. Henrych, Sędzia Prezyduiący.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego. 1838, no 143 str. 1118
LISTY GOŃCZE.
Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze cywilne i wojskowe, aby Marcelego Nowackiego o kradzież mocno poszlakowanego ściśle śledzić a ujętego Sądowi naszemu dostawić zechciały rysopis obwinionego jest następujący:
Marceli Nowacki rodem z wsi Grabowa Wielkiego Księstwa Poznańskiego wzrostu dobrego, twarzy okrągłej, oczów szarych, nosa miernego, włosów blond, lalt ma 33.
Ubrany był w płaszcz granatowy sukienny z peleryną ρodszyty białą bają dobry, surdut szaraczkowy sukienny stary łatany, kamizelkę cycową w paski zielone i różowe, spodnie granatowe sukienne, koszulę jedne bindę czarną lnianą zestrową, botу stare, furażerkę sukienną czarną z daszkiem. Ostatnie zamieszkanie miał we wsi Gorażdowie, Wielskiem Xiestwie Poznańskiem.Kalisz dnia 5(17) Maja 1838 roku.
Sędzia Prezydujący, Henrych


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiéy. 1838, nr 27 + dod. str. 753
Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak Cywilne iako też Wojskowe aby na Mateusza Pereckiego o kradzież zbrodniową obwinionego, z pobytu naletaz niewiadomego, baczne oko dawały, a wrazie wyśledzenia onego pod mocną strażą Sądowi naszemu dostawiły. Rysopis tegoż Pereckiego iest następujący lat ma około 48 wzrostu małego, twarzy okrągłey, włosów czarnych, ozzu czarnych, nosa miernego. Kalisz dnia 28 Maia (9 Czeawca) 1838 r.
Henrych
Sędzia Przezyduiący.


Gazeta Codzienna 1839 nr 2615 (1 października), str. 1

N. CESARZ i KRÓL udzielić raczył następujące pensye emerytalne 1) Józefowi Kalasantemu Szaniawskiemu, członkowi rady stanu 25.000 zł; 2)Rozalii z Bogusławskich Osińskiej, wdowie po Lud. Osińskim, referendarzu stanu 6500 zł.; 3) Wincentemu Kozubskiemu, byłemu podsędkowi 373 zł.; 4) Magdalenie Helenie z Czapskich Henrych, wdowie po sędziu prezydującym w sądzie policyi poprąwczej wydziału kaliskiego, oraz synowi jej Ludwikowi Stanisławowi, dla matki 1800 zł., dla syna 600 zł.; 5) Sylweremu Strzeleckiemu, sędziemu sądu najwyższej istancyi, 10,000 zł.; 6) Fran. Rudnickiemu , b. dozorcy cyrkułowemu miasta Warszawy, 100 zł.; 7) Jakóbowi Podlich, byłemu kommissarzowi cyrkułowemu m. Warszawy 1300 zł.; 8 ) Konstantemu Trzasce , byłemu burmistrzowi miasta Miedzny, 270 zł.; 9) Franciszkowi Włoszczewskiemu , byłemu burmistrzowi miasta Zwolenia, 600 zł; 10) Franciszkowi Schultz radcy kollegialnemu, naczelnikowi wydziału paszportowego kancellaryi namiestnika królewskiego, 6666 zł. 20 gr. ; 11) Wincentemu Dobrzyńskiemu, podpułkownikowi w korpusie inżenierów kommunikacyj lądowych i wodnych, 55oo zł.; 12) Ignacemu Kochańskiemu, dróżnikowi , 363 zł. 20 gr.; 13) Józefowi Ostaszewskiemu , byłemu posłańcowi pieszemu przy biurze kommissarza obwodu przasnyskiego, 135 zł.


Gazeta Poranna 1839 nr 260 (2 października) str. 1
WIADOMOŚCI KRAJOWE.
— WARSZAWA.—
Udzielone zostały następujące pensye emerytalne: JPanu Józefowi Kalasantemu Szaniawskiemu, Członkowi Racły Stanu i Rady Wychowania Publicznego, za 30-lctnią służbę, w ciągu której zdrowie utracił, zł. 25,000.—JPani Rozalii z Bogusławskich Osińskiej, wdowie po Ludwiku Osińskim Referendarzu Stanu, przez wzgląd na 36-letnią jej męża służbę, zł. 6,500.—JPanu Wincentemu Kozubskiemu, b. Podsędkowi Sądu Pokoju Powiatu Częstochowskiego, za 22-letnią służbę;, zł. 373.— JPani Magdalenie Helenie z Czapskich Henrych, wdowiepo Dominiku Ludwiku Henrych, Sędziu Prezydującym w Sądzie Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego, oraz synowi jej Ludwikowi Stanisławowi, przez wzgląd na 21-letnią ich męża i ojca matce zł. l,800, synowi zaś zł. 600.—JPanu Sylweremu Strzeleckiemu, Sędziemu Sądu Najwyższej Instancyi, za blizko 29-letnią służbę, w ciągu, i z powodu której uległ ciężkiej i nieuleczonej chorobie, zł. 10,000.— Franciszkowi Rudnickiemu, b. dozorcy Policyi m. Warszawy, za 20-lenią służbę wojskową i cywilną złp. 100.—JPanu Jakóbowi Podlich, b. Kommissarzowi Cyrkułowemu miasta Warszawy, za przeszło 22-letnią służbę wojskową i cywilną, zł. 1,300. —JPanu Konstantemu Trzaska, b. Burmistrzowi miasta Miedzny, za 21-létnią służbę,- zł. 270.—JPanu Franciszkowi Włoszczewskiemu, b. Burmistrzowi miasta
Zwolenia, za 21-letnią służbę, w ciągu której zdrowie utracił, zł. 600.—JPanu Franciszkowi Schultz Radcy Kollegialnemu, Naczelnikowi Wydziału Paszportowego Kancellaryi Księcia Namiestnika za blizko 30-letnią służbę, w ciągu której zdrowie utracił, zł. 6,666, gr. 12.—JPanu Wincentemu Dobrzyńskiemu, Podpułkownikowi w Korpusie Inżenierów Koramunikacyj lądowych i wodnych, za 31-letnią służbę,
w ciągu której zdrowie utracił zł. 5,500.—Ignacemu Kachańskiemu, drożnikowi, za 25-letnią służbę wojskową i cywilną, w ciągu której zdrowie utraciły zł. 363, gr. 27.—Józefowi Ostaszewskiemu, b.
posłańcowi pieszemu przy biórze Kommissarza Obwodu Przasnyskiego, za 24-letnią służbę wojskową i cywilną, zł. 135. (D. c. n.)


Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1839.10.09 nr 236 (9 października), str. 1, kol. 2
Udzielone zostały następujące pensye emerytalne: [...] JP. Magdalenie Helenie z Czapskich Henrych, wdowie po Dominiku Ludwiku Henrych, Sędziu Prezydującym w Sądzie Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego, oraz synowi jej Ludwikowi Stanisławowi, przez wzgląd na 21-let. ich męża i ojca służbę matce zł. 1800, synowi zaś zł. 600.


Encyklopedia staropolska/Towarzystwo przyjaciół muzyki w Kaliszu
Towarzystwo przyjaciół muzyki w Kaliszu. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policyi w d. 8 października 1818 r. zatwierdziła ustawę powyższego Towarzystwa, co obok urzędowej pieczęci podpisał: Minister prezydujący T. Mostowski i za Sekretarza Generalnego O. Kowalewski. W d. 21 paźdz. t. r., odbyło się pierwsze zgromadzenie członków T. P. M., na które zebrali się pierwsi członkowie czynni Towarzystwa w liczbie 29: Faltz, patron trybunału, Witkowski, Bednarczyk, dokt. med., Grodzicki, kapitan adj. placu, Strzyżowski, poborca wojew., Hertz, sekretarz prezyd. przy K. W., Schwarzbach, Walderowicz Ł. M. M. K., Radoński P. S. P. P. O. K, Kaas, R. Wojew., Rudowski, patron trybunału, Henryk podsędek, Kaczkowski, R. wojew., Janowski, kontroler kasy wojew., Goltz, asesor trybunału, Leśniewski, rachm. wojew., Chyliński, pisarz solny, W. Pstrokoński, Schach, kollaborator przy szkole wojew., Marx, Klemczyński, Gryzynger, obrońca, Koszutski, asesor K. Wojew., Leńczowski, pisarz sądu P. P. O. K., Ign. Max, Polkowski, J. Adler, Ochocki i Ant. Jaksiewicz. Z pomiędzy członków powyższych obrani zostali większością głosów na dyrektora muzyki Witkowski, na 3-ch dyrektorów Towarzystwa: Faltz, Kaas i Hertz, na sekretarza Leśniewski, na archiwistę Janowski, na kasjera Strzyżowski. Podług ustawy członkowie czynni płacili składki miesięcznej stałej po złp. 1; fundatorowie dyplomowani T-wa opłacali jednorazowo złp. 100, członkowie honorowi miejscowi płacili miesięcznie 2 złote, zamiejscowi tyleż tylko w ratach półrocznych. Sesje zwykłe członków odbywały się w pierwszą środę każdego miesiąca o g. 6-ej wieczorem; zgromadzenie ogólne wszystkich członków d. 22 listopada każdego roku, t. j. w dzień św. Cecylii, patronki muzyki, który to dzień solennie miał być obchodzony jako rocznica utworzenia T-wa, a zarazem jego dzień etatowy. Z ogólnej liczby koncertów publicznych ustawa obowiązywała do dawania dwuch corocznie na korzyść ubogich i dwuch na korzyść T-wa. Przy sekretarzu pozostawała pieczęć T-wa, wyobrażająca organy z napisem Towarzystwo Przyjaciół Muzyki w Kaliszu, którą opieczętowywano wszelkie własności i korespondencję T-wa. Cała ustawa napisana jest bardzo logicznie i przezornie a we wstępie do niej powiedziano jest, że miasto wojewódzkie Kalisz liczy wielu amatorów muzyki i osób dar ten mniej lub więcej posiadających, że obywatele kraju wspierają wzrost każdej sztuki, czemużby więc „miasto nasze, idąc za przykładem miast znaczniejszych, nie miało posiadać Towarzystwa, węzłem przyjaźni i zgody połączonego”. Na czele drukowanej ustawy (Kalisz, 1818 r.) znajdujemy: „Kommissya Woiewództwa Kaliskiego, odebrawszy od Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi przy Reskrypcie z daty 8 b. m. i r. zatwierdzoną Organizacyą Tow. Prz. Muzyki w Kaliszu, przesyła ią w załączeniu temuż T-wu z oświadczeniem należnej pochwały z strony Kommissyi Rządowey (Spr. Wewn. i Policyi) Członkom toż Towarzystwo zakładającym, za ich gorliwość o podniesienie tey piękney sztuki w kraiu polskim”. Jak umiano wówczas chodzić sprężyście około spraw dobra publicznego pomimo braku kolei, telegrafów, telefonów, a nawet poczt codziennych, dowodzą tego daty: 7 września 1818 r., w którym projekt ustawy podpisali „Przyjaciele Muzyki w Kaliszu” i 21 października tegoż r., w którym odbyli pierwsze zebranie wyborcze po zatwierdzeniu ustawy w Warszawie przez Komisję Rządową Spraw Wewn. i wręczeniu im takowej przez Komisję Wojew. Kaliskiego.

Zygmunt Gloger
Encyklopedia staropolska (tom IV)

Encyklopedia staropolska/Towarzystwo przyjaciół muzyki w Kaliszu [online]. Wikiźródła : Wolne materiały źródłowe, 2015-06-30 14:20Z [dostęp: 2020-05-31 13:42Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikisource.org/w/index.php?title=Encyklopedia_staropolska/Towarzystwo_przyjaci%C3%B3%C5%82_muzyki_w_Kaliszu&oldid=894872
 

 

 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja