Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Felicja z Tymienieckich


Dziennik Powszechny. 1861, nr 69, str. 290
(N. D. 5843) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Stosownie do art. 682 К. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Józefy z Sobieskich Popielewskiej po Franciszku Popielewskim Obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu pozostałej wdowy, w Warszawie pod Nr. 425. Zamieszkałej. tudzież Emilii z Osowskich Mikołaja Łempickiego obywatela małżonki, w assysteneji i za upoważnieniem tegoż czyniącej wraz z tymże w mieście Czyżewie Okręgu Ostrołęckim Gubernii Płockiej zamieszkałych, wszystkich zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Kazimierza Brzezińskiego Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod Nr. 489 b. mieszkającego obrane mających, w poszukiwaniu sum rs. 4500 z procentem od dnia 30 Kwietnia (12 Maja) 1856 r. rs. 750 z procentem od dnia 19 Czerwca (1 Lipca) 1857 r., rs. 3780 kop. 35 z procentem od dnia 1 Lipca ns. 1857 r. i rs. 4530 kop. 35 z procentem od dnia 29 Czerwca (11 Lipca) 1856 r. wszystkich dla Józefy z Sobieskich Popielewskiej wdowy, niemniej sumy rs. 9840 z procentem od dnia 2 (14) Stycznia ns. 1859 r. i kosztów exekucyjnych, dla Emilii z Ossowskich Mikołaja Łempickiego małżonki, od Jana Skolimowskiego obywatela jako głównego opiekuna nieletnich Felicji i Stanisławy, Klementyny, Kazimiery, Stefana, Władysława rodzeństwa Tymienieckich po Florentynie, z Skolimowskich i Leonardzie małżonkach Tymienieckich pozostałych dzieci, właścicieli dóbr ziemskich Grochów i Mixtal tudzież woli Chruścińskiej z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Orłowskim Gubernii Warszawskiej położonych, we wsi Popowie Okręgu Warszawskim Gubernii Warszawskiej mieszkającego, protokółem Walentego Supryniewicza Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa w d. 16 (28) Października 1861 r. sporządzonym, zajęte i zaaresztowane zostały:
DOBRA ZIEMSKIE,
Grochów i Mixtal z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Orłowskim Powiecie Gostyńskim Gubernii Warszawskiej pod jurysdykcją Sądu Poju Orłowskiego w parafii i gminie własnej położonej, prawem własności do exekwowanych dłużników nieletnich rodzeństwa Tymienieckich należące, w dzierżawnem posiadaniu mianowicie folwark Grochów i wieś zarobna Grochówek z folwarkiem Kały tudzież wraz Dezertą z części Szczygle i z częścią Dezerty Mozdny Augusta Wojciechowskiego za kontraktem urzędowym w dniu 30 Kwietnia (12 Maja) 1855 r. expirującym za umówioną cenę dzierżawną roczną po rs. 2260 na lat 12, a zaś folwark Mixtal z wsią zarobną Niechcianów Przemysława Chrzanowskiego do Sgo Jana 1863 r. rocznie za sumę rs. 1500 również za kontraktem urzędownie w d. 17 (29) Marca 1860 r. zawartym, zostające, ogólnej rozległości włók miary nowo-polskiej 77, morga 1, czyli dziesiatyn 1183 mające, poszukiwanemi wierzytelnościami hypotecznie obciążone.
Na gruncie zaaresztowanych dóbr exystują następujące zabudowania:
1. Dwór z drzewa w połowie gontami, w połowie słomą kryty, dwa kominy murowane mający.
2. Dom zdrzewa otynkowany, a właściwie w Pruski mur zbudowany, gontami kryty. .
3. Piwnica w ziemi murowana, ziemią kryta.
4. Kurniki z drzewa słomą kryte.
5. Domów z drzewa dwa słomą krytych o jednym kominie murowanym.
6. Dom z cegły surówki na podmurowaniu kamiennym, gontami kryty, trzy kominy murowane mający.
7. Obórka z drzewa słomą kryta.
8. Karczma z drzewa słomą kryta bez zajazdu,
W tej mieszka szynkarz Jankowski który z 30-go garnca szynkuje trunek dworski, ma do tego dodane pół morgi ogrodu i pół morgi gruntu na owies.
9. Kuźnia z drzewa gontami kryta, w której mieszka kowal Szmidt, który pobiera ze dworu 20 mędli jęczmienia i żyta, pól morgi ogrodu na kartofle i pól morgi na owies, za to zaś odrabia dworowi wszelkie robocizny kowalskie.
10. Kloaka z desek gontami kryta.
11. Stodoła masiv murowana o 4-ch klepisach słomą kryta.
12. Szopa do maneżu mlocarni i sieczkarni w stodole będących na słupach drewnianych słomą kryta.
13. Obory i stajnie murowane, kryte słomą.
14. Owczarnia z kamienia polowego, na wapno murowana słomą kryta.
15. Obora z drzewa słomą kryta.
16. Bróg na słupach drewnianych w ziemię wkopanych słomą kryty.
17. Studnia z żurawiem i kubłem.
18. Ogród fruktowy mieszczący w sobie drzew fruktowych jako to: jabłoni, gruszek, śliwek, i wisien oprócz krzewów agrestu, pożyczek i innych około sztuk 120, i jest wokoło żerdziami ogrodzony.
W teritorinm folwarku Grochów znajduje się kościół z drzewa wybudowany wraz z plebanią i zabudowaniami gospodarskiemi i te należą do plebana.
Wieś zarobna Grochówek.
W tej wsi chałup z drzewa zbudowanych słomą krytych jest jedenaście stodołek takichże tyleż, oborek ośm, wszystko słomą kryte, zaś włościan jest jedenastu osiadłych z imion i nazwisk oraz powinności w akcie zaięcia wymienionych.
Folwark Kały.
1. Dom z drzewa słomą kryty komin murówany mający.
2. Stodoła z drzewa.
3. Owczarnia z gliny słomą kryta, w folwarku tym mieści się trzech komorników z imion i nazwisk oraz powinności w akcie zajęcia wymienionych, jest oraz trzy chałupy w których ciż zamieszkują.
Folwark Mixtal.
1. Dwór z cegły murowany gontami kryty o jednym kominie murowanym.
2. Oficyna z drzewa gontami kryta, dwa kominy murowane mająca.
3. Ogród fruktowy mieszczący w sobie około 150 drzew fruktowych częścią z sztachet w słupy murowane, częścią płotem ogrodzony a w części rowem ораsanу, zewnątrz szpalerem grabowym osadzony.
4. Dziedziniec od frontu sztachetami z łat rzniętych w słupy murowane ogrodzony, klomby z krzewów i drzew dzikich znajdują się.
5. Dwie stodół z drzewa słomą krytych.
6. Owczarnia z kamienia polowego na wapno murowana pod dachem słomą kryta.
7. Obory, stajnia i wozownia z kamienia polowego na wapno murowane słomą kryte.
8. Kurniki i chlewy z cegły murowane gontami kryte.
9. Spichrz z drzewa słomą kryty.
10. Obora z drzewa słomą kryta.
11. Gólnik czyli kurnik z łat rzniętych gontami kryty.
12. Kloaka murowana dachówką kryta.
13. Gołębnik na słupie w ziemię wkopany gontami pobiły.
14. Domów z drzewa czworaki zwanych słomą krytych trzy, a przy tych chlewki z drzewa słomą kryte.
15. Karczma z drzewa zbudowana bez zajazdu gontami kryta w której mieszka szynkarz Józef Maciejowski, szynkuje trunek dworski za 30 garniec a jako Kowal bierze ordynarji w zbożu korcy 13, i rs. 60 rocznie, ma do tego dwie morgi ogrodu a zato wszelką robotę kowalską dworowi uskutecznia bezpłatnie.
16. Kuźnia z drzewa obejmująca i mieszkanie gontami kryta.
Wieś zarobna Niechcianów.
W tej wsi jest chałup włościańskich 13, częścią z drzewa, częścią z cegły częścią, z kamienia polowego na glinę, słomą krytych, stodółek z drzewa dziewięć i tyleż obórek słomą krytych.
17. Karczma z drzewa w której szynkarz Marcin Koszecki szynkuje trunek dworski za 20 garniec ma do tego mórgę ogrodu, wtej wsi jest osiadłych włościan i komorników 14 (czternastu) z imion i nazwisk oraz powinności w akcie zajęcia wymienionych.
W tych dobrach zakupili lasu wlók 20, Jakób Frengiel, Abraham Bryczkowski i Неnoch Krysek za kontraktem urzędowym daty 12 (24) Kwietnia 1855 r. część dezerty zwane Modzne i część dezerty Szczygle niesą niczem odznaczone i znajdują się w teritorium tych dóbr bez żadnych widocznych odgraniczeń stanowią część z niemi.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Kazimierza Brzezińskiego Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królesta Polskiego w Warszawie pod Nr. 480 lit. b. mieszkającego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I. złożone przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopiach doręczone.
1. W. Rochowi Kobyłeckiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Orłowskiego w mieście Kutnie urzędującemu na ręce Teodora Rycharskiego Podpisarza tegoż Sądu.
2. W. Przemysławowi Chrzanowskiemu Wójtowi Gminy Mixtal we wsi Mixtal Okręgu Orłowskim Gubernii Warszawskiej zamieszkałemu i urzędującemu na ręce własne obudwom dnia 15 (27) Listopada 1861 r.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr w Warszawie dnia 20 Listopada (2 Grudnia) 1861 r. a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej wpisane zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audencji Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie w Wydziale 1. w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana dnia 25 Stycznia (6 Lutego) 1862 r.
Sprzedażą dyrygować będzie Kazimierz Brzeziński Adwokat przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego którego zamieszkanie wyżej jest wskazane.
Warszawa d. 2 (14) Grudnia 1861 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie dnia 4 (16) Grudnia 1861 r.
Radca Dworu, Zgórski.


Dziennik Warszawski 1869 nr 96
N. D. 3218. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Na żądanie Stanisławy z Tymienieckich Czyńskiej, Aleksandra Czyńskiego małżonki, w mieście Kaliszu zamieszkałej, Czyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego za Obrońcę ustanowionego mającej, przeciwko SS-rom po niegdy Cyprjanie Skolimowskim pozostałym, jako to: 1. Janowi Skolimowskiemu, administratorowi dóbr Popowa, tamże; 2. Heljodorowi Skolimowskiemu we wsi Brodni; 3. Rozalji z Skolimowskich Kokowskiej Sylwestra Kokowskiego małżonce, w dobrach Rzechta Piekarska; 4. Stefanowi i Klementynie rodzeństwu Tymienieckim małoletnim usamowolnionym, w asystencji Kuratora swego Ludwika Henrych czyniącym, w mieście Warcie; 5. Temuż Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego jako kuratorowi tychże usamowolnionych Tymienieckich niemniej jako opiekunowi głównemu Kazimiery i Władysława nieletnich rodzeństwa Tymienieckich w mieście Warcie; 6. Władysławowi Dąbskiemu jako opiekunowi przydanemu pomienionych Kazimiery i Władysława Tymienieckich. we wsi Szałkach; 7. Felicji z Tymienieckich Henrych Ludwika Henrych Pisarza Sądu Pokoju w Warcie małżonce, w mieście Warcie zamieszkałymi, Jana Daniela Wojciechowskiego Patrona Trybunału Kaliskiego za Obrońcę mającymi, tudzież, 8. Walentynie z Osińskich Niemojewskiej, Ludwika Niemojewskiego właściciela dóbr Radoszewic małżonce, tamże we wsi Radoszewicach; 9. Marji Osińskiej właścicielce dóbr Kozmina, tamże; 10. Maurycemu Brokman negocjantowi w mieście Kaliszu zamieszkałym, Hipolita Grodzieckiego Patrona za Obrońcę ustanowionego mającym, zapadł w dniu 25 Września (7 Października) 1868 r. wyrok Trybunału miejscowego nakazujący dział spadku po niegdy Cyprjanie Skolimowskim, opinją biegłych czyli dobra Popów i folwark Wania dadzą się dogodnie w naturze podzielić, rozporządzający, a wrazie niemożności podziału ocenienie rzeczonych dóbr przez biegłych i sprzedaż w drodze licytacji stanowiący, do sporządzenia działów Zenona Łopuskiego Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu, a do odbycia sprzedaży Sędziego Trybunału Gawlikowskiego delegujący.
Na skutek wyroku tego mianowani biegli dali pod dniem 8 (20) Listopada 1868 r. opinią, iż należące do spadku tego dobra Popów i folwark Wania w okręgu Wartskim położone, dogodnie w naturze podzielone być nie mogą; następnie w dniu 9 (21) Listopada 1868 r. i 21 Grudnia (2 Stycznia) 1869 r. sporządzili urzędową taksę, którą wartość dóbr Popowa na rs. 74,998 k. 15, a folwarku Wani na rs. 2,999 k. 50 ustanowili, poczem taksa ta wyrokiem Trybunału Kaliskiego dniu 1 (13) Kwietnia r. b. spadłym potwierdzoną została.
Następnie termin do przygotowawczego przysądzenia dóbr Popowa i folwarku Wania, każdych oddzielnie, na d. 28 Maja (9 Czerwca) 1869 r. godzinę 3 z południa przed W. Gawlikowskim Sędzią Trybunału Kaliskiego, w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału przy ulicy Józefina w pałacu sądowym oznaczony został.
Warunki sprzedaży przejrzane być mogą u Pisarza Trybunału Kaliskiego Wydziału II i u podpisanego Patrona.
Kalisz d. 16 (28) Kwietnia 1869 r.
Aleksander Czyński.


Felicja z Tymienieckich HENRYCH, wdowa po b.pisarzu b. Sądu Pokoju w Warcie oraz sekretarzu hipotecznym w Turku; zm. 22 lutego 1882 w Kaliszu; lat 38. Eksportacja zwłok z domu Grünfelda przy ul. Grodzkiej na cmentarz katolicki 24 lutego o godz. 16. Nabożeństwo i pogrzeb 25 lutego o godz. 10 w kościele oo. Reformatorów.
Kaliszanin 1882, nr 17, s. 66, nr 18, s. 70
za: Prochem jesteśmy i cieniem.  M. Kubacka-Gorwecka, M. Sobczak-Waliś; Kalisz 2015


Gazeta Sądowa Warszawska 1883 nr 35Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja