Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

(Dominik) Ludwik Henrych

Przebieg pracy
1805, 1806 - referendarz Regencji Kaliskiej
1809 - sekretarz Prefektury Departamentu Kaliskiego
1810, 11 i 12 - rewizor Komory Celnej miasta Krzepic
1816 - pisarz zast. w Sądzie Pokoju w Wieluniu
1817 - pisarz w Sądzie Pokoju w Wieluniu
1818-34 - podsędek w Sądzie Pokoju w Kaliszu
1835-36 - podsędek w Sądzie Policji Poprawczej w Kaliszu
1837 - Sędzią prezyd. zast. w Sądzie Policji Poprawczej w Kaliszu
1838 - Sędzią prezydujący w Sądzie Policji Poprawczej w Kaliszu

1818 - członek czynny Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Kaliszu od jego założenia. (Towarzystwo działało od 22.11.1818 r. do 1832 r.)

Kalendarzyk Polityczny Pijarski Na Rok Przestępny 1816 str. 150
SĄDY POKOIU.
W każdym Powiecie ieden iest Sąd Pokoiu.
SĘDZIOWIE POKOIU
i nazwiska Powiatów.
[...]
C. w DEPARTAMEN: KALISKIM.
[...]
9. Powiat Wieluński w Wieluniu.
Sędziowie: Alexander Trepka, Seweryn Waldgon, Adam Kobierzycki.
Podsędek Woyc: Bielanowski.
Pisarz Ludwik Henryk Zastępca,
Podpisarz Paweł Dębski.
Konserwator Hipotek i Pisarz Aktowy: Franciszek Lisiecki.
Obrońcy: Antoni Białecki
Komor: Mikołay Kobylański, Kaietan Janicki.

Kalendarzyk Polityczny Piiarski Na Rok 1817 str. 160
SĄDY POKOIU.
w każdym Powiecie ieden iest Sąd Pokoiu, który się dzieli na Wydział Poiednawczy i Wydział Sporny. (str. 147)
8. Powiat Wieluński. w Wieluniu.
Sędziowie: Alexander Trepka, Seweryn Waldgon, Adam Kobierzycki.
Podsędek Woyc: Bielanowski.
Pisarz Ludwik Henryk.
Podpisarz Paweł Dębski.
Konserwator Hipotek i Pisarz Aktowy: Franciszek Lisiecki.
Obrońcy: Kazimierz Kotnowskki, Antoni Białecki
Komor: Mikołay Kobylański, Kaietan Janicki.

Kalendarzyk Polityczny Piiarski Na Rok 1818 str. 159
[...]
C. w WOiEWODZTW: KALISKIM.
1. Powat Kaliski. w Kaliszu.
Sędziowie Pokoiu: Kazimierz Trembecki, Kasper Karsznicki, Antoni Lipski -
Podsędkowie Woyciech Wyganowski, Ludwik Henrych.
Pisarz Woyciech Kowaleski
Podpisarze Jozef Głuski, Stanisław Borowski.
Obrońca Andrzey Gryzynger.
Komor: Kaietan Godlewski, Kazim: Modliński. Woyciech Wyżykowski, Roch Piaskowski.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1819 str. 182
C. w WOIEWÓDZTWIE KALISKIM.
Powat Kaliski. w Kaliszu.
Sędziowie Pokoiu: Kazimierz Trembecki, Kasper Karsznicki, Antoni Lipski. Walenty Rudnicki.
Podsędkowie. Woyciech Wyganowski, Ludwik Henrych.
Pisarz Antoni Glotz.
Podpisarze Jozef Głuski, Stanisław Borowski.
Obrońcy Andrzey Gryzynger. Fryderyk Birnbaum.
Komor. Kaietan Godlewski, Woyciech Wyżykowski, Roch Piaskowski. Jakób Słowikowski.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1820 str. 197
C. w Woiewództwie Kaliskim.
1. Sąd Pokoiu Pow. Kaliskiego.
Mieysce posiedzeń Sądu w Kaliszu.
Sędziowie Pokoiu, 1 Kazimierz Trembecki, 2 Antoni Lipski, 3 Walenty Rudnicki.
Podsędkowie, 1 Woyciech Wyganowski, 2 Ludwik Henrich.
Pisarz, Stanisław Borowski.
Podpisarze, 1 Józef Glaski, 2 Walenty Kamocki.
Obrońcy, 1 Andrzey Gryzynger, 2 Fryderyk Birnbaum.
Komornicy, 1 Kaietan Godlewski, 2 Woyciech Wyzykowski, 3 Roch Piaskowski, 4 Józef Nieradzki.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1821 str. 147
C. w Woiewództwie Kaliskiem.
1. Sąd Pokoiu Powia. Kaliskiego.
Mieysce posiedzeń Sądu w Kaliszu.
Sędzia Pokoiu, Walenty Rudnicki.
Podsędkowie, Woyciech Wyganowski, Ludwik Henrych.
Pisarz, Stanisław Borowski.
Podpisarze, Józef Głuski, Walenty Kamocki
Obrońcy, Andrzey Gryzinger, Fryderyk Birnbaum
Komornicy, Kaietan Godlewski, Woyciech Wyżykowski, Józef Nieradzki, Józef Soiecki.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1822 str. 152
C. w Woiewództwie Kaliskiem.
1. Sąd pokoiu Powiatu Kaliskiego.
Mieysce posiedzeń Sądu w Kaliszu.
Sędziowie pokoiu,....
Podsędkowie, Woyciech Wyganowski, Ludwik Henrych.
Pisarz, Stanisław Borowski.
Podpisarze, Walenty Kamocki, Karol Glotz.
Obrońcy, Fryderyk Bernbaum, Michał Mroziński.
Komornicy, Kaietan Godlewski, Woyciech Wyżykowski, Józef Nieradzki, Józef Soiecki. 

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1823 str. 159
C. w Woiewództwie Kaliskiem:
1. Sąd pokoiu Powiatu Kaliskiego.
Mieysce posiedzeń Sądu w Kaliszu.
Sędziowie pokoiu,....
Podsędkowie, Woyciech Wyganowski, Ludwik Henrych.
Pisarz, Józef Truskowski.
Podpisarze, Walenty Kamocki, Karol Glotz,
Obrońcy, Fryderyk Birnbaum, Michał Mroziński, Antoni Kowalski.
Komornicy, Kaietan Godlewski, Józef Nieradzki, Józef Soiecki, Marcin Drzewiecki.

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego 1823, nr 118 + dodatek, str. 1369-1370
Kommissyia Naywyższa Examinacyyna.
Stosownie do Artykułu 58 Postanowienia Xcia Namiestnika Królew: z d. 12 Listopada 1816 roku, podaie do publiczney wiadomości, iż wydała świadectwa Kandydatom niżey wyrażonym, którzy wywiedli swoie usposobienie przez Exsamen Naywyższy, to iest:
w dniu 5 Grudnia 1822.
Wincentemu Bromirskiemu. Zastępcy Podprokuratora przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Woiewództwa Augustowskiego.
Walentemu Zielińskiemu Assessorowi przy Sądzie Sprawiedliwości Kryminalney Woiewództw Mazowieckiego Kaliskiego.
Łukaszowi Łosowskiemu Assessorowi przy Kommissyi Hypoteczney Woiewództwa Podlaskiego.
Janowi Jozefowi dwóyga Jmion Drewnowskiemu Assessorowi przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Woiewództwa Mazowieckiego.
w dniu 6 Lutego r. b. 1823.
Mateuszowi Domańskiemu Pisarzowi Sądu Sprawiedliwości Kryminalney Wdztw Płockiego i Augustowskiego.
w dniu 12 Kwietnia r. b. 1823
Macieiowi Mieczyńskiemu Assessorowi przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Woiewództwa Płockiego.
Leonowi Krajewskiemu Assessorowi przy Sądzie Sprawiedliwości Kryminalney Woiewództw Płockiego i Augustowskiego.
dnia 23 mca i roku bież.
Cesławowi Kowalewskiemu Assessorowi przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Woiewództwa Mazowieckiego.
Tadeuszowi Sułowskiemu Podsędkowi Sądu Pokoiu Powiatu Brzezińskiego.
Stanisławowi Zielińskiemu Assessorowi przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Woiewództwa Płockiego.
Ludwikowi Henrych Podsędkuwi Sądu Pokoiu Powiatu Kaliskiego.
Do sprawowania Urzędów Sądowych III. Klassy z przyzwoitym dla kraiu użytkiem.
Działo się w Warszawie dnia 23 Lipca 1823 roku.
w Zastępstwie Ministra Prezyduiącego
Radca Stanu
(podpisano) M. Woźnicki.
J. Zieliński Sekr:

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1824 str. 160
C. w Woiewództwie Kaliskiem.
1. Sąd pokoiu Powiatu Kaliskiego.
Mieysce posiedzeń w Kaliszu.
Sędziowie pokoiu, ....
Podsędkowie, Ludwik Henrych, Stanisław Borowski.
Pisarz, Józef Truskowski.
Podpisarze, Walenty Kamocki, Karol Goltz.
Obrońcy, Fryderyk Birnbaum, Antoni Kowalski, Michał Komorowski, Rafał Kobyłecki.
Komornicy, Kaietan Godlewski, Józef Nieradzki.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1825 str. 160
C. w Woiewództwie Kaliskiem.
1. Sąd pokoiu Powiatu Kaliskiego.
Miesce posiedzeń w Kaliszu.
Sędziowie pokoiu,....
Podsędkowie, Ludwik Henrych, Stanisław Borowski.
Pisarz, Józef Truskowski.
Podpisarze, Walenty Kamocki, Jan Sobiechowski.
Obrońcy, Fryderyk Birnbaum, Antoni Kowalski, Michał Komorowski, Rafał Kobyłecki, Stanisław Brzeziński.
Komornicy, Józef Nieradzki, Kaietan Janicki.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1826 str. 179-180
C. W Woiewództwie Kaliskiem.
1. Sąd pokoiu Powiatu Kaliskiego.
Mieysce posiedzeń w Kaliszu.
Sędziowie pokoiu, ....
Podsędkowie, Ludwik Henryk, Stanisław Borowski.
Pisarz, Jan Sobiechowski.
Podpisarze, Wincenty Radoszewski, Franciszek Rutkowski.
Obrońcy, Fryderyk Birnbaum, Antoni Kowalski, Michał Komorowski, Stanisław Brzeziński, Karol Kowalski.
Komornicy, Józef Nieradzki, Kaietan Janicki.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1827 str. 162
C. w Województwie Kaliskiem.
1. Sąd pokoiu powiatu Kaliskiego.
Mieysce posiedzeń w Kaliszu.
Sędziowie pokoiu, ....
Podsędkowie, Ludwik Henryk, Stanisław Borowski.
Pisarz, Jan Sobiechowski.
Podpisarze, Wincenty Radoszewski, Franciszek Rutkowski.
Obrońcy, Fryderyk Birnbaum, Antoni Kowalski,
Michał Komorowski, Stanisław Brzeziński.
Komornicy, Józef Nieradzki, Kaietan Janicki.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1828 str. 198
C. w Województwie Kaliskiem.
1. Sąd pokoiu powiatu Kaliskiego.
Mieysce posiedzeń w Kaliszu.
Sędziowie pokoiu,....
Podsędkowie, Ludwik Henryk, Stanisław Borowski.
Pisarz, Jan Sobiechowski.
Podpisarze, Wincenty Radoszewski, Franciszek Rutkowski.
Obrońcy, Fryderyk Birnbaum, Stanisław Brzeziński, Hieronim Chmielewski, Mikołay Gibasiewicz.
Komornicy, Józef Nieradzki, Kaietan Janicki.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1829 str. 203
C. w Woiewództwie Kaliskiem.
1. Sąd pokoiu powiatu Kaliskiego.
Mieysce posiedzeń w Kaliszu.
Sędziowe pokoiu, ....
Podsędkowie, Ludwik Henryk, Stanisław Borowski.
Pisarz, Jan Sobiechowski.
Podpisarze, Wincenty Radoszewski, Franciszek
Rutkowski.
Reient Kancellaryi hypoteczney, Józef Białobrzeski.
Obrońcy, Fryderyk Birnbaum, Stanisław Brzeziński, Hieronim Chmielewski, Mikołay Gibasiewicz.
Komornik, Józef Nieradzki.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1830 str. 224
C. w Woiewództwie Kaliskiem.
1. Sąd pokoiu powiatu Kaliskiego.
Mieysce posiedzeń w Kaliszu.
Sędziowe pokoiu, ....
Podsędkowie, Henryk Ludwik, Wyganowski Woyciech.
Pisarz, Sobiechowski Jan.
Podpisarze, Radoszewski Wincenty,Rutkowski Franciszek.
Rejent Kancellaryi Hypoteczney, Białobrzeski Józef.
Obrońcy, Birnbaum Fryderyk, Brzeziński Stanisław, Gibasiewicz Mikołay, Nawrocki Jan.
Komornik, Nieradzki Józef.

Kalendarz na rok 1830 str. 118
III. W WOIEWODZTWIE KALISKIEM.
Sąd Pokoiu Ptu Kaliskiego.
(w Kaliszu.)
.................................. Sędz: Pokoiu.
Henrych Ludwik, Wyganowski Woyciech, Podsędkowie.
Sobiechowski Jan, Pisarz.
Radoszewski Wincenty, Rutkowski Franciszek, Podpisarze.
Białobrzewski Józef, Regent Kanc: hyp:
                               Obrońcy.
Birnbaum Fryderyk. Gibasiewicz Mikołay.
Brzeziński Stanisław. Nawrocki Jan.
Nieradzki Józef, Komornik.

Obraz polityczny i statystyczny Królestwa Polskiego iaki był w roku 1830 przed dniem 29 listopada. str. 88
SĄDY POKOJU.
-------------
W każdem Powiecie iest Sąd Pokoiu, dzielący się na Wydział Poiednawczy i Sporny, z których ostatni iest razem Wydziałem Policyi Prostey. (str. 83)

20. POWIATU KALISKIEGO W KALISZU.
........................................ Sędzia Pokoiu.
Podsędkowie. Henrych Ludwik. Wyganowski Woyciech.
Sobiechowski Jan, Pisarz.
Pod-pisarze. Radoszewski Wincenty. Rutkowski Franciszek.
Radoszewski Wincenty. Białobrzeski Józef, Regent.
Obrońcy. Birnbaum Fryderyk. Brzeziński Stanisław. Gibasiewicz Mikołay. Nawrocki Jan.


Brak dokumentów z lat 1831-33


Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1834 str. 324
C. W Województwie Kaliskiem.
1. Sąd Pokoju Powiatu Kaliskiego.
w Kaliszu.
Sędziowie Pokoju, ...............
Podsędek, Henrych Ludwik.
Pisarz, Sobiechowski Jan.
Podpisarz, Radoszewski Wincenty.
Rejent Kancel. Hypot., Szrubarski Piotr Paw.
Obrońcy, Birnbaum Fryderyk. Gibasiewicz Mikołaj. Nawrocki Jan.
Komornik, Rojek Józef.

Kalendarzyk polityczny na rok 1834 str. 188
Sądy Pokoju w Wdztwie Kaliskiem
38. Pow. Kaliskiego, w Kaliszu
Sędz. Pokoju: .........
Podsędek, Henrych Ludwik.
Pisarz, Sobiechowski Jan.
Podpisarz, Radoszewski Wincenty.
Regent, Szrubarski Piotr Paweł.
Obrońcy: Birnbaum Fryderyk. Gibasiewicz Mikołaj. Nawrocki Jan.
Komornik, Rojek Józef.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1835 str. 310
Sądy Policyi Poprawczej.
pod jurysdykcyą Sądu Kryminalnego Wdztwa Mazowieckiego i Kaliskiego zostające.
5. Obwodu Kaliskiego w Kaliszu,
dla Powiatów: Kaliskiego, Konińskiego, Wartskiego Sieradzkiego i Pyzdrskiego.
Podsędek, Henrych Ludwik.
Pod-Prokurator, Wąsowicz Julian.
Inkwirenci, Boguslawski Ignacy. Toltyżewski Antoni.
Pisarz, Pawlikowski Wojciech.
Archiwista, .............

Kalendarzyk Polityczny na Rok 1836, str. 213
SĄDY POLICYI POPRAWCZEJ.
A. w Wdztw. Mazowieckiem i Kaliskiem.
5. OBW. KALISKIEGO, W KALISZU.
dla Powiatów: Kaliskiego, Konińskiego, Wartskiego, Sieradzkiego i Pyzdrskiego.
Podsędek, Henrych. Ludwik.
Podprokurator, Wąsowicz Julian.
Inkwirenci, Boguslawski Ignacy. Toltyżewski Antoni.
Pisarz, Pawlikowski Wojciech.
Archiwista, Brauman Antoni.

Kalendarzyk Polityczny na Rok 1837, str. 209
SĄDY POLICYI POPRAWCZEJ.
A. w Wdztw. Mazowieckiem i Kaliskiem.
5. WYDZ. KALISKIEGO, W KALISZU.
dla Powiatów: Kaliskiego, Konińskiego, Wartskiego, Sieradzkiego i Pyzdrskiego.
Sędzia prezyd.. Henrych Ludwik Zast.
Podprokurator, Wąsowicz Julian.
Inkwirenci, Bogusławski Ignacy. Tołtyżewski Antoni.
Pisarz, Pawlikowski Wojciech.
Archiwista, Brauman Antoni.

Kalendarzyk Polityczny na Rok 1838, str. 159
SĄDY POLICYI POPRAWCZEJ.
A. w Gub. Mazowieckij i Kaliskiej.
5. SĄD POL. POPR. WYDZ. KALISKIEGO.
dla Powiatów: Kaliskiego, Konińskiego, Wartskiego, Sieradzkiego i Pyzdrskiego.
(w Kaliszu).
Sędzia prezyd... Henrych Ludwik.
Podprokurator, Wąsowicz Julian.
Inkwirenci, Bogusławski Ignacy. Brun Stanisław.
Pisarz, Pawlikowski Wojciech.
Archiwista, Brauman Antoni.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja