Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Adam Henrych

Z powodu pruskich gwałtów.
Kraków, 4 stycznia.
Na cele dobroczynne dla młodego pokolenia
W zaborze pruskim złożyli: Towarzystwo gimnastyczne "Sokół" w Jaśle zebrane na skutek wydanej przez siebie odezwy 234 koron 35 bal., a mianowicie: Towarzystwo kasynowe 68’28 (z tego składki członków 2’20, bufet z obchodu św. Mikołaja 16’08, dar walnego zgromadzania Towarzystwa kasynowego 50). Towarzystwo "Klub" 24. Towarzystwo "Zgoda" 6’30, oraz zebrane w aptece 17’66 i w handlach: T. W. Brąglewicza 22’40. Franciszka Polaka 15’09. Jana Dymnickiego 12’02. A. Danielewieza 15’58, Ignacego Kowalskiego 14’16. Bogusława Steinhausa 9’41, Kazimierza Kłosińskiego (cukiernia) 5 i Gustawa Kaczkowskiego 1’75. wreszcie w zakładzie fryzyerskim Juliana Wiktora 22’70; W. Nieniewski zebrane u pp. Orliczów 7. uczniowie IV klasy szkoły im. św. Wojciecha 1’60. uczniowie V klasy IV giranazyum w Krakowie 2. z Eupatoryi: dr A. Pogorzelski. A. Henrych. E. Pogorzelska, W. Henrych. Konstanty Baranowski Kazimierz Baranowski. Mieczysław Certowicz. Czesław Certowicz. E. (nazwisko nieczytelne). Maryanna Matusiak. W. Spisowicz. J. Certowinowicz i Muratow (30 rubli) koron 75’60, Wydział powiatowy w Wadowicach 100. szkoła wydziałowa męska w Nowym Sączu 17. Jarosławski 5. X. J. 0’80, dziatwa IV klasy w Żmigrodzie wraz z nauczycielem 3’23 i dziatwa III b klasy 1’35. Rista Galeb 2. M. Schlezak 1. Tadzio Zieliński z Jarosławia 0’30. prof. J. Zieliński (za darowane dzie) 5, J. K. Kowalewski 2, R. i K. 0’40, Piotr Krzywonos 1. Wojciech Sumera 1. X. X. 0’10. Y. Y. 0’10, Lena 0’10. K. F. 0’20, K. Baum 0’20. Grzegorz Szeląg 0’10, Rozalia Szewczykówa 0’10. Konstanty Przybyłowicz 0’20. Wojciech Dębski 0’20.
Nowa Reforma R. 21, nr 4 (5 stycznia 1902)

= Listy do odebrania.
Wydział opieki nad ochodźcami Radry głównej opiekuńczej (Jasna 32) prosi niżej wymienione osoby o zgłoszenie sie do biura Po odbiór listów w godz. między 9 r.a 3 po poł.:
Wacław Aleksandrowicz, Benjamin Ąszychnin, Helena Balicka lub E. Stec, Cecylia Bałaszkiewicz lub Bolesław Bałkowski. Lucjan Bauer. Walerjan Biernacki. Leon Bijakowski, Zofia Bohuszewiczówna lub pp. Laskowscy. Bolesław Bronikowski, Adam Brustman, Stanisław Brylski. J. Brześciański, dr. Tadeusz Burdziński, Antoni Chlebowski, Czajkowski, inż. Chmieleński. Aleksandra Chrzanowska, Czesław Daniszewski, Władysław Deputowski, Jakób Dudkiewicz, Antoni Falkowski lub Marja Sadowska. Jakób Freysinger, inż. Edw. Tad. Geisler. Głowacka. Zofja Górska, prof. Stanisław Grabski, Adam Gromek, B. Grünstein, Wacława Grzedzińska lub Tad. Sierzputowski. K. Guzman, Edward Gutowski, Heurich lub Henrych. Jacewskie. Władysław Jasiński, Jan Janasz. Tomasz Jasieński. Stanisław Jek lub Maślankiewicz, Jan Kamiński. Walentyna Klaczyńska, Marja Kociątkiewiczówna, dr. Antoni Korczakowski, Stanisław Kordowski, Ignacy Kowalewski, B. Królikowska, Marcelowa Kramsztykowa, garbarz F. Krauze, Helena Prawdzic-Kuczalska, Marja Krzemińska. Knleszyński lub Wanda Kakwicka, Irena Kulikowa, Kurcjusz, E. Kurnatowski, Bohdan Kuryłowski. Zofja Kuszaba. inżenierowa Marja Kuźmicka, Kwiatkowska lub Drożdżyk, Aleksandra Kwiatkowska. baron Bronisław Lesser, Walerja Loretz, Maria Łuckiewicz. Wanda Łukaszewska, Jan Majewski, Zofja Makoinaska, A. Maliszewski, Bronisława Mellerowicz, Czesława Mielczarkówna, Jan Milkiewicz, Rózalja Morawska, Marjanna Naucik, Mieczysław Niemyński. ksiądz Olszewski, Roman Osiński lub El. Dobrzyńska, rejent Ossowski. Aleksander Pajączkowski, Konstanty Pawłowski, Helena Pawłowicz lub dr. Markiewicz, Weronicka Petecka, Władysław Piekacz. Marjan Piotrowski, Jan Plater-Zybeck, Jadwiga Płużycka, Andrzei Potacki, Posoba lub Rosoba Jakób. Eugenjusz Rafalski, Wanda Rettingerowa. Bela Rodszpan, Stefanja Rokosz, Mieczysław Romański, K. Rozenstein, Roma Domańska, Ruszkowscy lub E. Łukaszewiczowa, Lucjan Ruśkiewicz. A. Rybicki. Bronisław Sakowicz, Stanisława i Józefa Sawickie. Z. Segał. Halina Siennicka. Zofja Sierpińska, Konstanty Skolmierski, Helena Stawińska, Wiktoria Słoczyńska, Rajmund Sołonjewicz. Jadwiga Stołagiewicz. Stanisława Strupczewska, St. i Konstancja Suzin, K. Szpotański, Br. Szpotański. Szuleccy lub Marja Hrynkiewicz, Albert Szułman. Julia Szweitzer. Anna Szyk, Maria Szymanowska, Teofil Tomaszewski, K. Tyblewska, Marja Tyrchowska, Antonina Walicka, Helena Wasilewska. Olga Wasilewska, Wacław Wąsowski, Marja Wilczewska, Stanisław Witowski,
Ludwika Wiśniewska, Józef Wjśniakowski, właściciel domu (Marszałkowska -6). T. Wojtkiewicz, Michał Wojtkiewicz, Stanisław Wróblewski, J. Zaborowska,
Zabotinowa lub Łado, Franciszek Zachert, Chaskel Zajdel. Aleksander Zajec, Konstanty Zarębski, Józef Zberewski. Zofja Zemło, Kazimiera Zielińska, Jan Zieliński, Żuczków. Zygmunt Michler, Eugenjusz Niwiński. Tomaszewski.
Kurjer Warszawski: wydanie wieczorne 1919, nr 101 str. 5

KLASA XV (Komp. 3/XV).
Ze względu na konieczność uzgodnienia wysiłków różnych rodzajów broni w walce, okazało się wszędzie niezbędnem przeszkolić inne rodzaje broni w walce piechoty. W wyniku tego w listopadzie 1921 r. rozkazem M. S. Wojsk. L. 5821 zostaje w Wielkopolskiej Szkole Podchorążych Piechoty otwarty 5-cio-miesięczny kurs dla oficerów saperów. Kurs ten otrzymuje nazwę klasy XV (komp. 3/XV).
Na kurs przysłano 92 oficerów saperów.
Dowództwo klasy otrzymał kpt. Adam W i l c z y ń s k i; do pomocy przydzielono mu jako oficerów instruktorów:
ppor. B i a ł a s i k a,
ppor. C z e k a l s k i e g o,
ppor. C z y ż e w s k i e g o  i
ppor. G a ł e c k i e g o.
Poszczególne przedmioty teoretyczne objęli:
T a k ty k ę .................... mjr. Załuska,
Terenoznawstwo . ......... kpt. Gąsiewicz,
Organizację armji . ........ kpt. Wojciechowski,
Naukę o broni . .............. ppor. Surdykowski i por Sęk,
Historję wojsk................. urz. w. Dr. Mirwiński,
Łączność.......................... por. Bojarski,
Gazy ................................ ppor. Godziszewski,
Prawo wojsk.....................ppor. Pitra,
Regulaminy i sł. ofic. ....... mjr. Kossecki i kpt. Wilczyński,
Higjenę ............................ mjr. lek. Sągajłło,
Korespondencję ................ppor. Rösler.
Większość przysłanych oficerów stanowili dowódcy baonów i kompanij saperskich. Około 40% stanowili kapitanowie w wieku ponad 30 lat.
By jak najbardziej wykorzystać krótki czas trwania kursu, zastosowano również i do tej kompanji podobny porządek dnia i przepisy, jak do kompanij kadeckich.
Wziąwszy pod uwagę dość poważny wiek u większości, oraz pełnienie do tej pory nieraz samodzielnych funkcyę w ciągu dłuższego okresu czasu z jednej strony, a surowy rygor szkolny i forsowne ćwiczenia z drugiej, — jasnem jest, że trudno było wychowankom tej kompanji pogodzić się ze swem nowem położeniem. Jednak dobra wola i zrozumienie obowiązku dość szybko to usunęło. Po paru tygodniach wszyscy wciągnęli się do pracy, tak że rezultat jej, wykazany ostatecznym egzaminem, był poważny.
Gwałtowna potrzeba obsadzenia niektórych stanowisk przy reorganizacji wojsk saperskich nie pozwoliła paru oficerom ukończyć kursu, zostali oni wcześniej ze Szkoły przeniesieni.
Końcowy egzamin odbył się w dniu 3 — 5 kwietnia 1922 r.
Na egzaminie byli obecni przedstawiciele Dep. Inż. i Sap.: ppłk. Żmigrodzki i mjr. Możdżeń.
Egzaminu nie zdało 2.

LISTA ABSOLWENTÓW.

1. Bisztyga Tadeusz. — 2. Połubiński Jan. — 3. Rządkowski Stanisław. — 4. Stępiński Mieczysław. — 5. Kruszewski Mieczysław. — 6. Szuppler Ernest. — 7. Seweryn Aleksander. — 8. Krajewski Wiktor. — 9. Górczyński Eustachy. — 10. Jędraszko Roman. — 11. Hrynkiewicz Wiktor. — 12. Plewako Władysław. — 13 Szubert Eugenjusz II — 14. Czankowski Jan. — 15. Balcewicz Arkadjusz. — 16. Szubert Eugenjusz I. — 17. Szrajber Karol. — 18. Kacin Adolf. — 19. Barczyński Stanisław. — 20. Wicherkiewicz Wacław. — 21. Bajkowski Michał — 22. Siwiec Bolesław. — 23. Szymański Jan. — 24. Górecki Tadeusz. — 25. Chojnowski Bogdan. — 26. Górka Zygmunt. — 27. Plejewski Władysław. — 28. Pruski Roman. — 29. Cwalino Marjan. — 30. Kozłowski Tadeusz. — 31. Kwieciński Stanisław. — 32. Turulski Ludwik. — 33. Babicki Wiktor. — 34. Krzywiec Wincenty. — 35. Klimowicz Walerjan. — 36. Rutkowski Leon. — 37. Szmidt Adolf. — 38. Mezugof Leon. — 39. Szupenko Wacław. — 40. Czapow Benedykt. — 41. Lejsza Bolesław. — 42.  Borkowski Antoni. — 43. Skóra Adam. — 44. Henrych Adam — 45. Stobbe Waldeman. — 46. Szlanga Alfons. — 47. Buszkiewicz Romuald. — 48. Meleniewski Józef. — 49. Dawidowski Donar. — 50. Nakwaski Włodzimierz. — 51. Tołłoczko Józef — 52. Wiśniewski Seweryn. — 53. Podlasiecki August. — 54. Wincza Witold. — 55. Mondzelewski Jan. — 56. Zawistowski Czesław. — 57. Karwowski Florjan. — 58. Doroszewski Stanisław. — 59. Prusinowski Czesław. — 60. Grajek Bronisław. — 61. Sawicki Anastazy. — 62. Zrogowski Władysław. 63. Kądzielewski Franciszek. — 64. Pieńkowski Zygmunt. — 65. Czarniawski Władysław. — 66. Sniechowski Bronisław. — 67. Kalczyński Włodzimierz.Wielkopolska szkoła podchorążych piechoty : (szkic historyczny), red. mjr Jan Załuska,
Bydgoszcz 1924, str. 123-126


Poświęcenie kaplicy wojskowej na Marymoncie
Wczoraj o godz. 9-ej rano ks. biskup polowy Gall dokonał poświecenia odrestaurowanej kaplicy wojskowej w koszaraeh baonu chemicznego na Marymoncie. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo, odprawione przez ks. bisk. pol. Galla w asystencji ks. Niewiarowskiego, proboszcza parafji Wawrzyszew ks. Wyrzykowskiego i kapelana miejscowego ks. Sopoćki.
Podczas mszy św. grała orkiestra 30 p. p. a kompanja honorowa pod dowództwem kpt. Obłoczyńskiego prezentowała broń w czasie podniesienia.
Na uroczystość tę przybyli m. in.: Z ramienia ministra spraw wojskowych gen. broni Żeligowski, gen. dyw. Konarzewski, gen. dyw. Dzierżanowski, szef wojskowej misji francuskiej gen. Dupont, gen. bryg. Suszyński, z
ramienia departamentu V M. S. Wojsk płk. Henrych, dowódca baonu manewrowego D. C. W. (Rembertów) ppłk. Pater, kierownik rejonu inżynierji i saperów (Warszawa-podmiejska) ppłk. Pawłowski, komendant K.
O. S. S. ppłk. Wężyk, z ramienia dep. VIII M. S. Wojsk. ppłk. Żakliński, z baonu sanitarnego Nr. 1 mjr. Franiek, oraz kierownik instytutu badawczo-chemicznego mjr. Woynicz-Sianożęcki.
Z pośród władz cywilnych przybyli: wojewoda Sołtan, komisarz rządu Jarmułowicz, prezydent m. Warszawy Jabłoński, oraz wielu posłów, senntorów i liczne grono przedstawicieli instytucyj społecznych. Ponadto w uroczystości wziął udział oddział miejscowy „Strzelca“.
Po nabożeństwie podniosłe kazanie wygłosił ks. biskup Gall, poczem na dziedzińcu kompanja honorowa oraz kompanja rekrucka baonu manewrowego pod dowództwem por. Lipskiego przedefilowały przed gen. broni Żeligowskim.
Następnie uczestnicy udali się do kasyna, gdzie korpus oficerski baonu chemicznego z dowódcą mjr. Rymwicz-Mickiewiczem na czele podejmował gości śniadaniem, w czasie którego przygrywała orkiestra.
Pierwszy przemawiał dowódca baonu mjr. Rymwicz-Mickiewicz, który w krótkich żołnierskich słowach złożył podziękowanie władzom przełożonym za szczególną opiekę nad oddziałem.
Następnie patrjotyczne przemówienie wygłosił ks. Wyrzykowski; po nim zaś przemawiali: mjr. Sianożęcki, mówiąc o b. ważnych zadaniach broni chemicznej i mjr. Korzon — o miejscu, jakie w Muzeum Wojska przygotowuje się dla broni chemicznej.
Po tych przemówieniach zabrał głos gen. broni Żeligowski, wznosząc toast na cześć broni chemicznej.
Uroczystość została zakończona zwiedzeniem koszar i uzbrojenia pod przewodnictwem gen. Dzierżanowskiego.
*
Odrestaurowanie kaplicy zainicjował miejscowy kapelan ks. Sopoćko przy poparciu dowódcy baonu chemicznego mjr. Rymwicza-Mickiewicza i jego zastępcy mjr. Pilla.
Projektował budowę ppłk. inż. Henrych.
Robotami kierował ppłk. Pawłowski, przy pomocy referenta por. Gruszczyńskiego.
Całość wykonała firma Skrzypek, która przeprowadziła restaurację kaplicy na kredyt.
Wogóle kaplica przedstawia się imponująco i może pomieścić około 800 ludzi.
Polska Zbrojna nr 315, Warszawa 17.11.1924, str. 2


Ofiary.
[...]
Na Bratnią Pomoc studentów politechniki.
W dniu imienin ś. p. Stanisławy Szawernowskiej dla uczczenia jej pamięci — inżynier Adam Henrych 100 zł.
[...]
Kurjer Warszawski, wyd. wieczorne, 1927 nr 122, 5 maja, str. 10

Dziesięciolecie zrzeszenia majstrów murarskich
Zrzeszenie polskich majstrów murarskich R. P. obchodziło wczoraj dziesięciolecie swego istnienia.
Zrzeszenie utworzone w r. 1919 dzięki wysiłkom poszczególnych jednostek postawiło sobie za zadanie ułatwienie pracy zawodowej swoim członkom, usunięcie szkodliwej między nimi konkurencji, udzielanie pomocy członkom zarówno w prowadzeniu robót, jak i w razie choroby oraz utrzymywanie wysokiego poziomu etycznego wśród swych członków zarówno w życiu prywatnem, jak i przy spełnianiu obowiązków zawodowych.
Od chwili ukonstytuowania się Zrzeszenia rozpoczęło ono swą działalność w różnych kierunkach, przewidzianych w ustawie.
Nader ciężkie warunki, w jakich przyszło Zrzeszeniu stawiać pierwsze kroki, a potem najazd bolszewicki utrudniały mu normalny rozwój, jednak dzięki energji władz swych rozwijało się ono nieustannie, ujawniając swą żywotność. W r. 1921 Zrzeszenie ufundowało własny sztandar. W roku 1924 z inicjatywy Zrzeszenia zwołany został pierwszy zjazd majstrów murarskich, a w r. 1925 pierwszy zjazd majstrów murarskich i ciesielskich.
Obecny skład zarządu przedstawia cię następująco: prezes K. Relic, wiceprezes T. Matuszewski, skarbnik — J. Dębiński, sekretarz — Fr. Kamiński, oraz członkowie zarządu: N. Ogurek, St. Manowiecki, Fr. Śliwiński, T. Raciborski i Wł. Bednarczyk.
Wczorajsza uroczystość dziesięciolecia rozpoczęła się o g. 9 r. zbiórką w lokalu Zrzeszenia, skąd po fotografji udano się na nabożeństwo do kościoła Karmelitów. W czasie nabożeństwa pienia religijne wykonał chór „Glorja" pod dyr. p. Mikiny, partje solowe odśpiewał p. Grabowski.
Następnie o g. 12 w lokalu Zw. zaw. chrz. oficj. bank. biur. handl. i przem. (Śliska 9) odbył się bankiet, w którym udział wzięło ok. 50 osób z pośród członków Zrzeszenia przedstawiciele inspekcji budowlanej m. Warszawy inż. Henrych i Lewandowski oraz zaproszeni goście.
W czasie bankietu przemówienia wygłosili p. K. Relic oraz inż. Henrych, który podniósł doniosłe znaczenie obchodzonego przez Zrzeszenie święta.
W dniu obchodu dziesięciolecia Zrzeszenia ukazał się pierwszy numer własnego organu majstrów murarskich p t. „Wiadomości murarskie", pozostającego pod redakcją prezesa Zrzeszenia p. K. Relica i pod kierownictwem red. St. Cieszkowskiego. Pierwszy numer czasopisma zawiera parę artykułów okolicznościowych, oraz obfitą kronikę zawodową.
Nowe czasopismo odda niewątpliwie duże usługi sprawie skonsolidowania majstrów murarskich, stanowiąc poważny sukces działalności obecnych władz Zrzeszenia.
Przegląd Wieczorny nr 225, str. 4, Warszawa 30 września 1929 r.Zdjęcie na 1 stronie; Adam Henrych siedzi w pierwszym rzędzie, piąty od lewej.

PRZENIESIENIE URZĘDU INSPEKCYJNO - BUDOWLANEGO.
Urząd Inspekcyjno - budowlany magistratu m. stoł. Warszawy przeniesiony jest z dotychczasowego lokalu na Krak. Przedmieściu 1 do nowego pomieszczenia przy ul. Marszałkowskiej 113.
Do wiadomości zainteresowanych podajemy nowy podział miasta na okręgi inspekcyjno — budowlane: komisarjaty 2 i 26 objął inż. A Pawluć, 4 i 5 — inż. Łobodowski, 3 — inż. Chełmiński, 6 i 7 — inż. Dziewulski, 19—22 — inż. Henrych, 1 i 12 — inż. Wyszyński, 8 i 10 — inż. Pawłowski, 13 — inż. Kraskowski, 11 i 23 — inż. Krynkowski, 9 i 20—21 — inż. Snokowski, 16 — inż. Dolnicki, 14 i 18 — inż. Ballogh, 24 i 25 —inż. Gostyński i 15 i 17 — inż. Filipowicz, którzy przyjmują interesantów codziennie od 9 do 10 g. z wyjątkiem czwartku. Biuro czynne jest od 9 do 10 g., również z wyjątkiem czwartków.
Nasz Przegląd: organ niezależny nr 293 (26 października 1929) str. 7

Urząd Inspekcyjno-Budowlany.
Marszałkowska 113 tel. 53-32, 435-80 (inspektorzy budowlani) godziny urzędowe 9-12 - poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Kierownik Urzędu inż. Roman Strzałkowski, tel. 435-81, przyjmuje godz. 10-12, kierownik biura Urzędu Mieczysław Zawrocki tel. 435-82.
Zakres działania: 1) ogólny nadzór budowlano-policyjny nad budownictwem w mieście, zatwierdzanie planów budowli, udzielanie pozwoleń na budowę nowych domów, przebudowę starych, remont kapitalny, rozbiórkę budynków na budowę wykuszów, witryn, werand, słupów ogłoszeniowych, kiosków i t. p. 2) udzielanie pozwoleń na budowę fabryk i zakładów przemysłowych, 3) inspekcje budowlane nad gmachami i lokalami należącymi do Magistratu.
Szczegółowy regulamin Urzędu ogłoszony został w Dzienniku
Zarz. Miasta Nr. 47 z 1925 r.
Nadzór inspekcyjno budowlany wykonują inspektorzy budowlani okręgowi, a mianowicie:
a) Starostwo grodzkie Warszawa-Północ —
1. inż. Antoni Pawluć - komisarjaty pol. 2 i 26;
2. inż. Bolesław Łobodowski — kom. 4 i 5;
3. inż Marjan Chełmiński — kom. 3;
4. inż. Witold Dziewulski — kom. 6 i 7;
5. inż. Adam Henrych — kom. 19 i 22;
b) starostwo grodzkie Warszawa-Południe —
6. inż. Franciszek Wyszyński — kom. 1 i 12;
7. inż. Włodzimierz Pawłowski — kom. 8 i 10;
8. inż Stefan Kraskowski — kom. 13;
9. inż. Wacław Krynkowski — kom. 11 i 23;
10. inż. Konstanty Śrokowski — kom. 9, 20 i 21;
11. inż. Marjan Dolnicki — kom. 16;
c) Starostwo grodzkie Warszawa-Praga —
12. inż. Maciej Ballogh — kom. 14 i 18;
13. inż. Władysław Gostyński — kom. 24 i 25;
14. inż. Czesław Filipowicz — kom. 15 i 17.
Inspektorzy budowlani przyjmują w biurze Urzędu w godzinach 9—10 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki.
Przy Urzędzie Inspekcyjno-Budowlanym prowadzone jest Archiwum, przechowywujące wszystkie projekty budowlane całej Warszawy, niektóre datujące się od 1812 r. Przeglądanie projektów i zdejmowanie odrysów dozwolone jest dla każdego po uiszczeniu opłaty taryfowej
Architekci, inżynierowie oraz majstrowie budowlani, pragnący podejmować się robót budowlanych w mieście, podlegają obowiązkowi rejestracii w Urzędzie Inspekcyjno-Budowlanym. W tym celu zainteresowani winni wnieść podanie oraz odpisy rejentalne następujących dokumentów: 1 ) inżynierowie i architekci — dyplomu wyższej uczelni i zaświadczenia Ministerstwa Robót Publicznych o uprawnieniu do kierownictwa robotami budowlanemi, 2) majstrowie — dyplomu cechowego na mistrza murarskiego lub ciesielskiego, oraz uprawnienia do prowadzenia robót murarskich lub ciesielskich.
Przed przystąpieniem do robót przy poszczególnych budowlach, podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia Urzędu Inspekcyjno-Budowlanego, kierownicy robót oraz majstrowie obowiązani są podpisać w Urzędzie deklaracje.
Kalendarz Techniczno-Budowlany 1930-1931 str. 443-444

III. Koło Inżynierów Cywilnych powstało w r. 1920. Do K oła należą b. wychowańcy Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu. Koło ma charakter fachowy i koleżeński i liczy 50 członków. Koło od było 1 walne zebranie, 8 odczytowych, 9 zarządu i 1 towarzyskie. Na posiedzeniach Koła wygłoszone zostały następujące referaty: przez kol. Bądzyńskiego "O wentylacji systemu Aerolux", przez kol. Srokowskiego "Sprawozdanie ze Zjazdu we Lwowie i przygotowanie programu na ogólny zjazd techników w Poznaniu podczas wystawy", przez inż. gen. Kątkowskiego "O urządzeniach do oczyszczania ścieków", przez inż. Bosiackiego "O nowych materjałach budowlanych", przez kol. Padlewskiego "O małej instalacji ogrzewania centralnego", przez kol. Matuszewskiego "O nowowznoszonych budynkach kolejowych w Chełmie", przez kol. Bielskiego "O urządzeniach do oczyszczania ścieków zapomocą przyrządów Oms i Bios", przez kol. Wąsowicza "O dachach płaskich" i przez kol. Matuszewskiego "O Celolicie, gazo-betonie i stropach systemu Polonia". Oprócz tego na posiedzeniach Koła komunikowano sobie wzajemnie o sprawach bieżących technicznych, o wyznaczonych większych budowlach w Polsce, o reorganizacji Stowarzyszenia Techników Polskich w Warszawie w związku z nowo zatwierdzonym statutem.
Funduszów Koło żadnych nie posiada, składka roczna po zł. 5 od członka wydatkowana jest na pokrycie drobnych wydatków bieżących.
Przewodniczącym Koła był kol. Tomasz Sarjusz-Bielski, zastępcy kol. kol.: Stanisław Mirowski i Felicjan Staniszewski, sekretarze — kol. kol.: Zygmunt Malinowski i Wiktor Roszkowski.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili kol. kol. Maurycy Skirgajłło, Michał Kossowski i Adam Henrych.
 
Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych i Związku Polskich Czasopism
Technicznych i Zawodowych, Warszawa, 20 maja 1930 r., nr 20
 

W przededniu przeprowadzki lotniska z ulicy Topolowej na Okęcie
— Jesteśmy na finiszu — mówi kierownik budowy lotniska cywilnego na Okęciu, inż. Henrych.
Istotnie prace idą w błyskawicznem tempie: oddział VII drogowy Dyr. warsz. P.K.P. musi się śpieszyć, by dotrzymać terminu 1 listopada, wyznaczonego na przeprowadzkę "Lotu" ze szczupłej siedziby przy ul. Topolowej, do własnej, przestronnej siedziby - na największe lotnisko Europy.
Dojazd na Okęcie jest narazie dość skomplikowany, ale po uruchomieniu portu pasażerowie będą dowożeni własną lokomocją "Lotu"; mają też kursować autobusy ze śródmieścia na samo miejsce. Tymczasem ten, kogo nie stać na taksówkę, musi jehać tramwajem do pętli końcowej przy ul. Opaczewskiej, tam przesiąść się na linję A, a następnie odbyć półkilometrową przechadzkę w stronę folwarku Okęcie, graniczącego z lotniskiem.
Jedziemy tedy wzdłuż szosy grojeckiej, wśród kapuścisk, glinianek, zarosłych trzciną parcel podmiejskich i mocno woniejących łęcin cebuli. Jak pod miastem!
Przed samą bocznicą "Skody" grodzi nam drogę szlaban, a strzała na słupie wskazuje lotnisko. Tu wysiadamy, skręcamy w bok i po świeżo ułożonym chodniku docieramy do czerwonej bramy z napisem: Cywilny port lotniczy Warszawa - Okęcie.
Mała dygresja: tuż koło toru wznoszą się wzgórza miału węglowego. To warszawskie bieda-szyby: babiny i dzieciaki grzebią się w nich po całych dniach, byle wygarnąć koszyczek jakiego takiego "orzecha". Litość bierze patrzeć na ich grabki połamane i zgrabiałe od chłodu ręce!
Przed nami rozpościera się kompleks budynków lotniska: z boku biały nowoczesny blok domu dla pracowników (narazie wykończono dopiero połowę budynku, niebawem przybędzie bliźniacza połowa i stanie opodal drugi dom); nieco dalej kotłownia centralnego ogrzewania z wielkim ceglanym kominem. W środku widnieje potężny tryptyk żelazo - betonowy: luki trzech żelaznych przęseł wparły się mocno w sklepienia trzech oszklonych hal. To hangary.
Ogniwami, które je zczepiają, jest dworzec lotniczy i budynek biurowy "Lotu".
Metalowe ptaki krążą tu stadami, jak wrony nad kartofliskami. Z pobliskich hal Zakładów "Skody" płynie miarowy terkot śmigieł, niby daleki poszum morza.
Warsztaty już są w ruchu uskuteczniając remonty i naprawy maszyn "Lotu". Dzięki strzelistej budowie nie przytłaczają ogromem, choć gotowe są do przyjęcia największych "pterodaktylów", a zdolne są pomieścić w swem wnętrzu cały tabor lotnictwa cywilnego.
Ciekawie pomyślana jest instalacja ogrzewania: u stropu wiszą nagrzewniki - wentylatory, które wtłaczają do hali powietrze ogrzewane dochodzące do nagrzewnika rurami. Podobne urządzenia mają wszystkie wielkie
wnętrza, ostatnio budowane.
Na dachach umieszczone silne czerwone lampy znaki sygnałowe dla nocnych lotów. Opodal, na terenie I-go pułku lotniczego wielka latarnia śle nocą potężne błyski w przestrzeń, na powitanie skrzydlatym przybyszom.
Przed hangarami kończy się układanie kostki klinkierowej na podłożu z betonu. Odpowiednio cieniowana, utworzy ona napis "Warszawa — Okęcie". Wolna przestrzeń, otaczająca budynki, zamieni się wiosna w piękne kwietniki; narazie jest niwelowana i plantowana.
A teraz zajrzyjmy do wnętrza dworca:
Pomyślany jest nowocześnie, w liniach prostych i formach prostokątnych. Hale w dzień oświetlane są świetlikami z matowego szkła zastępującymi sufity, nocą — światłem krytem, sączącem się dyskretnie z osłoniętych zrębów.
Podstawowem tworzywem wnętrz jest marmur, szkło, chromonikiel.
Wchodząc, po lewej ręce mamy urząd pocztowy, po prawej — mapę lotnicza Polski (z wyznaczeniem wszystkich lotnisk) i tablicę rozkładu lotów. Na prawo radiostacja, kryjąca się jakby w wielkiej kasie pancernej.
Hala główna mieści kasy, pomieszczenia bagażowe, urząd celny. Króluje tu wielka mapa Europy na całej ścianie, wykonana plastycznie w drzewie, z zaznaczonemi chromoniklem granicami państw. Dalej budki telefoniczne, jesionowe, kjosk dla "Ruchu" i wyjście na drugą stronę — na pole zlotów.
To był parter. Teraz wznosimy się o piętro wyżej, po schodach, wykładanych kieleckim marmurem. Przechodzimy przez szatnię, paskowaną oryginalnie jak zebra egzotyczna dyktą "zebrano". Wielka sala restauracyjna wygląda jak kajuta luksusowego okrętu: wykonana w czarnym marmurze kieleckim - "dębniku", ma takież kolumny i przejrzyste weneckie okna z panorama na zielone pola.
Budowa lotniska trwa od 1929 r. Prowadzi ją - jak to wskazaliśmy już oddział VII drogowy dyrekcji warszawskiej P.K.P.
Hangary są zbiorowym projektem wydziału lotnictwa cywilnego, wnętrze zaś dworca i t. zw. przybudówki, gdzie mieszczą się biura i warsztaty — są dziełem inż. arch. St. Połujana i St. Gałęzowskiego.
Za dwa tygodnie poraz pierwszy rozsuną się żelazne zawory hangarów, by dać schronienie po dalekiej drodze skrzydlatym przybyszom, a kapitan portu po raz pierwszy przyjmie meldunek na nowej siedzibie.
Wa-Ro
Express Poranny nr 289 str. 6, 1933.10.18
Dziennik Białostocki nr 290, 1933.10.19 

WARSZAWA
[...]
41116 Henrych Adam, płk., inż., Kopernika 12.
[...]
 Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności 1936 str. 71

ŻYCIE STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH w WARSZAWIE
Kolo Inżynierów Cywilnych,
Dn. 7 grudnia r. 1935 odbyło się kolejne miesięczne zebranie, na którem, mi. i. kol. A. Henrych zakomunikował o najnowszych rozporządzeniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dziedzinie nadzoru i prowadzenia robót budowlanych.
Rozporządzenie powyższe w tej dziedzinie wprowadza zmiany oraz nakłada obowiązki, poważnie obciążające architekta ponad normę zwykłych zajęć, związanych z wykonywaniem zawodu wolnego.
Jeżeli do litery przepisów dodać utrudnienia, jakie życie piętrzy przez zbytnią papierowość i bankowość zarządzeń wykonawczych i ich stosowania, to w wielu wypadkach powstają sytuacje niemożliwe do rozwiązania, grzebiąc budownictwo, i bez tego ledwo wegetujące.
Na temat powyższy wywiązała się nadzwyczaj żywa dyskusja, w której udział wzięli wszyscy obecni. W toku jej zarzucano chaos i stałe sprzeczności w żądaniach i zamierzeniach Wydziału Regulacji Zarządu m. st. Warszawy, brak planu wytycznego oraz koordynacji w pracy referentów i kierownictwa. Przytoczono szereg konkretnych przykładów ciągłej płynności i zmienności żądań Wydziału Regulacji w odniesieniu do jednego i tego samego projektu, różnorodności wymagań dla budynków, tuż obok siebie położonych i zmiany warunków pozwolenia na budowę przed upływem terminu jego ważności i t. p.
W wyniku dyskusji zebrani doszli do wniosku, że należy sprawę działalności Wydziału Regulacji, jaknajczęściej i najwszechstronniej poruszać w prasie fachowej i ogólnej, aby zwrócić uwagę odpowiednich czynników i możliwie najprędzej spowodować poprawę istniejącego stanu rzeczy.
m. p.
Przegląd Techniczny 1936 nr 1

DZIAŁ I
Praca zawodowa
1. Budownictwo monumentalne użyteczności publicznej:
(Świątynie): Kościoły, cerkwie, synagogi, kaplice i t. p.

[...] 
Heker W.                            Budowa meczetu krymskiego garnizonu kawalerii w Symferopolu, oraz meczetu w Bachczysaraju.
                         
Henrych A.           
Budowa rz-kat. kościoła, cerkwi greckiej, cerkwi prawosł. gimnazjalnej, dwu synagog, trzech meczetów, oraz przebudowa Kenasa karaimskiego - w Eupatorji.
Budowa rz.-kat. kościoła w Kazuniu Polskim.
Przebudowa cerkwi prawosławnej na kościół rz.-kat. na Marymoncie.
Jahołkowski F. Budowa cerkwi w Chołodnicach, gub. wiatskiej.
Janiszewski W. Przebudowa kościoła rz.-kat. w Radzyminie.
Januszewski J. Budowa kościoła rz.-kat. w Radziwiliszkach, gub. kowień.
Jarowicki J. Budowa cerkwi Tiwdijskiej w gub. ołonieckiej.
Jotkiewicz J. Odbudowa rz.-kat. kościoła w Sokulu na Wołyniu. Projekty rz.-kat. kościołów w Potażni i Myszakówce tamże.
Budowa synagog w Rożyszczach i Łucku.
Karwowski L. Budowa kościoła rz.-kat. w Permi.
     -//-     dzwonnicy przy cerkwi Iljińskiej w Perni.
Przebudowa cerkwi i budowa dzwonnicy w Irbicie.
Budowa cerkwi w Ufie.
Klejber K. G. Budowa kościoła rz.-kat. w Smardzewicach pod Ojcowem.
Budowa wieży przy kościele w Olkuszu.
Komornicki M. Komornicki M. Budowa cerkwi w siole Czetach, pow. Teodoz.,
Pokrówce, pow. Perekopsk., Nowo-Aleksandrówce, pow. melitopolskiego, dzwonnicy Sobornej w Teodozji, kaplicy na cmentarzu ormiańskim w Symferopolu.
Budowa kościoła rz.-kat. w Jałcie.
     -//-     synagogi w siole Wielkim Tokmonie, pow. berdiańskiego.
Kossowski M. Budowa rz.-kat. kościoła w Ludwinowie (Inflanty polskie).
Krupa-Korczyński J. Budowa według własnego projektu kościoła rz.-kat. w Ożarowie, oraz
Przebudowa kościoła rz.-kat. w Wilkowiecku w pobl. Częstochowy.
Krzewski J. Krzewski J. Przebudowa cerkwi św. Grzegorza w Orle.
Krzyżanowski R. Krzyżanowski R. Budowa cerkwi w Czerepowcu i kilka cerkwi w powiecie.
Kulikowski W. Projekt kościoła rz.-kat. w Irkucku.
Budowa kaplic rz.-kat. w Żmerynce i praw. w Irkucku.
    -//-      ołtarza w katol. kościele tamże.
    -//-      cerkwi na st. kol. Wołoczyska.
[...] str. 21-22
DZIAŁ I
Praca zawodowa
2. Budownictwo monumentalne użyteczności publicznej:
(Cywilne) Teatry, sale zebrań, cyrki, politechniki, szkoły hale targowe i t. p.

[...]
Gałęzowski S. Budowa klubu oficerskiego i domu komendanta portu w Libawie.
Budowa pałacu w Krupodziornicach na Kijowszczyźnie.
Projekt konkursowy (I-a nagr.) i budowa kompleksu domów mieszkalnych z hotelem inż. Piercowa w Petersburgu.
Budowa skrzydła muzeum przy Instytucie komunikacji w Petersburgu.
Projekty konkursowe szkoły handl. w Baku (udział), oraz gmach gimnazjum w Wiatce.
Projekt urzędu celnego z domami miesz. w Gdańsku.
Szereg projektów gmachów szkolnych i badawczych wraz z osiedlami dla Min. spraw wojsk.
Gay H. Budowa gmachu hypoteki przy sądzie okręgowym,
Gmach gimnazjum im. Reja i szkoły mazowieckiej, oraz hale targowe w Warszawie.
Heker W. Budowa gmachu sądu okręgowego w Symferopolu.
Henrych A. Budowa gmachów: magistratu, urzędu ziemskiego, sądu okręgowego (projekt konkursowy I-a nagr:) poczt.-telegr. i tel., teatru miejskiego, audytorium z biblioteką, gimnazjum męskiego, dwu gimnazjum żeńskich, trzech szkół zawodowych z warsztatami, szkoły lotniczej z hangarami i warsztatami, oraz kilku szkół powszechnych w Eupatorii.
Jacenko J. Budowa gmachu przytuliska w Odessie.
   -//-      gmachu drukarni i redakcji "Odeskawo Listka" tamże.
Jahołkowski F. Budowa teatru miejskiego w Grodnie.
Jarzyński M. Budowa teatru miejskiego w Lublinie (wykon.).
   -//-        gmachu sądu okręgowego w Lublinie.
Jotkiewicz J. Budowa gmachów izby kontroli i izby skarbowej w Brześciu n/B.
Przebudowa gmachu urzędu ziemskiego tamże.
Projekt Domu ludowego w Horochowie oraz budowa gmachu szkoły powszechnej w Białej.
Karpiński F. Budowa gmachu sądu okręgowego w Łodzi.
Karwowski R. Budowa Gmachu izby skarbowej i archiwum, wieży strażackiej, gimnazjum żeńskiego oraz przebudowa domu gubernatorskiego i seminarium duchownego i konsystorza, a także projekt i częściowe wykonanie budowy teatru miejskiego w Permi.
Budowa gościnnego dworu (bazar) w Kungurzu,
   -//-      gmachu teatru miejskiego w Ufie.
   -//-      gmachu "Towarzystwa Dobroczynności" w Kungurzu.
Klejber K. G.        Budowa zakładu uzdrowiskowego "Goplana" w Ojcowie.
Kossowski M. Budowa gmachów celnych w Szczypiornie, Dobrzyniu, Sosnowcu i Warszawie.
Krauze J. Udział w budowlach Dyrekcji teatrów cesarskich w Petersburgu.
[...]      str. 27-28

DZIAŁ I
Praca zawodowa
3. Budownictwo mieszkaniowe

[...]
Filipowski S. Przebudowa części pierścieni Cytadeli Dęblin na miaszkania podoficerskie.
Budowa kompleksu koszar wojskowych w Aczyńsku pod Krasnojarskiem.
Udział w konkursie na dom dochodowy (Tow. Gazow.) przy ul. Kresytowej w Warszawie (odznaczenie).
Budowa 34-ech posterunków Policji Państwowej (granicznych) w 7-iu województwach.
Fryzendorf E. Budowa szeregu domów mieszkalnych w Rydze i Nowogródku.
Gadomski K. Budowa dużej ilości domów mieszkalnych dochodowych w Warszawie i Siedlcach.
Gałęzowski S. Budowa hotelu "Metropol" w Moskwie.
-//- według projektu konkursowego (I-a nagr.) kompleksu domów mieszkalnych i hotelu Piercowa w Petersburgu.
Opracowanie i zabudowa domami mieszkalnymi terenów o pow. 1800 mtr. kw., oraz udział w opracowaniu terenów o pow. 22.000 mtr. kw. w Petersburgu.
Budowa willi w Kollomiagach (Finlandia), oraz dwu w Hungerburgu (Estonia).
Szereg projektów kolonii mieszkaniowych dla instytucji wojskowych.
Gliński T. Budowa pałacu i gmachów mieszkalnych na Krymie w okolicy Jałty.
Henrych A. Budowa 5 gmachów hotelowych oraz szereg domów mieszkalnych dochodowych w Eupatorii.
Jachołkowski F. Kilka willi i domów mieszkalnych w Wiatce.
Janiszewski W. Budowa szeregu domów mieszkalnych w Warszawie i na prowincji.
Januszewski J. Mieszkalne domy dochodowe w Wilnie.
Jarzyński M. Budowa domów dochodowych w Lublinie.
Jotkiewicz J. Budowa koszar dla 65 p. p. w Gniewie, domów współdzielni oficerskiej i domów robotniczych fun. ameryk. w Brześciu n/B.
Klejber K. G. Szereg domów mieszkalnych w Tomaszowie i Brzezinach.
Kossowski M.         Budowa szeregu domów mieszkalnych dochodowych w Warszawie.
Budowa koszar wojskowych w Suwałkach.
Krupa-Korczyński J. Projekt i budowa domów mieszkalnych dla Spółdzielni: "Urzędników Banku Polskiego", "Ogniwo" i "Ekonomiczna" w Warszawie.
Udział w projekcie i budowie gmachu "Alfa - Laval" w Warszawie.
[...]                             str. 35

DZIAŁ I
Praca zawodowa
4. Budownictwo sanitarne:
Szpitale, sanatorja, kąpieliska, łaźnie i t. p.

[...]
Adamski S. Budowa szpitala miejskiego w Sudaku, gub. tauryckiej.
Baliński P. Budowa pawilonu szpitalnego w Bielajewie, pawilonu chemicznego z chirurgicznym oddziałem w Petropawłowsku, obserwacyjnego pawilonu tamże, oraz pawilon w klinice W. Ks. Heleny Pawłowny w Petersburgu.
Ballogh. M. Budowa szpitala w Kamieńcu.
Bielski-Sarjusz T. Budowa rzeźni dla bydła stepowego na Powązkach.
Charmański M. Budowa lazaretu końskiego w Prowalsku gub. charkowskiej.
Chojnacki F. Budowa dwu szpitali w Belebeju, gub. ufimskiej, oraz projekt szpitala okręgowego w Tomsku (2-ga nagr. konk.).
Choroszucha A. Budowa szpitala miejskiego w Białymstoku.
Czechowski W. S. Projekt rzeźni miejskiej z najnowszym urządzeniem w Ciechanowie.
Chrzanowski J. Budowa szpitala w osiedlu siergiejewskim, gub. tulskiej.
Rozbudowa szpitala Św. Trójcy oraz szpitala żydowskiego w Kaliszu.
Dickstein A. Projekt konkursowy na budowę szpitala w Turku (II nagroda - udział).
Drozdowski F. Budowa domu zdrowia w Łubinie.
Filipowski S. Budowa szpitala wojskowego na 200 łóżek wraz z instalacjami w Aczyńsku na Syberii.
Heker W. Udziała w budowie wielkiego sanatorium imienia cara Aleksieja w Eupatorii.
Henrych A. Budowa dwu szpitali miejskich i sanatorium (projekt konkursowy - I-a nagr.), oraz zakład kąpielowy (ditto) w Eupatorii.
Jacenko J. Budowa miejskiego pawilonu błotnych kąpieli na limanie chodżibejskim.
Januszewski J. Budowa miejskiej rzeźni w Wilnie.
Jarzyński M. Budowa gmachu szpitala żydowskiego, oraz miejskiej rzeźni w Lublinie.
Karwowski R. Przebudowa szpitala ziemskiego w Permi.
Krzewski J. K. Kapitalna przebudowa szpitala w Tobolsku.
Krzyżanowski R. Przebudowa gmachów wód mineralnych w Stare Rusie.
Lemene S. J. Budowa rzeźni w Łodzi.
Loewe K. Budowa łaźni Naimskiego nad Wisłą w Warszawie.
Ładziński G. Przebudowa szpitala więziennego w Pskowie.
Łagowski M. Budowa łaźni parowej w Petersburgu.
Majewski K. Projekt konkursowy miejskiej rzeźni w Petersburgu (I-a nagroda).
Matuszewski W. Projekt i budowa szpitala powiatowego w Sierpcu; podczas wojny światowej pobudował szpitale w Białej nad Rawką.
[...]                               str. 38-39


Księga pamiątkowa Inżynierów Cywilnych Polaków wychowanków
Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu
, Warszawa 1937, str. 21-22, 27-28, 35, 38-39,

WIZYTAGJA I KONSEKRACJA KOŚCIOŁA W KAZUNIU POLSKIM
J. E. ks. arcybiskup Stanisław Gall w asystencji ks. kanonika W. Celińskiego przybył do parafii Kazuń Polski, położonej nad Wisłą opodal Modlina. Przy wjeździe do parafii witało ks. arcybiskupa wojsko, stacjonowane na terenie parafii oraz duchowieństwo i lud, który pod przewodnictwem swego pasterza ks. T. Majchrzaka w ciągu b. krótkiego czasu wzniósł nowy murowany kościół, na miejscu spalonego przed kilkudziesięciu laty drewnianego kościołka. Pomoc we wzniesieniu tej świątyni okazała również i parafia wojskowa, której przewodnikiem duchowym Jest również ks. Majchrzak.
Ks. arcybiskup w pierwszym dniu dopełnił ceremonii ingresu kanonicznego, wygłosił naukę do wiernych, udzielił Sakramentu Bierzmowania 500 osobom i odprawił procesję do ołtarza wystawienia z relikwiami św. Romana i św. Wiktorii, które w dniu następnym zostały umieszczone w wielkim ołtarzu konsekrowanego kościoła.
W niedzielę, dnia 16 b. m. Najdostojniejszy Areypasterz przystąpił do ceremonii konsekracji kościoła, rozpoczynając od poświęcenia zewnętrznych murów świątyni, a następnie przechodząc do wnętrza kościoła, gdzie zostały namaszczone olejami św. mury oraz wielki ołtarz. O godz. 11-ej ks. kan. Garwoliński, proboszcz z Powsina, odprawił sumę z wystawieniem Najśw. Sakramentu z okazji odpustu M. B. Szkaplerznej, patronki tej świątyni, a ks. Pietrzak, proboszcz z Zakroczymia wygłosił słowo Boże. Po sumie ks. arcybiskup poświęcił również nowowzniesiony dom parafialny, przyjął sprawozdanie oraz hołd od stowarzyszeń Akcji Katolickiej. Serdecznym podziękowaniem wszystkim, którzy przyczynili się do zbudowania nowego kościoła oraz błogosławieństwem pasterskim ks. arcybiskup zakończył wizytację w Kazuniu Polskim.
Kurjej Warszawski nr 198 wydanie poranne 20 lipca 1939

Szukam artykułu o tej uroczystości, w którym jest wymieniony Adam Henrych.

W guberni taurydzkiej (obejmującej Krym i tereny przyległe) funkcjonowało siedem oddziałów, w Ałuszcie (Kornel Suryn) Jałcie (dr Franciszek Białokur) Eupatorii (Adam Henrych), Symferopolu (Jan Jasiński). Poza wyżej wymienionymi oddziałami PTPOW były jeszcze w Berdiańsku i Sewastopolu, niestety brakuje szczegółowych informacji o tym, kiedy powstały i jaką prowadziły działalność. Do próby powołania oddziału doszło w Teodozji.
Nie wiele wiadomo też o oddziale w Kiszyniowie w Mołdawii, działającym w 1915 r., a w którym obowiązki sekretarza zarządu pełnił Józef Zalewski.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że proces tworzenia się struktur PTPOW na Ukrainie (w dzisiejszych granicach) w latach 1914-1916 przyniósł znaczące efekty. Powstało wtedy około 115 oddziałów, które opiekowały się znaczącą liczbą uchodźców Polaków. Powołano do życia struktury wyższego szczebla - np. Kijowską Radę Okręgową. Trzeba jednak wspomnieć, że niektóre oddziały prowadziły dośc słaba działalność. Podobnie jak na Białorusi część z nich (np. w guberni podolskiej) funkcjonowała poza miastami, niejednokrotnie w majątkach ziemskich i przy zakładach przemysłowych.
 
Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej,
M. Korzeniowski, M. Mądzik, D. Tarasiuk, UMCS Lublin 2007, str. 97

W guberni taurydzkiej (obejmującej Krym i tereny przyległe) funkcjonowało siedem oddziałów. Informacje o nich także są skąpe. Oddział w Ałuszcie został zorganizowany w 1915 r., kierował nim Kornel Suryn. W październiku 1915 r. powstała organizacja w Jałcie, do oddziału zapisało się około 30 osób spośród miejscowych Polaków. Prezesem został dr Franciszek Białokur, a jego zastępcami Zofia Bobińska i Franciszek Pujdak, skarbnikiem Ludwik Ziembiński. Powołano cztery sekcje: finansową, opieki nad uchodźcami, opieki nad dziećmi, porad prawnych. W tym samym okresie, w połowie sierpnia 1915 r., zawiązał się oddział w Eupatorii. Zarząd tworzyli: Adam Henrych (prezes), Helena Kuszniczowa (wiceprezes), Antoni Czerwiński (sekretarz), Helena Kuczalska (zastępca sekretarza). Działalność organizacji wspierali czasowo przebywający w tym kurorcie ks. Stanisław Gruchalski oraz państwo Grothusowie z Hrubieszowa. Niewiele wiadomo o oddziale w Symferopolu, którym kierował Jan Jasiński. Wiadomo tyko, że roztaczał opiekę nad blisko tysiącem uchodźców polskich; dla dzieci zorganizowano szkółkę i ochronkę. W Teodozji doszło do próby powołania oddziału w następujących okolicznościach. Przy Towarzystwie Dobroczynności powstała Sekcja Pomocy Ofiarom Wojny, podporządkowana Radzie Zjazdów, która po pewnym czasie postanowiła sprawę opieki nad uchodźcami przekazać w ręce instruktorów CKO. Część działaczy zaprotestowała przeciwko takiemu rozwiązaniu, zwołano więc walne zgromadzenie Towarzystwa Dobroczynności i przegłosowano uchwalę o zawiązaniu oddziału PTPOW, by tym samym pomoc dla wygnańców wyłączyć spod kontroli starej organizacji. Stan taki nie trwał zbyt długo, bo wizytujący z ramienia Rady Zjazdów organizacje polskie na Krymie Leon Pęski doszedł do przekonania, że pracę należy podzielić między Towarzystwo Dobroczynności a CKO. Udało mu się zwołać walne zgromadzenie, które anulowało uchwałę o powołaniu oddziału PTPOW. Opinia Pęskiego o pracy oddziałów PTPOW na Krymie nie była zbyt korzystna, przewidywał on, że te niewielkie organizacje wcześniej czy później główną część pracy przekażą i tak strukturom CKO. Poza wyżej wymienionymi oddziały PTPOW istniały jeszcze w Berdiańsku (pow. symforpolski) i Sewastopolu, niestety brak szczegółowych informacji o tym, kiedy powstały i jaką prowadziły działalność.
Próbując podsumować: proces tworzenia się struktur PTPOW na Ukrainie w latach 1914-1916 przyniósł znaczące efekty. Powstało wtedy około 115 oddziałów o różnej liczbie członków, które opiekowały się znaczącą liczbą uchodźców [...]

Polskie Towarzystwo Pomocy ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej,
Marek Mądzik, UMCS Lublin 2011, str. 52

Urok lat trzydziestych na Powiślu – czyli ulica Cecylii Śniegockiej i okolice
Czy wiedzą Państwo, że ulica Cecylii Śniegockiej i jej najbliższe okolice na czerniakowskim Powiślu to jedno z najczęściej filmowanych miejsc Warszawy? Ulica Śniegockiej i pobliskie nieduże uliczki - Miechowska, Dmochowskiego i Koźmińska „zagrały” w wielu polskich filmach i serialach, by wspomnieć „Kolumbów”, „Pianistę”, „Ekipę”, a także „Czas honoru”, „Przepis na życie” i „Rezydencję”. O wyborze tych uliczek jako miejsc akcji zadecydował zapewne ich kameralny, przedwojenny klimat i urok kamienic z lat trzydziestych ubiegłego wieku, choć bohater jednego z seriali grany przez Borysa Szyca mieszka już w nowoczesnym apartamentowcu na rogu Koźmińskiej i Śniegockiej. Jednak mimo tej „medialnej” popularności wspomniane ulice pozostają raczej w cieniu bardziej znanych: Rozbrat, Górnośląskiej i Czerniakowskiej. Co więcej, w warsawianach wspominane są raczej mimochodem. Tymczasem Powiśle staje się znów modną dzielnicą i warto pokrótce przedstawić przeszłość tej okolicy.
Urok tego zakątka stolicy wynika z wielu powodów. Wspomniane uliczki znajdują się między dwiema częściami założonego po wojnie parku noszącego obecnie imię marsz. Rydza-Śmigłego, a ulica Śniegockiej łączy Rozbrat i Czerniakowską. Jest to ładna trasa spacerowa. Niedaleko stąd nad Wisłę i do Śródmieścia. Drugi walor to przedwojenne domy i kamienice, które mimo uszkodzeń przetrwały wojnę i czas powojennych rozbiórek. Warto wiedzieć, że w latach trzydziestych ubiegłego wieku Powiśle przeżywało intensywną rozbudowę. Projekty architektoniczne charakteryzowała prostota i funkcjonalność wynikająca z nowych tendencji w architekturze, a także ograniczeń finansowych spółdzielni realizujących te budowy. Jerzy Kasprzycki, wybitny warsawianista rodem z ulicy Solec, krytykował w „Korzeniach miasta” dość monotonną zabudowę pobliskiej ulicy Rozbrat i nadanie nowym budynkom zgeometryzowanych kształtów oraz rezygnację z ozdobnych gzymsów i sztukaterii, tak typowych dla miejskich kamienic z przełomu wieków XIX i XX. Jednak realizowano także ambitne projekty, czego przykładem są okazałe gmachy szkolne przedwojennego II Gimnazjum Żeńskiego im. J. Kochanowskiego i budynek szkoły handlowej utrzymane w stylu modernistycznym. Zlokalizowane są one po przeciwnych rogach Rozbrat i Górnośląskiej (obecnie w pierwszym mieści się ośrodek sportowy, a w drugim zespół szkół). Powstałe w latach trzydziestych domy mieszkalne były najczęściej trzypiętrowe, fasady okładano płytami cementowymi i cegłą klinkierową, duże trójskrzydłowe okna i balkony z metalowymi balustradami sąsiadowały z loggiami. Tak zaprojektowane budynki tworzyły zwartą zabudowę. Zarys ulic Mieleckiej czyli późniejszej Śniegockiej, F.K. Dmochowskiego i Miechowskiej istniał wcześniej, a postępująca zabudowa nadała im przed wybuchem wojny określony przebieg, natomiast ulica Koźmińska została wybudowana w latach trzydziestych. Topografia tego terenu ulegała zmianom, w miarę jak właściciele tych gruntów – Mickunowie - wyodrębniali działki budowlane. Z tego powodu wejście na podwórko kamienicy oznaczonej numerem Rozbrat 32 znajduje się od ul. Miechowskiej (przez pewien czas była to zresztą prywatna ulica). Nazwy ulegały zmianom – czy Miechowską można wywodzić od nazwiska właścicieli? może raczej od Miechowa. Jednakże odcinek od strony Rozbrat przemianowano na Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. Natomiast dawna ulica Mielecka 1 stycznia 1939 r. otrzymała za patronkę Cecylię Śniegocką.
Z nazwiskiem zasłużonej dla Warszawy działaczki oświatowej, którą była C. Śniegocka, wiąże się wspomnienie zapisane przez Melchiora Wańkowicza w „Zielu na kraterze”. Znakomity dziennikarz i literat „będąc pod humorem” po pewnych spotkaniach towarzyskich, miał zwyczaj publicznie na ulicy śpiewać „O Cecylio Śniegocko przybądź do mnie nocką”. Oczywiście naraził się innym zacnym nauczycielkom, które żądały, by zaniechał swych występów. Tyle anegdota. Natomiast nazwę przecznicy - ulicę Koźmińską można wywodzić od miejscowości Koźmin. Miasteczek i osad o nazwie Miechów i Koźmin jest w Polsce kilka, m.in. na Śląsku. Nazywanie ich mianem warszawskich ulic wiązało się w okresie międzywojennym zapewne z tendencją do podkreślania związków Śląska z Polską (z tego powodu ul. Górna została Górnośląską). Jednak obie te nazwy nie mają szczęścia do poprawnej wymowy. Otóż w autobusach linii „171” słyszymy, jak lektor czyta, że teraz jest przystanek na „Śniegockij”, a następny to „Kozińska”.
Wracając do architektonicznych walorów wspomnianych ulic, trzeba podkreślić przede wszystkim piękno dwóch kamienic stojących po obu rogach Rozbrat i Śniegockiej. Zbudowane zostały dla pracowników przemysłu cukrowniczego przed wojną w latach 1928 - 1931 wg identycznego projektu Feliksa Michalskiego w stylu eklektyzmu historycznego. Po wojnie odbudowano je w nieco skromniejszym kształcie, jednak zachowały dawny charakter. Szczególnego uroku dodają im ozdobne balkony, kształt i obramowanie okien oraz detale architektoniczne zdobiące fasady. Idąc ulicą Śniegockiej w stronę Czerniakowskiej można podziwiać śliczne mansardowe okna i balkoniki umieszczone pod spadzistymi dachami. Nieco mniej efektowna może ze względu na metalowe balustrady balkonów, ale równie interesująca jest kamienica pod nr. 10-ym. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku te domy nosiły ślady kul po powstańczych walkach, nowe tynki przydały im urody, ale zatarły ślady przeszłości. Niestety dla zwykłego przechodnia niedostępne są ładne podwórka i stylowe klatki schodowe. Dziedzińce domów od strony ogródka jordanowskiego zasłania mur. Na ile wpisał się w pejzaż ulicy apartamentowiec wybudowany w 1993 r. na miejscu saneczkowej górki w ogródku jordanowskim? Niestety, choć projektantem był ceniony architekt, budynek nie nawiązuje ani do stylu eklektycznych kamienic, ani domów znajdujących się naprzeciwko. Nawet otaczająca go zieleń w postaci kilkunastu smutnych iglaków nie pasuje do pięknych liściastych drzew i krzewów, które jeszcze trwają w zamkniętym ogródku jordanowskim. Jeśli planowana zabudowa ogródka pomiędzy Koźmińską a Szarą dojdzie do skutku i będzie utrzymana w podobnym stylu, to dzielnica straci kolejną zieloną oazę i nie zyska na pięknie. Założony po wojnie IX Ogród Jordanowski powstał na miejscu zniszczonych w trakcie walk powstańczych zabudowań przy ul. Szarej oraz ogrodu i budynku kościoła należącego do wspólnoty Mariawitów. Z tym miejscem wiążą się także moje wspomnienia rodzinne, gdyż mój ojciec, wówczas student Politechniki Łódzkiej, uczestniczył w odgruzowywaniu tej części Powiśla, a następnie w zakładaniu parku. Ogródek był przebudowywany, ale z lat sześćdziesiątych pozostało jeszcze kamienne obmurowanie brodzika napełnianego kiedyś wodą i pochylające się nad nim drzewo. Natomiast niski pawilon przedszkola (który trochę nawiązuje wyglądem do popularnego w latach pięćdziesiątych stylu bliskiego architekturze chińskiej) jakoś wpisał się w tę przestrzeń pełną zieleni i starych drzew. Jeśli ogródek, który był miejscem rekreacji i zabaw trzech pokoleń warszawiaków z Powiśla, ostatecznie zniknie, to pozostanie jedynie wspomnienie utrwalone w planie filmowym jednego z seriali, a szkoda.
Dalsza zabudowa ul. Śniegockiej nosi już piętno nieco surowej architektury lat trzydziestych. Budynki przy Śniegockiej nr 3 i 5 zostały zbudowane dla właściciela J. Gutgelda. Od strony ulicy prezentują skromne, ciemnoszare fasady, lecz warto zobaczyć je od strony podwórek przesłonięte starymi drzewami. Ulicę Śniegockiej zamykają dwa narożne domy, które zbudowano w 2.poł. lat trzydziestych. Są one śladem dawnej, zwartej zabudowy tej części Powiśla. Budynek z lewej strony przy Czerniakowskiej 207 powstał w latach 1938 – 39. Po wojnie został odbudowany. Obecnie na parterze mieści się sklep z rowerami (poprzednio z meblami, a jeszcze wcześniej był tam chyba sklep spożywczy). Obok w miejscu małych pomieszczeń handlowych jeszcze w latach siedemdziesiątych istniał mały sklepik, w którym sprzedawano koninę.
Natomiast dom na sąsiednim rogu Śniegockiej i Czerniakowskiej pod nr. 205 projektował S. Rothberg, a właścicielem był J. Gutgeld. Dziś na parterze mieści się sklep motoryzacyjny. I tu już kończy się ulica Śniegockiej, której zabudowa odzwierciedla tendencje charakterystyczne dla budownictwa międzywojennego.
Natomiast ulica Koźmińska, zamknięta od północnej strony„jordankiem”, przecina jezdnię Śniegockiej i dochodzi aż do Trasy Łazienkowskiej. Warto zwrócić uwagę na zachowaną przedwojenną zabudowę tej ulicy właśnie od strony Śniegockiej. Stojące tam domy projektowali znani wówczas architekci z myślą o funkcjonalności mieszkań i nowoczesnym kształcie budynków. Domy pod nr. 13,15,17-ym wybudowane w 1936 r. projektował A. Henrych. Budynki pod nr. 20 i 20a są autorstwa R. Ostoi-Chodkowskiego, a pod 18-ym H. i Sz. Syrkusów, wybudowano je w latach 1938-39. Budynek pod nr. 20-ym zmienił jakiś czas temu trochę swój wygląd, gdyż obłożono go beżowymi płytkami na wysokości parteru. Kiedyś podmurowanie budynku i filar zdobił szarozielony klinkier. Natomiast zachowane zostały cementowe płyty fasady na wysokości pięter oraz charakterystyczny filar podtrzymujący strop przy wejściu do klatki schodowej.
Na szczęście nie zmienił się wygląd sąsiedniego domu pod nr. 18-tym. Projektantami budynku byli Helena i Szymon Syrkusowie - małżeństwo architektów propagujących w okresie międzywojennym nowoczesne budownictwo, nawiązujące do estetyki awangardy i konstruktywizmu. Cały budynek został obłożony żółtawym klinkierem, a podmurowanie i parapety są w kolorze bordo. Warto zwrócić uwagę na oryginalne drzwi wykonane ze szkła oprawionego w metal. Również metalowe są balustrady zdobiące loggie. Następne domy są już powojenne. Wojna niestety zniweczyła dalsze plany rozbudowy Powiśla. Powojenna odbudowa zmieniła nieco przebieg wspomnianych ulic i w związku z tym zniknęła przecznica Koźmińskiej – ulica Pleszewska niegdyś istniejąca obok domu 20a. Od strony Górnośląskiej tę część ulicy zamknęły dwa typowe dziesięciopiętrowe bloki wybudowane około 1968 r. /Koźmińska 12 i 9/ oraz zupełnie niepasujący tu kształtem i wysokością budyneczek, który stoi na rogu Koźmińskiej i Górnośląskiej. Zbudowany został w latach osiemdziesiątych i pierwotnie przeznaczony na piekarnię. Obecnie mieszczą się w nim biura. Niezniszczalna na szczęście jest stara akacja, która mimo złamanego starego pnia, rośnie nadal i wiosną okrywa się zielenią.
Z Koźmińską i Cecylii Śniegockiej wiążą się losy poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wiesław Budzyński w książ-ce poświęconej Baczyńskiemu pisze, że teściowie poety – państwo Drapczyńscy mieszkali przy Śniegockiej 10 i tam też odbyło się wesele Krzysztofa i Barbary. Żona poety była podobno przez jakiś czas zameldowana w domu przy ul. Koźmińskiej 7 m 23 (jak podaje autor za księgą meldunkową, opatrując tę informacje znakiem zapytania). Jednak na przedwojennych planach tej okolicy nie ma takiego budynku, gdyż Koźmińska kończyła się wtedy przed skrzyżowaniem z Górnośląską. Być może chodziło tu o dom przy Koźmińskiej 17. Warto przypomnieć, że ślub Baczyńskich odbył się 3 czerwca 1942 r. w kościele Św. Trójcy na pobliskim Solcu. Z ulicą Śniegockiej wiążą się ponadto nazwiska wybitnego inżyniera Tadeusza M. Czarneckiego, który miał tu swój warsztat elektrotechniczny i Jana Rodowicza słynnego „Anody”, członka AK, który podczas wojny pracował w tym miejscu. W starym numerze „Stolicy” pochodzącym z 15 marca 1959 r. znajduje się wzruszający list pani Aliny Błeszyńskiej, która mieszkała przy Śniegockiej 10 do roku 1940. Mała uliczka, jak wspominała autorka listu, była kojarzona oczywiście z przedwojennym wierszykiem poświęconym patronce, który kończył się słowami „Gdzie jesteś Cecylio Śniegocko?”. Pani Błeszyńska pracowała w Polskim Radio jeszcze we wrześniu 1939 r. i zapamiętała trudne dni oblężonej Warszawy, m.in. bombardowanie szpitala ZUS na rogu Książęcej. W 1940 r. opuściła wraz z mężem kamienicę przy Śniegockiej ze względów bezpieczeństwa, ponieważ mąż działał w konspiracji. Aresztowany przez Niemców zginął w 1943 r. na Pawiaku. Autorka listu już na Powiśle nie wróciła, choć dom pod 10-ym ocalał. Jej krótkie wspomnienie o ul. Śniegockiej jest pełne tęsknoty za tym miejscem.
Do momentu wybuchu powstania okolice ulicy Śniegockiej były względnie spokojne. 1 sierpnia walki rozpoczęły się przy ul. Rozbrat, a punktami strategicznymi były budynki przedwojennych szkół zajęte przez Niemców. Powstańcom zależało na zdobyciu gmachu Gimnazjum Żeńskiego im. Jana Kochanowskiego na rogu Rozbrat i Górnośląskiej. Dzień 15 sierpnia 1944 r. był początkiem obrony ulicy Cecylii Śniegockiej. Obsadzili ją powstańcy z 2 kompanii por. Goraja, do których dołączyli należący do konspiracji mieszkańcy. W kamienicy pod 10-ym przygotowywano posiłki dla okolicznych dzieci. W budynkach od strony ul. Rozbrat powstańcy utworzyli placówkę obronną, zwaną „Placówką Śniegocka” i bronili się tam do 15 września. Niemieckie bombardowania, które miały miejsce 13 i 14 września wyrządziły duże szkody - wiele kamienic zostało uszkodzonych. Powstańcy zaciekle bronili stanowisk w budynkach, przetrwali niemieckie bombardowania i najazd czołgu bezzałogowego „Goliat”, który od strony Rozbrat ulicą Dmochowskiego przesuwał się w kierunku Koźmińskiej. Na szczęście został unieruchomiony. Jednak wobec przeważających sił niemieckich żołnierze batalionów „Kryska” i „Radosław” musieli się z tych okolic wycofać. Wraz z nimi uciekli mieszkańcy, szukając schronienia na sąsiednich ulicach. Po upadku powstania podzielili los innych warszawiaków. Jeśli przeżyli, to znaleźli się najczęściej w obozie w Pruszkowie lub innych podwarszawskich miejscowościach. Po wyzwoleniu stolicy próbowali wrócić na Powiśle. O tym trudnym powrocie na zniszczone Powiśle opowiadała mi kiedyś pani Aniela Świstakowa (zm. w 1991 r.), która mieszkała przy Śniegockiej 10 i była z zawodu krawcową z przedwojenną praktyką. Powojenna odbudowa stopniowo zacierała ślady wojny, bujnie rozrastał się park posadzony na odgruzowanych terenach. Jednak jeszcze w latach sześćdziesiątych na rogu Rozbrat i Dmochowskiego stał zrujnowany budynek, w którego ocalałej części na parterze mieścił się zakład fryzjerski. Dziś w odbudowanym domu (Dmochowskiego 6) czynny jest sklep sportowy. Przedwojenny budynek Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego stał się siedzibą ośrodka sportowego, lecz nadano mu już trochę inny i skromniejszy kształt. Na murze w pobliżu przystanku autobusowego przy Rozbrat długo widniał odręcznie zrobionynapis, zawierający jakże ważną kiedyś informację: „Akuszerka Szara 14”.
Przez wiele lat po wojnie niewiele działo się na cichych uliczkach. W kamienicy na rogu Rozbrat i Śniegockiej, tu, gdzie dzisiaj mieści się elegancki salon fryzjerski, działał sklep spożywczy spółdzielni „Społem”, potem ośrodek leczenia słuchu.
Obok, od strony Rozbrat, w miejscu butików miał swój zakład szewc pan Cieślik. Dalej w głębi ulicy na rogu Śniegockiej i Koźmińskiej mieścił się warzywniak, potem był tu sklep elektrotechniczny, następnie z gospodarstwem domowym, teraz lokal stoi pusty. Długą tradycję ma kiosk na sąsiednim rogu. W czasach, gdy nawet prasa nie była łatwo dostępna, tutaj można było założyć tzw. teczkę na ciekawsze czasopisma, które błyskawicznie znikały z kiosków. Sklepem, który istnieje tu najdłużej jest chyba warzywniak przy Śniegockiej 7. Powstałe po wojnie sklepy przy Koźmińskiej zmieniały swoje przeznaczenie, w lokalu zajmowanym przez salon fryzjerski mieściła się pralnia chemiczna, potem sklep ze słodyczami, a w spożywczej „Witamince” (wcześniej był tu sklep „Kuba”) dawniej kupowało się sprzęt gospodarstwa domowego, chyba najdłuższy „staż” ma sklep mięsny, a w małej „dziupli” przy Koźmińskiej 16, gdzie od kilku lat mieści się zakład szewski, istniał kiosk „Ruchu”. Natomiast przy ul. Dmochowskiego działała biblioteka dla dzieci i młodzieży, zlikwidowana w latach 90-tych.
Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddziału Powiśle odżyła tradycja przedwojennego konkursu „Warszawa w kwiatach”, któremu od 1935 r. patronował prezydent S. Starzyński. Po wojnie konkurs zorganizowano po raz pierwszy na terenie naszej dzielnicy w 1971 r. dzięki staraniom nieżyjącej już pani Z. Wóycickiej. Wyjątkowo pięknie ukwiecają swoje balkony kwiatami panie mieszkające przy Śniegockiej – p. H. Dybalska, p. L. Olszewska, p. T. Pilecka, zdobywając nagrody Prezydenta Miasta. Na Koźmińskiej jeszcze niedawno można było podziwiać przepiękne pelargonie na balkonie jednego z domów. Szkoda tylko, że zieleń miejska przy tej ulicy nie może się doczekać ręki troskliwego ogrodnika. Po roku 1989 okolice Śniegockiej zaczęły powoli się zmieniać. Stare domy w większości odnowiono, nowsze otynkowano. Ogródek jordanowski w jednej części został przekształcony na plac zabaw dla maluchów, w drugiej założono boisko do kosza i stoły do ping-ponga, które służyły młodzieży. W otaczającym ulice parku oznaczono miejsca pamięci związane z walkami powstańczymi. Idąc z duchem czasu wytyczono ścieżki rowerowe. W ten sposób ślady przeszłości zaczęły współistnieć z nowocześnie zagospodarowaną przestrzenią miejską. Pozostaje mieć nadzieję, że nowe plany zabudowy nie zniszczą przedwojennego klimatu ulicy Śniegockiej i okolicznych uliczek. Warto więc wybrać się na spacer w te okolice, dostrzec i docenić urok Powiśla z lat trzydziestych.
Zachęcam Państwa do dzielenia się wspomnieniami i informacjami dotyczącymi ul. Śniegockiej i sąsiednich uliczek, bardzo proszę o nadsyłanie korespondencji listownie lub mailem na adres redakcji umieszczony w stopce. Wspólnie możemy odtworzyć ciekawą historię tego zakątka Powiśla.
Małgorzata Owczarek
Fotografie autorki
NA POWIŚLU • Kwartalnik TPW Oddział Powiśle nr 21 XII/2011
 
Serdecznie dziękuję Pani Karolinie Adamczyk – znanej Czytelnikom warszawskiej przewodniczce - za pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących pochodzenia budynków przy ul. Śniegockiej i Koźmińskiej. Ponadto w tekście wykorzystałam m.in. publikacje: W. Budzyńskiego „Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila”; J. Kasprzyckiego „Korzenie miasta”. Tom I; K. Mórawskiego i L. Świerczek „Czerniaków. Warszawskie Termopile”; J. Zielińskiego „Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy”, a także informacje ze stron internetowych, m.in. modernizm na Koźmińskiej; architektura przedwojennej warszawy; ulice twojego miasta.

Miasto-Ogród Młociny. Rzecz o niespełnionym marzeniu

Ponad sto lat temu na terenie Młocin planowano budowę dwóch rozległych osiedli, projektowanych w myśl angielskiej koncepcji miasta-ogrodu. Wizjonerskie plany pokrzyżowała I wojna światowa. Budowane w dwudziestoleciu międzywojennym osiedle Młociny-Park nawiązywało do tych pomysłów, ale już w znacznie skromniejszym wydaniu.
Twórcą idei miasta-ogrodu (ang. garden-city) był angielski społecznik Ebenezer Howard. Na przełomie XIX i XX wieku opracował koncepcję nowego typu osadnictwa, która miała rozwiązać problem przeludnienia miast w Anglii, spowodowany przede wszystkim gwałtownym rozwojem przemysłu. W stale drożejących mieszkaniach żyło często po kilka robotniczych rodzin, ponieważ wielu ludzi nie było stać na lepsze lokum. Howard postulował tworzenie wzorowo rozplanowanych, skąpanych w zieleni miasteczek, o estetycznej, niskiej zabudowie z tanimi, słonecznymi mieszkaniami oraz całą niezbędną infrastrukturą, m.in. szkołami, szpitalami i placówkami kulturalnymi. Budowa pierwszego na świecie miasta-ogrodu Letchworth (Anglia) rozpoczęła się w 1904 r. Miasteczko stanowiło inspirację dla kolejnych inwestycji.
Próbę przeszczepienia nowatorskich pomysłów Howarda na grunt Królestwa Polskiego podjął doktor Władysław Dobrzyński, wybitny higienista i działacz społeczny. Warszawa, choć znacznie mniej uprzemysłowiona od miast zachodniej Europy, borykała się z podobnymi problemami mieszkaniowymi. Dr Dobrzyński napisał szereg prac o miastach-ogrodach, a w 1910 r. został współorganizatorem warszawskiej wystawy poświęconej tej idei. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie. Wkrótce z inicjatywy doktora zawiązało się Towarzystwo Mieszkań Stałych i Przedmieść-Ogrodów, które poszukiwało w pobliżu Warszawy odpowiedniego miejsca pod budowę takiego eksperymentalnego osiedla.
Ostatecznie wybór padł na podstołeczne Młociny, a konkretnie ziemie położone po lewej stronie szosy zakroczymskiej, czyli dzisiejszej ul. Pułkowej. Dostrzeżono zalety okolicy, między innymi czyste powietrze, wydmowy (a więc „zdrowotny”) teren, a także sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej i powstającego wówczas Parku Młocińskiego. Właściciele miejscowego majątku, Łempiccy i Nowińscy, odsprzedali Towarzystwu część swoich ziem za przystępną cenę. W 1912 r. na deskach kreślarskich narodził się projekt Nowej Warszawy – osiedla mającego rozciągać się od Burakowa Małego aż po Wólkę Węglowa. Nowe miasteczko planowano połączyć z Warszawą linią tramwaju elektrycznego. Przewidywano budowę zarówno niskich domów blokowych z ogrodami na wewnętrznych podwórkach, ale także budynków wolno stojących. Na terenie osiedla zaprojektowano ratusz, szkołę, dom kultury oraz dwa parki.
Niemal równolegle tworzyła się koncepcja Miasta-Ogrodu Młociny, czyli drugiego zielonego osiedla, usytuowanego w innej części terenu młocińskiego majątku. Projekt rozplanowania miasteczka, przygotowany przez architekta Ignacego Miśkiewicza, był zdecydowanie bardziej zaawansowany. Oprócz ratusza i domu kultury zakładał budowę szpitala, gmachu szkoły początkowej, dwóch gimnazjów (męskiego i żeńskiego), „domu zebrań”, targowiska z podcieniami, kościoła, a nawet niewielkiej stacji filtrów i zajezdni tramwajowej. Według zamysłu planisty zabudowa mieszkaniowa składałaby się wyłącznie z wolno stojących domów. Nowa Warszawa i Miasto-Ogród Młociny to zatem dwa odmienne projekty wdrożenia myśli howardowskiej. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił przystąpienie do realizacji tych zakrojonych na szeroką skalę planów. Przed wojną w zasadzie zdążono jedynie częściowo wyznaczyć parcele budowlane.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Warszawa i podstołeczne miejscowości nareszcie mogły rozwijać się swobodnie, toteż wrócono do projektów zabudowy Młocin. Działki w Młocinach zaczęli nabywać indywidualni właściciele, zaś latem 1925 r. zawiązała się Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Państwowych i Komunalnych „Wspólny Dach”, której celem była budowa – jak zapisano w statucie – tanich i zdrowotnych mieszkań. Spółdzielnia otrzymała kredyt od BGK i w oparciu o fragment dawnego rozplanowania Miasta-Ogrodu Młociny rozpoczęła u schyłku lat 20. wznoszenie kolonii dwudziestu domów, zaprojektowanych w latach 1927-1928 przez zupełnie zapomnianego dziś architekta Adama Henrycha. Inżynier stworzył budynki nawiązujące swym wyglądem do tradycyjnych dworków polskich, ponadto w niektórych projektach inspirował się architekturą renesansu. Domy spółdzielni stanęły m.in. przy wytyczonych wówczas ulicach Wazów, Anny Jagiellonki (część tej ulicy dawniej nosiła nazwę Jagiellońska), Królowej Jadwigi oraz Jana Kazimierza (to dzisiejsza ul. Marii Ludwiki Gonzagi).
Wbrew pierwotnemu założeniu spółdzielców, domy bynajmniej nie były tanie. Pozwolić sobie na nie mogli wyłącznie majętni ludzie, zatem zupełnie nie przystawało to do egalitarnej wizji miast-ogrodów Howarda. Wśród dawnych właścicieli i mieszkańców młocińskich „dworków” spotkamy na przykład przedwojennych biznesmenów i wysokich urzędników państwowych. Willa Cecylia (ul. Wazów 22), zwana Gensówką, należała do Saweliusza Gensa, bogatego żydowskiego przedsiębiorcy z branży gumowej, zarządcy firm produkujących m.in. opony samochodowe. Właścicielem opuszczonej obecnie Willi Róż (Jasny Dom, ul. Wazów 1) do 1938 r. był Antoni Ligęza-Stamirowski, znany działacz społeczny i ochotnik z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Nazwa domu dawniej wiązała się z różanym ogrodem na posesji. Wśród dzikich chaszczy znajdziemy resztki starej fontanny. Niszczejąca od lat Willa Moja Zosieńka (ul. Dzierżoniowska 12) to przedwojenna rezydencja doktora Jerzego Nowaka, znanego ekonomisty, zastępcy dyrektora Banku Polskiego, w młodości żołnierza Legionów Polskich. Czuła nazwa pochodzi od imienia żony bankiera. Znajdująca się tuż obok willa Mennówka (ul. Gonzagi 8 ) ze stróżówką należała przed wojną do Nauma Menna, przedsiębiorcy budowlanego. Ten okazały dom mieścił później siedzibę gminy Młociny, a także szkołę podstawową. 14 domów dawnej kolonii „Wspólny Dach” zachowało się do dziś.
Niezależnie od działań wspomnianej spółdzielni w latach 30. w Młocinach powstawały budynki indywidualnych inwestorów. Rozebrana kilka lat temu przepiękna willa przy ul. Dankowickiej 30 należała do przedwojennego przedsiębiorcy garbarskiego Edwarda Weigle. W dawnej willi z charakterystyczną wieżyczką (Radecka 6), niegdyś własności przedsiębiorcy Kuzniecowa-Wejnera, po wojnie działało przedszkole prowadzone przez siostry urszulanki.
Młocińskie „miasteczko” nazywano osiedlem Młociny-Park. Nazwę Miasto-Ogród Młociny stosowano raczej w urzędowych drukach i projektach (w latach 30. powstawały bowiem kolejne, niezrealizowane plany zorganizowanej zabudowy Młocin). Okoliczna ludność określała to osiedle mianem „Budowla”. Każdy dom posiadał własny ogród. Wille często wynajmowano letnikom, którzy chętnie przyjeżdżali tu na odpoczynek od zgiełku miasta, spędzany w miłych okolicznościach przyrody. Jak podawał „Kurjer Warszawski”, latem 1937 r. wynajem pokoju gościnnego na miesiąc kosztował tutaj od 20 do 35 zł; dla porównania robotnik zarabiał wówczas średnio 3 zł dziennie.
Właściciele willi wiosną 1934 r. zawiązali Towarzystwo Przyjaciół Osiedla Młociny-Park, na czele którego stanął wspomniany Antoni Ligęza-Stamirowski. Towarzystwo stało się nieformalnym samorządem. Obrało za cel poprawę warunków życia na osiedlu, np. zbierało składki członkowskie na budowę brukowanych dróg. Zabytkowe „kocie łby” spotkamy na Dankowickiej (przed wojną Senatorska) i Humanistów (dawna Kresowa).
Przepiękna, willowa kolonia była w zasadzie luźną interpretacją angielskiej koncepcji miasta-ogrodu, stanowiła podmiejskie letnisko dla bogatszych warszawiaków. Przed II wojną światową na terenie osiedla Młociny-Park wzniesiono łącznie około 40 domów (blisko połowę wybudował „Wspólny Dach”). Do naszych czasów przetrwało niespełna 30. Niektóre budynki są bardzo zadbane, niekiedy nawet znacznie przebudowane, inne zaś opuszczone i niestety rozpadające się w oczach.
Mateusz Napieralski
Nasze Bielany. Bezpłatna gazeta Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 12/2019 str. 16

Język rosyjski


В.А. Кутайсов, М.В. Кутайсова. «Евпатория: Древний мир. Средние века. Новое время» (2007)

Евпаторийский модерн

Бурное градостроительство в Евпатории в самом конце XIX — начале XX вв. совпало с широко распространенным и модным в те годы архитектурным направлением модерн («ар нуво» — во Франции, «югендстиль» — в Германии и Австрии). Это архитектурное течение соответствовало по времени небывалому развитию капитализма, охватило разнообразные отрасли зодчества: жилища, общественные сооружения, административные и культурные здания, промышленные предприятия и т. д.

Поскольку тогда четко обозначилась курортная и лечебно-оздоровительная специализация Евпатории, то и рассматриваемый стиль проявился прежде всего в постройках этого профиля: пансионатах, санаториях, лечебницах, дачах, гостиницах, доходных домах, но также в административных и общественных зданиях. Большой популярности модерна в приморском городе способствовало то качество этого стиля, что он предполагал широкое применение современных материалов, в первую очередь железобетонных конструкций, которые позволяли строить качественно и быстро. В то же время выразительные возможности модерна в полной мере отражали вкусы столичной публики, которая составляла основной контингент отдыхающих. С другой стороны, здания, выстроенные в этом стиле, обеспечивали высокий уровень комфортабельности у весьма требовательных курортников. Созданию первоклассных по своей архитектуре и оборудованию объектов способствовало и то, что у местных жителей, главным образом караимов, купцов и мещан, накопились огромные средства, которые они с большим желанием вкладывали в курортную инфраструктуру. К примеру, только оборудование открытой в 1911 г. санатории «Таласса» обошлось его владельцам С.А. Бобовичу и М.И. Гелеловичу в грандиозную сумму — 500 тыс. руб.1 В том же году приняли первых отдыхающих две первоклассные гостиницы — «Дюльбер» и «Бейлер», обставленные на европейский манер. Несмотря на высокие цены за номера, они были полностью востребованы у курортников.

Как известно, модерн заявил о себе в середине 90-х гг. XIX в. Но уже в отдельных постройках Евпатории 1899 г. вполне отчетливо проступают его черты. Большинство зданий города были возведены по проектам двух местных архитекторов, представляющих разные, если не сказать противоположные, архитектурные направления. Первый из них (именно ему принадлежит главная роль в проектировании новых зданий) — Адам Людвигович Генрих — был выпускником Санкт-Петербургского Института гражданских инженеров. С 1894 г. и по крайней мере до 1918 г. он занимал пост городского архитектора Евпатории, утвержденного постановлением Городской думы от 9 декабря 1893 г. Длительное время бессменно работая на этой должности, он был непосредственным исполнителем многочисленных проектов застройки города. А.Л. Генрих являлся страстным приверженцем господствующего архитектурного направления модерн. Как инженера по специальности, его проекты отличает четко выраженная графичность фасадов, широкое использование, как и во всем «ар нуво», железобетонных конструкций. Поскольку А.Л. Генрих проектировал сам, в его синхронных постройках использовались одни и те же элементы архитектурного декора, что позволяет без труда установить авторство даже тогда, когда оно документально не зафиксировано. Например, нам известно по крайней мере пять построек, где под широко вынесенным карнизом вместо популярного в те годы майоликового фриза штукатурка была разлинеена в виде шахматной полосы. Все это дополнялось металлическими декоративными кронштейнами, филенками в межоконных простенках и т. д.

А.Л. Генрих застроил почти всю Дувановскую улицу. Дом Е.К. Нахшунова — классический образец модерна. Тут весь ассортимент модерновых излишеств: женщина с растрепанными волосами и факелом в руке над центральным входом, цементные вазы, беседка на крыше над углом здания, полуциркульные эркеры по сторонам.

Значительная часть зданий Евпатории конца XIX — начала XX вв., застройка целых улиц и кварталов — плод архитектурного творчества А.Л. Генриха. Он возводил здания самого различного функционального назначения: Свято-Ильинскую церковь, Городскую управу, отделения Санкт-Петербургского банка, гостиницы, дачи, многочисленные доходные дома. Адам Людвигович составлял планы капитального ремонта или, как бы мы сейчас сказали, проекты реставрации ветхих исторических построек, например, ныне не сохранившейся мечети Анна Бейм. Но и в них он органично включал элементы проповедуемого им модерна (образец — омегообразное окно с витражом упомянутой мечети). Среди детищ А.Л. Генриха особенно выделяется дом по ул. Кирова, который, говорят, принадлежал самому архитектору. В экстерьере этой постройки он широко применил красную облицовочную плитку, древнеегипетские мотивы (иероглифы, протомы Исиды), а в объемах и планировке четко обозначена асимметрия.

Гостиница «Дюльбер» И.Э. Дуван-Торцова. 1911 г.
Гостиница «Дюльбер» И.Э. Дуван-Торцова. 1911 г.

Другой евпаторийский архитектор — Павел Яковлевич Сеферов — окончил в 1900 г. училище живописи, ваяния и зодчества Московского художественного общества. В этом учреждении исповедовали традиционное архитектурное направление — русский классицизм и его тогдашнюю модификацию — неоклассицизм. П.Я. Сеферов происходил из многодетной армянской семьи Евпатории. Скоропостижно скончался 14 мая 1914 г., о чем сообщили «Евпаторийские новости» (№ 811 от 15 мая 1914 г.). Все проекты Павла Яковлевича отличают художественная выразительность, строгое следование канонам традиционных архитектурных направлений. Самыми яркими воплощениями стиля архитектора П.Я. Сеферова стали здания библиотеки им. Александра II (1911—1913 гг.) и Детской санатории, построенной в 1912—1913 гг. на средства Г.М. Гелелович. Но и П. Сеферов вынужден был следовать тогдашней моде — модерну, ибо таковы были условия заказчиков, не желавших отставать от требований дня. Это проявилось в экстерьере доходного дома С.Э. Дувана (1907—1908 гг.), расположенного напротив Свято-Николаевского собора, а наиболее ярко — в архитектуре даче Терентьева. Правда, в данном случае мы пока не имеем документального подтверждения авторства П.Я. Сеферова, но стиль постройки не оставляет в этом никакого сомнения.

Тем не менее, судьба распорядилась так, что два исповедующих антагонистические направления в архитектуре зодчих объединили свои усилия в проектировании и строительстве самого видного здания Евпатории — Городского театра, и в этом объединении решающую роль сыграл С.Э. Дуван. Правда, вклад А.Л. Генриха и здесь оказался более заметным, поскольку из-за необходимости экономии средств пришлось отказаться от такого классического элемента, как фронтон, опирающийся на восемь коринфских колонн. Это более четко обозначило инженерные конструкции здания.

Однако будет несправедливо умолчать о других архитекторах, привнесших свою линию в градостроительный силуэт Евпатории. Среди них архитектор В.А. Геринек, спроектировавший дачу С.Э. Дувана. Несмотря на асимметрию плана, фасад постройки выдержан в классическом стиле: фронтон выдвинут немного вперед, по его сторонам — крытые веранды. Усадьбу выделяет из окружающей застройки расположенная в правом углу трехъярусная восьмигранная башня с куполом и флюгером. Архитектура здания отражает переход от одного стиля к другому2.

Из всей гражданской застройки Евпатории рассматриваемой эпохи, безусловно, особой роскошью отличается приморская гостиница «Дюльбер», освященная 10 июня 1911 г. Ее владельцем был известный антрепренер киевских театров И.Э. Дуван-Торцов, родной брат городского головы. Среди посетителей гостиницы был почти весь столичный театральный бомонд. Последний из знаменитостей, останавливавшихся в отеле, — барон П. Врангель, который инспектировал в конце апреля 1920 г. расквартированный в Евпатории Донской корпус3. Само здание настолько разительно отличается от всего ранее построенного в Евпатории, что мы предполагаем, что автором проекта мог быть один из ведущих столичных архитекторов, свободно манипулировавший возможностями современного материала. В «Дюльбере» отчетливо обозначены все элементы завершающей стадии модерна — функционализма, почти полное отсутствие излишнего декоратизма, в чем постоянно упрекают югендстиль. Последнее, правда, абсолютно не относится к внутреннему обустройству гостиницы, которая своей роскошью отвечала самым изысканным запросам. Учитывая особенности архитектурного стиля, а также место постоянного пребывания хозяина «Дюльбера», позволим себе высказать следующую гипотезу: не являлся ли архитектором гостиницы сам знаменитый В. Городецкий (1863—1930)? Оказывается, он имел виллу в Евпатории4 и наверняка был лично знаком с И.Э. Дуван-Торцовым.

Евпатория начала прошлого века, особенно ее новые районы, являют собой образец построек модернистского стиля. Эта архитектурная специфика города в значительной степени сохранена до наших дней, что и придает Евпатории неповторимый градостроительный облик. Ниже остановимся на краткой характеристике наиболее выразительных, с нашей точки зрения, объектов.

Доходный дом С.Э. Дувана, 1907—1908 гг. Архитектор — П.Я. Сеферов (переулок Летний, 2/3).

Трехэтажный доходный дом, занимает юго-восточный угол квартала № 31 и расположен напротив Николаевского собора, на пересечении улицы Тучина и пер. Летнего. Сооружен в стиле раннего декоративного модерна. Западный рукав более длинный, чем северо-восточный, угол здания округлен и по краям, сверху, профилирован картушью. Обращенный к морю фасад венчает слабо выраженный трехлопастный фронтон со сквозным, витиевато оформленным окном в центре. Прямо под ним — дверной проем, профилированный на уровне первого этажа прямоугольными пилонами* со ступенчатыми каннелюрованными кронштейнами. Они во втором ярусе имеют вид пятигранных, горизонтально разлинеенных лопаток, в третьем — гладких выступов. Вдоль кровли — далеко вынесенный карниз, над ним — сплошной каменный парапет, переходящий на скругленном углу и северо-восточном конце здания, над раскрепованной частью стены, в фигурные аттики, украшенные гирляндами, с окном в центре. По сторонам первого — два тонких шпиля. Окна в верхних ярусах чередуются с сильно вытянутыми балконами, обнесенными выгнутой металлической решеткой. Пилястры украшены женскими масками с растрепанными волосами. В оконных проемах третьего этажа, в центре южного фасада и на углу, как и на тумбах углового аттика, рельефно выделяются львиные морды. Напротив, на замковом камне нижних окон, изображено лицо бородатого и усатого мужчины, над окнами среднего яруса — картуш, остальные (помимо отмеченных) имеют более скромный вид. Весьма разнообразна обработка поверхности стен: первый этаж, к примеру, расшит под естественный руст, далее чередуются участки с различной по густоте и глубине, вертикальной и горизонтальной (в том числе и волнистой) разлинейкой в сочетании с гладкими поясами, что создает приятную игру света и тени различных площадей стен. Над входами — металлические навесы на таких же кронштейнах. Все это, а также удачно подобранный цвет штукатурки (от желто-пятнистого до светло-коричневого) придает дому необычно теплый и мягкий, чисто южный тон.

Доходный дом С.Э. Дувана. Архитектор П.Л. Сеферов. 1907—1908 гг. Снимок 1975 г.
Доходный дом С.Э. Дувана. Архитектор П.Л. Сеферов. 1907—1908 гг. Снимок 1975 г.

Внутренняя планировка полностью отвечает назначению здания. Прямо от лестничных маршей с металлическими ограждениями и межэтажных площадок, по центру, идут узкие коридоры, по сторонам которых располагаются отдельные квартиры, предназначенные для сдачи в наем отдыхающим.

Во дворе дома — одноэтажный флигель, здесь проживал сам владелец постройки.

Дом С.Э. Дувана — один из самых ярких образцов модерна в Евпатории, с теми качествами стиля, которые критиковали сторонники традиционных школ (например, излишняя декоративность).

Вилла «Сфинкс», 1911 г. Архитектор — П.Я. Сеферов (?) (ул. Дувановская, 15)

Здание занимает северо-восточный угол квартала № 297, своим двухэтажным фасадом обращено на Дувановскую улицу, напротив бывшего санатория Н.Д. Лосева. Для виллы характерна асимметрия плана и объема, она сооружено в стиле неогрек. Фасад дома раскрепован, угол скошен и оформлен в виде эркера во всю высоту здания, который завершается четырехгранным коническим навершием. Выступающие части профилированы лопатками, вверху им придана форма пилястр. Второй этаж этих уступов оформлен в виде римско-ионийского ордера; в качестве опор использованы три пары кариатид-сфинксов, центральная из которых поддерживает фронтон с акротерием на вершине, а боковые завершаются парапетом; карниз подчеркнут «сухариками». Фриз над узким архитравом декорирован пальметтами. Внизу, по сторонам окон и краям здания, расставлены дорийские колонны. Окна первого этажа имели сандрики на фигурных кронштейнах, пространство между которыми заполнено вьющейся пальметтой. Оконные проемы второго этажа оконтуриваются скромным наличником. Крыша над карнизом в одноэтажной части постройки, на боковом фасаде между каменными тумбами, обнесена металлическим ограждением.

С внутренней (южной) стороны дома устроена крытая терраса, обращенная во двор четырьмя дорийскими колоннами с балюстрадой между ними. Промежуток между торцом виллы и расположенным южнее домом был отгорожен металлической оградой над цоколем, вход в который представлял собой простой фронтон на двух трехчетвертных колоннах.

Вилла «Сфинкс». Архитектор П.Я. Сеферов. 1911 г.
Вилла «Сфинкс». Архитектор П.Я. Сеферов. 1911 г.

Документально установить имя создателя дачи не удалось, но во всем, особенно в ее орнаментальности, чувствуется архитектурная манера П.Я. Сеферова, которому, вероятно, и принадлежит авторство проекта.

Рассматриваемый памятник, в ряду других зданий, определяет силуэт одной из самых оригинальных улиц Евпатории. Он полностью сохранил свой первоначальный облик, выполненный в манере стилизованного модерна.

Дача Терентьева, 1910-е гг. (ныне — пансионат «Золотой берег», ул. Маяковского, 2)

Одна из самых роскошных построек дореволюционной Евпатории. Расположена на слабо выступающем песчанистом мысу, имеет асимметричный, ломаный по очертаниям план и сложный силуэт. Архитектор ничем не ограничивал свои замыслы. Объем усадьбы усложнен гранеными и овальными эркерами, смотровыми площадками, балконами и террасами почти вдоль всего основания здания. На контуре второго этажа выступает третий фронтон, меньший по объему, оформленный с четырех сторон в виде примыкающих друг к другу фронтонов, перекрытых в центре сферическим куполом под жестью. С восточной и западной сторон фронтоны опираются на две колонны и столько же полуколонн. С южной стороны вместо них — тимпан с декоративными вставками. На среднем ярусе местами расставлены ионийские колонны с волютными капителями. Архитектурный декор преимущественно заимствован из стиля ампир. Это разнообразные медальоны с женскими, чисто эллинскими обликами, маскароны, факелы по краям розетт, орнаментальные щитки и многое другое. На уровне первого этажа замковый камень прямоугольных окон украшен мордой льва. Центральный вход расположен с западной стороны. К нему ведет расширяющийся к низу лестничный марш с балюстрадой по сторонам. По его краям установлены тумбы с декоративными вазами. Во всем этом декоре можно без труда узнать руку архитектора П.Я. Сеферова, однако документально подтвердить сказанное пока не удалось.

Дача Терентьева. Архитектор П.Я. Сеферов (?). 1910-е гг.
Дача Терентьева. Архитектор П.Я. Сеферов (?). 1910-е гг.

Поверхность стен первого этажа расшита на швы в виде правильной перевязи, а также выделена клинчатая структура арок. Стены сложены из мамайского известняка на извести.

Выделяется богатой архитектурной отделкой интерьер здания — холлы и залы, широкий лестничный марш с металлической решеткой.

 Дача Терентьева. Архитектор П.Я. Сеферов (?). 1910-е гг.
Дача Терентьева. Архитектор П.Я. Сеферов (?). 1910-е гг.
Дача Терентьева. Архитектор П.Я. Сеферов (?). 1910-е гг.

Описанная дача — один из замечательных образцов евпаторийского модерна, где использованы и многие элементы классицизма.

Особняк Ю. Гелеловича 1910—1912 гг. (ныне — Евпаторийский краеведческий музей, ул. Дувановская, 11). Архитектор — А.Л. Генрих.

Одноэтажное здание, обращенное главным фасадом на Дувановскую улицу. Из его основного объема выступают три ризалита; в двух из них — южном и центральном — устроены входы, а в третьем — узкое окно. Стилизовано под мавританский стиль. В южном уступе две тонкие колонны (почти такие же, как в мечети Джума-Джами) поддерживают фигурно извивающийся, много лопастной архивольт со сталактитовыми выступами; центральный имеет над проемом михрабный орнамент. Первый из них перекрыт четырехскатной черепичной кровлей с большим выносом карнизов, «опирающихся» на чисто декоративные, деревянные кронштейны; второй венчается ланцетовидным металлическим куполом. Завершает здание парапет со ступенчатыми зубцами, из-под которых выступают края черепичной крыши. Окна, как и дверные проемы на балконы, имеют омегообразные перекрытия и решетчатые рамы, пространство стен над некоторыми из них декорировано каменной резьбой в восточном духе. Сами же стены расшиты на горизонтальные в разном рельефе пояса: гладкие, выпуклые полосы, сливающиеся с арочными обводами оконных и дверных проемов и с ровными углами, чередуются с вогнутыми и различенными неглубокими бороздами поясами. Двери, балконы и угловые окна заполнены фигурными металлическими решетками. Двери — дубовые, с орнаментальной резьбой. Дополняют восприятие виллы дымоходы в виде небольших башенок, сложенных из мамайского (меотического) известняка. Внутренняя планировка значительно видоизменена, а в 1987 г. с тыльной стороны к зданию пристроен большой экспозиционный зал.

Дача Ю. Гелеловича на Дуванской улице. Архитектор А.Л. Генрих. 1910—1912 гг.
Дача Ю. Гелеловича на Дуванской улице. Архитектор А.Л. Генрих. 1910—1912 гг.

Точное указание автора проекта отсутствует, но в его облике можно угадать стиль городского архитектора А.Л. Генриха. Это одно из самых оригинальных строений дореволюционной Евпатории, которое, несомненно, составляет золотой фонд города.

Вилла «Люкс» М.Б. Германа, 1908 г. (ул. Дувановская, 17)

Двухэтажное, прямоугольное в плане здание, расположено в городском квартале 296, вдоль Дувановской улицы, напротив весьма популярного до революции санатория Н.Д. Лосева. К его южному торцу примыкает крытая терраса с тремя полукруглыми арками, переброшенными через шесть трехчетвертных колонн, выступающих из-за столбов и пилонов. Над ней — открытый балкон с деревянной кровлей над тонкими гладкими колоннами. С этой стороны постройку венчает усеченно-конический фронтон со странным акротерием над ним. С северной стороны — круглая трехъярусная башня с металлическим куполом и флюгером, на котором обозначены годы строительства виллы и ее последнего капитального ремонта (1908; 1959). Флюгер оформлен так же, как и на втором доме М.И. Ходжаша: в виде нервюр, пространство между которыми заполнено шипообразными выступами. В углу, между башней и самой постройкой, — второй вход в виде крытой двумя арками террасы и балконом с каменной оградой над ним. Главный фасад здания обращен на восток. С его левой стороны, всего на 0,77 м, выступает ризалит, профилированный горизонтально расшитыми лопатками, поверх которых, на уровне второго этажа, установлены двойные колонны, над ними — аттиковый фронтон со смотровым окном в центре. Над окнами первого этажа — слабо выраженный сандрик на стилизованных кронштейнах. Подоконное пространство верхнего яруса заполнено полосой неглубоких ниш с геометрической вставкой. Тут же, в промежутке между двумя парами окон, — каменная раковина с нишей.

Внутренняя планировка включает в себя центральный коридор, по сторонам которого расположены комнаты, предназначенные для сдачи курортникам. Внутри башни — винтовая лестница с металлическим ограждением. Перед ней, под потолком, — фигурные кронштейны.

Вилла «Люкс» М.Б. Германа. 1908 г.
Вилла «Люкс» М.Б. Германа. 1908 г.

Здание не оштукатурено и сохраняет естественный теплый фон — желто-коричневый, по цвету материала, из которого оно сложено (мамайского камня). В некоторых местах он раскрошился. Кровля — металлическая. В глубине двора усадьбы находится скрытый от лишнего взгляда двухэтажный флигель с балконом, в котором, по всей видимости, проживал сам домовладелец. Гладкие его стены профилированы лопатками, углы скошены, в центре и по краям — простые аттики, кровля четырехскатная, черепичная.

После возведения чуть северней дома Е.К. Нахшунова с голым, не препарированным торцом, резко сократился обзор виллы М.Б. Германа. Она стала значительно проигрывать в своем восприятии: к примеру, башня с флюгером просматривалась только с одной точки. Тем не менее, вилла «Люкс» является неотъемлемой частью дачной застройки Евпатории.

Дом Е.К. Нахшунова, 1912 г. (ул. Дувановская, 19). Архитектор — А.Л. Генрих.

Здание занимает северо-восточный угол городского квартала 296, на пересечении улиц Дувановской и Пушкина (бывшая 1-я Продольная). Оно выдержано в югендстиле, асимметричное в плане, отличается разнообразным оформлением фасадов. Это — двухэтажное строение, с полуподвалом, с его внешних сторон выступают по два-три ризалита, центральные из них более широкие. Восточная, вдоль Дувановской улицы, сторона наиболее парадная: здесь средний ризалит профилирован двумя массивными и гладкими, но низкими трехчетвертными колоннами, установленными поверх квадратных устоев. Их капители состоят из абака и эхина. Они перекрыты омегообразной аркой, повторенной в более скромных размерах над дверью. На колонны установлены скошенные внизу кронштейны, поддерживающие навесной балкон и декоративные вазы по сторонам последнего. Внешние грани кронштейнов скошены и украшены мордой льва. За балконом — ниша под «улыбающейся» аркой с мужской маской на месте замкового камня. Венчает этот главный уступ женская фигура в полный рост, с растрепанными волосами и с факелом в левой руке.

Дом Е.К. Нахшунова. Архитектор А.Л. Генрих. 1912 г.
Дом Е.К. Нахшунова. Архитектор А.Л. Генрих. 1912 г.

Весьма оригинально решен южный крытый выступ дома: тут, между двумя массивными, во всю высоту здания, пилонами — полукруглая терраса, обнесенная четырьмя гладкими римско-дорийскими колоннами. Над ней расположен балкон. Венчает весь этот ризалит конический аттик, украшенный гирляндами. В этой же манере оформлен угол здания, с той лишь разницей, что терраса с балконом заменены полукруглым эркером, завершающимся круглой беседкой над крышей, обнесенной колоннадой, которая к настоящему времени, к сожалению, не сохранилась.

Центральный ризалит по ул. Кирова имел две ниши: нижняя — с четырьмя прямоугольными колоннами и двумя полуколоннами; верхняя перекрыта омегообразной аркой. По краям выступа расположены небольшие открытые балконы, опирающиеся на квадратные столбы. Боковые ризалиты с этой стороны — более узкие, сверху у них — ниши, перекрытые полукруглой аркой. В западном, крайнем, уступе устроен сквозной проезд во двор с металлическими воротами, от которых сохранилась только верхняя часть. Они завершаются коническими аттиками.

Жилой дом. Архитектор А.Л. Генрих. 1912 г. На дальнем плане — дом Н.Р. Кафаджи
Жилой дом. Архитектор А.Л. Генрих. 1912 г. На дальнем плане — дом Н.Р. Кафаджи

Подкарнизное пространство стен (как и на доме Луцкого 1913 года и нынешнем здании клуба санатория МО СССР) разлинеено на шашечки в виде шахматной доски. Здание декорировано гирляндами и венками на аттиках, картушью на лотках, имеет фигурные металлические решетки на балконах и аналогичное ограждение вдоль полуподвального этажа. Двери — дубовые, резные. Дом сложен из мамайского камня и оштукатурен, стены естественного цвета цемента.

Описанное здание является неотъемлемой частью заповедной Дувановской улицы, создает ее неповторимый облик, хотя на фоне других построек отличается достаточно скромным декором.

Жилой дом, 1912 г. (ныне — клуб Центрального детского клинического санатория Министерства обороны, ул. Дувановская, 23). Архитектор — А.Л. Генрих.

Двухэтажное каменное здание, занимает северо-восточный угол в квартале 295, на пересечении улиц Дувановской и Белинского, восточным фасадом обращено к парку им. В.И. Ленина (бывший Шакаевский), северным — к городскому театру. Оно пристроено впритык к более раннему дому Н.П. Кафаджи 1908 г. Выдержано в стиле модерн с характерной для него асимметрией плана и декора, а также срезанным углом. Стены раскрепованы. Их нижняя полоса до 2/3 высоты окон расшита в виде декоративного руста, на уровне второго яруса стены разлинеены горизонтальными полосами. На восточном фасаде выделены лопатки, по сторонам угла здания, на уровне второго этажа, расставлены трехчетвертные, двойные колонны, на северной стороне — одиночные; все — на фигурных кронштейнах. Они — продукт полной стилизации, а их капители — в форме гирлянд. Выше карниза — сплошной каменный парапет, переходящий в выступающих частях стен в раскрепованные конические или усеченно-конические аттики. На углу дома — сложный тройной аттик. С северного фасада и на углу расположены эркеры, охватывающие верхний этаж, последний — с витражом. Подкарнизное пространство стен ниже пояска овов расчерчено так же, как и на доме Е.К. Нахшунова и А.Ш. Луцкого, — на небольшие шашечки, в итоге образуется полоса, напоминающая шахматную. Кроме того, постройка под аттиками декорирована картушью, а отдельные небольшие участки стен, как и на театре, разлинеены волнистыми вертикальными линиями. Подоконное пространство верхних проемов одето в «шубу». В западном крыле постройки — сквозной проезд, закрытый металлическими воротами с розеттами, перемычки внутри проезда орнаментированы сплетенными гирляндами. В первом этаже — несколько больших комнат, зал — во всю длину южного рукава. Видимо, тут находился ресторан при Дувановском сквере, о котором сообщает Г. Москвич в «Путеводителе» за 1912 г. Планировка верхнего яруса — коридорная. Потолки украшены лепкой, по углам больших комнат — женскими масками.

Дом Н.П. Кафаджи. Архитектор А.Л. Генрих. 1908 г.
Дом Н.П. Кафаджи. Архитектор А.Л. Генрих. 1908 г.

Здание — один из объектов, создающих своеобразный облик Дувановской улицы и окружения евпаторийского театра. Оно составляет золотой фонд дореволюционной архитектуры Евпатории. Дата постройки определена по году, воспроизведенному на деревянной перегородке справа от зала, ныне не сохранившейся.

Дом Ф.Х. Овчинникова, 1908 г. (ныне — горисполком Евпатории, ул. Ленина, 2). Архитектор — А.Л. Генрих.

Двухэтажное каменное здание с северной стороны Театральной площади, напротив городского театра. Участок отведен решением городской управы от 22 декабря 1907 г. Для него характерен свободный план, скошенный угол и косые боковые стены. Дом возведен в стиле раннего модерна с богатой декоративной пластикой стен. Он типологически — характером оформления венчающих частей — близок к домам П.Л. Давыдова и М.И. Ходжаша, спроектированных в то же время и тем же архитектором. Среди других модернизованных построек города дом Ф.Х. Овчинникова отличает особо роскошная растительная орнаментация фасадов: лопатки, фронтоны, фигурные завершения оконных наличников заполнены вьющимися и распускающимися растениями, ветвями деревьев, гирляндами; стилизованной пальметтой были украшены ныне отсутствующие металлические ограждения крыши; на балконных решетках природные мотивы. Лопатки на уровне карниза дополнены женскими масками с распущенными волосами. По проекту они должны были венчаться фигурными сосудами, наподобие тех, что украшали расположенный напротив театр. Достаточно разработана пластика стен: первый этаж расшит горизонтальными швами. Над дубовой резной дверью перекинута арка с выделением швами ее клинчатой структуры, над ней нависает балкон, на углу — крытая лоджия (сейчас заложенная). Своеобразны наличники окон второго этажа с параболическим завершением. Дверной проем на балкон накрыт сандриком в виде фронтончика, помещенного в неглубокую арочную нишу. Подоконники опираются на триглифные кронштейны. Под карнизом, с пояском «сухариков», — фриз, состоящий из триглифов и розетт. Здание венчает высокий тимпан, над главной дверью, и тройной тимпан — между башенками на углу. Удачно подобран светло-зеленого тон стен. Дом сложен из штучного мамайского камня, кровля — из красной черепицы. Внутренняя планировка — коридорная, с комнатами по сторонам последнего.

Дом Ф.Х. Овчинникова. Архитектор А.Л. Генрих. 1908 г.
Дом Ф.Х. Овчинникова. Архитектор А.Л. Генрих. 1908 г.

Дом Ф.Х. Овчинникова — заметный элемент современной застройки Евпатории, который в значительной степени определяющим облик центральной площади города.

Дом архитектора А.Л. Генриха, 1908—1910 гг. (ул. Кирова, 9/5). Архитектор — А.Л. Генрих.

Здание занимает северо-восточный угол городского квартала № 299, на пересечении улиц Кирова и Гоголя. Восточным фасадом обращено на сквер им. Гоголя — место, где ранее находилось так называемое Карантинное озеро, засыпанное в процессе застройки территории. Дом Г-образной формы, асимметричного плана и объема. В южном крыле он — двухэтажный, в виде небольшого уступа. С этого торца есть сквозной проезд во двор, на котором первоначально находился открытый балкон. Стены раскрепованы, угол скошен. Дом резко выделяется из остальной застройки Евпатории: в нем широко использована красная керамическая облицовочная плитка, заполняющая все оконные и дверные ниши на фоне серой цементной штукатурки. Такой фактурный контраст, трудно сочетаемый в обычных сооружениях, подчеркивает особую привязанность зодчего к модерну, с его полной свободой выбора декора. Дом завершается сплошным парапетом, трижды переходящим в овальные и треугольные аттики с двумя колоннами между смотровыми окнами внутри них (как в домах П.Л. Давыдова 1908 г., М.П. Ходжаша 1907 г. и гостинице «Ориол»). По сторонам двух овальных аттиков и по краям дома, над парапетом, возвышаются сужающиеся кверху башенки с коническим навершием, дополненные небольшими тумбами. Карниз полностью отсутствует.

Прямоугольные окна, в том числе и подвального этажа в южном крыле, перекрываются массивным декоративным рустом. Над ним — небольшое прямоугольное углубление, заполненное растительным орнаментом, нанесенным темно-коричневой краской поверх такого же, но более светлого тона. В архитектурном декоре здания широко использованы египетские мотивы: протома Исиды (?) над одной из лопаток у северного входа, пилястры между тройными окнами с капителью в виде распустившегося лотоса, над окнами и дверьми — сандрики с экзотическим орнаментом над их выгнутым полукружием и, наконец, иероглифические знаки над окном в западном крыле здания.

Дом архитектора А.Л. Генриха. Северный фасад. Фото В.М. Заскоки
Дом архитектора А.Л. Генриха. Северный фасад. Фото В.М. Заскоки

Над главной резной дверью — выносной металлический карниз на стальных фигурных кронштейнах. Ныне не сохранившиеся металлические ворота закрывали проезд во двор.

Дом сложен из желтого мамайского известняка на известковом растворе, стены оштукатурены.

Дача Б.И. Казаса, 1910 г. (ныне — корпус № 2 санатория «Ударник», ул. Горького,

Двухэтажный особняк, занимает юго-восточный угол городского квартала № 392, на пересечении улиц Гоголя и Горького. Асимметричный в плане, обращен главным фасадом на море. Его отличают сложный силуэт и сочетание различных объемных элементов: выступающие по краям ризалиты с примыкающими к ним террасами, балконы на столбах с фигурно изогнутой металлической решеткой на уровне второго этажа, полукруглые и прямоугольные эркеры, охватывающие полутораэтажное пространство или только верхний ярус, и т. д. Все это создает необычайно сложный профиль постройки. Она венчается высоко поднятым, многолопастным полуфронтоном с овальным окном внутри, за ним просматривается шатровая крыша. Аналогичные, но меньших размеров, фронтончики покрывают выдвинутый вперед эркер, который удачно заполняет внутреннее пространство. Конические аттики завершают ризалиты дачи, а ее юго-восточный угол покрывает восьмиугольная башенка со шпилем. Здесь удачно сочетаются разные по очертаниям окна: тройные и четверные, прямоугольные, с полуциркульными и трехцентровыми арками. В углу дома — картуш, напоминающая герб с обозначением года сооружения здания. Поверхность стен декорирована различными декоративными вставками и медальонами с морским сюжетом. Внутренняя планировка — коридорная, на втором этаже, около лестничного марша, — холл, поддерживаемый четырьмя ионийскими колоннами. Стены сложены из мамайского желтого камня на цементе и оштукатурены.

 Дача Б.И. Казаса. 1910 г. Угол наб. Горького и ул. Гоголя
Дача Б.И. Казаса. 1910 г. Угол наб. Горького и ул. Гоголя

Дача принадлежала земскому врачу, совладельцу Мойнакской грязелечебницы, пляжа «Санитас», председателю Евпаторийской городской Думы Б.И. Казасу. В ней размещалось учрежденное в 1912 г. Благородное собрание Евпатории. Описанное здание — яркий образец архитектурного направления модерн.

Кинотеатр «Лотос», 1912 г. (ныне — кинотеатр «Якорь», ул. Революции). Архитектор — А.Л. Генрих.

Двухэтажное здание, расположено по нечетной стороне улицы и обращено своим фасадом на север. Стены расчленены лопатками на шесть секций, в нижней части расшиты под руст, в верхней — гладкие. В западной, наиболее узкой из них, — проезд во двор с переброшенной через него аркой. Над ним — единственный в постройке балкон, под выходом на который — декоративный растительный сандрик. Во втором этаже расставлены три тройных окна: центральное, более высокое, с лучкообразной аркой и выделением ее структуры, и по его сторонам — более низкие, прямоугольные. Между ними — пилястры с египетской, из листьев лотоса, капителью. Над замковым камнем среднего просвета — женская голова в греческом стиле, над боковыми оконными проемами — картуш. Особенно богато орнаментировано пространство над центральными окнами: здесь выделяется барельеф, разрывающий карниз; между двух соф, венчающих межоконные лопатки, размещены маскароны; чуть ниже, по сторонам, — другие театральные атрибуты. Чтобы не перегружать фриз, архитектор убрал женскую голову с замкового камня, оказавшегося прямо под маскароном. Над всем рельефом в первоначальном проекте — овальный, богато декорированный тимпан с башенками по сторонам, здесь же обозначено название зрелищного заведения — «Мираж» (сейчас не существует). Под карнизом — несколько розетт и поясков овов, а в его верхней, выступающей части — растительный поясок. Современный каменный парапет над карнизом сооружен во время ремонта кинотеатра в 1984 г. Он представляет собой сплошную гладкую стенку, в то время как изначально его звенья, по сторонам центрального аттика-тимпана, были заключены между тумбами.

Кинотеатр «Лотос». Архитектор А.Л. Генрих. 1908 г.
Кинотеатр «Лотос». Архитектор А.Л. Генрих. 1908 г.

Две небольших размеров двери вели с улицы в магазин, который сейчас превращен в один большой вестибюль, разделенный четырьмя столбами посредине. Два других, более широких, проема открывались на широкий лестничный марш с фигурным металлическим обрамлением. По нему попадаем в верхний прямоугольный зал, отделенный от лестничных площадок двумя столбами и столькими же пилонами. Через центральные опоры переброшена арка. Отсюда — вход в зрительный зал, лоджии и по еще одному отрезку лестницы — на балкон. Обрамление последних имело декоративную лепку. После капитального ремонта 1984 г. она была удалена. Еще раньше, в 1962 г., сильно укоротили балкон. Интерьер театра существенно изменен. Полы нижнего этажа и лестничные марши — цементно-мозаичные, зрительного зала — деревянные, верхнего холла — паркетные. Здание сложено из мамайского камня, стены оштукатурены.

Постройка до настоящего времени используется по первоначальному назначению. В свое время она была третьим иллюзионом в городе.

Евпаторийское отделение Санкт-Петербургского банка, 1910 г. (ныне — Евпаторийское отделение Госбанка, ул. Караева, За)

Двухэтажное здание, расположено с западной стороны ул. Караева, напротив бывшей городской управы. Изначально являлось финансовым учреждением. Для него характерна асимметрия плана. Экстерьер первого этажа полностью в первозданном виде не сохранился, второй этаж дожил до наших дней без изменений. Фасад постройки расчленен лопатками на три секции: в центральной размечено высокое двойное окно с полуциркульными перекрытиями; в боковых — асимметричные тройные окна, из которых лишь средний оконный просвет перекрыт полукруглой аркой, крайние — балками. Над карнизом идет сплошной каменный парапет с аттиком в центре, внутри последнего — смотровое, заполненное фигурной решеткой окно, ныне заложенное. Средние лопатки на уровне верхнего яруса украшены горельефами с изображением парных женских фигур и различных предметов, символизирующих источники благосостояния и процветания Евпатории. Внутри здания произведены определенные переделки, особенно в первом этаже: большой зал перегорожен на более мелкие комнаты. Главное место в верхнем этаже занимает почти во всю длину здания зал с декоративной лепкой на потолке: кессоны, заполненные внутри медальонами; розетта в месте крепления люстры; кронштейны, поддерживающие угловой карниз, с пояском сухариков, в образовавшихся нишах — декоративный орнамент.

Евпаторийское отделение Санкт-Петербургского банка. 1910 г. Источник: http://www.krimoved-library.ru/books/evpatoriya-drevniy-mir-srednie-veka-novoe-vremya15.html
Евпаторийское отделение Санкт-Петербургского банка. 1910 г.

Описанное выше здание — одно из немногих строений дореволюционной Евпатории, сохранившее до настоящего времени свое изначальное функциональное назначение. Оно выдержано в стиле строгого модерна. К сожалению, имя архитектора пока нам неизвестно.

Дача «Петушок», начало XX в. (ул. Пушкина, 68)

Двухэтажный дом занимает юго-восточный угол городского квартала № 254, на пересечении улиц Кирова и Московской. Однако первоначально он располагался восточнее, в соседнем квартале, и был перемещен сюда в 1951 г. в связи с завершением строительства главного корпуса санатория им. XX съезда КПСС. Дом — асимметричен, крайне сложной конфигурации: основной прямоугольный остов переходит с севера в пятигранник, а с юга имеет коническое завершение. С юга и востока выступают эркеры: первый охватывает полутораэтажное пространство с балконом наверху, второй вытянут во всю высоту здания с зубчатым парапетом и аттиком над ним. С западной стороны к нему примыкает одноэтажный ярус с террасой наверху. Вероятно, она имела легкое металлическое покрытие. По его сторонам расставлены столбы, а в северо-западном углу — круглая башня со сферическим куполом, покрытым металлом, и флюгером. Он имеет почти тот же вид, что и башенное навершие виллы М.Е. Германа 1908 г. и второго дома М.И. Ходжаша 1907 г.: пространство между восемью нервюрами рассматриваемой дачи было заполнено, как и в перечисленных постройках, щитами, что позволяет относить его к тому же времени. Западное крыло здания охватывает с западной и южной сторон не застекленная веранда, представляющая собой колоннаду с коринфскими капителями, перекрытыми узким архитравом и карнизом. Между ними расставлены балясины. Сейчас архитектура здания значительно изменена многочисленными постройками, уродующими его вид. Кровля — из красной черепицы, двухскатная над вторым этажом, переходящим в трапецию на северной стороне.

 Дача «Петушок». Начало XX в.
Дача «Петушок». Начало XX в.

В качестве строительного материала использованы бетонные блоки. Здание сооружено в стиле модерн, имя архитектора не установлено. Дача «Петушок» представляет несомненный интерес и заслуживает восстановления в первоначальном виде.

Гостиница «Бо-Риваж» («Beau-Rivage»), 1915—1916 гг. («Прекрасный берег», ныне — пансионат «Орбита», ул. Революции, 45, ул. Караева, 2, наб. Терешковой, 26). Архитектор — А.Л. Генрих (?)

Здание расположено в северо-западном углу прибрежного городского квартала № 6, своим западным фасадом выходит на Старый бульвар, а северным — на ул. Революции. Гостиница открыта, судя по рекламному листку в газете «Евпаторийские новости», 3 июля 1916 г. Ее владельцем был И.Я. Нейман. Для постройки характерен асимметричный план и объем, скругленный угол, обращенный на Николаевский собор. Здание сооружалось в два этапа, с использованием ранее существовавших строений хозяина участка. Южное крыло дома, по направлению к морю от второй лопатки, надстроено над одноэтажным, более ранним зданием, до уровня второго-третьего этажей, несколько позже. Такая последовательность зафиксирована на дореволюционных открытках, избравших гостиницу объектом для съемки.

Постройка, несмотря на достаточно позднюю дату, возведена в стиле раннего, декоративного модерна. Для здания характерна богатая и разнообразная пластика фасадов. Здесь мы встречаем практически весь арсенал украшений «ар нуво»: лопатки, венчающиеся башенками и фигурными налепами под ними; параболические фронтоны, обильно декорированные женскими головами; сплошные гирлянды под карнизом и аттики над последними; картуш; многочисленные филенки. Разнообразна пластика стен — от простой расшивки горизонтальными линиями до покрытия отдельных участков «шубой» (штукатуркой «в набрызг»). Восприятие здания дополняют балконы (на декоративных кронштейнах и без них) с фигурной металлической решеткой, звенья которой заключены между массивными балясинами, а также разнообразные, ажурные, с растительным орнаментом или строго геометрические оконные наличники и фигурные оконные рамы. Выделяются также две дубовые резные двери под полуциркульными арками (сохранилась только одна, северная). Внутри дома — лепнина на потолках, камины в углах. К сожалению, внутреннее убранство памятника почти полностью заменено в процессе его реконструкции под пансионат, за исключением нескольких комнат, сохраненных в первозданном виде, да лестничных маршей с изначальным металлическим ограждением.

Гостиница «Бо-Риваж» («Beau-Rivage»). 1915—1916 гг. Северный фасад. Фото В.М. Заскоки
Гостиница «Бо-Риваж» («Beau-Rivage»). 1915—1916 гг. Северный фасад. Фото В.М. Заскоки

Точные данные об авторе проекта отсутствуют. Композиционное построение здания весьма близко к планировке дома С.Э. Дувана, расположенного напротив и созданного П.Я. Сеферовым. Однако во всем остальном, а, главное — в архитектурном декоре, чувствуется рука зодчего А.Л. Генриха, которому мы и приписываем авторство. Заметим, что П.Я. Сеферов скончался еще 15 мая 1914 г.

Гостиница «Прекрасный берег» и ныне наиболее изысканное по оформлению здание Евпатории, обогащающее ее архитектурный облик и требующее сохранения в первозданном виде.

Дом С.М. Шапшала (?), 1916 г. (ул. Пушкина, 4)

Двухэтажное здание расположено в центре квартала № 295, между домами Н.П. Кафаджи 1908 г. и угловым строением, выходящим на улицу Гоголя. Фасад обращен на ул. Пушкина. Постройка эклектична, автор проекта не известен. Однако он был местным архитектором (возможно, уроженцем Одессы), что вполне объяснимо, учитывая принадлежность постройки караимскому гахаму. Фасад в центре и по краям раскрепован. Особенно выделяется средний выступ, венчающийся параболическим полуфронтоном и башенкой над ним со львами по сторонам. Фронтон опирался на атлантов — мужские полуфигуры, его карниз в центре разорван, закручиваясь в две волюты. Между ними — скульптурное изображение женской головы. По сторонам фронтона, прямо над атлантами, поставлены тумбы. Края резной двери главного входа выделены двумя гладкими колоннами, поддерживающими карниз. На уровне второго этажа, над балконом, — две коринфские, каннелюрованные в верхней части колонны, поддерживающие тимпан. В его нише — скульптурная группа из двух мальчиков, один из которых играет на дудочке. Боковые выступы завершаются аттиками с металлическими куполами и шпилем. Он состоит из четырех нервюр, пространство между которыми заполнено шипами, такими же, как и на куполе расположенной невдалеке виллы М.Б. Германа 1908 г. Под аттиками лопатки заканчиваются женскими масками, двуликий маскарон помещен и над круглым окном самого аттика.

 Дом С.М. Шапшала (?). 1910-е гг.
Дом С.М. Шапшала (?). 1910-е гг.

Весьма богата пластика стен: цоколь и первый этаж расшиты в виде кладки с правильной перевязью. Причем более тонкие плиты разлинеены под треугольники. Крупные блоки, как и цоколь, имеют шероховатую поверхность. Таким же шероховатым раствором «в на-брызг» обработано пространство по сторонам окон второго этажа, внутри центрального фронтона и под карнизом. Все это, в сочетании с гладкими и горизонтально разлинеенными лопатками, создает удивительную игру света и тени. Добавим к сказанному, что оконные наличники первого этажа с закругленными углами имеют ряд швов и над их выделенным замковым камнем помещена розетта с крыльями. Напротив, над окнами верхнего яруса, — скромный сандрик на двух кронштейнах, между ними — орнамент. Под карнизом — фриз из гирлянд, по лопаткам свисают крученые пояса. Все скульптурно-художественные и лепные работы выполнены в мастерской И.Ф. Гавронского, фамилия которого выведена в правом углу входного коридора на цементно-мозаичном полу. Лестничные марши — с металлическими поручнями.

Дом С.М. Шапшала (?). Детали фасада: фрагмент центрального фронтона и оформление входа в здание
Дом С.М. Шапшала (?). Детали фасада: фрагмент центрального фронтона и оформление входа в здание

Дом сложен из ракушечника, он серого тона — естественного цвета цемента. Здание отличает излишняя декоративность, степень насыщения последней сближает дом С.М. Шапшала с гостиницей «Бо-Риваж». По отдельным его элементам чувствуется стиль городского архитектора А.Л. Генриха.

Жилой дом, 1912 г. (ул. Бр. Буслаевых, 30/2). Архитектор — А.Л. Генрих (?)

 Жилой дом. Архитектор А.Л. Генрих. 1912 г.
Жилой дом. Архитектор А.Л. Генрих. 1912 г.

Трехэтажное здание с мансардой расположено в северо-восточном углу Театральной площади, в промежутке между библиотекой им. Александра II и домом Ф.Х. Овчинникова, в квартале № 105. Оно асимметричного плана с главным фасадом по Дачной улице. В углу постройки, во всю ее высоту, расположен прямоугольный эркер, над которым — открытый купол со шпилем, состоящий из шести соединяющихся нервюр. По его сторонам — башенки с шарами. По краям этого угла и с восточного конца дома расположены слабо выступающие овальные эркеры, охватывающие второй и третий этажи. Центральный фасад раскрепован, выделяющиеся части профилированы лопатками, которые завершаются башенками с декоративными вазами. На уровне второго этажа лопатки декорированы рельефными женскими лицами и триглифами. Над центром дома расположен аттик, по его сторонам — небольшие участки балюстрады. В полуциркульной нише аттика — голова оленя с ветвистыми рогами. Балконы — со звеньями металлической решетки, заключенными между каменными тумбами, на фигурных кронштейнах. На уровне первого этажа они опираются на трехчетвертные колонны с сильно стилизованными капителями, которые ритмично расставлены по сторонам окон и входной двери. Балконы на уровне мансард поддерживаются михрабным пояском. Этим восточные мотивы не исчерпываются: в экстерьере, между кронштейнами балконов, внизу включены небольшие звенья плетенки, как бы перенесенной сюда с дачи Ю. Гелеловича. Преимущественно прямоугольные окна с сандриками сочетаются с проемами, имеющими полуциркульные арки, в том числе и двойными окнами. Весьма разнообразна пластика стен: цоколь обработан под скалу, первый этаж расшит под квадровую кладку, в которой чередуются камни с шероховатой поверхностью и разлинеенной неглубокими вертикальными полосами; второй этаж обработан раствором в «набрызг», третий — гладкий. Все это, в сочетании с гладкими лопатками, побеленными кронштейнами, колоннами, оконными наличниками и декоративными элементами, создает особый колорит постройке, удачную игру света и тени.

 Жилой дом 1912 г. Деталь центрального фасада
Жилой дом 1912 г. Деталь центрального фасада

Здание служит неотъемлемой частью Театральной площади, сохранившей в основном свой первоначальный вид.

Примечания

*. Массивный столб, поддерживающий свод, как оформление портала здания.
1. Москвич Г. Иллюстрированный путеводитель по Крыму. — Издание 24. — Одесса, 1912.
2. Штифтар В. Дачный архитектурный пейзаж в Евпатории // По Крыму. — Симферополь, 1916. — С. 5; ГААРК. — Ф. 681. — Оп. 2. — Д. 19. — Л. 1—2, 69.
3. Врангель П.Н. Воспоминания. — М.: Терра, 1992. — Ч. 2. — С. 86.
4. Вечерний Киев. — 1993. — № 132, 30 июля. — С. 4.
 В.А. Кутайсов, М.В. Кутайсова. «Евпатория: Древний мир. Средние века. Новое время» (2007)
Крымовед :: Путеводитель по Крыму


КРАСИВО... ДО БЕЗОБРАЗИЯ

Что такое «хорошо» и что такое «плохо», всем нам еще в детстве объяснил Владимир Маяковский. А вот разграничить понятия «красота» и «уродство» люди не могут на протяжении истории существования человечества. Эталонов красоты придумали множество: яхта под парусами, бегущая лошадь, танцующая женщина, вечерние и утренние зори, готические соборы...

Современность подчас уродует древние города Крыма //Фото Т.Дугиль

А припомнить все это и заодно сформулировать для себя: «Уродство есть оскорбление эстетического чувства» заставляет нынешний внешний вид многих улиц нашего города.

Известно даже первоклассникам: в конце девятнадцатого начале двадцатого веков Евпатория считалась «энциклопедией архитектурных стилей». Студенты из Санкт-Петербурга приезжали в маленький курортный городок на юге необъятной империи, дабы познать нюансы древнегреческой классики, византийской, исламской, протороманской, русской, готической архитектур, а также особенностей ренессанса, барокко, рококо, модерна, постмодерна, классицизма и их разновидностей. Благо выпускник Санкт-Петербургского Института гражданских инженеров Адам Людвигович Генрих, с 1894 до 1918 года занимавший пост городского архитектора Евпатории, сделал все, чтобы многочисленные проекты застройки города соответствовали понятию «красиво». Его проекты отличает четко выраженная графичность фасадов, широкое использование, как и во всем «ар нуво», железобетонных конструкций. Дом Е.К. Нахшунова на Дувановской улице – классический образец любимого Генрихом модерна. Тут весь ассортимент модерновых излишеств: женщина с растрепанными волосами и факелом в руке над центральным входом, цементные вазы, беседка на крыше над углом здания, полуциркульные эркеры по сторонам...

Значительная часть зданий Евпатории конца XIX – начала XX веков, застройка целых улиц и кварталов – плод архитектурного творчества А.Л. Генриха. Он возводил здания самого различного функционального назначения – Свято-Ильинскую церковь, городскую управу, отделения Санкт-Петербургского банка, гостиницы, дачи, многочисленные доходные дома. Адам Людвигович составлял планы капитального ремонта или, как бы мы сейчас сказали, проекты реставрации ветхих исторических построек, например, ныне не сохранившейся мечети Анна Бейм. Но и в них он органично включал элементы проповедуемого им модерна (образец – омегообразное окно с витражом упомянутой мечети). Дома были невысокие, максимум – трехэтажные, из красивого самого по себе ракушечника, с верандами, витражными окнами, колонками, балясинками и прочими архитектурными «излишествами».

Среди детищ А.Л. Генриха особенно выделяется дом по ул. Кирова, который, по воспоминаниям старожилов, принадлежал самому архитектору. В экстерьере этой постройки он широко применил красную облицовочную плитку, древнеегипетские мотивы (иероглифы, протомы Исиды), а в объемах и планировке четко обозначена асимметрия.

Не испортил лицо города и индустриальный минимализм советских времен. Сотрудники Евпаторийского отдела института «Крымниипроект» руководствовались в своей работе советами великих. «Наибольшей похвалы заслуживает тот архитектор, который умеет соединить в постройке красоту с удобством для жизни» (Лоренцо Джованни Бернини, итальянский архитектор и скульптор). «Архитектор строит, считаясь не только с принципами удобства. Сооружение должно быть внушительным в своей красоте и абсолютно гармоничным. Гармония – вот что лежит в основе всех видов искусства на всем протяжении человеческой истории» (Иван Жолтовский, русский архитектор и теоретик архитектуры), «Здание может стать и быть прекрасным и без украшений, благодаря одним своим пропорциям (Огюст Роден, французский скульптор). Красота новой Евпатории заключалась в размахе и просторе улиц, щедро распланированных цветниках и газонах...

А вот у эпохи «рыночной экономики» отношения с красотой архитектурных форм не заладились вовсе. И это при том, что владельцы бесчисленных магазинов, магазинчиков, бутиков и прочих «торговых точек», оккупировавших первые этажи безликих «хрущевок» и «панелек», стараются придать, как могут, эстетичный вид фасадам своих «лавочек», облагородить прилегающую к ним территорию – надо ведь как-то завлекать покупателей! Усилия предпринимателей, заботящихся о внешнем виде родного города, оказываются тщетны хотя бы потому, что, по принципу «один рябчик, один конь», в Евпатории со скоростью грибов-поганок множатся и «пристанища» их коллег, которым на красоту, мягко говоря, наплевать. Сотни ларьков, будок, палаток, подобных «красующимся» на снимках, оккупируют один за другим клочки земли (бывшие газоны), нагло вылезают на тротуары, вместо фундамента используют люки-гидранты...

С одной стороны, нужно бы пожалеть обитателей данных «малых архитектурных форм» и даже похвалить – молодцы, мол, не желают сидеть на шее у государства, сами себе рабочие места создают: часы берутся ремонтировать, обувку люду чинить, лимонадом разомлевших от зноя курортников потчевать...

С другой стороны, а кто пожалеет город, подумает о его лице? Во все времена и у всех народов существовали специальные «ремесленные ряды», особые места для таких вот «объектов быта». Придавая определенный колорит городам, они не пакостили ни Париж, ни Прагу, ни Венецию. Они были и остаются просто незаметны. Мы же вскорости можем, увы, и услышать от туриста: «Евпатория? Красивый городок. До безобразия!»

Татьяна ДУГИЛЬ.
Опубликовано в газете «Евпаторийская здравница» №142(18677) от 2/8/2012
Евпаторийская здравница - КРАСИВО... ДО БЕЗОБРАЗИЯ

ПО ЕВПАТОРИИ - НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРОГУЛКИ...

y_lounger
Оригинал взят у y_lounger в ПО ЕВПАТОРИИ - НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРОГУЛКИ...

Евпатория - город небольшой, но бродить по его улицам , наполненным историческим прошлым, можно бесконечно долго, осматривая дома , постройки красивой и разнообразной архитектуры. По стилю застройки город разделён на три ярко выраженные части. Все они отделены друг от друга несколькими десятками метров. Старый Город с его с запутанными, кривыми, средневековыми улицами мы обошли уже в первый день пребывания в Евпатории (ТУТ и ТАМ)
Современные хрущёвки и брежневки, расположенные в северной части города, образуют спальный район, такой же, какой вы можете увидеть в своём родном городе.
Интерес представляют собой примыкающие к старой части города со стороны моря и озера Мойнаки улицы и здания европейской дореволюционной постройки. Эта часть Евпатории начала бурно развиваться в конце 19-го - начале 20-го вв. Развитию города послужило признание его, как лечебно-оздоровительного курорта юга России. Строились дачи, особняки, гостиницы, пансионаты, лечебницы, доходные дома. Почти как сейчас строятся дачки-пансионатики по всему прибрежному Крыму. Есть, правда, небольшое отличие - не допускалось строительство зданий так называемой "прорабской архитектуры" - безликих, отдающих вкусовщиной безымянных дизайнеров. Большинство зданий города были возведены по проектам двух городских архитекторов, представляющих разные архитектурные направления, это А.Л. Генрих и П.Я. Сеферов. Благодаря им, людям преданным своему делу, современные евпаторийцы и гости города могут любоваться тем, что смело можно назвать архитектурным наследием Евпатории. Ещё Евпатории очень повезло, что в этот период градоначальниками у них были люди, беззаветно любившие свой город: Самуил Моисеевич Пампулов, граф Николай Анреевич Мамуна и затем Дуван Семён Эзрович.
Пешие прогулки по равнинной Евпатории для нас , жителей южнобережья, привыкших к бесконечным подъёмам и спускам улиц, были легки и приятны.

1.Выйдя из гостиницы, направились к набережной. Перед набережной попадаем в небольшой сквер, в котором в память о пребывании великого русского полководца Александра Суворова в Гезлеве - так называлась тогда Евпатория - установлен памятный стилизованный суворовский редут и бюст Александра Васильевича.

2. Тут же детская площадка.

3.Набережная Валентины Терешковой раньше называлась Приморской набережной - любимое место прогулок горожан и гостей курорта во все времена. Говорят, что набережная в скором времени будет реставрироваться - мечтают, наверно. Но неприглядные, закрывающие красоту набережной шалманы и жлобские киоски,стоявшие здесь до недавнего времени, вроде посносили.

4. К вечеру чайки и люди собираются на набережной поглазеть друг на друга.

5.

6.

7.Сейчас трудно установить, какое здание первым было построено на Приморской набережной.
Во многих жилых домах предоставлялись квартиры на сезон отдыхающим. Причем, квартиры здесь были самыми дорогими.

8.

9.

10.

11.

12.Евпаторийские дворики...

13.Первая перестройка и укрепление набережной были проведены после сильного шторма в 1862 году.
Формирование набережной в Евпатории продолжилось при городском голове Самуиле Моисеевиче Пампулове в 1874 г.

14.

15.

16.

17.

18.

19.Храм Святого Илии-пророка -греческая церковь на набережной Евпатории, наряду с мечетью Джума-Джами и Николаевским собором входит в число трёх наиболее значимых архитектурных доминант города, их купола — неотъемлемая и самая выразительная часть открывающегося на Евпаторию вида со стороны моря. Ещё одно творение архитектора Адама Людвиговича Генриха.

20.Как и многие другие храмы , церковь св. Ильи пережила при советской власти тяжёлые времена невзгод и разрушений.
На сегодняшний день церковь полностью восстановлена.

21. След от снаряда - это след от шрапнели, выпущенной с турецкого крейсера "Мидилли"
(переименованный германский "Бреслау") 24 апреля 1916 года по старому стилю.

22.

23. Гимназия им. И.Сельвинского. Илья Сельвинский - русский, советский поэт (1899—1968). Учился в этой гимназии.

24.

25.

26. В этом красивом здании - евпаторийская полиция - эстеты...

27.

28. Где полиция, там и дворник. На Герасима этот дворник может и похож, но собачка - явно не Муму.

29. Нос Николая Васильевича

30. Вышли на Театральную площадь. Напротив здание горисполкома.

31. Театр. Построен по проекту евпаторийских архитекторов Павла Яковлевича Сеферова и Адама Людвиговича Генриха.

32. Памятник последнему мэру Евпатории. Из памятной записки о С.Э. Дуване, составленной
в канцелярии Его Императорского Величества с перечислением его заслуг перед Отечеством:
«Совершенно преобразовал город Евпаторию новой планировкой, устройством электрического освещения и трамвая, улучшением санитарного состояния его, благоустройством пляжей, дач и вообще развитием курорта, сооружением городского театра, сквера, городской библиотеки, созданием совершенно новой, очень красивой и благоустроенной части города и т. д. Выстроил ряд образцовых школ, больниц… Много и с пользой работал по землеустройству, сам ведет образцовое сельское хозяйство… Устроил по всему
Евпаторийскому уезду телефонную связь…»

33. Дувановская улица. Идёт от Театральной площади к набережной им. Горького.

34.

35. Исторический музей. В здании бывшего особняка Ю. Гелеловича. Архитектор А.Л. Генрих.

36. Ещё один "особняк" дореволюционной постройки на Дувановской.

37. Похоже, что велосипедисты в скором времени оккупируют Евпаторию. По крайней мере,
на набережной они уже собираются в небольшие толпы. По мне, так моду на велосипед в Евпатории
надо поддерживать со стороны властей и предпринимателей. В условиях равнинного города
что может быть лучше!

38.

39.

40.Вышли к пляжу. Народ купается - видать северяне. Для нас - неженок с южнобережья - майская водичка прохладная .
Нам бы градусов под 25, да глубины побольше.

41 Побродили ещё немного по городу...

42. "В греческом стиле..."

43 Вернулись к месту, откуда начали свои прогулки по Евпатории. В конце нашей пешеходной экскурсии поняли, что мы влюбились в этот солнечный крымский город и решили непременно вернуться в него ещё раз, может быть в другое время.

44. На выезде из Евпатории остановились покормить лебедей.

45. Ворона нервно курит сидит в сторонке.

46 Солнечная электростанция

47. По дороге домой.
30.06.2015
Клуб путешественников в ЖЖ — LiveJournal

Экскурсия для школьников по г. Евпатории "По улице Дувановской"

Цель: Ознакомить учеников с историей родного города, сформировать представление о возрасте, взаимном расположении и значении исторических зданий и памятников улицы Дувановской в Евпатории, и событиях с ними связанных

Задачи: Формирование чувства сопричастности к истории родного города у детей, усвоение новых знаний и закрепление уже имеющихся, развитие коллективизма и взаимопомощи, формирование позитивного настроения и гордости за родной город.

Ребята сегодня мы с вами познакомимся с объектами и узнаем о событиях связанных с этой частью города. Мы на улице Дувановской.

Это красивейшая улица нашего города, и любимое место прогулок жителей города и отдыхающих.

Ход экскурсии:
Объект показа: памятник Семену Эзровичу Дувану

На Театральной площади, возле театра расположен памятник Семену Эзровичу Дувану.На таком месте не поставили бы памятник человеку малозначимому. Значит он для Евпатории очень важен. До революции Семен Эзрович дважды занимал пост городского головы Евпатории. Это был человек очень богатый, активный, предприимчивый. Именно благодаря ему наш город в начале 20 века начинает активно развиваться, как курорт, он становится известным, популярным. Продаются участки под строительство дач. Возникает целый новый район Евпатории. Строится театр, библиотека, появляется электростанция, начинается движение трамваев. Сам он – караим, прадед и дед были гахамами – духовными лидерами этого народа. В 1912 году он едет в Петербург, и благодаря личным знакомствам организует строительство железной дороги в Евпаторию. ЖД пути достигли нашего города в 1915 году. Дуван почувствовал революцию. Он убеждал жителей города обменять бумажные деньги на золотые монеты. И рекомендовал всем, кто может носить оружие – покинуть Россию. Он именно так и поступил, сохранив свою жизнь и жизни членов своей семьи. Дуван и Шапшал во время второй мировой войны буквально спасли свой народ от уничтожения фашистами, добившись в Государственном расовом бюро Германии разъяснения, что караимы евреями не являются. Семен Эзрович умер и похоронен во Франции. Дуван прожил 42 года в Евпатории и 42 на чужбине. За театром расположен сквер имени Дувана.

Объект показа: санаторий «Приморский», бывший детский санаторий «имени Ленина»

Здесь появился первый санаторий Евпатории в 1905 году. Тогда слово санаторий было женского рода, его назвали «Приморская санатория».

Основал Н.Д. Лосев, который сам страдал от артрита и лечился за границей, а затем построил санаторий у нас. Здание создавал Адам Людвигович Генрих, наш местный архитектор. За год (кроме января и февраля) лечение проходило до 700 человек.

Во время первой мировой войны здесь в лазарете имени императрицы Александры Федоровны, лечат раненых солдат и офицеров.

Во время гражданской войны здание разрушено. В 1924 году – восстановлено, тогда – же санаторий и получает свое название. С 1937 года здесь размещали испанских детей. В 1959году разрушенные в годы войны здания вновь восстановлены, и санаторий начинает действовать. Ряд корпусов санатория расположен на берегу моря, на набережной им. Горького. В распоряжении отдыхающих пляж Центральной курортной поликлиники.

Времена изменились, но мы за воротами видим скульптуру Ленина. Она отлита из бронзы на Мытищенском заводе художественного литья, и установлена в 1961 году.

Объект показа: Краеведческий музей.

Мы продолжаем движение по Дувановской к морю, и справа по ходу движения видим красивое здание начала 20 века построенное в мавританском стиле – это и есть наш музей. Перед входом установлены старинные пушки, рядом лежат якоря. Это бывшая дача караимов Гелеловичей, которые были бездетными и построили в 1913 году бесплатный санаторий для детей не имеющих родителей.Фасад своеобразен. Выступают два дверных проема, один оформлен многополостной аркой, отделка второго входа напоминает михрабную нисшу. Оконные проемы имеют подковообразную форму. После Гражданской войны дачи были национализированы и в 1921 году здесь открылся музей, с 1933 года он называется «Евпаторийский краеведческий музей». Экспозиция сильно пострадала во время оккупации. Ущерб составил 600 000 рублей. После освобождения города музей возобновил работу. В 1988 году художник Таутиев заканчивает работу над диорамой «Евпаторийский десант», она входит в экспозицию музея.

В 2000 году при рытье траншеи для газопровода случайно были обнаружены остатки строений античной Керкинитиды.

Этот участок был раскопан и изучен, над ним сооружен пирамидальный купол из толстого стекла. Прогуливающаяся по Двановской публика с интересом рассматривает под этой пирамидой остатки строений древнего города. А рядом находится лапидарий – собрание каменных изваяний найденных в окрестностях нашего города.

Объект показа : Оборудованный для просмотра участок крепостной стены Керкинитиды.

В самом начале набережной имени Горького был обнаружен фрагмент крепостной стены античного города. Две с половиной тысячи лет назад уровень нашего моря был, как считают ученые, на пять метров ниже современного. И берег еще продлевался метров на 200 . Специалисты считают, что значительная часть того города уже находиться на дне моря. Еще в 70 годы этот интересный объект был оборудован своеобразной крышей и стилизован под античные росписи. Со временем все обветшало. После реконструкции эта жемчужина вновь привлекает гуляющих. Там же соорудили макет античной Керкинитиды. Рынок сувениров находящийся рядом органично дополняет фрагмент стены. Отдыхающим, наверное, интересны оба этих объекта.

Здесь, ребята и заканчивается наша экскурсия по улице Дувановской. Кто хочет посетить музей, идемте со мной. Остальные после прогулки должны вернуться домой и сообщить об этом классному руководителю.

До свидания.
 
МБОУ "Средняя школа Nr 12 города Евпатории Республики Крым" przed lub 26/01/2017

В Евпатории откроют вернисаж, посвященный юбилею архитектора Адама Генриха

В 2019 году Евпатория празднует 150-летие известного городского архитектора Адама Людвиговича Генриха. По случаю памятной даты пленэр-клуб «Таврида» организует вернисаж «Юбилею архитектора Адама Генриха…» в галерее актуального искусства «ХА-РА-ШО!» Международного центра театрального искусства «Золотой ключик». Открытие состоится 14 июня в 17.00.

Тематическая выставка живописи посвящена итогам весеннего пленэра. В его рамках директор пленэр-клуба «Таврида» призвал мастеров живописи обратить внимание на архитектуру Евпатории периода конца XIX – начала XX века. Для мэтров изобразительного искусства евпаторийским краеведом Викторией Струниной и экскурсоводом Наталией Крутиковой была специально разработана авторская экскурсия. Художники прошли по следам первого в истории Евпатории городского архитектора Адама Генриха. Гостей знакомили с памятниками истории и культуры, особенное внимание уделяли при этом архитектурному направлению модерн – в зданиях Евпатории этот стиль роскошен в самых разнообразных комбинациях. В результате более двадцати известных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Самары и Симферополя, Керчи и Ялты значительную часть работ на пленэре посвятили архитектуре евпаторийских зданий с псевдорусскими мотивами, с элементами синтезированной мавританской экзотики, в стиле антикизированный модерн, модерн бельгийский, эклектика и т.д.

Особенно интересными оказались работы таких мастеров живописи как Петр Безруков, Ирина Ива, Екатерина и Даниил Малёванные, Андрей Ромасюков, Елена Русанова, Евгения Тарасова, Роман Третьяков, Павел Шумов, Элеонора Щеглова и др. Плодом истинного вдохновения архитектора Генриха явился его собственный дом. Называемый в народе «египетским», он демонстрирует в своём великолепии гармоничность единого архитектурного и художественного замысла. Многие мастера живописи, работая на открытом воздухе, писали его. Дом архитектора Генриха в исполнении заслуженных художников Украины и Крыма супругов Николай Дудченко и Елена Молчанова-Дудченко, а также Эдуард Кулиш особенно притягивает взор и не оставляет равнодушным самого высокого ценителя искусств. Яркие краски в букет талантов внёс заслуженный художник Украины и Крыма Рамазан Усеинов. В своих полотнах ему удалось передать колорит старых улочек древнего города и настроение его жителей. Завораживают и удивительно тонкие, прочувствованные акварели художницы Марии Соловьёвой. Вернисаж состоится по адресу: г. Евпатория, ул. Бартенева, 1. Выставка будет работать две недели.

Справка: Четверть века, с 1894-го по 1919 год, Адам Генрих посвятил преобразованию типичного восточного города в первоклассный курорт Российской империи. Дворянин по происхождению, он родился 18 (30) ноября 1869 года, предположительно, в губернском городе Калиш, Царство Польское. Выпускник Лодзинского высшего ремесленного училища и Института гражданских инженеров императора Николая I в Санкт-Петербурге, до Евпатории Генрих работал в Техническо-строительном комитете Министерства внутренних дел. За двадцать пять лет его службы в Евпатории менялись гласные думы, члены управы, городские головы — Николай Мамуна, Семён Дуван, Абрам Нейман, Моисей Ефет, Павел Иванов, Борис Сарач. Но на своём месте оставался городской архитектор Евпатории Адам Генрих. Благодаря проектам зодчего приобретали новые черты бульвары и набережные, строился фешенебельный Дачный район, возводился городской театр, гостиницы, банки, гимназии, синематографы, доходные дома, административные и культовые здания. Ныне большинство из них — объекты культурного наследия. В соответствии с его градостроительными решениями, рассчитанными на долгую перспективу, Евпатория развивалась весь ХХ век.

Выставка продлится до 28 июня. Вход свободный.
Справки по тел.: +7 (978) 880-99-71, директор пленэр-клуба «Таврида» Евгений Хлус, тел. +7 (978) 880-99-71

Пресс-служба МЦТИ «Золотой ключик». (Serwis prasowy Międzynarodowego Centrum Sztuk Teatralnych „Złoty Klucz”)
13 июня 2019г.
Gorod24.online/Evpatoriya

Адам Генрих — создатель евпаторийского модерна

В 2019 году исполняется 150 лет со дня рождения первого в истории Евпатории городского архитектора Адама Людвиговича Генриха, четверть века посвятившего преобразованию типичного восточного города в первоклассный курорт Российской империи. В честь этого события в нашем городе пройдет ряд мероприятий.

Недавно в городской библиотеке им. Пушкина состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению мероприятий в Евпатории, посвященных празднованию этого знакового события. На совещании также говорили и о задачах — ремонте «Египетского» дома архитектора и благоустройстве его территории, о возврате на место украденных ворот и об установке на доме мемориальной таблички.

В настоящее время в Евпаторийском краеведческом музее создан раздел экспозиции «Евпатория в конце XIX — ​начале XX вв.», где помещены фотографии, документы, проекты, представляющие архитектуру города, развитие градостроительства, в том числе здания, построенные архитектором Адамом Генрихом. Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» выпустил набор открыток «Евпатория — ​архитектурная столица Крыма».
В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на сентябрь нынешнего года запланировано проведение общегородского конкурса детского и юношеского творчества в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Адам Генрих — ​выдающийся архитектор Евпатории», посвященного 150-летию со дня рождения архитектора. В 2019 году «Малый Иерусалим» запланировал проведение презентационной экскурсии «Евпатория — ​архитектурная столица Крыма», которая в последующем будет проводиться для жителей и гостей города на постоянной основе. В октябре в Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина пройдет час искусства «Архитектор А.Л.Генрих: создатель евпаторийского модерна», приуроченный к Всемирному дню архитектуры.

К тому же принято решение создать организационный комитет и подготовить план проведения на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения первого архитектора нашего города Адама Людвиговича Генриха.

Подготовила Юлиана СЕРГЕЕВА. По материалам управления культуры города Евпатории.

Иллюстрация: www.krimoved-library.ru

Опубликовано в газете «Евпаторийская здравница» 20(19367) от 31.05.2019 г.
Евпаторийская здравница 03-06-2019

Архитектор Адам Генрих


Евпатория озарена сиянием таланта архитектора Адама Генриха. Верный сын России беззаветно служил городу 25 лет - с 1894 по 1919 год он был первым в его истории городским архитектором.

Проектировал сады и скверы, театр, дома и храмы - синагоги, церкви, костел. Служил на своём посту при шести городских головах. 25-ти летним выпускником Института гражданских инженеров он приехал в наш город - на работу его принял городской голова граф Н.А.Мамуна. Он доверил ему самое важное - разработку генплана города. Потом Генрих служил при С.Э. Дуване.

Проектировал и осуществлял авторский надзор за строительством театра, доходных домов, фешенебельных дач, общественных зданий. Работал при Неймане, Ефете, Иванове, а уволился при Сараче.

В Госархиве Республики Крым есть письмо, которое стоит привести полностью: «Милостивый государь Адам Людвигович! Имею честь сообщить Вам, что собрание Евпаторийской Городской Думы на заседании своём 10 октября 1919 года по докладу моему относительно накопившегося 5-го июля сего года двадцатипятилетия Вашей службы и ухода Вашего со службы Евпаторийского Городского

Самоуправления постановило: «Выразить Городскому Архитектору Адаму Людвиговичу Генриху за его 25-летнюю безупречную и в высокой степени полезную деятельность на пользу города благодарность от имени Городской Думы». Сообщая о вышеизложенном, пребываю с истинным почтением и уважением. Евпаторийский Городской Голова Сарач Б.М.».

На фото из газеты - проект фасада городского театра. Таким он проектировался. Жаль, что сэкономили - и фасад в натуре выглядит не так. Был бы еще величественнее! Мечтаю о том времени, когда #ОтцыГорода осуществят первоначальную задумку архитектора, ведь в связи с экономией средств при строительстве кое-где пришлось отступат
03-06-2019 23:24:48
Доска объявлений недвижимости Крыма и России

Вернисаж, посвященный юбилею архитектора Адама Генриха, откроют в Евпатории (ФОТО)
Автор: Екатерина Емельянова
источник: Пресс-служба Международного центра театрального искусства "Золотой ключик" В 2019 году Евпатория празднует 150-летие известного городского архитектора Адама Людвиговича Генриха.

13 июня 2019 г. Евпатория. "Новый Крым". Пленэр-клуб "Таврида" выступил организатором вернисажа "Юбилею архитектора Адама Генриха..." в галерее актуального искусства "ХА-РА-ШО!". Открытие запланировано на 14 июня (в 17:00).
Акцент будет сделан на архитектуру Евпатории периода конца XIX – начала XX века. Краевед Виктория Струнина и экскурсовод Наталя Крутикова познакомили художников с памятниками истории и культуры, особенное внимание уделяли при этом архитектурному направлению модерн.

По итогам художники значительную часть работ посвятили архитектуре евпаторийских зданий с псевдорусскими мотивами, с элементами синтезированной мавританской экзотики, в стиле антикизированный модерн, модерн бельгийский, эклектика и т.д.

Источник: Газета Новый Крым 13.06.2019 17:01
Новости Симферополя и Республики Крым - БезФормата

Вернисаж, посвященный юбилею архитектора Адама Генриха, откроют в Евпатории (ФОТО)

В 2019 году Евпатория празднует 150-летие известного городского архитектора Адама Людвиговича Генриха.

13 июня 2019 г. Евпатория. "Новый Крым". Пленэр-клуб "Таврида" выступил организатором вернисажа "Юбилею архитектора Адама Генриха..." в галерее актуального искусства "ХА-РА-ШО!". Открытие запланировано на 14 июня (в 17:00).
Акцент будет сделан на архитектуру Евпатории периода конца XIX – начала XX века. Краевед Виктория Струнина и экскурсовод Наталя Крутикова познакомили художников с памятниками истории и культуры, особенное внимание уделяли при этом архитектурному направлению модерн.

По итогам художники значительную часть работ посвятили архитектуре евпаторийских зданий с псевдорусскими мотивами, с элементами синтезированной мавританской экзотики, в стиле антикизированный модерн, модерн бельгийский, эклектика и т.д.
 
Автор: Екатерина Емельянова
источник: Пресс-служба Международного центра театрального искусства "Золотой ключик"
13 июня 2019
13-06-2019
Вернисаж...  – Информационный портал Новый Крым 
 


В Евпатории открывается вернисаж к юбилею первого городского архитектора

Открытие вернисажа «Юбилею архитектора Адама Генриха…» в галерее актуального искусства «ХА-РА-ШО!» международного центра театрального искусства «Золотой ключик» состоится сегодня, 14 июня, в 17.00. Организует его пленэр-клуб «Таврида»по случаю празднования в текущем году 150-летия известного городского архитектора Адама Людвиговича Генриха.

Выставка продлится до 28 июня. Вход свободный.

Вернисаж представляет результаты весеннего пленэра, в рамках которого более двадцати известных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Самары и Симферополя, Керчи и Ялты значительную часть работ посвятили архитектуре евпаторийских зданий с псевдорусскими мотивами, с элементами синтезированной мавританской экзотики, в стиле антикизированный модерн, модерн бельгийский, эклектика и т. д.
 
Фото: © Новый Крым
Опубликовано: 14 Июня 2019 в 15:01
Крымский архитектурный портал | КАП
14-06-2019

«Юбилею архитектора Адама Генриха...»  

В 2019 году Евпатория празднует 150-летие известного городского архитектора Адама Людвиговича Генриха. По случаю памятной даты пленэр-клуб «Таврида» организует вернисаж «Юбилею архитектора Адама Генриха…» в галерее актуального искусства «ХА-РА-ШО!» Международного центра театрального искусства «Золотой ключик».

Тематическая выставка живописи посвящена итогам весеннего пленэра. В его рамках директор пленэр-клуба «Таврида» призвал мастеров живописи обратить внимание на архитектуру Евпатории периода конца XIX – начала XX века. Для мэтров изобразительного искусства евпаторийским краеведом Викторией Струниной и экскурсоводом Наталией Крутиковой была специально разработана авторская экскурсия. Художники прошли по следам первого в истории Евпатории городского архитектора Адама Генриха. Гостей знакомили с памятниками истории и культуры, особенное внимание уделяли при этом архитектурному направлению модерн – в зданиях Евпатории этот стиль роскошен в самых разнообразных комбинациях. В результате более двадцати известных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Самары и Симферополя, Керчи и Ялты значительную часть работ на пленэре посвятили архитектуре евпаторийских зданий с псевдорусскими мотивами, с элементами синтезированной мавританской экзотики, в стиле антикизированный модерн, модерн бельгийский, эклектика и т.д.

Особенно интересными оказались работы таких мастеров живописи как Петр Безруков, Ирина Ива, Екатерина и Даниил Малёванные, Андрей Ромасюков, Елена Русанова, Евгения Тарасова, Роман Третьяков, Павел Шумов, Элеонора Щеглова и др. Плодом истинного вдохновения архитектора Генриха явился его собственный дом. Называемый в народе «египетским», он демонстрирует в своём великолепии гармоничность единого архитектурного и художественного замысла. Многие мастера живописи, работая на открытом воздухе, писали его. Дом архитектора Генриха в исполнении заслуженных художников Украины и Крыма супругов Николай Дудченко и Елена Молчанова-Дудченко, а также Эдуард Кулиш особенно притягивает взор и не оставляет равнодушным самого высокого ценителя искусств. Яркие краски в букет талантов внёс заслуженный художник Украины и Крыма Рамазан Усеинов. В своих полотнах ему удалось передать колорит старых улочек древнего города и настроение его жителей. Завораживают и удивительно тонкие, прочувствованные акварели художницы Марии Соловьёвой.

Справка: Четверть века, с 1894-го по 1919 год, Адам Генрих посвятил преобразованию типичного восточного города в первоклассный курорт Российской империи. Дворянин по происхождению, он родился 18 (30) ноября 1869 года, предположительно, в губернском городе Калиш, Царство Польское. Выпускник Лодзинского высшего ремесленного училища и Института гражданских инженеров императора Николая I в Санкт-Петербурге, до Евпатории Генрих работал в Техническо-строительном комитете Министерства внутренних дел. За двадцать пять лет его службы в Евпатории менялись гласные думы, члены управы, городские головы — Николай Мамуна, Семён Дуван, Абрам Нейман, Моисей Ефет, Павел Иванов, Борис Сарач. Но на своём месте оставался городской архитектор Евпатории Адам Генрих. Благодаря проектам зодчего приобретали новые черты бульвары и набережные, строился фешенебельный Дачный район, возводился городской театр, гостиницы, банки, гимназии, синематографы, доходные дома, административные и культовые здания. Ныне большинство из них — объекты культурного наследия. В соответствии с его градостроительными решениями, рассчитанными на долгую перспективу, Евпатория развивалась весь ХХ век.

Выставка продлится до 28 июня. Вход свободный.
GALLERIX 22-06-2019


150 лет со дня рождения Адама Генриха отметят в Евпатории

Евпатория готовится отметить 150-летний юбилей со дня рождения городского архитектора Адама Генриха. Совместно с общественностью городские власти создали организационный комитет, который занимается разработкой мероприятий, приуроченных к этой дате. В него вошли депутаты городского совета, представители структурных подразделений администрации, краеведческого музея, центральной библиотечной системы, историки-краеведы, общественники.

Заседание оргкомитета провел заместитель главы администрации города Валерий Батюк. Он отметил, что подготовка к этой дате требует не только организации творческих мероприятий, но и тщательного сбора исторических материалов.

Евпаторийский краеведческий музей ведет работу в архивах, чтобы достоверно определить, какие старинные городские здания были спроектированы именно Адамом Генрихом, а какие он согласовывал как главный архитектор Евпатории.

На сегодняшний день установлено 12 сооружений, спроектированных Генрихом. Среди них: внутреннее устройство городского театра, здание еврейской купеческой синагоги, жилые здания и доходные дома Ф. Овчинникова, М. Поповича, М. Ходжаша и др.

На оргкомитете рассмотрели возможность установки мемориальной доски. К следующему заседанию будет сформирован список мест, где ее можно разместить. Дизайн доски разработал художник-скульптор, член Крымского республиканского отделения «Союза художников России» Василий Василюк. Скульптор предложил изобразить на доске элементы, встречающиеся на фасадах зданий, спроектированных Адамом Генрихом.

Кроме этого, в конце ноября планируется провести научно-практическую конференцию, куда будут приглашены молодые архитекторы из высших учебных заведений России. Члены оргкомитета предложили провести конкурс на лучший проект благоустройства сквера, разработать баннеры с картой Евпатории, на которой отметить архитектурные памятники города. Также планируется организовать несколько тематических экскурсий.

Справка: Генрих Адам Людвигович родился 18 (30) ноября 1869 г. Обучался в Лодзинском Высшем ремесленном училище. В 1894 г. окончил Институт гражданских инженеров Императора Николая I в Санкт-Петербурге. С 4 июня 1894 г. зачислен на государственную службу при Техническом Строительном комитете Внутренних дел. 26 июля 1894 г. принят на должность городского архитектора Евпатории.

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.
3 августа 2019г.
Gorod24.online/Evpatoriya 3-08-2019

14:10, 15 августа 2019
В галерее Никитского сада откроется выставка, приуроченная к 150-летию архитектора Адама Генриха

17 августа в галерее Никитского сада откроется тематическая выставка живописи, приуроченная к 150-летию архитектора Адама Генриха. Об этом сообщает пресс-служба Никитского сада. Так, в вернисаже «Юбилею архитектора Адама Генриха» принимают участие более двадцати известных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Самары, Симферополя, Керчи и Ялты. «Архитектору Адаму Людвиговичу Генриху, выпускнику Санкт-Петербургского Института гражданских инженеров, принадлежит главная роль в проектировании новых зданий Евпатории. Пост городского архитектора Евпатории он занимал четверть века, с 1894 по 1918 годы», — рассказал директор НБС-ННЦ Юрий Плугатарь. Плугатарь отметил, что значительная часть представленных в нашей Художественной галерее работ посвящена архитектуре евпаторийских зданий. «Мэтры изобразительного искусства изобразили на своих полотнах существующие и сегодня памятники истории и культуры, уделив при этом особенное внимание архитектурному направлению модерн, стиль которого роскошно представлен в Евпатории в самых разнообразных комбинациях. Данный вернисаж – словно яркий красочный букет талантов, передаёт колорит старых улочек древнего города, красоту его природы и настроение жителей. Мы рады, что наша художественная галерея становится ещё и местом встреч краеведов, всех, кто любит родной Крым и самые разные его уголки», — добавил он. В свою очередь куратор галереи Маргарита Максименко убеждена, что одной из самых притягательных работ вернисажа, безусловно, станет собственный дом архитектора Генриха, который он возводил с истинным вдохновением. «Всё великолепие и гармоничность единого архитектурного и художественного замысла этого строения смогли передать супруги Николай и Елена Дудченко, а также Эдуард Кулиш. Их работы непроизвольно притягивают взор и не могут оставить равнодушными даже самых утончённых и взыскательных любителей живописи. Не меньше завораживают творения заслуженного художника Украины и Крыма Рамазана Усеинова и удивительно воздушные, лёгкие, волнующие акварели Марии Соловьёвой», — подчеркнула она.
Новости Крыма - Крымское информационное агентство
15.08.2019

В галерее Никитского сада откроется выставка, приуроченная к 150-летию архитектора Адама Генриха


17 августа в галерее Никитского сада откроется тематическая выставка живописи, приуроченная к 150-летию архитектора Адама Генриха. Об этом сообщает пресс-служба Никитского сада.

Так, в вернисаже «Юбилею архитектора Адама Генриха» принимают участие более двадцати известных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Самары, Симферополя, Керчи и Ялты.

«Архитектору Адаму Людвиговичу Генриху, выпускнику Санкт-Петербургского Института гражданских инженеров, принадлежит главная роль в проектировании новых зданий Евпатории. Пост городского архитектора Евпатории он занимал четверть века, с 1894 по 1918 годы», — рассказал директор НБС-ННЦ Юрий Плугатарь.

Плугатарь отметил, что значительная часть представленных в нашей Художественной галерее работ посвящена архитектуре евпаторийских зданий.

«Мэтры изобразительного искусства изобразили на своих полотнах существующие и сегодня памятники истории и культуры, уделив при этом особенное внимание архитектурному направлению модерн, стиль которого роскошно представлен в Евпатории в самых разнообразных комбинациях. Данный вернисаж – словно яркий красочный букет талантов, передаёт колорит старых улочек древнего города, красоту его природы и настроение жителей. Мы рады, что наша художественная галерея становится ещё и местом встреч краеведов, всех, кто любит родной Крым и самые разные его уголки», — добавил он.

В свою очередь куратор галереи Маргарита Максименко убеждена, что одной из самых притягательных работ вернисажа, безусловно, станет собственный дом архитектора Генриха, который он возводил с истинным вдохновением.

«Всё великолепие и гармоничность единого архитектурного и художественного замысла этого строения смогли передать супруги Николай и Елена Дудченко, а также Эдуард Кулиш. Их работы непроизвольно притягивают взор и не могут оставить равнодушными даже самых утончённых и взыскательных любителей живописи. Не меньше завораживают творения заслуженного художника Украины и Крыма Рамазана Усеинова и удивительно воздушные, лёгкие, волнующие акварели Марии Соловьёвой», — подчеркнула она.
Источник: https://kianews24.ru
Город: Евпатория, Керчь, Симферополь, Ялта
Персоны: Юрий Плугатарь
15.08.2019, 14:11
Лента новостей Крыма

В галерее Никитского сада пройдет Вернисаж, приуроченный к 150-летию архитектора Адама Генриха

В вернисаже «Юбилею архитектора Адама Генриха» принимают участие более двадцати известных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Самары, Симферополя, Керчи и Ялты.

«Архитектору Адаму Людвиговичу Генриху, выпускнику Санкт-Петербургского Института гражданских инженеров, принадлежит главная роль в проектировании новых зданий Евпатории. Пост городского архитектора Евпатории он занимал четверть века, с 1894 по 1918 годы, - рассказывает директор НБС-ННЦ Юрий Плугатарь. –

Значительная часть представленных в нашей Художественной галерее работ посвящена архитектуре евпаторийских зданий. Мэтры изобразительного искусства изобразили на своих полотнах существующие и сегодня памятники истории и культуры, уделив при этом особенное внимание архитектурному направлению модерн, стиль которого роскошно представлен в Евпатории в самых разнообразных комбинациях. Данный вернисаж – словно яркий красочный букет талантов, передаёт колорит старых улочек древнего города, красоту его природы и настроение жителей. Мы рады, что наша художественная галерея становится ещё и местом встреч краеведов, всех, кто любит родной Крым и самые разные его уголки».

Особенно впечатляют работ таких мастеров живописи, как Пётр Безруков, Ирина Ива, Екатерина и Даниил Малёванные, Андрей Ромасюков, Евгения Русанова, Евгения Тарасова, Роман Третьяков, Павел Шумов, Элеонора Щеглова.

Своими впечатлениями о проекте (организатор – пленэр-клуб «Таврида»), делятся сами художники.

Елена Молчанова-Дудченко, заслуженный художник Крыма и Украины:

«Город Евпатория поражает своей первозданностью, практически нет новоделов, это очень ценно для меня, как художника, влюблённого в art nouveau. Здесь есть и потрясающий модерн, и чудная эклектика, а красота архитектуры в сочетании с плоским рельефом и безграничным морским горизонтом не на шутку растревожила мою фантазию. Знаете, я ведь размышляла об архитекторе Адаме Генрихе. Мне кажется, не смотря на дворянское происхождение и серьёзное высшее образование (в Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге конкурс был очень большим), он был достаточно скромным человеком. Безусловно, являлся в высшей степени творчески одарённой личностью. Как хорошо, что Ангелы-Хранители притянули его в Крым! В Евпатории он нашёл понимание с городскими управителями, составил новый план города, воплотил многие идеи в проектировании домов и для состоятельных заказчиков. Очень хочется, чтобы посвящённый ему вернисаж поспособствовал реставрации памятников архитектуры, которые он нам всем завещал».

Элеонора Щеглова, заслуженный художник Крыма:

«В Евпатории я впервые и испытала настоящий культурный шок. Влюбилась в город абсолютно! В его лучезарное небо, в воздух – чистый, вкусный, душистый. Деликатный город замечательной ауры гостеприимства и великодушия! Здесь ощутила вдохновение, творческую раскованность, свободу самовыражения и открыла для себя творения архитектора Адама Генриха – это восторг полный! Я писала пять домов его архитектуры - в них дивные линии, дивная гармония. Возвышенная, настоящая красота! Мастер он удивительный, что называется – от Бога. Евпаторийцам можно позавидовать – у них есть Генрих. Им есть, кем гордиться!».

Официальное открытие выставки состоится в воскресенье, 17 августа, в 14 часов.

Вход в Художественную галерею Никитского ботанического сада – свободный, по билетам в Сад.

Зоя Звягинцева
15 августа 2019 г.
Сайт Ялты 3654.ru - лента новостей и последние события в городе

Архитектор А.Л.Генрих создатель евпаторийского модерна

Архитектор Адам Генрих — создатель архитектурного облика Евпатории в стиле модерн. Генрих стал первым и единственным в истории нашего города главным архитектором, занимавшим этот пост в Евпатории четверть века. Под его руководством наш приморский городок обрёл незабываемый облик, и сохранил по сей день легко угадываемый архитектурный стиль модерн конца ХIХ — начала ХХ века.

Адам Генрих, дворянин по происхождению, родился 18 (30) ноября 1869 года, предположительно, в губернском городе Калиш, Царство Польское, Российской империи. Выпускник Лодзинского высшего ремесленного училища, Адам Генрих закончил Институт гражданских инженеров императора Николая I в Санкт-Петербурге. До переезда в Крым Генрих работал в Техническо-строительном комитете Министерства внутренних дел России, затем в течение четверти века служил главным архитектором Евпатории.

ГЕНРИХ АДАМ. Инженер-архитектор. Родился 30.11.1869 в Варте Серадзского повята. Сын Людвика и Фелиции, урождённой Тыменецкой. Женился 15.10.1895 на Ванде Карской. Окончил гимназию в Калише, Высшее ремесленное училище в Лодзи (1888), Институт гражданских инженеров в Петербурге (1894) с дипломом 1-й степени и серебряной медалью. В 1894-1918 годах городской архитектор в Евпатории (Крым), где был среди прочего: председателем Общества помощи жертвам войны, организатором и председателем Польского Дома, председателем Польского общества благотворительности, председателем комитета по строительству католического костёла, руководителем группы эмигрантов по переезду в Польшу. В 1919 вступил в Войско Польское. С 1925 полковник в отставке. Выполнил около 2000 зданий и храмов разных конфессий в России. Получил 7 конкурсных наград. Адрес: Варшава, ул. Коперника, 12, кв. 16. Тел. 2-12-66.

Осенью этого года исполнится 150 лет со дня рождения создателя архитектурных жемчужин, без которых Евпаторию представить невозможно, будь то Дача Гилеловича «Мавританка», ныне здание краеведческого музея или дом Овчинникова (в 1908г.), ныне здание городской администрации. Имя главного архитектора города возвращается из забвения спустя ровно сто лет. Известно, что в 1919 году в Евпатории горожане и власти города торжественно отмечали 25 лет служения Адама Генриха в должности главного архитектора. В связи с юбилейной датой местное самоуправление постановило «выразить Городскому Архитектору Адаму Людвиговичу Генриху за его 25-летнюю безупречную и в высокой степени полезную деятельность на пользу города благодарность от имени Городской Думы», и городской голова Борис Сарач «с истинным почтением и уважением» поздравил Адама Генриха от имени всех жителей Евпатории.

Архитектор Адам Генрих несколько раз избирался гласным евпаторийской городской думы, и занимал эту должность вплоть до её последнего созыва, и досрочных выборов в августе 1917 года.

Исследовательница жизни и творчества архитектора Генриха Виктория Струнина рассказывает о том, что он был членом городских комиссий: строительной, курортной, автомобильной и плановой, присутствия по квартирному налогу, входил в состав попечительского совета женской гимназии, являлся членом правления существовавшего в Евпатории филиала благотворительного Императорского человеколюбивого общества.

За двадцать пять лет службы Адама Генриха на посту главного архитектора Евпатории, менялись гласные городской думы, члены управы, главой города становились — Николай Мамуна, Семён Дуван, Абрам Нейман, Моисей Ефет, Павел Иванов, Борис Сарач.

Современная Евпатория, особенно в исторической её части, ныне немыслима без принятых тогда Генрихом градостроительных решений, рассчитанных на долгую перспективу. Он застроил типичными для конца ХIХ — начала ХХ века зданиями в стиле модерн почти всю улицу Дувановскую, часть улиц Караева (Морская) и Революции (Лазаревская).

По проектам Генриха были возведены гостиницы, банки, гимназии, синематографы, элегантные дачи, доходные дома, административные и культовые здания, большинство которых в настоящее время являются архитектурными объектами культурного наследия регионального значения.

Под наблюдением главного архитектора приобретали новые черты городские набережные и возводился Дачный район, в период с 1890 по 1894 год были распределены участки для разведения садов. По новому плану города, составленному Генрихом, Евпатория развивалась почти весь ХХ век.

В Евпатории архитектурный стиль модерн, приверженцем которого был Генрих, отличается роскошной эклектичной смесью самых разнообразных комбинаций. В нашем городе можно встретить здания с псевдорусскими мотивами, модерн с элементами античного стиля и декора, даже постройки с элементами мавританской экзотики.

Воплощением истинного вдохновения архитектора Генриха стал его собственный дом (улица Кирова, 9) , построенный в 1908—1910 годах. Называемый в народе «египетским», дом архитектора демонстрирует великолепную гармонию единого архитектурного и художественного замысла.

Историк Владимир Кропотов утверждает, что до нашего времени в Евпатории сохранилось около двадцати зданий, достоверно спроектированных Генрихом.

В том числе здание отделения Петербургского банка, где в недавнее время располагался ресторан «Санкт-Петербург», здание синагоги, городской театр, возведенный по проекту созданному совместно с архитектором Павлом Сеферовым.

На рубеже XIX и XX веков по проекту архитектора Адама Генриха в Евпатории была построена греческая церковь, гимназическая церковь (ныне ТЮЗ «Золотой ключик»), католический костёл, две синагоги и три мечети.

По признанию Владимира Кропотова, в отношении некоторых зданий Евпатории, построенных в конце ХIХ — начала ХХ века мнения экспертов колеблются. При отсутствии документальных свидетельств одни эксперты, например, склонны полагать, что здание гостиницы «Бо-Риваж» (в недавнем прошлом пансионат «Орбита») создано по проекту архитектора Генриха, а другие — приписывают авторство Павлу Сеферову.

Казалось бы, речь идёт об объектах, украсивших город не тысячу и даже не двести лет назад, однако документальных подтверждений авторства Генриха, увы, нет. Как нет пока никаких подлинных свидетельств о жизни архитектора Генриха после 1919 года.

« В 20-х годах прошлого века имя Адама Генриха уже не упоминается в Евпатории. Есть сведения, что он эмигрировал за границу, по одной версии, Генрих уехал на родину в Польшу. По другой версии, он уехал сначала в Польшу, а оттуда — во Францию», — отметил Кропотов.

«Генрих работал быстро, с фантастической скоростью, — рассказывает историк. — Было желание в городе построить большую гимназию по типу Ришельевской в Одессе. Задание было дано Генриху перед Первой мировой войной. Гимназия должна была разместиться на территории нынешнего парка имени Ленина. Там тогда не было ни парка, ни строений — большой квартал. Так он создал этот проект: три этажа, с помещениями для занятий спортом, домовая церковь, здание для проживания педагогического коллектива, колоссальный комплекс — и всего за три месяца!»

В ноябре 1919 году, желая, по словам самого архитектора, «при первой же возможности вырваться из большевистского хаоса», он покинул Крым и отправился в Польшу. В 1920 году он вступил в польскую армию вольнонаемным в должности инженера, в 1924 году стал кадровым офицером в чине подполковника польской армии. А год спустя полковник Адам Генрих ушёл в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.

В Польше Генрих, такое же как и в России, оставил богатое архитектурное наследие. Сегодня здания в стиле модерн, созданные талантливым зодчим, украшают Варшаву. Последние годы жизни архитектор проживал в Гродзиске-Мазовецком, где на территории им же отреставрированного костёла обрёл вечный покой в 1944 году.
Август 19th, 2019 admin
19-08-2019
Евпатория с древних времен, до наших дней. Отдых и лечение.

дом Овчинникова 1908г.
дом Овчинникова 1908г.

музей5
музей5

Дача купца Волковa
Дача купца Волковa

дом Н.П.Кафаджи на Дувановской, 21
дом Н.П.Кафаджи на Дувановской, 21

Доходный дом Давыдова 1908г.-управление постройки порта
Доходный дом Давыдова 1908г.-управление постройки порта

Дом Ю. Гелеловича. Дача Мавританка
Дом Ю. Гелеловича. Дача Мавританка

дом архитектора Генриха
дом архитектора Генриха

театр-4
театр-4

орбита -бу-риваж
орбита бу риваж

гостиница "Прекрасный берег" - BeauRivage ("Орбита")
гостиница "Прекрасный берег" - BeauRivage ("Орбита")


Дивная гармония и возвышенная красота


В художественной галерее Никитского ботанического сада проходит тематическая выставка живописи, приуроченная к 150-летию со дня рождения архитектора Адама Генриха. В ней участвуют более двадцати известных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Самары, Симферополя, Керчи и Ялты.

И. Кудрявцев. «Старая Евпатория»И. Кудрявцев. «Старая Евпатория»«Выпускнику Санкт-Петербургского института гражданских инженеров Адаму Людвиговичу Генриху принадлежит главная роль в проектировании многих зданий Евпатории. Пост городского архитектора он занимал четверть века — с 1894-го по 1918 год, — рассказал директор НБС Юрий Плугатарь. — Значительная часть представленных в галерее работ посвящена архитектуре евпаторийских зданий. Живописцы изобразили на своих полотнах и ныне существующие памятники истории и культуры, уделив особое внимание стилю модерн, который представлен в этом городе в самых разных комбинациях.

Е. Молчанова-Дудченко. «Сиреневой кистью»Е. Молчанова-Дудченко. «Сиреневой кистью»Экспозиция, словно яркий красочный букет талантов, передаёт колорит старых улочек, красоту природы и настроение жителей. Мы рады, что наша галерея становится ещё и местом встреч краеведов, всех, кто любит родной Крым».

Впечатляют работы Николая Дудченко, Эдуарда Кулиша, Екатерины и Даниила Малёванных, Романа Третьякова, Павла Шумова, Рамазана Усеинова.

А что говорят о проекте (организатор — пленэр-клуб «Таврида») его участники?

Заслуженный художник Крыма и Украины Елена Молчанова-Дудченко: «Город покоряет своей, если можно так сказать, первозданностью, в старой части практически нет новоделов, что очень ценно для меня как художника, влюблённого в art nouveau. Здесь и потрясающий модерн, и чудная эклектика, а красота архитектуры в сочетании с плоским рельефом и безграничным морским горизонтом не на шутку растревожила мою фантазию.

Знаете, я ведь размышляла об Адаме Генрихе. Несмотря на дворянское происхождение и серьёзное высшее образование (в Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге конкурс был очень большим), он был достаточно скромным человеком. Безусловно, являлся в высшей степени творчески одарённой личностью. Как хорошо, что судьба привела его в Крым! В Евпатории он нашёл взаимопонимание с городскими управителями, составил новый план города, воплотил многие идеи в проектировании домов. Очень хочется, чтобы посвящённая ему выставка способствовала реставрации памятников архитектуры, которые он нам оставил».

Заслуженный художник Крыма Элеонора Щеглова: «Я испытала в Евпатории, куда приехала впервые, настоящий культурный шок. Влюбилась в этот город безоговорочно — в лучезарное небо, воздух — чистый, вкусный, душистый, в гостеприимство и великодушие его людей! Здесь ощутила вдохновение, творческую раскованность, свободу самовыражения и открыла для себя творения архитектора Адама Генриха. Написала пять домов, построенных по его проектам, — у них дивные линии, дивная гармония, возвышенная, настоящая красота! Мастер удивительный, что называется, от Бога. Евпаторийцам можно позавидовать — у них есть Генрих. Им есть кем гордиться!».
Елена ГОЛОВАНОВА
Опубликовано 21.08.2019
Крымские известия

 

Великолепная архитектура города на картинах Э. Щегловой и Э. Кулиша


И. Кудрявцев. «Старая Евпатория»


Е. Молчанова-Дудченко. «Сиреневой кистью»


 
 

Синагога в Евпатории


Человек мира - он строил храмы разным народам.
Пильный камень-известняк, из которого сложена Ремесленная синагога, расскажет вам, что прибыл он сюда из Мамайских каменоломен, расположенных неподалёку от Евпатории. Доходным делом — его про
мышленной разработкой с 1898 года занимался евпаториец Ефим Григорьевич Волков, позднее каменоломни в туннелях перешли во владение С.Б. Шишмана, М.Я. Ефета и Д.И. Баккала.

Путеводитель «Российского общества пароходства и торговли» за 1910 год сообщал, что этот строительный камень являлся вторым по значимости товаром, который вывозился из города через Евпаторийский порт. Ежегодно вывоз составлял 3 млн пудов. Ремесленную синагогу начали строить в 1911 году по проекту авторитетного специалиста — городского архитектора Евпатории Адама Людвиговича Генриха.

Старожилы рассказывают, что в условиях стеснённости и ограниченности городской планировки вышел забавный случай с выбором участка для строительства синагоги. Неподалёку находилась квартальная мечеть, ныне не сохранившаяся — на участке, где она раньше располагалась, сейчас жилая застройка и её каменное ограждение живописно расписано под дворик гончара.

Сомневающиеся ворчали, что по правилам между двумя храмами не должно быть близкого расстояния, но смышлёные строители легко вышли из затруднительного положения. Они убедительно разъяснили, что расстояние нужно мерить не напрямую между зданиями, а надо идти пешком от двери до двери вдоль улочек, которые, как известно, в Старом городе все кривые и извилистые. Измерили по этому методу и успокоились: всё по правилам, всего достаточно, да и другого свободного участка всё равно нет.
2019-09-11 15:29:54
Доска объявлений недвижимости Крыма и России

В Евпатории ищут каменных сов

Исследовательница жизни и творчества архитектора Адама Генриха, Виктория Струнина обратилась к горожанам с просьбой найти всех каменных сов и барельефах зданий. Это своеобразная отличительная особенность зданий, которые спроектировал Адам Генрих в прошлом веке.

«Искали сов, наткнулись на очевидное — Египетский Дом Генриха и синематограф «Лотос» (кинотеатр «Якорь») имеют нечто похожее в декоре фасада. Автор проектов — Адам Людвигович Генрих — проработал и там, и там египетские мотивы. А совы… Нашли их на фасаде синематографа «Лотос» и на фасаде отеля Бо Риваж (ныне пансионат «Орбита»). Где еще в Евпатории на зданиях есть совы? Ау, друзья, давайте собирать сов до кучи», -опубликовала на своих страничках в социальных сетях Виктория Струнина.

Справка: Архитектору Адаму Людвиговичу Генриху принадлежит главная роль в проектировании новых зданий Евпатории. Он был выпускником Санкт-Петербургского Института гражданских инженеров. С 1894 г. и по крайней мере до 1918 г. он занимал пост городского архитектора Евпатории. Длительное время бессменно работая на этой должности, он был непосредственным исполнителем многочисленных проектов застройки города. А.Л. Генрих застроил почти всю Дувановскую улицу.
21 октября, 2019 by admin
В Евпатории ищут каменных сов | Евпатория 24 21-10-2019

 

Город, который построил Генрих [MV/23880]

Описание окружающей местности

В конце XIX века Евпатория выглядела как маленький провинциальный городок. С одноэтажными домиками и узкими искривленными улочками, пыльными в жару и почти непроходимыми в дождь. Городские головы и инициативные представители местного самоуправления понимали - для привлечения в город отдыхающих и превращения его в курорт, городу необходимы перемены.

Адам Людвигович Генрих, молодой выпускник Санкт-Петербургского института, старейшего в государстве высшего учебного технического заведения, в 1894 году назначенный на должность городского архитектора, оказался именно тем, благодаря кому Евпатория преобразилась и похорошела.
В этой должности он руководил всей работой, связанной с архитектурно-проектным делом. В его обязанности входили работы по проектированию, авторский и технический надзор за зданиями, которые возводились, реконструировались или ремонтировались за счёт бюджета города. По мере необходимости он должен был также выступать в роли эксперта, особенно если были нарушения строительного регламента, правил, установленных городской управой. Он был одним из разработчиков нового генерального плана развития города, по которому Евпатория развивалась почти весь XX век. И можно сказать без преувеличения, что современный облик исторической части Евпатории, своей красотой обязан именно его градостроительным решениям, рассчитанным на долгую перспективу.
Адам Генрих был приверженцем стиля модерн. И именно в применении этого стиля наиболее ярко раскрылись его способности, разрабатывавшего проекты зданий с необычными декоративными формами. Даже если авторство проекта не подтверждено документально, "рука" Генриха хорошо узнаваема. Домами по его проектам почти целиком застроена улица Дувановская, частично - улицы Караева и Революции. Были возведены административные и культовые здания, банки, гимназии, синематографы, гостиницы и доходные дома. Много, очень много зданий утрачено, но из тех, которые сохранились до сегодняшних дней, достоверно установлено его авторство примерно тридцати. И большинство из них являются объектами культурного наследия. Благодаря его стараниям в городе были разбиты новые сады и парки, преобразилась городская набережная, носящая ныне имя В. Терешковой.

Адам Людвигович Генрих проработал на посту городского архитектора 25 лет. Совмещал деятельность гласного (депутата) городской думы, был членом многих городских комиссий, входил в состав попечительского совета женской гимназии. Поляк по происхождению, он был председателем Польского благотворительного общества, ходатайствовал о получении права собственности на землю для постройки костёла, не сохранившегося до наших дней.

В отставку он вышел в 1919 году. В бурные годы революции его следы затерялись. По некоторым данным, вернулся на родину в Польшу, где вступил в Войско Польское. А в 1925 году уволился в чине полковника. Но где и когда он обрёл вечный покой - достоверно не известно.

Источники:
Первый городской архитектор Евпатории А.Л. Генрих Статья В.Н. Струниной, опубликованная на сайте МАРХИ.
Автор: deli kaplan
Создан: 15.10.2019
Опубликован: 14.10.2019
(отредактирован: 30.10.2019)
Компаньоны: terier Foks Kay
Город, который построил Генрих :: Геокэшинг ::
"Египетский дом", дом архитектора А. Л. Генриха

ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТОР ЕВПАТОРИИ АДАМ ГЕНРИХ


«Мы ленивы и нелюбопытны …» Александр Пушкин «Путешествие в Арзрум»

«… Я верю в светлое будущее Евпатории и твердо уповаю, что будущее это не за горами, ибо зерна, брошенные на евпаторийскую почву, попадают на почву благоприятную». Семён Эзрович Дуван (1870-1957)-Городской голова Евпатории (1906-1910; 1916-1917)

«Прошлое- родина души человека. Иногда нами овладевает тоска по чувствам, которые мы некогда испытывали. Даже тоска по былой скорби». Генрих Гейне

Когда я выходил на угловой балкон двухэтажного дома, расположенного на пересечении евпаторийских улиц Гоголя и Кирова, и в котором наша семья прожила много лет в комнате на втором этаже (о нашей жизни здесь- мой рассказ «Наша евпаторийская обитель»-на сайте «Проза.ру Юрий Жданов 2»), то каждый раз видел дом № 9 на улице Кирова. Дом этот называли «египетским». С нашего балкона были хорошо видны его стороны, выходящие на улицы Гоголя и Кирова. Но в 1948 году на пустыре, находившемся между улицей Гоголя и этим домом, возник сквер имени Гоголя с красивым фонтаном в центре (о нем мой рассказ «Сквер имени Гоголя»- на том же сайте). Посаженные и разросшиеся в сквере деревья заслонили восточную (обращенную к улице Гоголя) двухэтажную сторону дома. Тогда я не знал, что этот оригинальный дом с египетскими иероглифами (цветы лотоса, птица, змея, стрела, крылатый солнечный диск …) спроектировал и построил для своей семьи талантливый зодчий, вступивший на должность городского архитектора Евпатории в 1894 году. Четверть века он руководил строительством в Евпатории и украсил город многими зданиями, в том числе и созданными им в модном в то время изящном стиле модерн. Очень многих своих красот лишилась бы Евпатория, если бы в ней не появился этот замечательный человек- Адам Людвигович Генрих (18(30).11.1869-1944), 150-летие со дня рождения которого обширно отмечает Евпатория.

О нем и о его творчестве мне хочется попытаться рассказать через личный опыт общения с той очаровательной городской аурой, в создании которой активно участвовал и Адам Генрих, а также через жизненные ситуации, приведшие меня к встрече и с некоторыми творениями этого зодчего. Не только люди, но и созданные ими строения, находящиеся в Потоке Времени, живут и испытывают воздействие происходящих событий. Когда в 2003 году отмечалось 2500-летие Евпатории, входящей в десятку древнейших живых городов мира, я написал рассказ «Евпатория- город 25 веков» (на том же сайте).
В школьные годы (1944-1953) мой путь из нашей комнаты в Мужскую среднюю школу № 10 (ныне Гимназия имени Ильи Сельвинского) проходил по улице Кирова до пересечения с нынешней Дувановской улицей (она сначала, с 1907 года, называлась Дувановской улицей, затем Советской улицей, улицей В.И. Ленина, потом- улицей Я.М. Свердлова, и снова Дувановской улицей), затем по этой улице и через сквер имени Ленина я по Школьной улице (ныне улица Бартенева) приходил в школу. Тогда я не знал, что на моем пути находились и здания, созданные архитектором Адамом Генрихом, в том числе и здание школы, в которой я учился. Написав в 2014 году рассказ «Евпаторийская Гимназия имени Ильи Сельвинского» (на том же сайте), я привел в нем краткие сведения и о создателе зданий этой Гимназии. Вот фрагмент из этого рассказа.

«Это учебное заведение, возникшее на базе двух дореволюционных гимназий- женской (основана в 1873 году) и мужской (основана в 1876 году), ныне называется: Учебно-воспитательный комплекс «Гимназия имени Ильи Сельвинского города Евпатории».
Оно носит имя учившегося здесь и ставшего известным писателем и поэтом Ильи Львовича Сельвинского (1899-1968), которого считали кладоискателем, разведчиком и следопытом в поэзии. Анатолий Васильевич Луначарский называл его «виртуозом стиха», а Максимилиан Волошин- «поэтом-оркестром».
На здании Гимназии мемориальная доска: «В этой школе учился поэт и писатель Илья Львович Сельвинский».
Улица Бартенева, 2- это нынешний адрес Гимназии. На памятной доске, находящейся на этом здании Гимназии, надпись: «Улица названа именем Бартенева Ф.А. (1916-1982)- заслуженного учителя УССР, почетного гражданина Евпатории». Федор Александрович Бартенев преподавал математику, он создал несколько задачников занимательных задач, методические пособия и организовал специальные математические классы.
Это двухэтажное здание было построено в 1902 году для Женской гимназии. Спроектировал его главный архитектор Евпатории Адам Людвигович Генрих. Он сыграл важную роль в проектировании и строительстве многих зданий, создавших неповторимый облик Евпатории. Здание Гимназии он создал в свойственном ему темпе- проект подготовил за месяц, а через полгода здание было готово!
Но история евпаторийской гимназии начинается с 1869 года, когда в городе по инициативе заведующего уездным училищем Федора Барановского открылось женское учебное заведение с дополнительным курсом женской прогимназии (от лат. pro- «перед» и гимназия). 14 сентября 1873 года открылась женская прогимназия, а 14 сентября 1876 года- мужская прогимназия (в составе трех первых и одного подготовительного класса с 74 учащимися). Дата 14 сентября 1876 считается днем рождения гимназии. Своих специально построенных зданий прогимназии не имели, и вынуждены были арендовать помещения у частных лиц. В 1892 году Евпаторийская дума ассигновала деньги на строительство специального дома для гимназии и отвела под него участок на берегу моря. По числу учебных учреждений на тысячу человек населения Евпатория занимала среди российских городов одно из первых мест. В городе, в котором тогда проживало 27 тысяч человек, находилось 32 учебных заведения (в том числе полные мужская и женская гимназии) с общим количеством учащихся 1500 человек, единственное в России караимское училище, татарское медресе, лютеранское и караимское женские профессиональные училища, частные школы…
Особую роль в судьбе мужской и женской гимназий сыграл потомственный почетный гражданин города- Эзра Исаакович Дуван (1844-1906). Он на протяжении последних двадцати лет своей жизни являлся почетным попечителем мужской и одновременно председателем попечительского совета женской гимназии. После его кончины попечителем мужской гимназии был избран его сын- Семен Эзрович Дуван (1870-1957), городской голова Евпатории в 1906-1910 и 1915-1917 годы. Звание попечителя было в России очень почетно и уважаемо.
Первое, специально построенное в 1898 году здание для Мужской гимназии (находится ныне по адресу улица Бартенева, 3), спроектировал (как и здание для Женской гимназии) архитектор Адам Людвигович Генрих. Гимназия обслуживала не только город, но и весь уезд, занимавший территорию, которую занимают ныне Сакский, Черноморский и Раздольненский районы Крыма.
После Октябрьской революции 1917 года мужскую и женскую гимназии преобразовали в школы № 1 и № 2. Затем мужская школа стала школой № 10, а женская- школой № 3. В 1977 году эти школы объединили в одну общую школу № 4 с углубленным изучением немецкого языка. В 1993 году школа № 4 получила имя своего выпускника- писателя и поэта Ильи Львовича Сельвинского. В 1995 году школе возвращен статус гимназии- она стала «Гимназией имени Ильи Сельвинского». Гимназией сформулирована ее главная цель: «формирование интеллектуально богатой, ментально сильной, креативно выразительной, духовно целостной, глобально мыслящей, социально адаптированной, безусловно благодарной личности».

В Евпатории в 2019 году проведены многие мероприятия, посвященные юбилеям замечательных людей, жизнь которых оказалась связанной с этим чудесным городом. Уже отмечено столетие со дня рождения писателя Бориса Исааковича Балтера (06.07.1919-08.06.1974), 130-летие со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (11(23).06.1889-05.03.1966), 120-летие со дня рождения Ильи Львовича Сельвинского (24.10.1899-22.03.1968). О двух юбилярах 2019 года, жизнь которых была связана и с Гимназией имени Ильи Сельвинского, я написал рассказы «Бориса Балтера перечитывая …» и «Современник на все времена- Илья Сельвинский» (на том же сайте), а этот рассказ «Городской архитектор Евпатории Адам Генрих» будет моим третьим рассказом, посвященным юбилярам.

В городе действует огромное количество талантливых творческих коллективов, имеющих очень богатый опыт в проведении многочисленных, разнообразных и красочно проходящих культурных мероприятий. На городском туристическом маршруте «Малый Иерусалим» действует «Юбилейная стена», посвященная известным юбилярам 2019 года: Борису Исааковичу Балтеру, Илье Львовичу Сельвинскому, Анне Андреевне Ахматовой и архитектору Адаму Людвиговичу Генриху. Какова же линия жизни Адама Людвиговича Генриха? Подготовка к юбилею со дня его рождения позволила узнать многое из его жизни и творчества. Для достойной встречи юбилея потрудились многие историки-краеведы, архитекторы, работники архивов и музеев, литераторы, журналисты, творческие художественные коллективы … Создан специальный организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

Адам Людвигович Генрих родился 18 (30) ноября 1869 года в городе Варта Серадзского повята (района) Лодзиского воеводства Царства Польского Российской империи. Он дворянин по происхождению. Его родители- Людвик Генрих и Фелиция Генрих (урожденная Тыменецкая). После окончания гимназии в губернском городе Калиш, он поступил в Высшее ремесленное училище в Лодзи, которое окончил в 1888 году. Затем он поступил в Институт гражданских инженеров (ИГИ) императора Николая I в Санкт-Петербурге. Окончив этот знаменитый институт с дипломом 1-й степени и серебряной медалью, он с 4 июня 1894 года работал в Техническо-строительном комитете Министерства внутренних дел России, а с 26 июля 1894 года был принят на должность городского архитектора Евпатории. Понятие должности «архитектор города» соответствует нынешнему понятию должности «главный архитектор города». В 1895 году он женился на Ванде Карской.

В должности городского архитектора Евпатории Адам Генрих трудился четверть века (1894-2019), он был непосредственным исполнителем многих проектов застройки города, создал генеральный план развития города, определивший основные направления и перспективы развития городского облика на долгую перспективу, и она оказалась действенной вплоть до наших дней.
Сто лет назад, в 1919 году, в Евпатории торжественно отметили 25-летие служения Адама Генриха на посту главного архитектора города. Городское самоуправление постановило «выразить Городскому Архитектору Адаму Людвиговичу Генриху за его 25-летнюю безупречную и в высокой степени полезную деятельность на пользу города благодарность от имени Городской Думы». Адам Генрих несколько раз избирался гласным евпаторийской Думы, был членом городских комиссий: строительной, курортной, плановой, автомобильной, присутствия по квартирному налогу… Он был членом правления евпаторийского филиала благотворительного Императорского человеколюбивого общества, входил в состав попечительского совета женской гимназии…
По проектам Генриха были застроены целые улицы и кварталы, возведены гостиницы, банки, гимназии, синематографы (кинотеатры), элегантные дачи, доходные дома, административные и культовые здания, многие из которых являются в настоящее время объектами культурного наследия регионального значения. Под его наблюдением строились многие частные дома, распределялись участки для разведения садов. Ранее пустынная солончаковая степь на западной городской окраине превратилась в четко сплапированный дачный район с набережной и параллельными ей улицами, которые пересекались перпендикулярными к ним улицами. Трудоспособнось этого человека была невероятной, один из историков написал, что «Генрих работал быстро, с фантастической скоростью». Созданные Генрихом архитектурные «жемчужины» в стиле модерн придали городу индивидуальное очарование и привлекательность. Евпатория превращалась из маленького провинциального городка с узкими искривленными хаотично возникавшими улочками с одноэтажными домиками в современный курортный город.
Кроме выполнения своих прямых обязанностей городского архитектора, он выполнял много и общественных обязанностей.
Долгое время не было известно о его жизни после 1919 года. Недавно стали известны некоторые сведения о последних годах жизни Адама Генриха, которые он провел в польском городе Гродзиск-Мазовецкий, находящемся в тридцати километрах юго-западнее Варшавы. Здесь, на территории костела, который он отреставрировал, Адам Генрих и был похоронен в 1944 году.

Узнав об этой дате его кончины, ранее неизвестной исследователям его жизни и творчества, у меня неспроста возникли некоторые ассоциации, навеянные незабываемыми мгновениями былого. В 1944 году 13 апреля Евпатория, а 9 мая и весь Крым были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Накануне Великой Отечественной войны 1941-1945 годов наша семья-мама Раиса Моисеевна Жданова (28.04.1914-27.09.2014), отец Алексей Петрович Жданов (21.02.1914-10.09. 1945), сестренка Лариса и я жили недалеко от расположения 82-й Отдельной морской разведывательной авиаэскадрильи Военно-воздушных сил Черноморского флота (82-й ОМРАЭ ВВС ЧФ), в которой отец служил летчиком и начальником связи эскадрильи. Сначала эскадрилья располагалась на Хаджибейском лимане (около Одессы), затем в Севастополе, Геленджике и Поти. Эвакуации мамы, сестренки и меня из Одессы в Севастополь, а затем из Севастополя в Геленджик и из Геленджика в Поти, где мы находились все время рядом с эскадрильей, происходили в связи с изменением дислокации 82-й авиаэскадрильи в ходе боевых действий. И лишь с чрезвычайно резким обострением боевых действий на Кавказе, угрожавших семьям летчиков, находившихся вблизи расположения эскадрильи, маму, сестренку и меня эвакуировали в глубокий тыл- под Ташкент. Мама не хотела уезжать из места расположения эскадрильи, но отец решительно и категорично потребовал нашей срочной эвакуации. Его эскадрилья продолжала сражаться с врагом. Наша эвакуация началась из Поти 22 сентября 1942 года. В 1944 году я с мамой и сестренкой приехали из эвакуации в Евпаторию (об эвакуации- мой рассказ «В эвакуации в 1942-1944 годы»- на том же сайте).

Вот фрагмент из этого рассказа. «… Мама, сестренка и я приехали в Евпаторию, где после освобождения Крыма базировался 30-й Отдельный морской разведывательный Севастопольский Краснознаменный авиационный полк Военно-воздушных сил Черноморского Флота (30-й ОМРСКАП ВВС ЧФ), в котором в это время служил летчиком и начальником связи полка мой и сестрёнки отец- Алексей Петрович Жданов. Он и вызвал нас из эвакуации в Евпаторию. Штаб полка размещался в уцелевших после оккупантов корпусах бывшего санатория «Ударник». Нашу семью временно поселили на втором этаже двухэтажного корпуса № 2 этого санатория, в комнате № 20. Окно и балкон этой светлой, с высоким потолком комнаты выходят на южную сторону. Здание стоит вдоль набережной имени Горького. С балкона комнаты открывается чудесный вид на песчаный пляж и море- до них рукой подать.
Когда в двухэтажном многоквартирном доме, находящемся недалеко от санатория «Ударник», освободилась комната, которую занимала семья военнослужащего, переведенного служить в Севастополь, в нее поселили нашу семью. С этого момента и началась история нашей жизни в этой комнате, длившаяся 48 лет (1944-1991 годы). За это время здесь произошло очень много самых разнообразных событий: как будничных, так и праздничных, веселых, забавных, радостных, грустных, печальных, трагических… Дом этот- угловой: он стоит на пересечении улиц Гоголя и Кирова. Наша комната располагалась на его втором этаже. Она квадратной формы в плане, площадью 36 квадратных метров, с балконом, выходящим на угол здания».

В 1944 году я поступил в Мужскую среднюю школу № 10, ставшую затем Гимназией имени Ильи Сельвинского, здания которой спроектировал и построил Адам Генрих. После нашего прибытия в Евпаторию нашей семье сначала выделили комнату в уцелевшей части углового дома, расположенном на пересечении Набережной имени Горького и улицы Гоголя- это корпус № 2 санатория «Ударник», его спроектировал и построил Адам Генрих. Во время войны часть этого корпуса была разрушена: обвалилась часть крыши, перекрытие между этажами и конической формы башенка со шпилем над крышей, располагавшаяся над угловой частью здания (угол пересечения Набережной имени Горького и улицы Гоголя), но стены в разрушенной части здания уцелели. Позже разрушенная часть здания и башенка были восстановлены. А тогда мы, мальчишки-дети военного времени, в свободное от занятий время играли и в военные игры. «Сражались» мы и в руинах разрушенной части этого здания, воображая, что сражаемся с врагом. О своем отце- Алексее Петровиче Жданове (21.02.1914-10.09. 1945) и его боевых друзьях я поведал в рассказе «Глаза» Черноморского Флота- лётчики-разведчики» (на том же сайте). Вот так с момента появления в Евпатории, наша жизнь здесь оказалась опосредованно связанной с творениями архитектора Адама Генриха, хотя мы об этом тогда не знали. Но ведь все в мире взаимосвязано…

Давайте же назовем лишь некоторые сохранившиеся до наших дней здания, спроектированные и построенные в Евпатории Адамом Людвиговичем Генрихом.
1. Городской театр имени Александра Сергеевича Пушкина создан Адамом Людвиговичем Генрихом совместно с евпаторийским архитектором Павлом Яковлевичем Сеферовым (1872-1914).
2. Евпаторийский краеведческий музей (Дувановская улица, 11)- бывшая дача Ю.М. Гелеловича «Мавританка», созданная в изящном мавританском стиле. Музей располагает богатейшим фондом экспонатов и документов. В 1988 году в Музее в отдельном зале размещена диорама «Евпаторийский десант 5 января 1942 года» (автор диорамы- В.Б. Таутиев). Об этом десанте мною в 2010 году написан рассказ «Евпаторийскому десанту посвящается!» (на том же сайте). К 150-летию со дня рождения городского архитектора Адама Людвиговича Генриха здесь 29-30 ноября 2019 года пройдет научно-практическая конференция «Архитектурный облик Евпатории: история и современность», с пешеходной экскурсией «Евпатория- архитектурная столица Крыма». Этот музей на своем официальном сайте дает возможность совершать и виртуальные туры по своим залам.
3. Дом Ф.З. Овчинникова (1908 год)- ныне здание городской администрации, расположенное на Театральной площади (Проспект Ленина, 2).
4. Бывший дом купца Егора Карповича Нахшунова (улица Дувановская, 19)- находится на углу улиц Дувановской и Пушкина. Над центральным входом (со стороны Дувановской улицы) вверху здания расположена скульптура: женщина с факелом в левой поднятой руке, напоминающая Богиню Победы Нику. Поэтому этот дом иногда называют «Дама с факелом».
5. Комплекс одноэтажных и двухэтажных зданий на территории бывшего санатория «Приморская санатория» (затем «Санаторий имени В.И. Ленина», ныне- санаторий «Приморский»)-на Дувановской улице, 6 .
6. Жилой дом, находящийся на пересечении улиц Дувановской и Белинского (улица Дувановская, 23). В этом двухэтажном здании находится ныне и Клуб Центрального детского клинического санатория Министерства обороны. Восточный фасад дома (со стороны Дувановской улицы) обращен к саду имени В.И.Ленина (часть бывшего Шакаевского сада), а северный фасад (со стороны улицы Белинского) обращен к Городскому театру имени А.С. Пушкина.
7. Угловой дом на пересечении Набережной имени Горького и улицы Гоголя (улица Гоголя, 2)- построен в 1910 году, это бывшая дача Бориса Ильича Казаса (1861-1922)- земского врача, главного врача городской больницы, совладельца грязелечебницы «Мойнаки», затем председателя Евпаторийской городской Думы. Здесь размещалось учрежденное в 1912 году Благородное собрание Евпатории. Ныне это здание- корпус № 2 санатория «Ударник».
8. Храм святого Пророка Илии (Свято-Ильинская церковь), созданный в 1918 году в греко-византийском стиле.
9. Здание бывшей гостиницы «Бо-Риваж» («Прекрасный берег»), затем пансионат «Орбита» (улица Революции, 45). Некоторые историки считают, что это здание создал архитектор Адам Генрих, другие- что архитектор Павел Сеферов.
10. Здание главной городской синагоги (Купеческой), ее еще называют Торговой (улица Караимская,7)- построено в 1911-1912 годы на месте снесенной из-за ветхости синагоги первой половины XIX века.
11. Здание кинотеатра «Якорь», ранее- синематограф «Лотос» (1912 год)- на улице Революции, 57. Об этом кинотеатре мой рассказ «Кинотеатр «Якорь», возродись!» (на том же сайте).
12. Здание евпаторийского отделения «Петербургского банка» (1910 год)- на улице Караева, 3а. Затем здесь располагался ресторан «Санкт-Петербург».
13. Собственный дом Адама Генриха, построенный им в 1908-1910 годы для своей семьи (улица Кирова, 9), так называемый «египетский дом». Это единственное в Крыму здание с египетскими символами. Когда проходишь около этого дома, испытываешь желание остановиться и подробнее рассмотреть его. Это желание порождается действием той чудесной силы, которую называют Красотой. Видимо, прав был философ Эммануил Кант, определявший Красоту как «незаинтересованный интерес».
14. …

Не будем далее перечислять созданные Адамом Генрихом здания, ведь это всего лишь рассказ, не претендующий на монографию... Сегодня существуют разные списки, в которые внесены многие творения этого талантливого архитектора, которому Евпатория обязана своей уникальной Красотой…

Юрий Жданов 28.11.2019
Проза.ру

Доходный дом Давыдова
История
Отличные коммерческие возможности предрешенные устранением последней преграды в виде Карантинного озера между двумя частями (старым Гезлевом и новым фешенебельным курортом Евпаторией) черноморской жемчужины-порта на заре ХХ века послужили причиной начала строительного бума коммерческой недвижимости на новообретенных землях.

В виду заманчивости перспектив, открывавшихся перед владельцами доходных домов набирающего всероссийскую славу грязелечебного курорта, участки земли за приличное вознаграждение расходились среди предприимчивой состоятельной публики с небывалой скоростью. Так буквально после начала продаж участок на углу улиц Гоголевской и будущей Пушкина, будучи уже в собственности коллежского асессора Ивана Харлампиевича Ламброва, был приобретен судовладельцем Панайотом Елеферовичем Давыдовым (1874 — 1936).

В 1908 году на безлюдной когда-то земле выросло прекрасное двухэтажное здание проекта выдающегося евпаторийского зодчего, а по совместительству — главного архитектора города, Адама Людвиговича Генриха, которому предначертано было стать одним из главных оплотов коммерции на евпаторийской земле — доходный дом был предназначен для размещения различных торгово-финансовых организации и юридических контор.

пустя несколько лет (1910-е), хотя уже и при новом владельце А.А. Фицте, который состоял членом правления Евпаторийского торгово-промышленного общества взаимного кредита, здание по Пушкина 3 будет иметь честь принимать в своих стенах Управление постройки порта, Инспекцию народных училищ и Гидрометеорологическую станцию.

В период первых шагов на пути становления нового советского общества в 1920-х — 1940-х годах на крымской земле помещения доходного дома Давыдова были временно отданы для решения насущного жилищного вопроса, и в бывших кабинетах закипела будничная частная жизнь граждан новой страны.

В послевоенные же годы здание, вновь переквалифицированное в административное, становится главным оплотом закона и порядка Евпатории — здесь разместилось городское управление министерства внутренних дел, которое находится в этих стенах и сейчас.

Архитектурная же ценность бывшего доходного дома была признана и подтверждена решением Крымского областного исполнительного комитета на изломе эпох в 1990-ом. Так что ныне прекрасно сохранившееся здание при должном внимании со стороны его теперешних обитателей радует глаз первозданной красотой, а сквере напротив него неотъемлемая частица — недавно воздвигнутая часовня в честь Георгия Победоносца.

Архитектура

Невысокий двухэтажный вытянутый (95м х 15м) периметр здания с парадным входом на шестиколонном портике дорического ордера под вычурным фронтоном двухскатной крыши отличает обилие декоративных элементов, которые так присущи стилю их творца А.Л. Генриха.

Переплетение пилястр и фризов, карнизов и лопаток, модульонов и филенок на гладкой поверхности оштукатуренных стен, сложенных из пиленного известняка, при неповторимом сочетании конфигурации окон, лепном оформлении фронтонов (на одном из которых красуются инициалы владельца и дата сооружения, а на другом — герб Евпатории) создают одновременно изысканный и в то же время официально-торжественный облик.

Изначально сооружаемое для административных целей здание доходного дома Давыдова имеет три выхода (два на ул. Пушкина и один в торце — на ул. Гоголя). При этом расположение их функционально (приблизительно на равном расстоянии друг от друга) обосновано с учетом его внутренней коридорной планировки помещений.
Дополнительная информация

Адрес: Украина, АР Крым, г. Евпатория, ул. Пушкина, 3.
Как добраться

По трассам Р25 (Симферополь — Саки — Евпатория) / Т0111 (Раздольное — Евпатория) / Т0108 (Черноморское — Евпатория). После Раздольненского кольца следовать по улицам: Эскадронной — Революции (изменяет название на пер. Лукичева), а затем повернуть на ул. Дувановскую, на углу которой с ул. Пушкина находится бывший доходный дом Давыдова.

Общественным транспортом до вокзалов Евпатории (авто, ж/д). Потом пешим ходом 10-15 минут вдоль улицы Фрунзе до пересечения ее с ул. Пушкина, у начала которой расположено нынешнее здание ГУ МВД.

Виктория Шовчко
  

Западный фасад доходного дома Давыдова


Бывший доходный дом П.Э. Давыдова в Евпатории


Центральный фасад евпаторийского доходного дома Давыдова
 

Справочник — Достопримечательности Украины (Katalog - Zabytki Ukrainy) dost. 14-06-2020

Популяризация архитектурных памятников Евпатории и Крыма путем проведения видеоигры «Променад с Генрихом, Или евпаторийский ар-нуво», посвященной 150-летию со дня рождения архитектора Адама Людвиговича Генриха

«Чтобы вести людей за собой, иди за ними». Лао-Цзы

Мудрое изречение китайского философа Лао-Цзы как нельзя более точно определяет связь настоящего и прошлого в истории человечества. Только тогда мы - современная молодежь, будем лидерами, если будем знать и уважать людей. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения - «У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это очень важно!».

Эти герои есть у страны, есть и у нашего любимого города. Много известных людей родились, жили и прославляли наш город. Мы гордимся ими. Это и Борис Балтер, которому в 2019 году исполнилось 100 лет, и Илья Сельвинский, город отмечал 120-летие со дня его рождения, и Адам Генрих, сегодня мы отмечаем 150 лет со дня его рождения.

Эти люди внесли огромный вклад в популяризацию нашего города. Его невозможно не любить. Подтверждение этому проникновенные строки Бориса Балтера из известной и горячо любимой евпаторийцами повести «До свидания, мальчики!»: «Я любил наш город. По ночам он задыхался от душного дыхания цветов, а днём зной улиц продувало сквозными ветрами. И днём и ночью он отдавал себя, свои пляжи и парки, свои дома и стёртые плиты тротуаров, своё солнце и тёплую прохладу моря тысячам людей, которые искали в нём короткое и лёгкое пристанище. Я любил его и знал его душу, потому что сам был частью этой души». Кажется, что нет лучшего признания любви нашему городу.

Много лет в городе работает «Клуб интеллектуальных игр «Мудрая сова» МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник», в котором я занимаюсь более шести лет. Вместе с нашим руководителем Еленой Анатольевной Резник, педагогом высшей категории, мы развиваем наши интеллектуальные и творческие способности. В клубе зарегистрировано около 100 школьных команд с 1 по 11 класс. И сейчас лучшая команда клуба – «Лидер», учащихся 11 класса 16 школы, принимает участие в финале Межрегионального юношеского фестиваля интеллектуальных игр «Бауманиада, или Интеллектуальный триатлон» в г. Москва.

Мы участвуем в играх, посвященным знаменитым людям. Вместе с педагогом Татьяной Анатольевной Корабленко мы реализовали несколько творческих проектов, посвященных известным в истории евпаторийцам. Это видеоигры: «Интеллектуальная видеоигра «Борису Балтеру – 100 лет»; видеовикторина-игра «Он «быть несчастным не умел, И потому счастливым был…», посвященная 120- летию со дня рождения Ильи Сельвинского; видеоигра «Променад с Генрихом, Или евпаторийский ар-нуво», посвященная 150-летию со дня рождения архитектора Адама Людвиговича Генриха.

Интерес к известным личностям пробуждает у нас интерес к изучению истории родного города.

На подготовительном этапе учащиеся вместе с педагогами изучали материалы, связанные с биографией и творчеством персоналий. Мы знакомились с литературным и архитектурным наследием авторов; архивными материалами, размещенными в интернет-пространстве, слайд-презентациями и видеофильмами.

В школах были организованы команды, проводились тренировочные игры. Активисты клуба «Мудрая сова» помогали в подготовке иллюстративного и игрового реквизита. Володя Вышинский, капитан команды «Дети России», разработал авторский эскиз грамот, которыми награждены лучшие команды. Продумывалось ресурсное обеспечение творческого проекта - что у нас есть, что нам необходимо. Искали партнеров. Так, председатель «Комитета по увековечению памяти писателя Бориса Балтера» Яков Владимирович Фоменко из г. Москва не только участвовал в судействе игры, но и предоставил подарочные издания Б.Балтера для награждения победителей.

В интеллектуальной видеоигре «Борису Балтеру – 100 лет», посвященной этому мужественному и замечательно скромному человеку, приняло участие более 50 знатоков, которые разгадывали шарады, занимались словообразованием, проверяли свою интуицию и знания, решая вопросы категории "Реалии". Приятно, что на игре присутствовали и были экспертами: председатель «Комитета по увековечению памяти писателя Бориса Балтера» Яков Владимирович Фоменко и директор музея К.Г. Паустовского Анжелика Игоревна Дормидонтова из г. Москва.

Видеовикторина-игра «Он «быть несчастным не умел, И потому счастливым был…», посвященная 120- летию со дня рождения Ильи Сельвинского, объединила уже более 100 юных знатоков. Участвуя в играх такого инновационного формата, учащиеся «открыли для себя новые страницы жизни Ильи Львовича - выпускника гимназии 1919 года, русского поэта и прозаика, драматурга и публициста, фронтовика и Человека с большим сердцем и непростой судьбой». В формате игры «Что? Где? Когда?» сыграло 16 школьных команд из 5 школ.

Недавно прошла видеоигра «Променад с Генрихом, Или евпаторийский ар-нуво», посвященной 150-летию со дня рождения архитектора Адама Людвиговича Генриха приняли участие 28 школьных команд не только из городских, но и поселковых школ. Активно приняла участие гимназия им. Ильи Сельвинского. Более 160 юных знатоков отвечали на видео вопросы Татьяны Корабленко, которые не только проверяли наши знания, а прежде всего давали какую-то информацию и заинтересовавали поиском ответа, а в итоге мы получали новую информацию. Татьяна Анатольевна мастерски запутала нас перекрестными вопросами про управу и гимназию. Судьи получили разные варианты ответов.

Например, на вопрос о евпаторийской гимназии им.И.Сельвинского: «В начале их было две. В одну из них ходила дочь городского архитектора Янина, в другую его племянник Юлиан. Илья Сельвинский писал о них в романе «О, юность моя!», Борис Балтер – в повести «До свидания, мальчики!». В разные годы они называлась по-разному, но их объединяло то, что у них был один архитектор и до сегодняшнего дня они выполняют свое изначальное предназначение. Теперь Она - одна. Назовите ее имя, если известно, что оно связано с одним из ее выпускников», одна из команд дала ответ – «Анна Генриховна».

А на вопрос о женской гимназии: «Этот дом расположен на улице Приморской, 2. Построен в 1897 году архитектором Генрихом как дача евпаторийского мещанина, солепромышленника Моисея Ходжаша.

На первом этаже двухэтажного особняка одно время до революции размещалась таможня. После Великой Отечественной войны — главпочтамт.

Дом Ходжаша до постройки собственного здания, арендовало заведение, которое

- впоследствии было построено напротив,

-предназначалось для барышень,

- там на балах танцевал юный Сельвинский,

- а на протяжении многих лет там часто бывала внучка Моисея Ходжаша Светлана» тоже отличилась одна из команд, ответив – «дачная гимназия». Игра получилась с юмором.

Но большинство команд были хорошо подготовлены, у лидеров игры от 22 до 23 правильных ответа из 24 вопросов. Больше всего было команд категории «Знатоки клуба» - 18 команд. Иллюстрациями к игре стали фотографии Максима Бессарабова, сделанные им еще в годы обучения в гимназии им. Ильи Сельвинского.

Команда «Интегрята» МБОУ «УВК «Интеграл», 9-м кл. заняла 2 место. Лучшие команды были награждены Грамотами управления образования администрации города Евпатории Республики Крым.

Приятно, что победители получили ценную книгу Вадима Александровича Кутайсова «Древние греки в Северо-Западной Таврике», посвященную истории Крыма и призы.

Несмотря на то, что все эти личности – Б.Балтер, И.Сельвинский и А.Генрих занимались разной деятельностью, и жили в разное время, они объединены любовью к нашему городу. Мы благодарим организаторов за помощь в проведении видеоигры Валентину Ильчевскую, Марину Кутайсову, Татьяну Корабленко, Елену Резник, Галину Жбанкову, Анастасию Минаеву. Спасибо Виктории Струниной за репавнодушныое отношение к любимому городу.

Елена Резник, методист МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник» г. Евпатории РК
https://infourok.ru/populyarizaciya-arhitekturnih-pamyatnikov-evpatorii-i-krima-putem-provedeniya-videoigri-promenad-s-genrihom-ili-evpatoriyskiy-ar-4010935.html 
110лет_Евпаторийскому_театру

20 апреля (3 мая) 1910 года в Евпатории, был освящен и торжественно открыт городской театр.
110 лет назад в фойе театра была установлена памятная доска, где золотыми буквами было написано: «Городской театр сооружен в 1908-1910 гг. в бытность городским головой Семёна Эзровича Дувана по проекту и под руководством архитекторов Адама Людвиговича Генриха и Павла Яковлевича Сеферова.

Первым спектаклем, показанным на сцене нашего театра, была опера «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Выбор именно этой оперы был не случаен, городской голова Евпатории Семён Эзрович Дуван подчеркнул это в своей речи при открытии театра: «Посредством пьес исторического содержания сцена знакомит нас с великими событиями отечественной истории и подвигами народных героев, положивших жизнь за родину, как это мы увидим сегодня в пьесе, которая первой пойдет на нашей сцене.

До 1937 года театр носил название городского, а в день столетия со дня смерти Александра Пушкина был переименован в честь поэта. Несколько лет назад театр был отреставрирован. Зрительный зал был расширен до 900 мест за счёт увеличения партерных мест и уменьшения количества лож, была отремонтирована крыша, но при этом фасад здания остался почти без изменений.

Сегодня театр им. А. С. Пушкина считается одной из лучших сценических площадок юга России, не считая Одесского. Хотя из-за многолетней истории здание нуждается в серьезной реставрации снаружи и внутри. Вопрос о необходимости ремонта не раз поднимался среди местных властей, а жители города радеют всей душой за судьбу Евпаторийского культурного заведения. Однако будут ли предприняты действия в ближайшее время — неизвестно.

Вокруг театра разбит Дувановский сквер, куда предусмотрен бесплатный вход. После просмотра спектаклей жители города редко себе отказывают в прогулке по окрестностям парка и Театральной площади. Неудивительно, ведь это — самые живописные места Евпатории.
Добавил: school-15-evp | Дата: 27.04.2020
МБОУ "Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым"
 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja